SERAP ERDOĞAN
(Anadolu Üniversitesi)
NURBANU PARPUCU
(Hacettepe Üniversitesi)
MENEKŞE BOZ
(Hacettepe Üniversitesi)
Yıl: 2017Cilt: 16Sayı: 4ISSN: 1305-3515 / 1305-3515Sayfa Aralığı: 1777 - 1791Türkçe

204 13
Sayı ve İşlemlerle İlgili Eğitim Materyallerinin Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Matematik Becerisine Etkisi
Araştırmanın amacı sayı ve işlemler ile ilgili eğitim materyallerinin okul öncesi dönem çocuklarının matematik becerisine etkisini incelemektir. Araştırmada karma bir desen kullanılmıştır. Nicel veri toplama ve değerlendirmelerin yanı sıra nitel veri toplama süreci de araştırma kapsamına dahil edilmiştir. Araştırma deseni olarak çocukların matematik becerilerini geliştirmeyi hedefleyen sayı ve işlemler ilgili eğitim materyallerinin etkisinin incelenmesi için yarı deneysel araştırma deseni tercih edilmiştir. Araştırma bir deney iki kontrol grubu bulunmaktadır. Araştırmanın örneklem grubunu Eskişehir ili MEB bağlı bağımsız anaokulları içerisinden amaçlı örnekleme yöntemiyle belirlenen okullardan tesadüfi örnekleme yöntemiyle 60-72 ay grubu okul öncesi eğitimi gören çocuklar oluşturmuştur. Deney grubunda 17 çocuk, kontrol grubunda 19 ve ikinci kontrol grubunda 17 olmak üzere toplam 53 çocuk araştırmaya dahil edilmiştir. Bu araştırmada veri toplama aracı olarak TEMA-3 Erken Matematik Yeteneği Testi kullanılmıştır. Ayrıca çocuklarda meydana gelen gelişimleri tespit edebilmek amacı ile gözlem ile veriler toplanmıştır. Araştırma sürecinde sayı ve işlemler ile ilgili eğitim materyalleri öğretmen ve araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir. Uygulama sürecinde çocukların dört hafta boyunca haftada iki saat sayı ve işlemleri içeren eğitim materyalleri ile öğretmen müdahalesi olmadan oynamaları sağlanmıştır. Araştırmanın nicel verileri için 2x3 karma ANOVA kullanılarak analiz edilmiştir. Nitel verilerin analizinde ise içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda deney grubunda yer alan çocukların lehine anlamlı düzeyde bir farklılık bulunmuştur. Nitel verilerin analiz sonuçlarına göre çocukların matematiği anlamasında yetişkin rehberliğinin etkili olduğu görülmüştür. Ayrıca, çocukların akıl yürütme stratejilerinin birbirlerinden farklı olduğu da gözlenmiştir. Eğitim materyallerinin kullanımı sırasında çocukların birbirlerini izleyerek de öğrendikleri sonucu ortaya çıkmıştır
Fen > Temel Bilimler > Matematik
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Eğitim, Özel
Sosyal > Aile Çalışmaları
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Bruner, J. S. (1966). Toward a theory of instruction. Cambridge Mass: Belknap Press.
 • Chang, K. (2008, April 25). Study suggests math teachers scrap balls and slices. New York Times. Retrieved December 10, 2009, from http: //www.nytimes.com/2008/04/25/science/25math.html
 • Cramer, K., Post, T., & delMas, R. (2002). Initial fraction learning by fourth- and fifth-grade students: A comparison of the effects of using commercial curricula with the effects of using the Rational Number Project curriculum. Journal for Research in Mathematics Education, 33 (2), 111-144.
 • Creswell, J. W. (2012). Nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları araştırma deseni (Çev. Ed. Selçuk Beşir Demir). Ankara: Eğiten Kitap.
 • Erdoğan, S. ve Baran, G. (2006). Erken Matematik Yeteneği Testi-3 (TEMA-3)’ün 60-72 Aylar Arasında Olan Çocuklar için Uyarlama Çalışması. Çağdaş Eğitim Dergisi, 31(332), 32-38 .
 • Fennema, E., Carpenter, T. P., Franke, M. L., Levi, L., Jacobs, V. R., & Empson, S. B. (1996). A longitudinal study of learning to use children's thinking in mathematics instruction. Journal for Research in Mathematics Education, 27, 403-434.
 • Gersten, R., Beckmann, S., Clarke, B., Foegen, A., Marsh, L., Star, J. R., & Witzel, B. (2009). Assisting students struggling with mathematics: Response to intervention (RtI) for elementary and middle schools (NCEE 2009- 4060). Washington, DC: National Center for Education Evaluation and Regional Assistance, Institute of Education Sciences, U.S. Department of Education. Retrieved from http://ies.ed.gov/ncee/wwc/publications/practiceguides/.
 • Ginsburg, P.H. & Baroody, A.J. (2003). Test of early mathematics ability examiner’s manual. Texas: Pro-ed Publised.
 • Griffin, S. (2000). Number Worlds: Preschool level. Durham, NH: Number Worlds Alliance Inc.
 • Gu rbu z, R. (2007). Olasılık Konusunda Geliştirilen Materyallere Dayalı O g retime İlişkin O g retmen ve Öğrenci Görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi 15(1), 259–27.
 • Gu ven, B, ve Karataş İ. (2005). Dinamik Geometri Yazılımı Cabri ile Geometri O g renme: O g renci Go ru şleri. The Turkish Online Journal Of Educational Technology (TOJET), 2(2).
