HATİCE KUMCAĞIZ
(, Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
CENGİZ ŞAHİN
(r., Ahi Evran Üniversitesi,)
KAMİL ALAKUŞ
(, Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Muhammed AKBAŞ
(, Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Yıl: 2017Cilt: 8Sayı: 29ISSN: 2146-1961Sayfa Aralığı: 939 - 954Türkçe

286 6
THE ROLE OF HOPE AND NEGATIVE THOUGHTS IN PREDICTING EATING ATTITUDES
Araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin yeme tutumlarını yordamada umut ve olumsuz düşüncelerin rolünü incelemektir. Çalışma 2016-201 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi nin çeşitli bölümlerinde okuyan 250 (% 1. ) si kadın, 100 (%28.6) ü erkek olmak üzere toplam 50 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri "Yeme Tutumu Testi", "Sürekli Umut Ölçeği" ve "Otomatik Düşünceler Ölçeği" ile toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin öncelikle normal dağılıma uygun olup olmadığı KolmogorovSmirnov uyum iyiliği testi ile incelenmiş (p<0.05), verilerin normal dağılım göstermediği görüldüğünden parametrik olmayan Spearman s Korelasyon katsayısı, Mann-Whitney U-Testi, Kruskal-Wallis ?^2 testi ve çoklu doğrusal regresyon analizi teknikleri kullanılmıştır. Analizler sonucunda öğrencilerin yeme tutumu puan ortalamasının 1 .22, sürekli umut puan ortalamasının .2 ve otoma k düşünceler puan ortalamasının ise 5 . 1 olduğu bulunmuştur. Bunun yanı sıra umut ile olumsuz otomatik düşünceler puanları arasında negatif yönde orta düzeyde anlamlı (r - 0. 2 , p<0.01), yeme tutumu ile umut arasında pozitif yönde anlamsız (r 0.0 5, p>0.05) bir ilişki ve yine yeme tutumu ile olumsuz düşünceler arasında anlamsız (r 0.056, p>0.05) bir ilişki belirlenmiştir. Yeme tutumu puanını açıklayan değişkenleri belirlemek amacı ile yapılan çoklu doğrusal regresyon analizi sonucunda yeme alışkanlığının yeme tutumuna etkisi 2.66 birim artmaktadır. Orta ekonomik düzey ile yeme alışkanlığının yeme tutumlarının yordanmasına katkısı olduğu görülmektedir
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Altuğ, A., Elal, G., Slade, P.D. ve Tekcan, A.I.(2000). “The Eating Attitudes (EAT) in Turkish University Students: Relationship With Sociodemographic, Social And İndividual Variables”. Eating and Weight Disorders, 5: 152- 60.
 • Arnau, R. C., Rosen, D. H., Finch, J. F., Rhudy, J. L.ve Fortunato, V. J. (200 ). “Longitudinal Effects of Hope on Depression and Anxiety: A Latent Variable Analysis”. Journal of Personality, 5: –64.
 • Aytin, N. (2014). Ergenlerde Yeme Tutumları İle Sorun Çözme Eğilimleri Ve Ebeveyne Bağlanma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü Psikiyatri Anabilim Dalı, Aydın.
 • Becker, A.E., Keel, P., Anderson-Fye, E.P.ve Thomas, D. (200 ). “Genes or Jeans? Genetic and Sociocultural Contribution to Risk for Eating Disorder”. Journal of Addictive Diseases, 2 ( ): 81-103.
 • Büyüköztürk, H., Çolak, Ş., Görgülü, F., Saraçoğlu, E.ve Saraçoğlu, İ., (201 ) “Bir Grup Üniversite Öğrencisinde Yeme Tutumuyla İlişkili Faktörler”. 1- 10, docplayer.biz.tr/29823931-Bir-grup-universite-ogrencisindeyeme-tutumuyla-iliskiliCiarrochi,
 • J., Heaven- Patrick C.L.ve Davies, F. (200 ). “The İmpact of Hope, Self-Esteem, and Attributional Style on Adolescents School Grades And Emotional Well-Being: A Longitudinal Study”. Journal of Research in Personality, 41: 1161–1178.
 • Cox, L.M., Lantz, C.D.ve Mayhew, J.L. (1 ). “The Role of Social Physi ue Anxiety and Other Variables İn Predicting Eating Behaviours in College Students”. International Journal of Sport Nutrition, 7: 310-7.
 • Çelikel, F.C., Cumurcu, B.E., Koç, M., Etikan, İ.ve Yücel, B. (2008). “Psychologic Correlates of Eating Attitudes in Turkish Female College Students”. Comprehensive Psychiatry, : 188–194.
 • Denizli, S. (200 ). “Umut ve Çalışma Becerilerinin Üniversite Öğrencilerinin Sınav Kaygısını Yordamadaki Rolü“. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara
 • Espina, A., Ortego, M.A., Ochoade, A.L., Aleman, A.ve Juaniz, M.(2002). “Body Shape and Eating Disorder in a Sample of Students in the Bas ue Country: A Pilot Study”. The Spanish Journal of Psychology, 6(1): -11.
 • Forman-Hoffman , V. (200 ). “High Prevalence Of Abnormal Eating And Weight Control Practices Among U.S. Highschool Students”. Eating Behaviors, 5( ): 25-336.
 • Geffken, G. R., Storch, E. A., Duke, D. C., Monaco, L., Lewin, A. B.ve Goodman, W. K. (2006). “Hope and Coping in Family Members of Patients with Obsessive-Compulsive Disorder.” Journal of Anxiety Disorders, 20: 614–629.
