AYFER ŞAHİN
(Ahi Evran University, Faculty of Education, Basic Education Department, Kırsehir, Turkey,)
Yıl: 2017Cilt: 12Sayı: 23ISSN: 1307-1076 / 2687-3281Sayfa Aralığı: 353 - 365Türkçe

196 4
Comparing the Perceptions and Self-Efficacy Skills of Primary School Teachers Who Have Taken Drama Courses to Those Who Have Not in terms of Use of Drama as a Teaching Technique
Bu çalışmada Drama dersini alan ve almayan sınıf öğretmeni adaylarının drama yöntemini kullanabilme yeterliliklerinin ve yöntemle ilgili algılarının karşılaştırılması amaçlanmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı 2. ve 3. sınıflarında okuyan öğretmen adayları oluşturmuştur. Sınıf eğitimi programlarında Drama dersi üçüncü sınıfın güz yarıyılında okutulmaktadır. Bu nedenle örneklem grubu oluşturulurken ikinci ve üçüncü sınıf öğrencileri tercih edilmiştir. Araştırma tarama modelinde gerçekleştirilmiş, var olan durumun olduğu gibi ortaya konulmasının amaçlandığı betimsel bir çalışma olup; veriler, 40 soruluk bir beşli likert tipindeki bir anket aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin analizinde frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma ve t-testi kullanılmış, karşılaştırmalarda anlamlılık düzeyi .05 düzeyinde test edilmiştir. Araştırmanın sonucunda; öğretmen adaylarının drama yöntemini kullanabilme yeterliliklerinin ve yönteme karşı algılarının orta düzeyde olduğu bulunmuştur. Ayrıca Drama dersini alan ve almayan öğretmen adaylarının algılarının ve kullanma düzeylerinin farklılaşmadığı, cinsiyetin de anlamlı düzeyde bir farklılık oluşturmadığı saptanmıştır
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.