SEÇİL TÜMEN AKYILDIZ
(Fırat Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu)
ÇETİN SEMERCİ
(Bartın Üniversitesi)
Yıl: 2017Cilt: 12Sayı: 4ISSN: 1308-2140 / 1308-2140Sayfa Aralığı: 507 - 528Türkçe

137 6
BİLİŞSEL KOÇLUK DESTEKLİ YANSITICI ÖĞRETİM YAKLAŞIMININ ÖĞRENCİLERİN YANSITICI DÜŞÜNME DÜZEYLERİNE ETKİSİ
Bu çalışmanın amacı, bilişsel koçluk destekli yansıtıcı öğretim yaklaşımı temel alınarak yapılan öğretimin, öğrencilerin yansıtıcı düşünme becerilerine etkisini araştırmaktır. Araştırma 2013-2014 Akademik yılı bahar döneminde Elazığ Fırat Üniversitesi yabancı Diller Yüksek Okulunda hazırlık öğrenimi gören öğrenciler üzerinden yürütülmüştür. Araştırmada nicel ve nitel yöntemlerin kombine edilip kullanıldığı karma araştırma yöntemi tercih edilmiştir. Araştırmacının deneysel bir çalışmanın içerisine ikincil araştırma sorusunu cevaplamak için nitel bir aşama eklemesiyle oluşan iç içe desen ise araştırma desenini oluşturmaktadır. modellerinden 'ön test-son test kontrol gruplu' desenle yürütülmüştür. Çalışmada gruplar bir deney ve bir kontrol grubu desenine göre oluşturulmuştur. Araştırmacı deney grubunun ve kontrol grubunu oluşturan iki sınıftan birinin derslerini yürütmüş, kontrol grubunu oluşturan diğer sınıfın dersi ise gönüllülük esası temel alınarak sınıfın kendi öğretim elemanı tarafından yürütülmüştür. Araştırmanın nitel boyutunda ise eylem araştırması deseni tercih edilmiş ve de bu çerçevede "Bilişsel koçluk destekli yansıtıcı öğretim uygulamalarıyla ilgili olarak deney grubu öğrencilerinin düşünceleri nelerdir?" sorusuna cevap aramak için öğrencilerle görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler için deney grubundan farklı seviyelerde dokuz öğrenci gönüllülük esası ile seçilmiştir. Araştırma kapsamında kullanılan nicel veri toplama aracı Kember ve arkadaşları (2000) tarafından geliştirlen ve Başol ve Engin (2013) tarafından Türkçeye uyarlanan Yansıtıcı Düşünme Düzeyini Belirleme Ölçeğidir. Nicel verilerin analizinde SPSS-17 istatistik programı kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçları değerlendirildiğinde, İngilizce öğretiminde uygulanan bilişsel koçluk destekli yansıtıcı öğretim yaklaşımının uygulanan ölçeğin tüm alt boyutları ele alındığında, mevcut programa kıyasla öğrencilerin yansıtıcı düşünme düzeylerini artırdığı ortaya çıkmıştır. Araştırmanın nitel bulguları değerlendirildiğinde ise, bilişsel koçluk destekli yansıtıcı öğretim yaklaşımının deney grubundaki öğrenciler tarafından oldukça olumlu değerlendirildiği belirlenmiş, konuyu bu şekilde daha iyi anladıkları ve öğrenmeyi öğrenme noktasında kazanımlarının yüksek olduğu vurgulanmış ve bu becerilerin diğer derslerde olduğu kadar yaşamlarının her alanında kullanılacağı belirtilmiştir
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Akpınar Dellal, N.& Akın, B. (2016). Alman Dili Eğitimi Öğrencilerinin Öz Yeterlik İnançları. TURKISH STUDIES-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 11/19, p. 19-30. ISSN: 1308-2140. DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies10045, ANKARA-TURKEY.
 • Bartlett, Leo. 1990. Teacher Development Through Reflective Teaching. J.C. Richards and D. Nunan (Eds), Second Language Teacher Education (pp. 2002-214). New York: Cambridge University Press.
 • Başol, G., & Evin Gencel, İ. (2013). Yansıtıcı Düşünme Düzeyini belirleme Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(2), 929-946.
 • Bjerken, K. S. (2013). Building Self-Directed Teachers: A Case Study of Teachers’ Perspectives of the Effects of Cognitive Coaching on Professional Practices. Doctoral Dissertion, Minnesota State University, Mankato, Minnesota.
 • Ceylan, M. (2011). Bilişsel Koçluk Yöntemiyle Öğretilen Bilişsel Farkındalık Stratejilerinin Öğrencilerin Başarılarına, Bilişsel Farkındalık Becerilerine ve Tutumlarına Etkisi. Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum. Yüksek Lisans Tezi.
 • Chang, M., M., & Lin, M, C, (2014). The Effect of Reflective Learning E-journals on Reading Comprehension and Communication in Language Learning. Computers & Education 71 (2014) 124–132.
 • Cochran, B.,& DeChesere, J. (1995). Teacher empowerment through cognitive coaching. Thrust for Educational Leadership, 24(5), 24.
 • Costa, A. L., & Garmston, R. J. (2002). Cognitive Coaching A Foundation for Renaissance Schools. 2nd Edition. The United States of America, Christopher-Gordon Publishers.
 • Costa, L.A & Kallick B. (2000). Getting into the Habit of Reflection. Educational Leadership, 57(7), 60–62.
