MERAL ELÇİ
(?GebzeTeknikÜniversites)
MELİSA ERDİLEK KARABAY
(Marmara Üniversites)
Yıl: 2016Cilt: 14Sayı: 1ISSN: 2148-029X / 2148-029XSayfa Aralığı: 125 - 149Türkçe

143 8
İŞLETMELERDE YILDIRMAYA MARUZ KALMA ALGISININ ÇALIŞANLARIN İŞTEN AYRILMA NİYETİNE VE ÖRGÜTSEL SESSİZLİK DAVRANIŞLARINA ETKİSİ: HİZMET SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Çalışmanın amacı, işgörenlerin yıldırmaya maruz kalmasının örgütsel sessizliğe ve işten ayrılma niyetine etkilerini incelemektir. Ayrıca demografik özellikler ile bahsi geçen değişkenler arasında anlamlı bir ilişkinin varlığını test etmektir. Bu amaçla, İstanbul'da faaliyet gösteren hizmet sektöründe yer alan 23 farklı işletmenin çalışanlarına uygulanan anket sonucunda elde edilen bulgular, çalışma ortamında yıldırmaya maruz kalmanın işten ayrılma niyetini arttırdığı ve sessiz kalma davranışının tercih edildiğini göstermiştir. Yıldırma algısının uysal sessizlik ve savunmacı sessizlik üzerinde pozitif; toplum yanlısı sessizlik üzerinde ise negatif bir etkide bulunduğu anlaşılmaktadır. Öte yandan, yaşın artması işten ayrılma niyetini azaltmıştır. Yaş ile örgütsel sessizlik arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmazken; yaş, toplum yanlısı sessizliğe pozitif yönde etki etmektedir. Araştırmadan elde edilen bir başka sonuç ise; yönetici konumunda olmayan çalışanların, üst düzey yönetici pozisyonundaki çalışanlara göre daha fazla yıldırma algısına sahip olduğu, dolayısıyla daha fazla sessiz kalma davranışı göstermesi ve daha fazla işten ayrılma niyeti taşımasıdır
Fen > Temel Bilimler > Biyoloji
Sosyal > İşletme
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Aghaei, N. Moshiri, K. ve Shahrbanian, S. (2012). “Relationship between Organizational Justice and Intention to Leave in Employees of Sport and Youth Head Office of Tehran”. European Journal of Experimental Biology, 2(5), 1564-1570.
 • Akar, Y.N. Anafarta,N. ve Sarvan, N F. (2011) “Causes, Dimensions and Organizational Consequences of Mobbing: An Empirical Study”, Ege Academic Review, 11(1), 1467 -1479.
 • Aldığ, E. (2011) “İş yerinde yıldırma (mobbing) ve örnek bir çalışma”. Yayımlanmamış Yükseklisans Tezi, Doğuş Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Alparslan, A.M. (2010) “Örgütsel Sessizlik İklimi ve İşgören Sessizlik Davranışları Arasındaki Etkileşim: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanları Üzerinde Bir Araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
 • Bagheri, G. Zarei, R. ve Aeen, M. N. (2012) “Organizational silence”, Ideal Type of Management, 1(1), 47- 58.
 • Baillien, E. De Cuyper, N. veDe Witte, H. (2011) “Job autonomy and workload as antecedents of workplace bullying: A two‐wave test of Karasek's Job Demand Control Model for targets and perpetrators”. Journal of occupational and Organizational Psychology, 84(1), 191-208.
 • Bashir, A. Muhammad Shahid, Zill-e-Huma ve Sajjad Haider, (2012) “ Turnover Intention: An HRM Issue in Textile Sector”, Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 3(12), 125-130.
 • Baykal, A.N. (2005) “Yutucu Rekabet”. Sistem Yayıncılık, Istanbul.
