DERYA ÇELİK
(Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Türkiye,)
ZEYNEP MEDİNE ÖZMEN
(Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Türkiye,)
SERHAT AYDIN
(Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Türkiye,)
MUSTAFA GÜLER
(Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Türkiye,)
OSMAN BİRGİN
(Uşak Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Türkiye,)
Gökay AÇIKYILDIZ
(Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Türkiye,)
KADİR GÜRSOY
(Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Türkiye,)
DUYGU ARABACI
(Medipol Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Türkiye,)
GÖNÜL GÜNEŞ
(Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Türkiye,)
Ramazan GÜRBÜZ
(Adıyaman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Türkiye,)
Yıl: 2018Cilt: 43Sayı: 193ISSN: 1300-1337 / 1300-1337Sayfa Aralığı: 289 - 315Türkçe

323 22
İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematik Hakkındaki
Bu çalışmanın amacı, ilköğretim matematik öğretmeni (İMÖ) adaylarının matematik hakkındaki inançlarını ulusal açıdan ortaya koymak ve bölgesel düzeyde karşılaştırmaktır. Araştırmanın örneklemini Türkiye'de 21 üniversitede dördüncü sınıfta öğrenim gören toplam 1418 İMÖ adayı oluşturmaktadır. Örneklemdeki üniversitelerin seçiminde Türkiye İstatistiki Bölge Birimleri Düzey 1 sınıflamasındaki 12 bölge dikkate alınmıştır. Bu çalışmada veri toplama aracı olarak TEDS-M çalışmasında kullanılan, Türkçe'ye uyarlaması yapılan toplamda beş boyuta sahip "matematiğin doğasına ilişkin inanç" "matematik öğrenmeye ilişkin inanç" ve "matematik başarısı hakkında inanç" ölçekleri kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS paket programı yardımıyla gerçekleştirilen betimsel istatistik değerleri, tek yönlü ANOVA testi kullanılmıştır. Bu araştırmada İMÖ adaylarının matematiğin doğasına yönelik dinamik görüşü üniversite ve bölgeler bazında yaygın olarak benimsedikleri, bununla birlikte matematiğin doğasına ilişkin geleneksel bakış açısını yansıtan statik görüşün de azımsanamayacak düzeyde benimsendiği belirlenmiştir. İMÖ adaylarının matematiğin doğası, matematik öğrenme ve matematik başarısına ilişkin inançlarının üniversiteler ve bulundukları bölgeler bakımından anlamlı farklılık gösterdiği saptanmıştır. Bu anlamlı farklılığı oluşturan faktörlerin tespit edilmesi amacıyla üniversiteler ve bölgeler bazında eğitim fakültelerinde verilen dersler, içerikleri ve sınıf içi uygulamalar gibi değişkenler nitel yaklaşımlarla derinlemesine incelenmesi önerilmektedir
Fen > Temel Bilimler > Matematik
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Aksu, M., Engin Demir, C. ve Sümer, Z. (2002). Students' beliefs about mathematics: A descriptive study. Eğitim ve Bilim, 27(123), 72-77.
 • Aydın, S. (2014). İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının öğretme bilgilerinin, inanışlarının ve öğrenme fırsatlarının üniversiteler ve TEDS-M sonuçlarına göre karşılaştırılması (Yayımlanmamış doktora tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Baki, A. (2008). Kuramdan uygulamaya matematik (4. bs.). Ankara: Harf Eğitim Yayıncılığı.
 • Baki, A. (2012). Matematik öğretme bilgisi. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde sunulmuş bildiri, Niğde Üniversitesi, Niğde.
 • Ball, D. L. (1993). With an eye on the mathematical horizon: Dilemmas of teaching elementary school mathematics. The Elementary School Journal, 93(4), 373-397.
 • Ball, D. L., Thames, M. H. ve Phelps, G. (2008). Content knowledge for teaching: What makes it special? Journal of Teacher Education, 59(5), 389-407.
 • Baumert, J., Kunter, M., Blum, W., Brunner, M., Voss, T., Jordan, A., … Tsai, Y-M. (2010). Teachers’ mathematical knowledge, cognitive activation in the classroom, and student progress. American Educational Research Journal, 47(1), 133-180.
