CEYHUN GÜRKAN
(Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Maliye Bölümü)
Yıl: 2016Cilt: 14Sayı: 2ISSN: 2148-029X / 2148-029XSayfa Aralığı: 148 - 174Türkçe

131 3
KLASİK SİYASAL DÜŞÜNCEDE MALİYE TEORİSİ BODIN, HOBBES VE ROUSSEAU1
Bu yazı klasik siyasal düşüncenin üç önemli düşünürünün maliye teorilerini inceler. Jean Bodin, Thomas Hobbes ve Jean-Jacques Rousseau 16. ve 18. yüzyıllar arasında modern mali sistemin dayanması gereken genel ilkeleri siyasal teorilerinin ışığında açıklamışlardır. Çalışmada benimsenen yönteme göre düşünürlerin maliye teorileri, siyasal teorilerinin bütünü içinde ve teorilerinin içinde geliştiği toplumsal ve tarihsel koşullar göz önüne alınarak incelenmiştir. Yazı, maliye alanındaki disiplinlerarası çalışmalara, maliye düşünce tarihine ve modern mali sistemin problemlerine yönelik geliştirilen eleştirel perspektiflere katkı sunmaktadır. Sonuç olarak çalışmada adı geçen üç klasik dönem düşünürünün çağdaş maliye teorisi ve politika tartışmalarına sunabileceği katkı açısından nasıl ve hangi açılardan ele alınabileceği gösterilmiştir
Sosyal > Siyasi Bilimler
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Acar-Savran, G. (2003) “Sivil Toplum ve Ötesi: Rousseau, Hegel ve Marx”, İstanbul: Belge Yayınları.
 • Ağaoğulları, M. A. (2006) “Ulus-Devlet ya da Halkın Egemenliği”, Ankara: İmge Kitabevi.
 • Ağaoğulları, M. A. (2011) “Jean-Jacques Rousseau: Halk Kendini Yaratıyor”, M. A. Ağaoğulları v.d.
 • (der.) “Sokrates’ten Jakobenlere Batı’da Siyasal Düşünceler”, İstanbul: İletişim, 569-596.
 • Akal, C. B. (2003) “İktidarın Üç Yüzü”, Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.
 • Bauman, Z. (2015) “Özgürlük”, K. Eren (çev.), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bodin, J. (1962) “The Six Bookes of a Commonweale (A facsimile reprint of the English translation of 1606 corrected and supplemented in the light of a new comparison with the French and Latin texts)”, K. D. McRae (der.), Cambridge: Harvard University Press.
 • Göçmen, D. ve Kaya, G. (2013) “Adam Smith’in Siyaset Felsefesine Dair bir Kuramsal Çerçeve”, Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, 15: 85-109.
 • Gürkan, C. (2010) “Towards a Critical Sociology and Political Economy of Public Finance”, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal bilimler Enstitüsü, yayınlanmamış doktora tezi.
 • Gürkan, C. (2013) “Modern Maliye Teorisinin Klasik Kökenleri: İbni Haldun’dan ‘Post-Kameralizm’e Mali Düşünce”, Maliye Dergisi, 164: 1-26.
 • Foucault, M. (2007), “Security, Territory, Population”, G. Burchell (çev.), Londra: Palgrave. Hobbes, T. (1993) “Leviathan”, S. Lin (çev.), İstanbul: YKY.
 • Hobbes, T. (2007) “Yurttaşlık Felsefesinin Temelleri (Elementa Philosophica De Cive)”, D. Zarakolu (çev.), İstanbul: Belge Yayınları.
 • İbni Haldun (1968) “Mukaddime Cilt II”, Z.K. Ugan (çev.), Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • Levy, A. (1954) “Economic Views of Thomas Hobbes”, Journal of the History of Ideas, 15(4): 589- 595.
 • Machiavelli, N. (2004) “Prens”, N. Güvenç (çev.), İstanbul: Anahtar Kitaplar Yayınevi.
 • Marx, K. (2010) “Kapital: Ekonomi Politiğin Eleştirisi, 1. Cilt”, M. Selik ve N. Satlıgan (çev.), İstanbul: Yordam Kitap
 • Rousseau, J.-J. (1994) “Toplum Sözleşmesi”, V. Günyol (çev.), İstanbul: Adam Yayınları.
 • Rousseau, J.-J. (2005) “Ekonomi Politik”, İ. Birkan (çev.), Ankara: İmge Kitabevi.
 • Rousseau, J.-J. (2007) “Bilimler ve Sanatlar Üstüne Söylev”, S. Eyüboğlu (çev.), İstanbul: T. İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Rousseau, J.-J. (2008) “Anayasa Projeleri (Korsika Anayasası Projesi, Polonya Hükümeti ve Reform Tasarısı Üzerine Düşünceler)”, İ. Yerguz (çev.), İstanbul: Say Yayınları.
 • Rousseau, J.-J. (2009) “Emile ya da Eğitim Üzerine”, Y. Avunç (çev.), İstanbul: T. İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Smith, A. (1982) “Lectures on Jurisprudence”, R. L. Meek, D. D. Raphael ve P. G. Stein (yay. haz.), Indianapolis: Liberty Fund.
 • Şenel, A. (1997) “Siyasal Düşünceler Tarihi: Tarihöncesinde İlkçağda Ortaçağda ve Yeniçağda Toplum ve Siyasal Düşünüş”, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Wolfe, M. (1968) “Jean Bodin on Taxes: The Sovereignty-Taxes Paradox”, Political Science Quarterly, 83(2): 263-284.
 • Wood, E. M. (2007) “Kapitalizmin Arkaik Kültürü: Eski Rejimler ve Modern Devletler Üstüne Tarihsel Bir İnceleme”, O. Köymen (çev.), İstanbul: Yordam Kitap.
 • Wood, E. M. (2012) “Özgürlük ve Mülkiyet: Rönesans’tan Aydınlanma’ya Batı Siyasi Düşüncesinin Toplumsal Tarihi”, O. Köymen (çev.), İstanbul: Yordam Kitap.
 • Zabcı, F. (2011) “Thomas Hobbes: Devlet ya da ‘Ölümlü Tanrı’ya Övgü”, M. A. Ağaoğulları v.d. (der.), “Sokrates’ten Jakobenlere Batı’da Siyasal Düşünceler”, İstanbul: İletişim, 427-455.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.