 • Berthelsen, M. Skogstad, A. Lau, B. ve Einarsen, S. (2011) “Do they stay or do they go?: A longitudinal study of intentions to leave and exclusion from working life among targets of workplace bullying”, International Journal of Manpower, 32(2), 178-193.
 • Branch, S. Ramsay, S. ve Barker, M. (2013) “Workplace bullying, mobbing and general harassment: A review”. International Journal of Management Reviews, 15(3), 280-299.
 • Breitenfellner, A. ve Hildebrandt, A. (2006) “High employment with low productivity? The service sector as a determinant of economic development”.Monetary Policy and the Economy, 1, 110-135.
 • Çetin, C. Karabay, M.E. Özcan, D.E. ve Taşkıran, E. (2013) “The Effect Of Personality Traits On Organizational Silence: A Research On Service Industry”, 6th International Conference on Service Management, Oxford Brookes University, Cyprus.
 • Çobanoğlu, Ş. (2005) “Mobbing işyerinde duygusal saldırı ve mücadele yöntemleri”. İstanbul: Timaş Yayınları.
 • Davenport, N. Schwartz, R.D. ve Elliott, G.P. (2003) “Mobbing”. Sistem Yayıncılık, Istanbul.
 • Djurkovic, N. McCormack, D. ve Casimir, G. (2008) “Workplace bullying and intention to leave: the moderating effect of perceived organisational support”.Human Resource Management Journal, 18(4), 405-422.
 • Dündar, G. ve Acar, A. (2009) “İşyerinde psikolojik yıldırmaya (mobbing) maruz kalma sıklığı ile demografik özellikler arasındaki ilişkinin incelenmesi”, Journal of the School of Business Administration, Istanbul University, 37(2), 111-120.
 • Dyne L.V. Ang,S. ve Isabel C.Botero, (2003) “Conceptualizing Employee Silence and Employee Voice As Multidimensional Constructs”, Journal of Management Studies, 40 (6), 1359-1392.
 • Efe, S. Y. ve Ayaz, S. (2010) “Mobbing against nurses in the workplace in Turkey”. International nursing review, 57(3), 328-334.
 • Einarsen, S. (2000) “Harassment and Bullying at Work: A Review of the Scandinavian Approach”, Aggression and Violent Behavior, 5(4), 379-401.
 • Einarsen, S. Hoel, H. Zapf, D. ve Cooper, C.L. (2003)“The concept of bullying at work: The European tradition. In S. Einarsen,H.Hoel, D.Zapf & C.L.Cooper, Bullying and emotional abuse in the workplace. International perspectives in research and practice (ss. 3–30). London: Taylor & Francis.
 • Elçi, M. Karabay, M. E. Alpkan, L. ve Şener, İ. (2014) “The Mediating Role of Mobbing on the Relationship between Organizational Silence and Turnover Intention”, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 150, 1298-1309.
 • Erenler, E. (2010) “Çalışanlarda Sessizlik Davranışının Bazı Kişisel ve Örgütsel Özelliklerle İlişkisi: Turizm Sektöründe Bir Alan Araştırması”. Yayınlanmış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Ankara.
 • Ertureten, A. Cemalcilar, Z. ve Aycan, Z. (2012) “The Relationship of Downward Mobbing with Leadership Style and Organizational Attitudes”, Journal of Business Ethics, 116,205–216.
 • Fang, Y. ve Vishwanath, B. (1993) “Stress and Turnover Intenton”, International Journal of Comparative Sociology (Brill Academic Publishers), Vol.34, 24-38.
 • Firth, L. Mellor, D.J. Moore, K.A. ve Loquet, C. (2004) “How can managers reduce employee intention to quit”, Journal of Managerial Psychology, 19(2), 170-187.
 • Fordham, S. (1993), “Those Loud Black Girls: (Black) Women, Silence, and Gender "Passing" in the Academy Author(s)”, Anthropology & Education Quarterly, 24(1), 3-32.