 • Güven, Y. (1997). Erken Matematik Yeteneği Testi-2'nin Geçerlik, Güvenirlik, Norm Çalışması ve Sosyo-Kültürel Faktörlerin Matematik Yeteneğine Etkisinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Hebert, E.A. (1998). Design matterns: How school enviroment affects children. Educational Leadership, 56(1), 69-70.
 • Henry, T. G. & Rickman, D. K. (2007). Do peers influence children’s skill development in preschool?. Economics of Education Review, 26, 100-112.
 • Holmes, A. B. (2013). Effects of manipulative use on PK-12 mathematics achievement: A meta-analysis. Poster presented at the meeting of Society for Research in Educational Effectiveness, Washington, DC.
 • İnan, C. (2006). Matematik O g retiminde Materyal Geliştirme Ve Kullanma. D.Ü . Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi 7, 47–56.
 • Johnson, B. & Christensen, L. (2014). Nicel, nitel ve karma araştırma. (Çev. Ed. Selçuk Beşir Demir). Educational research: Quantitative, qualitative, and mixed approaches (4th edit.). Ankara: Eğiten Kitap.
 • Kamii, C. (1982). Number in preschool and kindergarten: Educational implications of Piaget’s theory. Washington, DC:National Association for the Education of Young Children.
 • Kamii, C. (2000). Young children reinvent arithmetic: Implications of Piaget’s theory (2nd ed.). New York, NY: Teachers College Press.
 • Klein, A., & Starkey, P. (2004). Scott Foresman – Addison Wesley Mathematics: Pre-K. Glenview, IL: Pearson Scott Foresman.
 • Kontaş, H. (2016). The effect of manipulatives on mathematics achievement and attitudes of secondary school students. Journal of Education and Learning, 5, 3.
 • Laski, E., Jor’dan, J., Daou, C., & Murray, A. (2015). What makes mathematics manipulatives effective? Lessons from cognitive science and montessori education. SAGE Open, 1-8.
 • Lawton, J. T.,& Fowell, N. (1978). Effects of advance organizers on preschool children's learning of math concepts. Journal Of Experimental Education, 47, 76-81.
 • Marshall, L., & Swan, P. (2005). Developing mathematical thinking with the assistance of manipulatives. The Mathematics Education into the 21st Century Project, 144-147.
 • McAfee, O. & Leong, D. J. (2002). Assessing and guiding young children's development and learning, 4th Edition. USA: Allyn & Bacon.
 • Moomaw, S., & Hieronymus, B. (1995). More than counting: Whole math activities for preschool and kindergarten. St. Paul, MN: Redleaf Press.
 • Moomaw, S., & Hieronymus, B. (1999). Much more than counting: More math activities for preschool and kindergarten. St. Paul, MN: Redleaf Press.
 • Moomaw, S., & Hieronymus, B. (2011). Much more than counting: Standards edition. St. Paul, MN: Redleaf Press.
 • Moyer, P. S. (2001). Are we having fun yet? How teachers use manipulatives to teach mathematics. Educational Studies in Mathematics, 47(2), 175-197.
 • Munger, D. (2007, October 9). Children learn and retain math better using manipulatives [Msg.1]. Message posted to http://scienceblogs.com/cognitivedaily/2007/10/children_learn_and_retain_math.php
 • Ojose, B., & Sexton, L. (2009). The effect of manipulative materials on mathematics achievement of first grade students. The Mathematics Educator, 12(1), 3-14.
 • Oktay, A. (2005) Okul öncesi eğitimin önemi ve yaygınlaştırılması. Okul öncesi eğitimde güncel konular içinde Ayla Oktay, ve Özgül Polat. Unutkan (Ed), 11-25. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
 • Palmer, A. (2010). To be mathematical: Mathematical subjectivity and gender in teacher education to the younger age groups. Unpublished Doctoral Thesis. Stockholm: Stockholm University.
 • Piaget, J. (1971). Biology and knowledge. Chicago: The University of Chicago Press.
 • Seefeldt, C., & Wasik, B.A. (2006). Early education: three-, four-, and five-year-olds go to school (2nd ed.). Upper Saddle River: Pearson Education.
 • Siegler, R. S., & Booth, J. L. (2004). Development of numerical estimation in young children. Child Development, 75, 428 – 444.
 • Siegler, R. S., & Ramani, G. B. (2008). Playing linear numerical board games promotes low-income children’s numerical development. Developmental Science, 11, 655– 661.
 • Starkey, P., Klein, A., & Wakeley, A. (2004). Enhancing young children’s mathematical knowledge through a prekindergarten mathematics intervention. Early Childhood Research Quarterly. 19, 99-120.
 • Tsiakara, A. A. & Digelidis, N. M. (2015). Preschoolers' perceptions of performance and satisfaction under competitive and noncompetitive conditions. Early Child Development and Care, 185, 7, 1109-1117.
 • Tutak, T., Aydoğdu, M., Erşen, A.N., (2014). Materyal Destekli Matematik Öğretiminin Ortaokul 6. Sınıf Öğrenci Başarısına ve Tutumuna Etkisi. Turkish Journal of Educational Studies, 1, 3.
 • Van de Walle, J. A., Karp, K. S., & Bay-Williams, J. M. (2012). Elementary and middle school mathematics: Teaching developmentally. Boston: Pearson.
 • Vygotsky, L. S. (1995). Düşünce ve dil. (Çev. Semih Koray). İstanbul: Toplumsal Düşünüm Yayınları.
 • Whyte, J. C., & Bull, R. (2008). Number games, magnitude representation, and basic number skills in preschoolers. Developmental Psychology, 44, 588 –596.
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (6. baskı) Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Young-Loveridge, J. (2004). Effects on early numeracy of a program using number books and games. Early Childhood Research Quarterly, 19, 82–98.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.