FERİDE BERNA UYMAZ YILMAZ
(İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Maliye Bölümü,)
Yıl: 2014Cilt: 12Sayı: 45ISSN: 1303-9202Sayfa Aralığı: 83 - 107İngilizce

42 0
A Discussion About Economic Impacts of Wars on Postponing Crises
Makalede, kriz, ortalama kâr oranlarındaki düşme eğilimi nedeniyle sermaye birikiminin tıkanması olarak tanımlanmış ve bu eğilimi tersi yönde harekete geçirebilecek etkenler tanımlanmıştır. Söz konusu krizlere neden olan gelişmeler ve krizleri öteleyebilen etkenler, sınaî çevrim ve uzun dalga süreçlerinde farklılıklar göstermektedir. Makalede geniş içeriğiyle savaşların, sınaî çevrimler ve uzun dalgalar sırasındaki krizleri ötelemedeki etkileri, hem teorik olarak incelenmiş hem de 1970--2000 yılları arasında yaşanmış olan savaşların etkileri ilgili iktisadî veriler aracılığıyla ampirik olarak sınanmıştır.
Sosyal > Sosyoloji
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Angstrom, J. (2005), “Introduction”: Rethinking the Nature of War, Ed. Isabelle Duyvesteyn, Jan Angstrom (USA: Routledge).
 • Baran, P. Sweezy, P. (1966), Monopoly Capital: An Essay on the American Economic and Social Order, (New York: Monthly Review Press).
 • Barsoc, C. (1997), Kapitalizmin Çarkları— Marksist İktisadi Analiz Öğeleri, (İstanbul: Yazın Yayıncılık) (Çev. Bülent Tanatar).
 • Bukharin, N. (1971) [1920], Economia del Periodo di Trasformazione Le Transizioni Socialiste Libertarie 4, (Milano: Jaca Book) (Çev.Claudio Papini).
 • Carchedi, G. (2002a), “Politiche Keynesiane, Crisi Finanziarie Guerre”, Proteo, (no: 2), WWW.proteo.rdbcub.it/article.php3?id_article=191, (07.11.2006).
 • Cliff, T. (1948), “The Nature of Stalinist Russia”, Marxist Theory After Trotsky, Selected Writings, (London: Bookmarks) (Volume 3): 1-138’den aktaran WWW.marxists.org/archive/cliff/works/1948/stalruss/index.htm, (2003), (11.11.2008).
 • Coulomb, F. Bellais, R. (2008), “The Marxist Analysis of War and Military Expenditures, Between Certainty and Uncertainty”, Defense and Peace Economics, (Routledge) (Vol. 19(5)): 351—359.
 • Dunne, J. Paul Surry, E. (2006), “Arms Production”, SIPRI Yearbook, (Oxford: Oxford University Press): 387—416.
 • Dunne, .Paul Coulomb, F. (2008), “Peace, War and International Security: Economic Theories”, Discussion Papers, 0803, University of the West of England, Department of Economics. http://carecon.org.uk/DPs/0803.pdf, (14.06.2010).
 • Frantzen, D]. (1990), Growth and Crisis in Post—War Capitalism, (Worcester: Dartmouth).
 • Friedman, G. (2009), Gelecek 100 Yıl 21. Yüzyıl İçin Öngörüler, (İstanbul: Pegasus Yayınları) (Çev. Ibrahim Şener, Enver Günsel).
 • Georgiou, G. (1983), “The Political Economy of Military Expenditure”, Capital Class, (no 19): 183-204, www.cseweb.org.uk/pdfs/019/019_l83. pdf, (02.03.2007).
 • Giddens, A. (2008), Ulus Devlet ve Şiddet, (İstanbul: Kalkedon Yayınları) (Çev. Cumhur Atay).
 • Gottheil, F. M. (1986), “Marx versus Marxist on the Role of Military Production in Capitalist Economies”, Journal of Post Keynesian Economics, (Summer, 8(4)): 563—573.
 • Grant, T. (1960), “Will There Be Slump?”, The Unbroken Thread, WWW. tedgrant.org/archive/grant/ 960/slump.htm, (10.01 .2010).
 • Gray, C. H. (2000), Postmodern Savaş—Yeni Çatışma Politikası, (İstanbul: Alfa Yayınları) (Çev. Derya Kömürcü).
