BARIŞ ÇAYCI
(Doç. Dr., Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü ,)
NURHAN ATALAY
(Yrd. Doç. Dr., Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü, ,)
Yıl: 2017Cilt: 8Sayı: 28ISSN: 2146-1961Sayfa Aralığı: 274 - 292İngilizce

157 1
EXAMINING PERCEPTIONS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY LITERACY OF CLASSROOM TEACHER CANDIDATES
Öğrencilerin fen okuryazarı bireyler olarak yetişmeleri için gereken olan bilgi, beceri, tutum ve değerleri edinmelerini sağlayacak en önemli faktörlerden biri tüm öğretim programlarında olduğu gibi programı sınıflarında uygulayacak öğretmenlere bağlıdır. Öncelikle öğretmenlerin öğrencilerinde bu becerileri geliştirebilmeleri için kendilerini yönelik fen okuryazarı olmaları, öğrencilerin fen okuryazarlığını geliştiren etkinlikler ile ilgili bilgi sahibi olmaları ve kendilerine ilişkin yeterlik algılarının yüksek olması beklenmektedir. Öz yeterlilik algısı bireyin kendi yeteneklerinin ve kapasitesinin farkına varmasıdır. İlkokulda fen ve teknoloji okuryazarlığını kazandıracak olan sınıf öğretmenlerinin bu konuda kendilerine ilişkin öz yeterlik algılarının yüksek olması beklenir. Bu bağlamda sınıf öğretmeni adaylarının kendilerine ilişkin fen ve teknoloji okuryazarlığı algılarının belirlenmesi önemlidir. Bu çalışmanın amacı sınıf öğretmeni adaylarının fen ve teknoloji okuryazarlıklarına yönelik öz yeterlik algılarının belirlenmesidir. Araştırmada karma yöntem kullanılmıştır. Araştırma Orta Anadolu Bölgesinde, bir üniversitenin üçüncü ve dördüncü sınıflarında öğrenim gören 219 sınıf öğretmeni adayı ile gerçekleştirilmiştir. Nicel veriler Caymaz (2008) tarafından oluşturulan "Fen ve Teknoloji Okuryazarlığına Yönelik Öz Yeterlik Algısı" ölçeği ile toplanıp tarama modeli ile analiz edilmiş, daha sonra ölçüt örnekleme kullanılarak 18 öğretmen adayı ile yarı yapılandırılmış görüşmelerle nitel veriler toplanmıştır. Araştırmada ölçekte yer alan maddelerin ortalamasına göre öğretmen adaylarının öz yeterlik algı düzeylerinin "Orta düzeyde yeterli" olduğu belirlenmiştir. Ayrıca sınıf öğretmeni adaylarının fen ve teknoloji okuryazarlığına yönelik öz yeterlik algılarının bazı değişkenler açısından anlamlı bir farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Akbaş, A., Çelikkaleli, Ö. (2006). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Öğretimi Öz-Yeterlik İnançlarının Cinsiyet, Öğrenim Türü Ve Üniversitelerine Göre İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 98-110.
 • Bacanak, A. (2002). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen Okuryazarlıkları İle Fen-Teknoloji-Toplum Dersinin Uygulanışını Değerlendirmeye Yönelik Bir Çalışma. Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Bandura, A. (1986). Social Foundations Of Thought And Action: A Social Cognitive Theory. Englewood cliffs, NJ: Prentice-Hall.
 • Bandura, A. (1994). Self-efficacy. In V. S. Ramachaudran (Ed.), Encyclopedia of Human Behavior (ss. 71-81). New York: Academic Press.
 • Caymaz, B. (2008). Fen Ve Teknoloji Ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Ve Teknoloji Okuryazarlığına İlişkin Öz Yeterlik Algıları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Çepni, S., & Bacanak, A. (2002). “A Study On Determining Mathematics Student Teachers’ Scientific Literacy”, Education: Changing Times, Changing Needs, First International Conference on Education, Faculty of Education Eastern Mediterranean University, Turkish Republic of Nothern Cyprus
 • Creswell, J. W. & Plano Clark, V. L. (2014). Karma Yöntem Araştırmaları: Tasarımı ve yürütülmesi. (Y. Dede, S. B. Demir, Dü, & A. Delice, Çev.) Ankara, Türkiye: Anı Yayıncılık.
 • Hackling, M. W., Goodrum, D., & Rennie, L. (2001). The State Of Science InAustralian Secondary Schools. Australian Science Teachers Journal, 47(4), 6-17.
 • Henson, R. K. (2001). The Effects Of Participation In Teacher Research On Teacher Efficacy. Teaching and Teacher Education, 17, 819-836.
 • Laugksch, Rudiger (2000). Scientific Literacy: A Conceptual Overview. Science Education, 84(1), 71–94.
 • Işık Terzi, C. (2008). İlköğretim I. Kademede fen ve teknoloji dersini yürüten sınıf öğretmenleri ile I. Kademede fen ve teknoloji dersini yürüten fen bilgisi (Fen Ve Teknoloji) Öğretmenlerinin Fen Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi Ve Sonuçların Karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi, Muğla.
 • MEB (2005). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
 • MEB. (2006). İlköğretim Fen Ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı Ve Kılavuzu (6., 7. ve 8. sınıflar). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • MEB. (2013). İlköğretim Fen ve Teknoloji Programı. Talim Terbiye Kurulu. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
 • Millar, R.(2006). Twenty first Century Science: Insights From The Design And Implementation Of A Scientific Literacy Approach İn School Science. International Journal of Science Education, 28 (13), 1499- 1521.
 • Miller, J. D. (2002). Civic Scientific Literacy: A Necessity in the 21st Century. Journal of the Federation of American Scientisits-Public Interest Report, 55(1), 3-6.
 • OECD. (2016). PISA 2015 Assessment And Analytical Framework: Science, Reading, Mathematic And Financial Literacy, PISA, OECD Publishing, Paris, DOI: http://dx.doi.org/10.1787/9789264255425-en Özdemir, O. (2010). Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Fen Okuryazarlığının Durumu.
 • Türk Fen Eğitimi Dergisi,7(3), 42-56.
 • PISA. (2015). Pısa 2015 Ulusal Raporu. http://pisa.meb.gov.tr/wp-content/uploads/2016/12/PISA2015_Ulusal_Rapor1.pdf) adresinden 10.11.2016 tarihinde erişilmiştir.
 • Saracaloğlu, A. S., Yenice, N. ve Özden, B. (2013). Fen bilgisi öğretmen adaylarının fen ve teknoloji okuryazarlığına ilişkin öz yeterlik algıları ile fene yönelik tutumları arasındaki ilişki. International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education, 2(1), 58-69.
 • Schunk, D.H. (1990). Goal setting and self-Efficacy during Self-regulated learning, Educational Psychologist, 25(1), 71-86
 • Shwartz, Y., Ben-Zvı, R., Hofsteın, A. (2006). The use of scientific literacy taxonomy for assessing the development of chemical literacy among high school students. Chemistry Education Research and Practice, 7(4),203- 225
 • Tschannen-Moran, M., Woolfolk-Hoy, A., & Hoy, W. K. (1998). Teacher efficacy: Its meaning and measure. Review of Educational Research, 68(2), 202 248.
 • Yetişir, M. İ. (2007). İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği Ve Sınıf Öğretmenliği Birinci Sınıfında Okuyan Öğretmen Adaylarının Fen Ve Teknoloji Okuryazarlık Düzeyleri. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri, Ankara.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları Zimmerman, B. J. (2000). Self-efficacy: An Essential Motive To Learn. Contemporary Educational Psychology, 25, 82-91.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.