Zuhal KUNDURACILAR
(Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak Sağlık Yüksekokulu, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Zonguldak, Türkiye)
EDA AKBAŞ
(Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak Sağlık Yüksekokulu, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Zonguldak, Türkiye)
MUSTAFA ÇAĞATAY BÜYÜKUYSAL
(Bülent Ecevit Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoista? s? k Anabilim Dalı, Zonguldak, Türkiye)
Demet BIÇKI
(Karabük Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Karabük,t türkiye)
EMİN ULAŞ ERDEM
(Özel Yaşam Tıp Merkezi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Bar? n, Türkiye)
Yıl: 2012Cilt: 2Sayı: 3ISSN: 2146-5959 / 2146-5967Sayfa Aralığı: 186 - 192Türkçe

402 4
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğrencilerinde Mesleki Farkındalığın Değerlendirilmesi
Fizyoterapi programını tercih eden öğrenciler fizyoterapi eğitiminin nitelikleri hakkında bilgi sahibi olmak zorundadır. Bu durum profesyonel fizyoterapi eğitim programlarının özellikleri ve doğasını tanımlayan bir anlam ifade eder. Bu çalışma, Karabük Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü birinci sınıf öğrencilerinde gerçekleştirilmiştir (yaş=19.78±1.26, n=41, K/E=19/22). Dünya Fizyoterapistler Konfederasyonunun profesyonel fizyoterapi eğitimi için öngörülen programı referans alınarak tarafımızdan bir anket geliştirilmiştir. Üç bölümden oluşan bu ankett e öğrencilerin fizyoterapide mesleki farkındalıkları sorgulandı. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon birinci sınıf öğrencilerinde, ankett e yer alan her üç bilişsel nitelik düzeyinin de LIKERT Skalasına göre üç üzerinde olduğu tespit edildi. Fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümünü, ilgi alanı olduğu için tercih eden öğrencilerin anket sonuçları, diğer faktörler nedeniyle tercih eden öğrencilerle karşılaştırıldığında; birinci ve üçüncü alt ölçekler için, ilgi alanı olan öğrencilerin 'fizyoterapide yeterlilikler hakkında farkındalık' ve 'mesleki duyarlılık' düzeylerinin diğerlerine göre anlamlı olarak daha yüksek olduğu görüldü ( sırasıyla p=0.049 ve p=0.002). Bu çalışmanın, fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü öğrencilerinin amaçlarının ve yeterliliklerinin belirlenmesi, mesleki gerekliliklerin ortaya konması, yeni müfredat ve farkındalık eğitimi programlarının geliştirilmesi ve bu sayede topluma daha faydalı meslek profesyonellerinin yetiştirilmesi bakımından yol gösterici nitelikte olduğu düşünülmektedir
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Eğitim, Özel
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Adams, A., Bond, S. (2000). Hospital nurses’ job saƟ sfacƟ on,individual and organizaƟ onal characterisƟ cs. J Adv Nurs, 32(5), 36-543.
 • Akkoyun, F. (2001) Gestalt Terapi. Ankara, Nobel Yayın Dağıƨ m, s.85-89.
 • Bandura, A., Pastorelli, C., Barbanelli, C., Caprara, G. V. (1999). Self effi cacy pathways to childhood depresssion. J Pers Soc Psychol, 76, 258-269.
 • Başarı, G. Ö., Balcı, P., Nohutlu, E., Ulusoy, S., Vayvay, E. S., Sertoglu, E., Baltacı, G. (2009). Fizyoterapi Öğrencilerinde Mesleki bilincin postür üzerine etkisi. Turkiye Klinikleri J Sports Sci, 1(1), 31-7.
 • Erdem, A. ve Y., Bilge, F. (2008). Meslek Seçimine İlişkin Akılcı Olmayan İnançlar Ölçeği- Lise öğrencileri için akılcı olmayan inançlar ölçeğinin gelişƟ rilmesi. Türk Psikolojik Danısma ve Rehberlik Dergisi, 3(29), 95-114
 • Kuzgun, Y. (2000). Meslek danışmanlığı. Ankara: Nobel Yayın Dağıƨ m.
 • Kuzgun, Y. (1996). Mesleki olgunluk ölçeği el kitabı. Ankara: Milli EğiƟ m Bakanlığı Yayınları.
 • Super, D. E. and Overstreet, P.L. (1960). The VocaƟ onal Maturity of Ninth Grade Boys. New York: Teachers College Press, Columbia University.
 • Turhal, E., Kıcıroğlu, B., Ocakoğlu, N., Karayiğit D. (2010). Meslek yüksekokulu öğrencilerinde program tercihlerinde bireysel farkındalık düzeyleri; Ulusal Meslek Yuksekokulları Oğrenci Sempozyumu 21-22 Ekim. Düzce.
 • Uygun, S. (2008). OrtaöğreƟ m sosyal bölümünde okuyan öğretmen adaylarının mesleğe yönelik duyarlılıkları. Ulusal Sosyal Bilimler EğiƟ mi Sempozyumu (14- 16 Mayıs 2008). Çanakkale: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yayını, 187-192.
 • Uygun, S., Çavuş, Ş., Okur, E. (2010). Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Duyarlılık Ölçeği GelişƟ rme Çalışması. InternaƟ onal Symposium on Sustainable Development (8-9 Mayıs 2010) Çanakkale: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yayını.
 • World ConfederaƟ on for Physical Therapy (WCPT) guideline for physical therapist professional entry level educaƟ on-London, UK hƩ p://www.wcpt.org/sites/wcpt.org/fi les/fi les/Guideline_ PTEducaƟ on_complete.pdf.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.