MESUT SERDAR ÇEKİN
(Yrd. Doç. Dr., Türk - Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi.)
Yıl: 2017Cilt: 4Sayı: 2ISSN: 2148-6883Sayfa Aralığı: 189 - 207Türkçe

99 0
Mal Rejimi Hukukunda Gerçekleştirilen Tasarrufların Miras Hukukuna Etkisi*
Sosyal > Hukuk
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • o Aksoy, Muammer, Mukayeseli Hukuk Açısından Karı Koca Mal Rejimi ve Miras Hukuku ile Bağı, Ankara, 1964.
 • o Alexandra Jungo, Zusammenwirken von Güterrecht und Erbrecht, ZBJV 2016, s. 767 vd.
 • o Alexandra Rumo-Jungo, Die Vorschlagszuweisung an den überlebenden Ehegatten als Rechtsgeschäft unter Lebenden: eine Qualifikation mit weitreichenden Folgen, successio 2007, s. 158 vd.
 • o Antalya, Gökhan, Miras Hukuku, İstanbul, 2015.
 • o Ayan, Mehmet, Miras Hukuku, 5. Baskı, Konya, 2009.
 • o Berner Kommentar Band/Nr. III/1/1/1: Die gesetzlichen Erben; Die Verfügungsfähigkeit, Die Verfügungsfreiheit, Die Verfügungsarten, Die Verfügungsformen, Art. 457-516 ZGB, Heinz Hausheer, Hans Peter Walter (Hrsg.).
 • o Berner Kommentar Band/Nr. II/1/3/1, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Das Familienrecht, Das Eherecht, Das Güterrecht der Ehegatten, Allgemeine Vorschriften, Art. 181-195a ZGB; Der ordentliche Güterstand der Errungenschaftsbeteiligung, Art. 196- 220 ZGB, H. Hausheer/R. Reusser/T. Geiser (Hrsg.), 1992.
 • o Çağa, Tahir, Türk - İsviçre Hukukuna Göre Mahfuz Hisseli Mirasçıların Hukuki Vaziyeti, İstanbul, 1950.
 • o Dural, Mustafa / Öğüz, Tufan / Gümüş, Mustafa Alper, Aile Hukuku, 10. Bası, İstanbul, 2015.
 • o Dural, Mustafa / Öz, Turgut, Miras Hukuku, 8. Bası, İstanbul, 2015.
 • o Ergüne, Mehmet Serkan, Vasiyetnamenin Yorumu, İstanbul, 2011.
 • o Heinz Hausheer, Die Abgrenzung der Verfügungen von Todes wegen von den Verfü- gungen unter Lebenden, in: Peter Breitschmid (Hrsg.), Testament und Erbvertrag, Praktische Probleme im Lichte der aktuellen Rechtsentwicklung, Bern/Stuttgart 1991.
 • o İmre, Zahit / Erman, Hasan, Miras Hukuku, 12. Baskı, İstanbul, 2016.
 • o Kılıçoğlu, Ahmet, Medeni Kanunu'muzun Aile-Miras-Eşya Hukukunda Getirdiği Yenilikler, 2. Bası, Ankara, 2004.
 • o Kılıçoğlu, Ahmet, Miras Hukuku, 2. Baskı, Ankara, 2007.
 • o Kocayusufpaşaoğlu, Necip, Miras Hukuku, 3. Bası, İstanbul, 1987.
 • o Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Säcker/Rixecker/Oetker/Limperg (Hrsg.), Band 8: Familienrecht I - §§ 1297-1588 BGB, 7. Aufl., München 2017.
 • o Nar, Ahmet, Türk Miras Hukukunda Tenkis, İstanbul, 2016.
 • o Öztan, Bilge, Aile Hukuku, 6. Bası, Ankara, 2015.
 • o Paul Eitel, Die Rechtsstellung des überlebenden Ehegatten im Ehegüterrecht und im Erbrecht des schweizerischen ZGB gestern und heute - eine Übersicht, in: Peter Breitschmid/Tugrul Ansay (Hrsg.), 100 Jahre Schweizerisches ZGB, 80 Jahre Türkisches ZGB, Konvergenzen und Divergenzen, Berlin 2008, s. 154 vd.
 • o Philip R. Bornhauser, Die Rechtsnatur der Vorschlagszuweisung und deren Folge für die Erbteilung, successio 2011, s. 318 vd.
 • o Rauscher, Thomas, Familinerecht, 2. Aufl., Heidelberg, 2008.
 • o Regina Aebi-Müller, Die optimale Begünstigung des überlebenden Ehegatten - Gü- ter-, erb-, obligationen- und versicherungsrechtliche Vorkehren, unter Berücksichtigung des Steuerrechts, 2. Aulf., Bern 2007.
 • o Schlüter, Wilfried, BGB-Familienrecht, 14. Aufl., Heidelberg, 2012.
 • o Şıpka, Şükran / Kaplan, Hasan Ali, "4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu'na Göre Eşlerin Artık Değere Katılma ve Paylaşma Oranı ile İlgili Olarak Yapacakları Mal Rejimi Sözleşmelerinin Altsoy'a Etkisi", Kocayusufpaşaoğlu'na Armağan, Ankara, 2004, s. 263 vd.
 • o Turanboy, K. Nuri, Miras Bırakanın Denkleştirme ve Tenkise Bağlı Sağlararası Hukuki İşlemleri, Ankara, 2010.
 • o Yağcı, Kürşat, Cezai Mirasçılıktan Çıkarma, İstanbul, 2013.
 • Elektronik Kaynaklar
 • o Parlamentarische Initiative 76.227, BBl 1977 III 582, 1978 I 181, https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc.do?id=10047828&action=open (Erişim: Temmuz 2017).
 • o Vorentwurf und erläuternder Bericht zur Änderung des Zivilgesetzbuchs (Erbrecht) - https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/gesellschaft/gesetzgebung/erbrecht/vnber-d.pdf (Erişim: Temmuz 2017).

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.