ALİ KARABABA
(Uşak Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık A.B.D., UşakTürkiye)
TUNCAY ORAL
(Öğr. Gör. Dr., Pamukkale Üniversitesi, Kale Meslek Yüksekokulu, Denizli-Türkiye)
BÜLENT DİLMAÇ
(Doç. Dr., Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Konya-Türkiye)
Yıl: 2018Cilt: 33Sayı: 2ISSN: 1300-5340 / 2536-4758Sayfa Aralığı: 269 - 279Türkçe

293 14
Ortaokul Öğrencilerinde Okula Bağlılığın Yordanmasında Algılanan Sosyal Destek ve Değerin Rolü
Bu araştırmanın amacı ortaokul öğrencilerinin okula bağlılık düzeylerinin algılanan sosyal destek ve insani değer açısından incelenmesidir. Çalışma çerçevesindeki veriler 2015-2016 eğitim-öğretim yılında, 192 kız ve 125 erkek olmak üzere toplam 317 ortaokul öğrencisinden elde edilmiştir. Bu araştırma ilişkisel tarama modellerinden korelasyonel araştırma türündedir. Araştırmada veri toplama araçları olarak Hill ve Werner (2006) tarafından geliştirilen ve Savi (2011) tarafından Türkçeye uyarlanan Çocuk ve Ergenler İçin Okula Bağlanma Ölçeği, Dilmaç (1999) tarafından geliştirilen Ahlaki Olgunluk Ölçeği, Dubow ve Ullman (1989) tarafından geliştirilen ve Gökler (2007) tarafından Türkçeye uyarlanan Çocuk ve Ergenler İçin Sosyal Destek Değerlendirme Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde korelasyon ve aşamalı doğrusal çoklu regresyon analizi kullanılmıştır. Analizler bilgisayar ortamında SPSS 16.0 paket programı yardımıyla .01 ve .05 anlamlılık düzeyinde test edilmiştir. Araştırma bulguları algılanan öğretmen sosyal desteği, algılanan arkadaş sosyal desteği ve insani değerin okula bağlılık düzeyinde yordayıcı konumda olduğunu göstermiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular alan yazın ilişkisinde tartışılmıştır
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Aile Çalışmaları
Sosyal > Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.