CENAY BABAOĞLU
(Yrd. Doç. Dr., Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü / TBMM,)
Mustafa KOCAOĞLU
(Doç. Dr., Ahi Evran Üniversitesi, İİBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, mkocaoglu@ ahievran.edu.tr)
Yıl: 2017Cilt: 0Sayı: 485ISSN: 1300-3216Sayfa Aralığı: 497 - 516Türkçe

283 0
‘KENTLİ’ SIĞINMACILAR MESELESİ VE BELEDİYELER
Son yıllarda artan göç dalgalarıyla kentsel alanlarda yoğunlaşan göçmenler yeni kentsel sorunları da beraberinde getirmiştir. Bu nedenle Türkiye'de farklı ve yeni göç politikalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sorunların çözümünde merkezi idareye olduğu kadar yerel yönetimlere de sorumluluklar düşmektedir. Farklı yerel yönetimlerce farklı uygulamalar görülen göç politikalarında bütünlüğün sağlanması uyum süreçleri açısından önem taşımaktadır. Bu noktadan hareketle bütüncül göç politikalarına yönelik öneriler geliştirilmeye çalışılmıştır. Çalışma, kentsel yaşamına uyum sağlaması beklenen göçmenlere dair uygulamalar ve sorun alanları üzerinde odaklanmıştır. Bu çalışmada boyunca göçmenlerin kentlileşme süreçleri ve uyum politikaları farklı sorun başlıkları altında ele alınmıştır. Üç ana başlık altında toplanan sorun alanları, olası çözüm önerileri ve ilgili aktörler üzerinden değerlendirilmiştir. İdari, ekonomik ve toplumsal başlıkları altında sorunlar, sorumlular ve çözüm önerileri tartışılmıştır. Ayrıca bu süreçte belediyelere düşen temel roller sorgulanmıştır. Yine yerel düzeyde uygulanabilecek farklı göç politikaları açısından değerlendirmeler yapılmıştır
Sosyal > Uluslararası İlişkiler
Sosyal > Kamu Yönetimi
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) (2017). “Suriyeli Sığınmacılara Yapılan Yardımlar”, (Erişim Tarihi: 22.07.2017) (https://www.afad.gov.tr/upload/ Node/2373/files/ Suriyeli_Siginmacilara_Yapilan_Yardimlar+6.pdf).
 • Ağır, O. ve Sezik, M. (2015). “Suriye’den Türkiye’ye Yaşanan Göç Dalgasından Kaynaklanan Güvenlik Sorunları”, Birey ve Toplum, C. 5, S. 9, s. 95-123.
 • Akçiçek A. (2015). “Türkiye’deki Suriyelilerin Toplumsal ve Ekonomik Uyumu”, Liberal Düşünce Dergisi, Sayı 80, Güz, s. 51-61.
 • Bayraktar, R. (2013). “Zorunlu Göçten Ulus-Ötesi Yurttaşlığa”, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. 12, S. 24, s. 109-126.
 • Bengin, T. (2017). “Belediye Bütçelerinde Suriyeli Mülteci Sorunu”, (Erişim Tarihi 21.07.2017) (http://www.milliyet.com.tr/belediye-butcelerinde-suriyeli-siyasetydetay-2376965/).
 • Birleşmiş Milletler(1948). İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, (Erişim Tarihi: 02.07.2017)(https://www.unicef.org/turkey/udhr/_gi17.html).
 • Birleşmiş Milletler(1951).“Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşme Cenevre Sözleşmesi”, (Erişim Tarihi: 02.07.2017)(https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/ TUTANAK/KM__/d00/c002/km__00002024ss0053.pdf).
 • Bıçkı, D. ve Halis, B. (2013). “ Romanların Sosyal Dışlanma Algılarının Oluşumunda (Zayıf) Kentsel Yaşam Kalitesi’nin Rolü: Fevzi Paşa Mahallesi Örneği, iç. Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar (Edt. Y. Bulut; V. Eren; S. Karakaya ve A. Aydın), Ankara: PEGEM, s. 386-396.
 • Çakırer-Özservet, Y. (2015). “Göçmen Çocukların Şehre Uyumu ve Eğitim Politikası”, iç. Uluslararası Göç ve Mülteci Sorununun Çözümünde Kamu Yönetiminin Rolü (Ed. Yakub Bulut), Kocaeli: Umuttepe Yayınları. s. 93-112.
 • Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (2016). “Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Uygulama Rehberi”, Çalışma Genel Müdürlüğü,(Erişim Tarihi: 02.07.2017) (http://www.calismaizni.gov.tr/media/1035/gkkuygulama. pdf).
 • Çelik, L. M. ve Rağbetli, İ. (2017). “Suriyeli Mülteciler Konusunda Yerel Yönetimlerin ve Kamusal Söylemin Rolüne Şanlıurfa Özelinde Bir Bakış”, 11. Kamu Yönetimi Sempozyumu, 28-30 Eylül 2017, Elazığ.
 • Daodov, M. (2015). “Türkiye’de Yabancıların Uyumunda Yerel Yönetimlerin Rolü”, iç. Uluslararası Göç ve Mülteci Sorununun Çözümünde Kamu Yönetiminin Rolü (Ed. Yakub Bulut), Kocaeli: Umuttepe Yayınları. s. 39-64.