 • Harman, C. (1969), “The Inconsistencies of Ernest Mandel”, International Socialism (lst series), (No: 41, Aralık 1969/Ocak 1970): 36—41’den aktaran WWW. marxists.org/history/etol/writers/haıman/ 1969/12/mandel. htm, (15.08.2010).
 • Hobsbawn, E. (2003), Kısa 20. Yüzyıl, 1914— 1991 —Aşırılıklar Çağı, (İstanbul: Sarmal Yayınları) (Çev. Yavuz Alogan).
 • Hobsbawn, E. (2008), Küreselleşme, Demokrasi ve Terörizm, (İstanbul: Agora Kitaplığı) (Çev. Osman Akınhay).
 • International Bureau of Revolutionary Party (2005), “The Economic Role of War in Capitalism’s Decadent Phase”, Revolutionary Perspectives, WWW. ibrp.org/english/revolutionary—perspectives/2005/11/01/the—economic— rol/e-of—war—in—capitalism-s-decadent-phase, (24.10.2007).
 • Kaldor, M. (2006), New and Old Wars—Organized Violence in Global Era, (UK.: Polity Press) (2nd edt.).
 • Kidron, M. (1967), “A Permanent Arms Economy”, International Socialism (lst series), (No.28): 8—12’den aktaran WWW.marxists.org/archive/kidron/ works/1967/XX/peımarms.htm, (01.11.2008).
 • Kidron, M. (1969a), Il Capitalismo Occidentale del Dopoguerra, (BarizLaterza).
 • Kidron, M. (1969b), “Maginot Marxism: Mandel’s Economics, International Socialism (lst series), (No: 36, Nisan/Mayys 1969): 33—36’dan aktaran WWW.marxists.org/archive/kidron/works/1969/04/maginot.htm, (24.08.2010).
 • Luxemburg, R. (2004) [1913], Sermaye Birikimi, (Istanbul: Belge Yayınları) (2. Bsk) (Çev. Tayfun Ertan).
 • Mackenzie, D. (1983), “Militarism and Socialist Theory”, Capital Class, (no.l9): 33—73. http://www.cseweb.org.uk/issue.shtml?x=26349, (23.04.2007).
 • Maddison, A. (1999), Perspective On Global Economic Progress and Human Development—Economic Progress: The Last Half Century in Historical Perspective, Annual Symposium, www.ggdcnet/maddison/ (01.02.2010).
 • Mandel, E. (1986), Kapitalist Gelişmenin Uzun Dalgaları, (İstanbul: Yazın Yayıncılık) (Çev. Doğan Işık).
 • Mandel, E. (1993), Late Capitalism, (London—New Yok: Verso) (5.bsk.) (Çev. Joris De Bres).
 • Mandel, E. (2008), Marksist Ekonomi El Kitabı, (İstanbul: Özgür Üniversite Kitaplığı) (No: 68) (3. bsk.) (Çev. Orhan Suda).
 • Mann, M. (1987), “The Roots and Contradictions of Modern Militarism”, New Left Review, (No: 162, Mart—Nisan): 35—50.
 • Marx, K. (2003b) [1894], Kapital, Üçüncü Cilt, (Ankara: Sol Yayınları) (4. bsk) (Çev. Alaattin Bilgi).
 • Marx, K. Engels F. (2004) [1845—1846], Alman Ideolojisi— Feuerbach, (Ankara: Sol Yayınları) (5.bsk.) (Çev. Sevim Belli).
 • Mohun, S. (2006), “Her Emek Değer Yaratır mı?”, Alfredo Saad—Filho (Ed), Kapitalizme Reddiye Marksist Bir Giriş (İstanbul: Yordam Kitap) (Çev. Aslı Engin): 58—76.
 • Moseley, F. (2006), “Marksist Kriz Teorisi ve Savaş Sonrasında ABD Ekonomisi”, Alfredo Saad—Filho (Ed.), Kapitalizme Reddiye Marksist Bir Giriş, (İstanbul: Yordam Kitap) (Çev. Şükrü Alpagut): 255—269.
 • Münkler, H. (2010), Yeni Savaşlar, (İstanbul: İletişim Yayıncılık) (Çev. Zehra Aksu Yılmazer).
 • Nitzan, J. Bichler, S. (2006), “Cheap Wars”, Economy of the Occupation, Socio Economic Bulletin (No: 10): 1—32’den aktaran Munich Personal RePEc Archive (MPRA), No: 5549, http://mpra.ub.uni—muenchen. de/5549/ (05.05.2010).
