Seda DEĞİRMENCİ ÖZ
(İstanbul Aydın Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul)
ÜLKÜ BAYKAL
(İstanbul Üniversitesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelikte Yönetim Ana Bilim Dalı, İstanbul)
Yıl: 2017Cilt: 4Sayı: 3ISSN: 2149-018XSayfa Aralığı: 143 - 147Türkçe

137 1
Hemşirelerin Duygusal Emek Davranışı
Çalışma yaşamında duygulara olan ilgi son yıllarda hızlı bir şekilde artış göstermiş olup, duygulardan yoksun bir çalışma yaşamı düşünülemez. Özellikle insan unsurunun ön planda olduğu mesleklerde duyguların yoğunluğu daha da fazla hissedilmektedir. Hemşirelik hizmetlerinin günümüzün hızlı değişim koşullarında, karmaşık teknoloji, aşırı iş yükü ve yoğun insan ilişkileriyle karşılaşması, sorumluluk ve yetki alanlarının genişlemesine yol açmaktadır. Sağlık ve hemşirelik hizmetlerinde yaşanan değişim ve gelişmeler, hemşirelerin duygularının farkında olabilen, duygularını yönetebilen, empati kurabilen, etkin iletişim kuran ve duygusal emek davranışının farkında sağlık çalışanı olmalarını giderek daha zorunlu hale getirmektedir. Örgütlerin, çalışanların duygularını, duygusal tepkilerini ve gösterimlerini şekillendirmeye yönelik çabaları, duygusal emek kavramının örgütsel davranış alanında önem kazanmasına neden olmuştur. Duygusal emek davranışının, özellikle bir hizmet sektörü olarak hemşirelik hizmetleri açısından da büyük önem taşıması nedeniyle bu makalede, kavramın açıklanarak, hemşireler ve yöneticiler açısından önemine değinilmeye çalışılmıştır.
Sosyal > Hemşirelik
DergiDerlemeErişime Açık
 • Ağırman, Ü. H. ve Naktiyok, A. (2012). İş ve Çalışan Odaklı Duygusal Emek Gösterimlerinin Çalışanların Tükenmiş- lik Düzeyine Etkisi. Atatürk Üniversitesi. Yüksek Lisans Tezi. Erzurum. http://tez.yok.gov.tr./. (Erişim 15.08.2015).
 • Akçay, C.,Çoruk, A. (2012). Çalışma yaşamında duygular ve yönetimi: Kavramsal bir inceleme. Eğitimde Politika Analizi Dergisi, 1 (1), 3-25.
 • Ashforth, B.E., Humphrey, R.H. (1993). Emotional labor in service roles: The influence of identity. The Academy of Management Review. 18 (1), 88-115.
 • Barutçugil, İ. (2004). Organizasyonlarda Duygu Yönetimi, İstanbul: Kariyer Yayınları, 70-110. Bolton, S. (2001). Changing faces: Nurses as emotional jugglers. Sociology of Health&Ilness, 23 (1), 85-100. https://doi.org/10.1111/1467-9566.00242 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1467-9566.00242/epdf. (Erişim 15.11.2015)
 • Çaldağ, M.A., Arslan, Ş. (2010). Duygusal Emek Davranışlarının Sağlık Çalışanlarında İş Sonuçlarına Etkileri. Selçuk Üniversitesi. Yüksek Lisans Tezi. Konya. http://tez.yok.gov.tr./.(Erişim 10.08.2015).
 • De Castro, A.B. (2004). Handle with care: The American Nurses Association's campaign to adres work related muscuokeletal. Online Journal of Issues in Nursing, 9(3). http//nursingworld.org/. (Erişim: 15.08.2015).
 • Değirmenci, S. (2016). Hemşireler İçin Duygusal Emek Davranışı Ölçeğinin Geliştirilmesi. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Doktora Tezi. İstanbul.
 • Eren, E. (2010). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, İstanbul: Beta Yayınları, 45-67.
 • Grandey, A. A. (2000). Emotion regulation in the workplace: A new way to conceptualize emotional labor. Journal of Occupational Health Psychology, 5 (1), 95-110. https://doi.org/10.1037/1076-8998.5.1.95
 • Gray, B. (2008). The emotional labour of nursing- defining and managing emotions in nursing work. Nurse EducationToday. 2, 168-75.
 • Goleman, D. (2013). İş Başında Duygusal Zeka. 11. Basım, İstanbul: Varlık Yayınları, 388-395.
 • Güney, S. (2007). Hizmet sektöründe duygusal emek kavramının rolü, önemi ve sonuçları. Kara Harp Okulu Bilim Dergisi. 17(2), 29-51.
 • Güngör, M. (2009). Duygusal emek kavramı: Süreç ve sonuçları. Kamu İş Hukuku ve İktisat Dergisi. 11, 167-184.
 • Hochschild, A.R. (1983). The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling. University of California Press, Berkeley.
 • Mann, S. (2005). A Health-care model of emotional labour. Journal of Health Organization and Management, 19 (5), 304-317. https://doi.org/10.1108/14777260510615369
 • Mazhindu, D. (2009). Ideal nurses and emotional labour of nursing. Nurse Researcher, 16(2), 91-94. https://doi.org/10.7748/nr2009.01.16.2.91.c6764
 • Morris, A.J. and Feldman D.C. (1996). The dimensions, antecedents and consequences of emotional labor. Academy of Management Review, 21 (4), 986-1010.
 • Philips, S. (1996). Laboring the emotions: Expanding there mit of nursing work. Journal Of Advanced Nursing, 24, 139-143. https://doi.org/10.1046/j.1365-2648.1996.17419.x
 • Smith, P. ve Gray, B. (2001a). Emotional labour of nursing revisited: Caring and learning 2000. Nurse Education in Practice, 1, 42-49. https://doi.org/10.1054/nepr.2001.0004
 • Smith, P. ve Gray, B. (2001b). Reasssessing the concept of emotional labour instudent nurse education: Role of link lecturers and mentors in a time of change. Nurse EducationToday, 21, 230-237. https://doi.org/10.1054/nedt.2001.0541
 • Töremen, F. ve Çankaya, İ. (2008). Yönetimde etkili bir yaklaşım: Duygu yönetimi. Afyon Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(1), 33-47. http://pegem.net/akademi/3-131877-Yonetimde-Etkili-Bir-Yaklasim-Duygu Yonetimi.aspx. (Erişim 15.07.2015).

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.