 • Blömeke, S. ve Kaiser, G. (2014). Theoretical framework, study design and main results of TEDS-M.
 • Blömeke, S., Hsieh, F. J., Kaiser, G. ve Schmidt, W. H. (Ed.), International perspectives on teacher knowledge, beliefs and opportunities to learn. Advances in mathematics education içinde (s. 19-47), Springer: London.
 • Boz, N. (2008). Turkish pre-service mathematics teachers’ beliefs about mathematics teaching. Australian Journal of Teacher Education, 33(5), 66-80.
 • Brouwer, N. ve Korthagen, F. (2005). Can teacher education make a difference?. American Educational Research Journal, 42(1), 153-224.
 • Büyüköztürk, Ş. (2009). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (10. bs.). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Calderhead, J. (1996). Teachers: Beliefs and knowledge. D. C. Berliner ve R. C. Calfee (Ed.), Handbook of educational psychology içinde (s. 709-725). New York: Macmillan Library Reference Usa.
 • Campbell, P. F., Nishio, M., Smith, T. M., Clark, L. M., Conant, D. L., Rust, A. H., … Choi, Y. (2014). The relationship between teachers' mathematical content and pedagogical knowledge, teachers' perceptions, and student achievement. Journal for Research in Mathematics Education, 45(4), 419-459.
 • Carter, G. ve Norwood K. S. (1997). The relationship between teacher and student beliefs about mathematics. School Science and Mathematics, 97(2), 62-67.
 • Çakıroğlu, E. (2008). The teaching efficacy beliefs of pre-service teachers in the USA and Turkey. Journal of Education for Teaching: International Research and Pedagogy, 34(1), 33-44.
 • Dede, Y. ve Karakuş, F. (2014). The effect of teacher training programs on pre-service mathematics teachers’ beliefs towards mathematics. Educational Sciences: Theory & Practice, 14(2), 804-809.
 • Demirsoy, N. H. (2008). İlköğretim matematik öğretmenlerinin matematik hakkındaki inançları, uygulamaları ve arasındaki ilişki (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Dionne, J. J. (1984). The perception of mathematics among elementary school teachers. J. M. Moser (Ed.), Proceedings 6th annual meeting of the North American chapter of the int. Group for the psychology of mathematics education içinde (s. 223-228). Madison (WI): University of Wisconsin: PME-NA.
 • Ernest, P. (1989). The knowledge, beliefs, and attitudes of the mathematics teacher: A model. Journal of Education for Teaching, 15, 13-33. Ernest, P. (1991). The philosophy of mathematics education. London: The Falmer Press.
 • Eryılmaz Çevirgen, A. E. (2016). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının matematik ve matematik eğitimine yönelik inançları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(39), 37-57.
 • Felbrich, A., Kaiser, G. ve Schmotz, C. (2014). The cultural dimension of beliefs: An investigation of future primary teachers’ epistemological beliefs concerning the nature of mathematics in 15 countries. S. Blömeke, F. J. Hsieh, G. Kaiser ve W. H. Schmidt (Ed.), International perspectives on teacher knowledge, beliefs and opportunities to learn TEDS-M Results içinde (s. 209-229). Springer.
 • Fennema, E. ve Franke, M. L. (1992). Teachers’ knowledge and its impact. D. A. Grouws (Ed.), Handbook of research on learning and teaching mathematics içinde (s. 147-164). New York: Macmillan.
 • Furinghetti, F. ve Pehkonen, E. (2002). Rethinking characterizations of belief. G. Leder, E. Pehkonen ve G. Toerner (Ed.), Beliefs: A hidden variable in mathematics education? içinde (s. 39-58). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
 • Gill, M. G., Ashton, P. T. ve Algina, J. (2004). Changing pre-service teachers’ epistemological beliefs about teaching and learning in mathematics: An intervention study. Contemporary Educational Psychology, 29, 164-185.
 • Güven, B., Karataş, İ., Öztürk, Y., Arslan, S. ve Gürsoy, K. (2013). A study of scale development on determination of pre-service and in-service teachers’ beliefs about pre-school mathematics education. Elementary Education Online, 12(4), 969-980.