 • O’Connor, J. (1973), The Fiscal Crisis of the State, (New York: St. Martin’s Press).
 • O’Connor, J. (1975), “Productive and Unproductive Labor, Politics Society, No: 5, 297-336.
 • Pala, G. (2005), “Lo SViluppo Economico Capitalistico La Guerra La Crisi Dell’accumulazione Mondiale 11 Trasferimento di Plusvalore”, AthanorMondo di Guerra, (Roma: Meltemi Editori) (no: 9): 203-215.
 • Pivetti, M. (1992), “Military Spending as Burden on Growth: an Underconsumptionist Critique”, Cambridge Journal of Economics, (no: 16): 373-384, http://cje.oxfordjournals.org/cgi/content/citation/16/4/373, (14.06.2007).
 • Riddell, T. (1986), “Marxism and Military Spending”, Journal of Post Keynesian Economics, (Yaz, (4)): 574-580.
 • Sarkees, Meredith Wayman, F. (2010), Resort to War: 1816 2007, (CQ Press, COW) http://WWW.correlatesofwar.org/, (05.03.2010).
 • Savran, S. (1988), “Bunalım, Sermayenin Yeniden—Yapılanması, Yeni Liberalizm”, Nail Satlıgan Sungur Savran (Der), Dünya Kapitalizminin Bunalımı, (İstanbul: Alan Yayıncılık): 19-65.
 • Shaw, M. (2002), Dialectics of War-An Essay in the Social Theory of Total War and Peace, (UK.: Pluto Press), 1988, http://WWW.theglobalsite.ac.uk/ press/204shaw.htm, (14. 05.2009).
 • Sweezy, Paul M. (1970), The Theory of Capitalist Development, (New York: Modern Reader).
 • Tilly, C. (2001), Zor, Sermaye ve Avrupa Devletlerinin Oluşumu, (İstanbul: İmge Kitabevi) (Çev. Kudret Emiroğlu).
 • Toffler, A. Toffler, H. (1994), 21. Yüzyılın Şafağında Savaş ve Savaş Karşıtı Mücadele, (İstanbul: Sabah Kitapları) (Çev. Mehmet Harmancı).
 • Tonak, A. (2009), “Krizi Anlarken”, Çalışma ve Toplum, (İstanbul, N0: 2009/1): 29-44.
 • Troçki, L. (2000) [1923], “Kapitalist Gelişme Eğrisi”, Gündelik Hayatın Sorunları, (İstanbul: Yazın Yayıncılık): 306-314.
 • UNSTATS (2009 a), GDP and Its Breakdown at Constant 1990 Prices in National Currency, National Accounts Main Aggregates Database, Ekim, http://unstats.un.org/unsd/snaama/dnlList.asp, (05.02.2010).
 • UNSTATS (2009 b), Growth Rate of GDP and Its Breakdown, National Accounts Main Aggregates Database, http://unstats.un.org/unsd/snaama/ downloads/Download-GDPgrowth-USD-countries.Xls, (05.02.2010).
 • UCDP—Uppsala Conflict Data Program (2008), Definition, Uppsala University, www.ucdp.uu.se/database, (27.05.2010).
 • Uymaz Yılmaz, F. B. (2010), 20. Yüzyılda Savaşların Uzun Dalgalar ve Sınaî Çevrimlerdeki Etkileri, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul.
 • Wright, E. 0. (1988), “Marksist Birikim ve Bunalım Teorisinde Almaşık Perspektifler”, Nail Satlıgan Sungur Savran (Der.), Dünya Kapitalizminin Bunalımı, (İstanbul: Alan Yayıncılık) (Çev.Nai1 Satlıgan): 172—218.
 • Yalçınkaya, H. (2008), Savaş—Uluslararası İlişkilerde Güç Kullanımı, (Ankara: İmge Kitapevi).
 • Yeldan, E. (2009a), “On the Nature and Causes of the Collapse of the Wealth of Nations, 2007/2008: The End of Facade Called Globalization”, PERI (Political Economy Research Institute), University of Massachusetts Amherts, Working Paper Series (USA, Number 197): 1—16, http://WWW. peri.umass.edu/üleadmin/pdf/Working_papers/working_papers_151—200/ WP197.pdf, (14.06.2010).

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.