ERHAN ŞENGEL
(Uludağ Üniv. Eğit. Fak. BÖTE)
- Kenan BİRGÜL
(Uludağ Üniv. Eğit. Fak. BÖTE)
Yıl: 2017Cilt: 12Sayı: 6ISSN: 1308-2140 / 1308-2140Sayfa Aralığı: 701 - 716Türkçe

344 1
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM VE DERS YAZILIMLARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) projesi kapsamında okullarda teknolojinin iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla donanım, yazılım altyapısının sağlanması, içerik sağlanması, öğretim programının oluşturulması ve öğretmen hizmetiçi eğitimine odaklanılmaktadır. Bir yap bozun parçalarında olduğu gibi bir parçanın eksik olması tüm süreci etkileyecektir. Tüm unsurların merkezinde okuldarda kullanımı sağlayacak olan öğretmenlerin geliştirilmeye çalışılan sisteme yönelik olarak görüşleri önem arz etmektedir. Bu çalışmada sınıf öğretmenlerinin bilgisayar destekli öğretime ve ders yazılımlarına yönelik görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın amacınına yönelik olarak cevap aranan sorular: (1) Sınıf öğretmenlerinin bilgisayarın öğretme öğrenme sürecinde kullanımına ilişkin görüşleri nelerdir? (2) Sınıf öğretmenlerinin yazılımların nitelikleri hakkında görüşleri nelerdir? (3) Sınıf öğretmenlerinin bilgisayarın öğretim sürecinde kullanımı ve yazılım niteliklerine bakış açılarında cinsiyet, eğitim durumu, yaş, çalışma durumu vb. değişkenler açısından farklılaşma var mıdır? Araştırmanın çalışma grubunu Bursa iline bağlı ilçelerde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokullarda görev yapan 230 sınıf öğretmeni oluşturulan araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmada Arslan (2003) tarafından geliştirilen "Bilgisayarın ÖğretmeÖğrenme Sürecinde Kullanımına İlişkin Görüşleri" adlı anket kullanılmıştır. Elde edilen verilerin istatistiksel analizinde bağımsız örneklem t testi ve ANOVA testleri kullanılmıştır. Yapılan araştırmada, eğitim durumu, yaş değişkinlerinde sınıf öğretmenlerin bilgisayarın öğretme-öğrenme süreçlerinde kullanımına ilişkin görüşlerinin anlamlı şekilde farklılaştığı ve aynı zamanda öğretmenlerinin yazılımların niteliklerine ilişkin görüşlerinin yaş açısından anlamlı bir şekilde farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.