 • Güven, B., Öztürk, Y., Karataş, İ, Arslan, S. ve Şahin, F. (2012). Okul öncesi öğretmenlerin matematik öğrenme ve öğretmeye yönelik inançlarının sınıf ortamına yansımaları. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı içinde (s. 418). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Handal, B. (2003). Teachers' mathematical beliefs: A review. The Mathematics Educator, 13(2), 47-57.
 • Haser, C. (2006). Investigation of pre-service and in-service teachers’ mathematics related beliefs in Turkey and the perceived effect of middle school mathematics education program and the school contexts on these beliefs (Yayımlanmamış doktora tezi). ProQuest Dissertations and Theses veritabanından erişildi.
 • Haser, Ç. ve Doğan, O. (2012). Preservice mathematics teachers’ belief systems. Journal of Education for Teaching, 38, 261-274.
 • Hill, H. C., Rowan, B. ve Ball, D. L. (2005). Effects of teachers’ mathematical knowledge for teaching on student achievement. American Educational Research Journal, 42(2), 371-406.
 • Hofstede, G. (2001). Culture’s consequences-comparing values, behaviors, institutions and organizations across nations. Thousand Oaks: Sage.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi (15. bs.). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kayan, R., Haser, Ç. ve Işıksal Bostan, M. (2013). Matematik öğretmen adaylarının matematiğin doğası, öğretimi ve öğrenimi hakkındaki inanışları. Eğitim ve Bilim, 38(167), 179-195.
 • Kleickmann, T., Richter, D., Kunter, M., Elsner, J., Besser, M., Krauss, S. ve Baumert, J. (2013). Teachers’ content knowledge and pedagogical content knowledge the role of structural differences in teacher education. Journal of Teacher Education, 64(1), 90-106.
 • Kuhs, T. M. ve Ball, D. L. (1986). Approaches to mathematics: Mapping the domains of knowledge, skills and dispositions. East Lancing: Michigan State University, Center on Teacher Education.
 • Liljedahl, P., Rolka, K. ve Rösken, B. (2007). Affecting affect: The re-education of preservice tearchers’ beliefs about mathematics and mathematics learning and teaching. G. W. Martin, M. E. Strutchens, ve P. C. Elliott (Eds), 69th NCTM yearbook içinde (s. 319-330). Reston, VA: NCTM.
 • Lindgren, S. (1996). Thompson’s levels and views about mathematics. An analysis of Finnish preservice teachers’ beliefs. Zentralblatt für Didaktik der Mathematik, 28, 113-117.
 • Lloyd, G. M. ve Wilson, M. (1998). Supporting innovation: the impact of a teacher’s conception of function on his implementation of a reform curriculum. Journal for Research in Mathematics Education, 29(3), 248-274.
 • Maasepp, B. ve Bobis, J. (2015). Prospective primary teachers' beliefs about mathematics. Mathematics Teacher Education and Development, 16(2), 89-107.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2005). İlköğretim matematik dersi (1-5.Sınıflar) öğretimi programı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2009). İlköğretim matematik dersi 6-8.sınıflar öğretim programı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2013). Ortaokul matematik dersi (5-8.Sınıflar) öğretim programı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
 • Olsen, C. ve George, D. M. (2004). Cross-sectional study design and data analysis. 30 Ocak 2018 tarihinde http://www.collegeboard.com/prod_downloads/yes/4297_MODULE_05.pdf adresinden erişildi.
 • Pajares, M. F. (1992). Teachers’ beliefs and educational research: Cleaning up a messy construct. Review of Educational Research, 62(3), 307-333.
 • Pehkonen, E. (1997). Teachers conceptions on mathematics teaching. 5. Proceedings of the MAVI-5 Workshop on the Current State of the Research on Mathematical Beliefs, University of Helsinki, Finland.
 • Philipp, R. A. (2007). Mathematics teachers’ beliefs and affect. F. K. Lester (Ed.), Second handbook of research on mathematics teaching and learning içinde (s. 257-315). United States: Information Age Publishing.
 • Prawat, R. S. (1992). Teachers' beliefs about teaching and learning: A constructivist perspective. American Journal of Education, 100(3), 354-395.
