BAHATTİN TUNCALI
(Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye Baskent University Faculty of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation, Ankara, Turkey)
FARUK ALTINEL
(Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye Baskent University Faculty of Medicine, Department of Neurosurgery, Ankara, Turkey)
Yıl: 2017Cilt: 25Sayı: 2ISSN: 1300-0578Sayfa Aralığı: 65 - 69Türkçe

170 3
LOKAL ANESTEZİ VE İNTRAVENÖZ SEDOANALJEZİ ALTINDA PERKÜTAN VERTEBROPLASTİ VE BALON KİFOPLASTİ UYGULANAN OLGULARIN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
Amaç: Bu çalışmanın amacı lokal anestezi ve sedoanaljezi altında perkütan vertebroplasti ve perkütan balon kifoplasti uygulananhastaların preoperatif özelliklerinin, anestezi yönetiminin ve komplikasyonların incelenmesidir.Yöntem: Etik kurul onayını takiben olguların özellikleri, ağrı skorları, hemodinamik durum, anestezik ilaç gereksinimi ve komplikasyonlarretrospektif olarak değerlendirildi.Bulgular: Kırk sekiz hastaya perkütan vertebroplasti ve perkütan balon kifoplasti uygulandı. Yaş ortalaması 77.45±9.21 idi ve hastaların% 81.25'i yandaş hastalığa sahipti. Tüm olgularda lokal anestezi için % 1'lik lidokain ve midazolam, fentanil, ketamin ve propofol bazlısedoanaljezi protokolü uygulandığı saptandı. Ortalama indüksiyon süresi 2.85±1.09 dakika, işlem süresi 47.02±14.15 dakika ve taburculuksüresi 21.79±10.08 saat idi.Ortalama VAS ağrı skorları girişim öncesinde 8.00±1.14 ve taburculuk sırasında 1.02±0.75 (p<0.0001) idi. Girişim sırasında 3 olguda(% 6.25) istenmeyen hareket oldu. İki hastada (% 4.16) çene kaldırma manevrasına gereksinim gösteren solunum depresyonu/desatürasyon gelişti. Sonuç: Minimal invaziv girişimler olmasına karşın, hasta özellikleri hakkında bilgi sahibi ve perkütan vertebroplasti/perkütan balonkifoplasti uygulanan hastalarda gelişebilecek komplikasyonlara hazırlıklı olmak hasta güvenliği açısından esas teşkil etmektedir. Bu olgularda,lokal anestezi ile kombine edilen midazolam-fentanil-ketamin-propofol bazlı sedoanaljezi etkin ve güvenli bir alternatif olabilir
Fen > Tıp > Anestezi
Fen > Tıp > Acil Tıp
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Frost EA, Johnson DM. Anesthetic considerations during vertebroplasty, kyphoplasty, and intradiscal electro thermal therapy. Int Anesthesiol Clin 2009; 47: 45-55.
 • 2. Hide IG, Gangi A. Percutaneous vertebroplasty: history, technique and current perspectives. Clin Radiol 2004; 59: 461-467.
 • 3. Phillips FM, Ho E, Campbell-Hupp M, McNally T, Wetzel FT, Gupta P. Early radiographic and clinical results of balloon kyphoplasty for the treatment of osteoporotic vertebral compression fractures. Spine 2003; 28: 2260-2265.
 • 4. Uemura A, Numaguchi Y, Matsusako M et al. Effect on partial pressure of oxygen in arterial blood in percutaneous vertebroplasty. AJNR Am J Neuroradiol 2007; 28: 567-569.
 • 5. White SM. Anaesthesia for percutaneous vertebroplasty. Anaesthesia 2002; 57: 1213-1242.
 • 6. Cagli S, Isik HS, Zileli M. Vertebroplasty and kyphoplasty under local anesthesia: Review of 91 patients. Turk Neurosurg 2010; 20: 464-469.
 • 7. Karaman H, Kaya S, Tüfek A et al. Vertebra kompresyon k›r›klar›nda perkütan vertebroplasti uygulamalar›m›z. A¤r› 2012; 24: 104-110.
 • 8. Luginbühl M. Percutaneous vertebroplasty, kyphoplasty and lordoplasty: implication for the anesthesiologist. Curr Opin Anaesthesiol 2008; 21: 504-513.
 • 9. Venmans A, Klazen CA, Lohle PN, vanRooij WJ. Percutaneous vertebroplasty and procedural pain. AJNR Am J Neuroradiol 2010; 31: 830-831.
 • 10. Schubert A, Deogaonkar A, Lotto M, Niezgoda J, Luciano MJ. Anesthesia for minimally invasive cranial and spinal surgery. J Neurosurg Anesthesiol 2006; 18: 47-56.
 • 11. Dauri M, Coniglione F, Faria S, et al. Continuous i.v. infusion of remifentanil and intraosseous lidocaine provide better analgesia than intraosseous lidocaine alone in percutaneous vertebroplasty of osteoporotic fractures. Br J Anaesth 2009; 103: 901-902.
 • 12. Mohr M, Pillich D, Kirsch M et al. Percutaneous balloon kyphoplasty with the patient under intravenous analgesia and sedation: a feasibility study. AJNR Am J Neuroradiol 2011; 32: 649-653.
 • 13. Della Puppa A, Andreula C, Frass M. Assisted sedation: a safe and easy method for pain-free percutaneous vertebroplasty. Minerva Anestesiol 2008; 74: 57-62.
 • 14. Lee JM, Lee SK, Lee SJ et al. Comparison of remifentanil with dexmedetomidine for monitored anaesthesia care in elderly patients during vertebroplasty and kyphoplasty. J Int Med Res 2016; 44: 307-316.
 • 15. Sesay M, Tauzin-Fin P, Jeannin A et al. Median effective infusion dose (ED50) of alfentanil for monitored anesthesia care of percutaneous vertebroplasty of osteoporotic fractures. J Neurosurg Anesthesiol 2009; 21: 165-169.
 • 16. Denaro L, Longo UG, Denaro V. Vertebroplasty and kyphoplasty: reasons for concern? Orthop Clin North Am 2009; 40: 465-471.
 • 17. Levine SA, Perin LA, Hayes D, Hayes WS. An evidence-based evaluation of percutaneous vertebroplasty. Manag Care 2000; 9: 56-60.
 • 18. Jensen ME, Dion JE. Percutaneous vertebroplasty in the treatment of osteoporotic compression fractures. Neuroimaging Clin N Am 2000; 10: 547-568.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.