Melek KALKAN
(Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye)
Mehmet E. SARDOĞAN
(Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye)
Yıl: 2003Cilt: 11Sayı: 2ISSN: 1300-7378Sayfa Aralığı: 137 - 142Türkçe

1042 1
İnsan ilişkileri becerilerine dayalı bir eğitim programının grup üyelerinin sosyal beceri düzeylerine etkisi
Amaç: Bu çalışmanın amacı, İnsan İlişkileri Becerilerine dayalı bir eğitim programının grup üyelerinin sosyal beceri düzeylerine olan etkisini araştırmaktır. Yöntem: Araştırmanın deney ve kontrol grubu toplam 70 kişiden oluşmuştur. Araştırmada kontrol gruplu ön-test ve son-test modeli kullanılmıştır. Deney ve kontrol gruplarına Sosyal Beceri Envanteri ön-test ve son-test olarak uygulanmıştır. Bulgular: Genel olarak sonuçlar insan ilişkileri beceri eğitiminin grup üyelerinin sosyal beceri düzeylerine olumlu yönde etkilediğini göstermiştir (p<.01). Benzer şekilde, insan ilişkileri beceri eğitiminin, duyuşsal anlatımcılık, duyuşsal duyarlık, duyuşsal kontrol ve sosyal anlatımcılık düzeyleri üzerinde etkili olduğu gözlenmiştir (p<.01). Ancak, insan ilişkileri beceri eğitimi, sosyal becerinin diğer alt boyutları olan, sosyal duyarlık ve sosyal kontrol düzeyleri üzerinde etkili olmamıştır (p>.01). Tartışma: Sonuç olarak, sosyal beceri düzeyi düşük bireylere gerekli psikolojik destek verilmelidir.
Sosyal > Davranış Bilimleri
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Aile Çalışmaları
Sosyal > Psikoloji
Sosyal > Sosyal Çalışma
Sosyal > Sosyoloji
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1.Reece BL, Brandt R. Human relations principles and practices. Boston: Houghton Mifflin Company, 1990.
 • 2.Bacanlı H. Sosyal beceri eğitimi. Ankara: Nobel Yayınları, 1999.
 • 3.Goldberg C. Encounter: group sensitivity training experience. New York: Science House, Inc., 1970.
 • 4.Nguyen TS. The effects of social skills training in an adolescent sample (dissertation). Chicago: Depaul University, 2001.
 • 5.Nelson JR. Human relationship skills. Norwich:Typeset by Paston Press, 1986.
 • 6.McNellis CA. Aggression and mental retardation: application of social information processing theory to develop a model treatment program (dissertation). Pennsylvania: Immaculata College, 2000.
 • 7.Hoffman LR. The effects of social skills training on college adjustment, (dissertation). California: Fuller Theological Seminary, School of Psychology, 2001.
 • 8.Thomas JA. Social skills and naturalistic experience: effectiveness in reducing externalized aggressive behavior among primary school students (dissertation). California, Fresno: California State University, 2001.
 • 9.Suarez M. Promoting social competence in deaf students the effect of an intervention program. J Deaf Studies and Deaf Education 2000; 5 (4): 323-326.
 • 10.Choi DH. Effects of a cognitive-social learning model of social skills training on young children with low peer acceptance (dissertation). Kansas City, Columbia: University of Missouri, 2000.
 • 11.Yüksel G. Sosyal beceri eğitiminin üniversite öğrencilerinin sosyal beceri düzeylerine etkisi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 1999; 2 (11): 37-47.
 • 12.Yüksel G. Sosyal beceri envanterinin türkçe'ye uyarlanması: geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 1998; 2 (9): 39-48.
 • 13.Büyüköztürk Ş. Deneysel desenler. Öntest-Sontest kontrol grubu desen ve veri analizi. Ankara: Pegema Yayıncılık, 2001.
 • 14.Rose SR. Promoting social competence in children: a classroom approach to social and cognitive skill training. Child and Youth Services 1982; 5 (3-4): 43-59.
 • 15.Verduyn CM. ve ark. Social skills training in schools: an evaluation study. J Adolescence. 1990; 13, 3-16.
 • 16.Acar NV. Grupla atılganlık eğitiminin bireyin atılganlık düzeyine etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1980.
 • 17.Aydın G. Sosyal başarı eğitimi ile sosyal beceri eğitiminin çocuklarda öğrenilmiş çaresizlik davranışının ortadan kaldırılmasına etkisi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara: H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1985.
 • 18.Dökmen Ü. Yüz ifadeleri konusunda verilen eğitimin duygusal yüz ifadelerini teşhis becerisi ve iletişim çatışmalarına girme eğilimi üzerindeki etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara: A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1980.
 • 19.Korkut F. İletişim becerileri eğitiminin lise öğrencilerinin iletişim becerilerim değerlendirmelerine etkisi. 3P (Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji) Dergisi 1996; 4 (3); 191-198.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.