 • Richardson, V. (1996). The role of attitudes and beliefs in learning to teach. Sikula, J., Buttery, T. ve Guyton, E. (Ed.), Handbook of research on teacher education içinde (s. 102-119). New York: Macmillan.
 • Schoenfeld, A. H. (1985). Mathematical problem solving. Florida: Academic Press.
 • Shulman, L. S. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational Researcher, 15(2), 4-14.
 • Shulman, L. S. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. Harvard Educational Review, 57(1), 1-22.
 • Sigel, I. E. (1985). A conceptual analysis of beliefs. I. E. Sigel (Ed.), Parental belief systems: The psychological consequences for children içinde (s. 345-371). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
 • Staub, F. ve Stern, E. (2002). The nature of teacher’s pedagogical content beliefs matters for students’ achievement gains: Quasi-experimental evidence from elementary mathematics. Journal of Educational Psychology, 94, 344-355.
 • Stein, M. K., Baxter, J. A. ve Leinhardt, G. (1990). Subject-Matter knowledge and elementary instruction: A case from functions and graphing. American Educational Research Journal, 27(4), 639-663.
 • Steinbring, H. (1998). Elements of epistemological knowledge for mathematics teachers. Journal of Mathematics Teacher Education, 1(2), 157-189.
 • Stipek, D. J., Givvin, K. B., Salmon, J. M. ve MacGyvers, V. L. (2001). Teachers’ beliefs and practices related to mathematics instruction. Teaching and Teacher Education, 17, 213-226.
 • Şeker, H. ve Gençdoğan, B. (2006). Psikolojide ve eğitimde ölçme aracı geliştirme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Tang, S. J. ve Hsieh, F. J. (2014). The cultural notion of teacher education: Future lower secondary teachers’ beliefs on the nature of mathematics, the learning of mathematics and mathematics achievement. S. Blömeke, F. J. Hsieh, G. Kaiser ve W. H. Schmidt (Ed.), International perspectives on teacher knowledge, beliefs and opportunities to learn TEDS-M Results içinde (s. 231-253). Springer.
 • Taş, B. (2006). AB uyum sürecinde Türkiye için yeni bir bölge kavramı: İstatistiki bölge birimleri sınıflandırması (İBBS). Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 185-197.
 • Tatto, M. T., Peck, R., Schwille, J., Bankov, K., Senk, S. L. Rodriguez, M., … Rowley, G. (2012). Policy, Practice, and Readiness to Teach Primary and Secondary Mathematics in 17 Countries: Findings from the IEA Teacher Education and Development Study in Mathematics (TEDS-M). International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Amsterdam: Netherlands.
 • Tatto, M. T., Schwille, J., Senk, S., Ingvarson, L., Peck, R. ve Rowley, G. (2008). Teacher Education and Development Study in Mathematics (TEDS-M): Conceptual framework. East Lansing, MI: Teacher Education and Development International Study Center, College of Education, Michigan State University.
 • Thompson, A. G. (1991). The development of teachers’ conceptions of mathematics teaching. R. G. Underhill (Ed.), Proceedings of the thirteenth annual meeting of the North American chapter of the international group for the psychology of mathematics education içinde (s. 8-14).
 • Thompson, A. G. (1992). Teachers’ beliefs and conception: A synthesis of the research. D. A. Grouws (Ed.), Handbook of research on mathematics teaching and learning içinde (s. 127-146). New York: Macmillan.
 • Toluk Uçar, Z. ve Demirsoy, N. H. (2010). Eski-yeni ikilemi: Matematik öğretmenlerinin matematiksel inançları ve uygulamaları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39, 321-332.
 • Türkiye İstatistik Kurumu. (2015). İstatistiki bölge birimleri sınıflandırması. 12 Mart 2015 tarihinde http://tuik.gov.tr adresinden erişildi.
 • Van Dooren, W., Verschaffel, L. ve Onghena, P. (2002). The impact of preservice teachers' content knowledge on their evaluation of students' strategies for solving arithmetic and algebra word problems. Journal for Research in Mathematics Education, 33(5), 319-351.
 • Wilkins, J. L. ve Brand, B. R. (2004). Change in preservice teachers' beliefs: An evaluation of a mathematics methods course. School Science and Mathematics, 104(5), 226-232.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.