 • Glambek, M. Skogstad, A.& EINARSEN, S. (2015) “Take it or leave: a five-year prospective study of workplace bullying and indicators of expulsion in working life”. Industrial health, 53(2), 160-170.
 • Golparvar, M. ve Rafizadeh, H. (2014) “The Relationship Between Bullying at Workplace with Psychological and Spiritual Well Being of Nurses”. Humanities and Social Sciences Letters, 2(2), 120-128.
 • Gül, H. ve Özcan, N. (2011)“Mobbing ve Örgütsel Sessizlik Arasındaki İlişkiler: Karaman İl Özel İdaresinde Görgül Bir çalışma”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Universitesi İİBF Dergisi, 108-134.
 • Halbur, K.V. (2005) “Bullying in the academic workplace”. Academic Leader, 2(11), 3–7.
 • Hecker, T. (2007) “Workplace mobbing: a discussion for librarians”. Journal of Academic Librarianship, 33 (4), 439–445.
 • Hirschman, A O. (1970) “Exit, voice and loyalty”. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
 • Hoel, H. ve Cooper, C.l. (2008) “Working with victims of workplace bullying”. In: Kemshall H, Pritchard Jeds. Good practice in working with victims of violence. London: Jessica Kingsley, 2000: 101 / 118
 • Hogan, R. (2008) “Personality Psychology for Organizational Researchers”, in Schneider, D.B. andSmith, B. (eds), Personality and Organizations, Lawrence Erlbaum Associates, Inc.3-24.
 • Hogh, A. Hoel, H. ve Carneiro, I. G. (2011) “Bullying and employee turnover among healthcare workers: a three-wave prospective study” Journal of nursing management, 19(6), 742-751.
 • Houshmand, M, O'Reilly, J, Robinson, S. ve Wolff, A (2012) “Escaping bullying: The simultaneous impact of individual and unit-level bullying on turnover intentions”, Human Relations, 65(7),901-918.
 • Hwang, I. S. ve Kou, J. H. (2006) “Effects of Job Satisfaction and Perceived Alternative Employment Opportunities on Turnover Intention: An Examination of Public Sector Organizations”, Journal of American Academy of Business, Cambridge, 8(2),254-255.
 • Iftikhar, M. ve Qureshi, M. I. (2014) “Modeling the Workplace Bullying the Mediator of “Workplace ClimateEmployee Health” Relationship”. Journal Of Management Info, 4(1), 96-124.
 • Indumathy, R. ve Kamalraj, S. (2012) “A Study on Quality of Work Life among Workers with Special Reference to Textile Industry In Tirupur District- A Textile Hub, Zenith International Journal of Multidisciplinary Research, 2(4), 265-281.
 • Johannesen R. L. (1974) “The functions of silence: A plea for communication research”, Western Speech Journal, 2 (29), 25–35.
 • Kabungaidze, T. Mahlatshana, N. veNgirande, H. (2013) “The impact of job satisfaction and some demographic variables on employee turnover intentions”. International Journal of Business Administration, 4(1), 53-65.
 • Kahveci,G. ve Demirtaş, Z. (2013) “Öğretmenler için örgütsel sessizlik ölçeği geliştirme çalışması”. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12(43), 167-182.
 • Keashly, L. ve Jagatic, K. (2003) “By any other name: American perspectives on workplace bullying”. Bullying and emotional abuse in the workplace: International perspectives in research and practice, 31-61.
 • Kılıç, G. Tunç,T. Saraçlı,S. ve Kılıç,İ. (2013) “Örgütsel Stresin Örgütsel Sessizlik Üzerine Etkisi: Beş Yıldızlı Termal Otel İşletmelerinde Bir Uygulama”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 17-32.
 • Kivimäki, M. Elovainio, M. ve Vahtera, J. (2000) “Workplace bullying and sickness absence in hospital staff”. Occupational and Environmental Medicine,57(10), 656-660.
 • Kuvaas, B. (2006) “Performance Appraisal Satisfaction and Employee Outcomes: Mediating and Moderating Roles of Work Motivation”, International Journal of Human Resource Management, 17(3), 504-522.