 • Cowan, J. (2006). The Society for into Higher Education, On becoming an Innovative University Teacher, Reflection in Action. Second Edition. England: Open University Press.
 • Creswell, J.W. and Plano Clark, V.L. (2014). Karma Yöntem Araştırmaları Tasarımı ve Yürütülmesi (Çev. Y. Dede ve S.B. Demir). Ankara. (2011).
 • Demir, Ö. (2009). Bilişsel Koçluk Yöntemiyle Öğretilen Bilişsel Farkındalık Stratejilerinin Altıncı Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrencilerin Epistemolojik İnançlarına, Bilişsel Farkındalık Becerilerine, Akademik Başarılarına ve Bunların Kalıcılıklarına Etkisi. Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Dewey, J. (1910). How We Think. New York, Boston, Chicago, D. C. Health & Company.
 • Dewey, J. (1933). How We Think: a Restatement of the Relation of Reflective Thinking to the Educative Process. Chicago: Henry Regnery.
 • Diaz, K.A. (2013). Employing National Board Certification Practices With All Teachers: The Potential of Cognitive Coaching and Mentoring ( Doctoral Dissertation. Arizona State University, America).
 • Doğan Dolapçıoğlu, S. (2007). Sınıf Öğretmenlerinin Yansıtıcı Düşünme Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay.
 • Edwards, J.,& Newton, R.R., (1995). The Effects of Cognitive Coaching on Teacher Efficacy and Empowerment. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association (SanFrancisco, CA, April 18-22, 1995).
 • Edwards, J., Green, K.E., Lyons, C. A., Rogers, M.S., Swords, M.E. (1998). The Effects of Cognitive Coaching and Nonverbal Classroom Management on Teacher Efficacy and Perceptions of SchoolCulture. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association (San Diego, CA, April13-17, 1998) .
 • Edwards, J.L., Green, K. E., (1999). Persisters versus Nonpersisters: Characteristics of Teachers Who Stay in a Professional Development Program. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association (Montreal, Quebec, Canada,April 19-23, 1999.
 • Eğmir, E. & Ocak, G. (2016). “Eleştirel Düşünme Becerisini Ölçmeye Yönelik Bir Başarı Testi Geliştirme / Developing an Achievement Test Towards Evaluating Critical Thinking Skill”,TURKISH STUDIES -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, ISSN: 1308-2140, Volume 11/19 Fall 2016, ANKARA/TURKEY, www.turkishstudies.net, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9961, p.337-360.
 • Ellison, J.,& Hayes, C. (2009). Cognitive Coaching. J. Knight (Ed.), Coaching Approaches and Perspectives. Thousand Oaks, CA, Corwin Press, pp. 70-90.
 • Eger, K. A. (2006). Teachers’ Perception of the Impact of Cognitive Coaching on Their Teacher Thinking and Behaviors. Doctoral Dissertation. Retrieved from ProQuest Dissertations and Theses. (UMI No. AAT 3223584)
 • Eryılmaz, E. (2014). Postmodern Dönemin Bireye Yansımaları Açısından Koçluk. Yüksek Lisans Tezi. Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Filiz, Y. (2008). The Attitudes of Teachers of English as a Foreign Language Towards Reflective Teaching. Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 • Gomez, R. L. (2005). Cognitive coaching: Bringing the ivory tower into the classroom (Doctoral dissertation, University of North Carolina at Charlotte).
 • Gündüz, Y.,& Balyer, A. (2011). Eğitim Denetiminde Alternatif Yaklaşımlar. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 33, 61-78.
 • Jay, J. K. (2003). Quality Teaching: Reflection As the Heart of Practice. Lanham, Maryland and Oxford: The Scarecrow Press.
 • Jay, J. K., & Johnson, K. L. (2002). Capturing Complexity: A Typology of Reflective Practice for Teacher Education. Teaching and Teacher Education, 18(1), 73-85.
 • Karasar, N. (2003). Bilimsel Araştırma Yöntemi, (13. Baskı). Ankara, Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kember, D., Leung, D. Y. P., Jones, A., Loke, A. Y., McKay, J., Sinclair, K. et al. (2000). Development of a Questionnaire to Measure the Level of Reflective Thinking. Assessment & Evaluation in Higher Education, 25, (4), 381-395.
 • Köklü, N. (1993). Eylem araştırması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 26, 2.
 • Moche, R. (1999). Cognitive Coaching and Reflective Thinking of Jewish Day School Teachers. Dissertation Abstracts International, 60(2), 300. (University Microfilms No. 9919383).
 • Novak, J.D., &Gowin, D.B. (2004). Learning How to Learn. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Özmen, P. (2007). An Analysis of the Awareness levels of the State School EFL Teachers on Reflective Teaching : A Case Study. Yüksek Lisan Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Pollard, A. (2005). Reflective Teaching. 2nd Edition. London: Continuum.
 • Powell, W., & Kusuma-Powell, O. (2007). Coaching Students to New Heights in Writing. Educational Leadership: Engaging the Whole Child (online only), 64(Summer).
 • Rennick, L. W. (2002). The relationship between staff development in balanced literacy instruction for kindergarten teachers and student literacy achievement. Dissertation Abstracts International, 63 (5), 1796. (University Microfilms No. 3051831).
 • Reiss, K. (2006). Leadership Coaching for Educators: Bringing Out the Best in School Administrators. Thousand Oaks: Corwin Press.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.