METİN BAYRAK
(Doç. Dr. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, İktisat Bölümü)
Serhat ATMACA
(Doç. Dr. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, İktisat Bölümü)
Yıl: 2017Cilt: 6Sayı: 2ISSN: 1694-7215 / 1694-7215Sayfa Aralığı: 131 - 144İngilizce

62 1
?????? ???? ????????????? ????? ?????????????? ????????????? ???????
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • AcaHOB T. Aözıı/ıeBa P. (2009) Poccı/ııı (Deuepauı/ısıcıııııııa mana KLIpFLB PCCHy6J'II/IKaCLIHZla anaH Öl/BHGCKG caJILIK canyy. 54--55-6errep.(Asanov T. &Abdieva R. (2009). Rossiya Federatsiyasmda cana Kırgız Respublikasında çakan bizneske salık saluu. 54-55 better) Ataç, B. (2007). Kamu Ekonomisi. Anadolu Üniversitesi. 5.153
 • )KoııöoııuyeBa II. (2016) OCOÖGHHOCTI/I PaSBI/ITI/IH Hanoroıaoü CI/ICTCMLI KLIprLIchofi PCCHy6J'II/IKI/I. Om MaMJ'ICKeTTI/IK yHI/IBepCI/ITBTI/IHI/IH )Kap'ILICLI. 22-6eT. (Colboldueva D. (2016) Osobennosti Razvitiya Nalogovoy Sistemı Kırgızskoy Respubliki. Oş mamlekettik universitetinin carçısı. 22-bet.)
 • Çataloluk, C. (2008). Vergi Karşısında Mükelletlerin Tutum ve Davranışları. 5.223
 • Göçer, İ., Mercan, M., Bulut, Ş., ve Dam, M. (2010). Ekonomik Büyüme İle Vergi Gelirleri Arasmdaki İlişki: Smır Testi Yaklaşımı. 5.101
 • Hayrullahoglu, B. (2015). Türkiye'de Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Özel Tüketim Vergisinin Başarısı.s.90
 • Kavas, Y.B. (2014). Türk Vergi Sistemi. 55
 • Kaypak, Ş. Bimay, M. (2016). Suriye Savaşı Nedeniyle Yaşanan Göçün Ekonomik ve Sosyo-Kültürel Etkileri: Batman Örnegi. s.85
 • Kerimkulova G. (2011) Fiscal Issues in Conducting Monetary Policy in the Kyrgyz Republic. Authorized for distribution by the Scientific and Expert Council of NBKR.
 • KLIpFLB PCCHy6JII/IKaCLIHLIH CaJ'ILIK Kotleıccn, 2008-)KLIJmLIH penaKuI/MCLI 2017-;KLIJmarLI TOJ'IyKTOOJ'Iop MeHeH. (Kırgız Respublikasının Salık Kodeksi, 2008-cıldın redaktsiyası 2017-cılındagı toluktoolor menen.) http://sti. gov.kg/stsdocuments/NK30. 10. 12.pdf
 • KLIpFLB PeCHyÖJ'II/IKaCHHLIH VnyTTyK ÖaHKLIHLIH )Kbmnbuc 0quTy 2015. (Kırgız Respublikasınm Uluttuk bankının cıldık otçetu 2015.) http://nbkr.kg/DOC/13062016/000000000042641 .pdf)
 • KLIpFLB PeCHy6J'II/IKaCLIHLIH 2017-)KLIJIFa peCHy6J'II/IKaJ'ILIK 610mi_____eTH >KaHa 2018-2019-mmnuapra 60J'DKOJ'Iy >KeHYHZl6 MLIfi3aM. (Kırgız Respublikasınm 2017-cılga respublikalık byudjeti cana 2018-2019- cıldarga bolcolu cönündö mıyzam.) http://www.minfin.kg/novosti/novosti/proekt-zakona-kro--respuinkanskom--bvudzhete--kvrgv.htmI
 • KLIpFLB PeCHyÖHI/IKaCLIHLIH VJIyTTyK CTaTI/ICTI/IKaJ'ILIK KOMI/ITeTI/IHI/IH )Kbumbm CTaTHCTnKa 2015 IILIrapLIJILIHILI. (Kırgız Respublikasının Uluttuk statistikalık komitetinin cıldık statistika 2015 çıgarılışı.)
 • KLIpFLB PeCHy6J'II/IKaCLIHLIH VnyTTyK CTaTI/ICTI/IKaJ'ILIK KOMI/ITCTI/IHI/IH KprFbBCTaH umbpanapna 2011, 2013, 2016 >KLII7IHaKTapLI. (Kırgız Respublikasınm Uluttuk statistikalık komitetinin Kırgızstan tsifralarda 2011, 2013, 2016 cıynaktarı.)
 • PLıcaJIı/ıeBa M. (2016) CHCHI/IaJ'ILHLIC HaJ'IOFOBLIe PB>KPIMLI KLIprLBCKOfi PCCHy6J'II/IKC. COBpeMeHHLIC TeHzıeHuı/ıı/ı Pa3BI/ITI/IŞI Hayıcı/ı I/I TeXHOHOFI/Ifi. l'Iepı/ıozıı/ıqecıcı/Iİ/İ HaytıHLıİ/İ CÖOpHI/IK. (Rısalieva
 • M. (2016) Spetsialnıe Nalogovıe Rejirnı Kırgızskoy Respublike. Sovremennıe Tendentsin Razvitiy Nauki Tehnologiy. Periodiçeskiy nauçnıy sbornik.) Özel Tüketim Vergisi Kanunu (http://WWW.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/otv oranlari tum/otv saviliOpenPagehtm)
 • Ünsal, H. (2008). Türkiye'de İhracatta Uygulanan KDV İadesinin İhracata Etkisi: Ekonometrik Bir Analiz. s.93T.C. Maliye Bakanlığı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 2015 Yılı Genel Faaliyet Raporu. (http://WWW.bumko.,qov.tr/Ek1enti/101 82,2015-2fr25v6.pdf?0)
 • T.C. Maliye Bakanlığı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleştirmeleri ve Beklentiler Raporu. (http://WWW.bumk0.20V.trHEk1enti/102382016--Vi1i-merkeZi-y0netimbutce-gerceklesmeleri-ve-beklentiler-raporu.pdf?0)
 • T.C. Maliye Bakanlığı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Göstergeler Raporu (1950-2017).
 • (http://WWW.bumko.20V.tr/TR,7045/ek0n0mjk-20stergeler-1950-2017.html)
 • Vergi Usul Kanunu http://www.mevzuat. gov.tr/MevzuatMetin/ .4.213.pdf)
 • 3aı_____0H KLIpTLBCKOİ/İ PGCHyÖJ'II/IKI/I peCI'Iy6J'II/IKaHCKOM 610mi_____eTe KLIprLBCKOfi Pecny6JII/IKI/I Ha 2017 roz: I/I HporH03e Ha 2018-2019 rom,], OT 22 ueKaÖpfı 2016 roua N9 215. (Zakon Klrglzskoy Respubliki respublikanskom byudjete Kırgızskoy Respublikina 2017 god prognozena 2018-2019 godı, et 22 dekabrya 2016 goda N0 215.)

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.