 • Gonçalves, J.A., Moreira, E.A.M., Trindade, E.B.S.M.ve Fiates, G.M.R. (201 ). “Eating Disorders İn Childhood And Adolescence”. Revista Paulista de Pediatria, 1(1): 96-103.
 • Hoerr , S.L., Bokram, R., Lugo, B., Bivins, T.ve Keast, D.R. (2002). “Risk for Disordered Eating Relates to Both Gender and Ethnicity for College Students”. The Journal of the Amarican Collage of Nutrition, 21( ): 307-314.
 • Mahmood, A.ve Bibi, Z. (201 ). “Eating Disorders among MBA Students in a Business School of Karachi”. Journal of Nutrition & Food Sciences. 4(6): 1-5.
 • Marques, S.C., Lopez, S.J., Pais-Ribeiro, L.J. (200 ). ‘‘Building Hope for the Future: A Program to Foster Strengths in Middle-School Students” . Journal of Happiness Studies, 1-14.
 • McClelland ,L.ve Crisp, A. (2001). “Anorexia Nervosa and Social Class”. International Journal of Eating Disorders, 29: 150-6.
 • O den, C.L., Carroll, M.D., Curtin L.R., McDowell, M.A., Tabak, C.J.ve Flegal K.M. (2006). “The Prevalence of Overweight and Obesity in The Unites States”. The Journal of the American Medical Assoc,ation, 295(13): 1549-55.
 • Rasmussen, K. A., Slish, M. L., Wingate, L. R. R., Davidson, C. L.ve Grant, D. M. (2012). “Can Perceived Burdensomeness Explain the Relationship Between Suicide and Perfectionism?” Suicide and LifeThreatening Behavior, 42: 121–128.
 • Sansone, R.A., Sansone, L.A. (200 ). “Eating disoders and Psychiatric comorbidity”. Clinical Manual of Eating Disorders. J Yager, PS Powers (Ed), Washigton DC: American Psychiatric Publishing. 79-111.
 • Snyder, C.R., Feldman, D.B., Taylor, J.D., Schroeder, L.L.ve Adams, V.H. (2000). “The Roles of Hopeful Thinking in Preventing Problems and Enhancing Strengths”. Applied and Preventive Psychology, : 2 -270.
 • Snyder, C.R., Feldman, D.B. ve Shorey, H.S. (2002). “Hopeful Choices : A School Counselor s Guide to Hope Theory”. Professional School Counseling, 5: 2 8- 307.
 • Siyez, M.D. (2006). “Yeme Bozukluğu olan Çocuklar ve Ergenler Etiyolojisi ile İlgili Çalışmalar, Müdahale, Değerlendirme ve Tedavi”. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 20: 21-27.
 • Siyez, D.M.ve Uzbaş, A. (2006). “Bir Grup Üniversite Öğrencisinin Anoreksik Yeme Tutumları ve Aile Yapısı Arasındaki İlişki”. Yeni Symposium, (1): -43.
 • Stice, E., Shaw, H., Burton, E.ve Wade, E. (2006). “Dissonance and Healthy Weight Eating Disorder Prevention Programs: A Randomized Efficacy Trial”. Journal of Consulting and Clinical Psychology, (2): 26 -275.
 • Thorsteinsdottir, G.ve Ulfarsdottir, L. (2008). “Eating Disorders in College Students in Iceland”. The Journal of the Psychiatri, 22(2): 107-115.
 • Tuzgöl-Dost M., Keklik İ. (201 ). “Sürekli Kaygı, Umutsuzluk Ve Benlik Saygısının Ergenlerin Riskli Davranışlarını Yordamadaki Gücü”. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 1 (51): 1 5-208.
 • Ulaş, B., Fatoş, U.ve Sarp Ü. (201 ). “Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinde Olası Yeme Bozukluğu Sıklığı ve Etkileyen Faktörler”. İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2: 15-22.
 • Ünalan, D., Öztop, D.B., Elmalı, F., Öztürk, A., Konak, D., Pırlak, B.ve Güneş, D. (200 ). “Bir Grup Sağlık Yüksekokulu Öğrencisinin Yeme Tutumları ile Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Arasındaki İlişki”. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 16 (2): 5-81.
 • Vardar, E. ve Erzengin M. (2011). “Ergenlerde Yeme Bozukluklarının Yaygınlığı ve Psikiyatrik Eş Tanıları İki Aşamalı Toplum Merkezli Bir Çalışma”. Türk Psikiyatri Dergisi, 22( ): 205-12.
 • Valle, M.F., Huebner, E.S.ve Suldo S.M. (2006). “An Analysis of Hope as a Psychological Strength” . Journal of School Psychology, 44:393-406.
 • Zhang, Y., Law, C. K.,ve Yip, P. S. (2011). “Psychological Factors Associated With The İncidence and Persistence of Suicidal İdeation”. Journal of Affective Disorders, 1 : 58 –590.
 • Wang, Z., Byrne, N.M., Kenardy, J.A.ve Hills, A.P.(2005). “Influences of Ethnicity and Socioeconomic Status on The Body Dissatisfaction and Eating Behaviour of Australian Children and Adolescents”. Eating Behaviors, 6: 23-33.
 • Wardle, J., Robb, K.A., Johnson, F., Griffith, J., Brunner, E., Power, C.ve Tovee, M. (200 ). “Socioeconomic Variation in Attitudes to Eating and Weight in Female Adolescents”. Journal of Health Psychology, 2 : 275-82.
 • Wong, S.S.ve Lim, T. (200 ). “Hope Versus Optimism in Singaporean Adolescents: Contributions to Depression and Life satisfaction “. Personality and Individual Differences, 6: 6 8–652.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.