 • Demirbaş H. ve Bekaroğlu E. (2013). “Evden Uzakta Olmak: Sığınmacıların/ Mültecilerin Psikolojik Sorunları Ve Alınacak Önlemler”, Kriz Dergisi, Sayı 21 (1- 2-3), s. 11-24.
 • Deniz O. ve Etlan E. (2009). “Kırdan Kente Göç Ve Göçmenlerin Uyum Süreci Üzerine Bir Çalışma: Van Örneği”, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, s. 472-498.
 • Duruel, M. ve Tamer, M. (2013). “ Yerel Yönetimlerde Sosyal Politika Uygulamaları ve Karşılaşılan Sorunlar”, iç. Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar (Edt. Y. Bulut; V. Eren; S. Karakaya ve A. Aydın), Ankara: PEGEM, s. 374- 385.
 • Erder, S.; İçduygu, A. ve Gençkaya, Ö. F. (2014). “Türkiye’nin Uluslararası Göç Politikaları, 1923–2023: Ulus-Devlet Oluşumundan Ulus-Ötesi Dönüşümlere”, Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları Merkezi, (Erişim Tarihi: 05.12.2017) (https:// mirekoc.ku.edu.tr/wp-content/uploads/sites/22/2017/01/Tu%CC%88rkiyeninUluslararas%C4%B1-Go%CC%88c%CC%A7-Politikalar%C4%B1-1923-2023_-.pdf)
 • Erdoğan, M. M. (2017). “Kopuş”tan “Uyum”a Kent Mültecileri, Suriyeli Mülteciler ve Belediyelerin Süreç Yönetimi: İstanbul Örneği, Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları, İstanbul.
 • Erdoğan, M. M. ve Ünver C. (2015). “Türk İş Dünyasının Türkiye’deki Suriyeliler Konusundaki Görüş, Beklenti ve Önerileri”, TİSK, Ankara.
 • Fielden, A. (2008). Local Integration: an Under-Reported Solu tion to Protracted Refugee Situation, UNHCR.
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü(2016).Göç İdaresi Genel Müdürlüğü İstatistikler, (Erişim Tarihi: 22.07.2017) (http://www.goc.gov.tr/icerik3 istatistik_558_560_8971).
 • Göka, M. (2017). “Kadın Muhacirler”, Kadın Dergisi, 1, s. 101-109. IMPR (2012). Türkiye ile Suriye Arasındaki Krizin Gaziantep ve Hatay Ekonomilerine Etkisi, Uluslararası Ortadoğu Barış Araştırmaları Merkezi, (Erişim Tarihi: 21.07.2017) (http://imprhumanitarian.org/tr/turkiye-ile-suriye-arasindaki-krizingaziantep-ve hatay-ekonomilerine-etkisi/).
 • Karasu, M. A. (2016). “Şanlıurfa’da Yaşayan Suriyeli Sığınmacıların Kentle Uyum Sorunu”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.21, S.3, s. 995-1014.
 • Kaya, İ. ve Yılmaz Eren, E. (2015). Türkiye’deki Suriyelilerin Hukuki Durumu, Ankara: SETAV.
 • Koç-Yavaş, T. (2017). “Kadın Muhacirler”, Kadın Dergisi, 1, s. 101-109.
 • Köse, T. (2006). “Toplumsal Şiddetin Boyutları”, Anlayış Dergisi, 36, (Erişim Tarihi: 23.11.2017) (http://www.anlayis.net/makalegoster.Aspx?Makaleid= 4967)
 • Lordoğlu, K. ve Aslan M. (2016). “En Fazla Suriyeli Göçmen Alan Beş Kentin Emek Piyasalarında Değişimi: 2011-2014”, Çalışma ve Toplum Dergisi, 2016/2, s.789- 808
 • ORSAM (2016). “Türkiye’deki Suriyeli Mülteciler: Uzun Vadeli Entegrasyon İçin Fırsatlar ve Zorluklar”, Suriye’deki Sığınmacıların Sorunları ve Türkiye’ye Etkileri Toplantı Değerlendirmesi, ORSAM Yayınları, Ankara.
 • Sayın, Y.; Usanmaz, A. ve Aslangiri, F. (2016). “Uluslarası Göç Olgusu ve Yol Açtığı Etkiler: Suriye Göçü Örneği”, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, C. 18, S. 31, s. 1-13.
 • T.C. İçişleri Bakanlığı (2013). “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu”,Ankara: İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Yayınları.
 • Toksöz, G. (2006). Uluslararası Emek Göçü, İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Tunç, A. Ş. (2015). “Mülteci Davranışı ve Toplumsal Etkileri: Türkiye’deki Suriyelilere İlişkin Bir Değerlendirme”, TESAM Akademi Dergisi, 2 (2), Temmuz, s. 29-63.
 • Unat-Abadan, N. (2006). Bitmeyen Göç/Konuk İşçilikten Ulus-Ötesi Yurttaşlığa, İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • 04/04/2014 tarih ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, (Erişim Tarihi: 25.07.2017) (http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6458.pdf).
 • 22/10/2014 tarihli 29153 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Geçici Koruma Yönetmeliği”, (Erişim Tarihi: 25.07.2017) (http://www.resmigazete.gov.tr/ eskiler/2014/10/20141022-15-1.pdf).
 • 15/1/2016 tarihli ve 29594 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik” (Erişim Tarihi: 25.07.2017)

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.