 • Leck, J. D. ve Saunders, D. M. (1992) “Hirschman's Loyalty: Attitude or Behavior”, Employee Responsibilities and Rights Journal, (5):3, 219-230.
 • Lee, Y. Lee, M. ve Bernstein, K. (2013) “Effect of Workplace Bullying and Job Stress on Turnover Intention in Hospital Nurses”. Journal of Korean Academy of Psychiatric and Mental Health Nursing, 22(2), 77- 87.
 • Leymann, H. (1993) “Mobbing”. In W. Vandekerckhove & M.S.R. Commers. Downward workplace mobbing: a sign of the times. Journal of Business Ethics, 45, 41-50.
 • Matthiesen, S. ve Einarsen, S. (2007) “Perpetrators and targets of bullying at work: role stress and individual differences”. Violence and Victims, 22, 735–753.
 • Mayhew, C. McCarthy, P. Chappell, D. Quinlan, M. Barker, M. ve Sheehan, M. (2004) “Measuring the extent of impact from occupational violence and bullying on traumatised workers”. Employee Responsibilities and Rights Journal, 16, 117–134.
 • McCarthy, P. ve Barker, M. (2000) “Workplace bullying risk audit”. Journal of Occupational Health and Safety Australia and New Zealand, 16, 409–418.
 • McCormack, D. Casimir, G. Djurkovic, N. ve Yang, L. (2009) “Workplace Bullying and Intention to Leave Among Schoolteachers in China: The Mediating Effect of Affective Commitment”. Journal of Applied Social Psychology, 39(9), 2106-2127.
 • Mobley, W. H. Griffeth, R, W. Hand, H. H. ve Meglino, B. M. (1979) “Review and conceptual analysis of the employee turnover process”, Psychological Bulletin, 86: 493-522.
 • Morrison, E. W. ve Milliken, F.J. (2000) “Organizational Silence: A Barrier to Change and Development in a Pluralistic World”, The Academy Of Management Review, 25(4): 706-725.
 • Moynihan, D.P. ve Landuyt, N. (2008) “Explaining Turnover Intention in State Government Examining the Roles of Gender, Life Cycle, and Loyalty”, Review of Public Personnel Administration, 28(2),120- 143.
 • Nielsen, M. B. ve Knardahl, S. (2015) “Is workplace bullying related to the personality traits of victims? A two-year prospective study”. Work & Stress,29(2), 128-149.
 • Öcel, H. ve Aydın,O. (2012) “Workplace bullying and turnover intention: The moderating role of belief in a just world”. International Journal of Business and Social Science, 3(13),248-258.
 • Özdemir, L. ve Uğur, S.S. (2013) “Çalışanların Örgütsel Ses ve Sessizlik Algılamalarının Demografik Nitelikler Açısından Değerlendirilmesi: Kamu ve Özel Sektörde Bir Araştırma”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 27(1),257-280.
 • Özdevecioğlu, M. (2003)“Organizasyonlarda Saldırgan Davranıslar ve Bireyler Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”. Uludağ Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22 (1),121–150.
 • Özler, D. E. Atalay, C. G. ve Şahin, M. D. (2008) “Mobbing’in örgütsel bağlılık üzerine etkisini belirlemeye yönelik bir araştırma”. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22, 37-60.
 • Pinder, C. C. ve Harlos, K. P. (2001) “ Employee silence: quiescence and acquiescence as responses to perceived injustice”. Research in personnel and human resources management, 20, 331-370.
 • Pranjić, N. Maleš-Bilić, L. Beganlić, A. ve Mustajbegović, J. (2006) “Mobbing, stress, and work ability index among physicians in Bosnia and Herzegovina: Survey Study”. Croatian Medical Journal, 47(5), 750- 758.
 • Quine L. (1999) “Workplace bullying in NHS community trust: Staff Questionnaire Survey”. BMJ. 318:228– 232.
 • Quine, L. (2001) “Workplace bullying in nurses”, Journal of Health Psychology, 6(1), 73–84.
 • Reed, S. Stanley, A. Kratchman, H. ve Strawser, R.H.(1994)“Job satisfaction, organizational commitment, and turnover intentions of United States accountants: The impact of locus of control and gender”, Accounting, Auditing and Accountability Journal, 7(1), 31-58.
 • Rusbelt, C.E. Farrell, D. Rogers, G. ve Mainous, A. G. (1988) “Impact of Exchange Variables on Exit, Voice, Loyalty And Neglect: An Integrative Model Of Responses To Decline Job Satisfaction”, Academy Of Management Journal, 31(2), 599-627.
 • Russ, F.A. ve McNeilly, K.M. (1995) “Links among satisfaction, commitment, and turnover intentions: the moderating effect of experience, gender, and performance”, Journal of Business Research,34(1), 57- 65.
 • Simons, S. (2008) “Workplace bullying experienced by Massachusetts registered nurses and the relationship to intention to leave the organization”. Advances in Nursing Science 31.2, E48-E59.
 • Souba, W. Way, D. Lucey, C. Sedmak, D. ve Notestine, M. (2011) “Elephants in academic medicine”, Academic Medicine, Vol.86, 1492-1499.
 • Taş, A. Ergeneli, A. Akyol,A. ve Demirel,H. (2013) “Mobbing ile Tükenmişlik Arasındaki İlişkide Örgütsel Sessizliğin Etkisi”, Örgütsel Davranış Kongresi 2013, Sakarya,341-345.
 • Tetik,S. (2010) “Mobbing kavramı: birey ve örgütler açısından önemi”, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 12 (18), 81-89.
 • Thomas, M. (2005)“Bullying among Support Staff in a Higher Education Institutions”, Health Education, 105(4): 273-288.
 • Topcu, Ç. ve Erdur-Baker, Ö. (2012) “Affective and cognitive empathy as mediators of gender differences in cyber and traditional bullying”. School Psychology International, 33(5), 550-561.
 • Tutar, H. (2004) “İşyerinde Psikolojik Siddet”. BRC Basım, Ankara.
 • Tutar, H. veAkbolat, M. (2012). “Sağlık Çalısanlarının Yönetici Cinsiyetleri Bakımından Mobbing Algıları”. Selcuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (28), 19-29.
 • Vakola, M. ve Bouradas, D. (2005) “Antecedents and Consequences of Organisational Silence: An Empirical Investigation”. Employee Relations, 27 (5), 441-458.
 • Van Dyne,L. Ang, S. ve Isabel C. Botero, (2003) “ Conceptualizing Employee Silence and Employee Voice As Multidimensional Constructs”, Journal of Management Studies, 40 (6), 1359-1392.
 • Schalkwyk, V. L. M. Els, C. ve Rothmann, I. (2011) “The moderating role of perceived organisational support in the relationship between workplace bullying and turnover intention across sectors in South Africa: original research”. SA Journal of Human Resource Management, 9(1), 1-13.
 • Vartia, M. A. (2001) “ Consequences of workplace bullying with respect to the well-being of its targets and the observers of bullying. Scandinavian journal of work, environment & health, 63-69.
 • Zapf, D. (1999) “Organisational, work group related and personal causes of mobbing/bullying at work”, International Journal of Manpower,20(1/2), 70-85.
 • Zapf, D. ve Gross, C. (2001) “Conflict escalation and coping with workplace bullying: a replication and extension”. European Journal of Work Organizational Psychology, 10 (4), 497–522.
 • Zapf, D. Escartín, J. Einarsen, S. Hoel, H. ve Vartia, M. (2011) “Empirical findings on prevalence and risk groups of bullying in the workplace. Bullying and harassment in the workplace”. Developments in theory, research and practice, 75-105.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.