ELİF AYDIN
(Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı, Sakarya)
Nermin ÇELİK
(Bülent Ecevit Üniversitesi, Çaycuma Meslek Yüksekokulu, Zonguldak)
Yıl: 2016Cilt: 6Sayı: 1ISSN: 2146-796X / 2146-7978Sayfa Aralığı: 1 - 7Türkçe

90 3
İş İlanlarının Müfredata Yansıtılmasına Yönelik Dinamik Bir Model Önerisi
Üniversitelerin eğitim kalitesini sağlayabilmeleri ve sürdürebilmeleri, uygulama sahaları olan sektörlerin beklentilerini karşılayabilmeleri ilemümkündür. Sektörlerin alanla ilgili ihtiyaç ve hedefleri, müfredat planlamaları ve güncellemelerine yansıtıldığı oranda mesleki eğitimin kalitesinden bahsedebiliriz. Öğrencilerin iş hayatına atıldıklarında başarısınıarttırmak açısından mesleklerini icra edecekleri alanların beklentilerinibelirlemek önemlidir. Bunu tespit edebilmenin bir yolu, iş ilanlarını analiz etmektir. Mesleğin uygulanmasında adaylarda gereksinimi en çok hissedilen nitelik ve özelliklerin belirlenip müfredata yansıtılması eğitime vesektöre yarar sağlayacaktır. Bu araştırmada, "İş İlanlarına Dayalı DinamikMüfredat Modeli" geliştirilmiştir. Bu model önerisiyle insan kaynaklarıyönetimi ön lisans programı mezunlarından sektörün istediği bilgi ve becerileri belirlemek için kariyer.net sitesinde yer alan 2016 yılı Ocak ayında erişilen 80 iş ilanı incelenmiştir. İlanlarda istenilen özellikler tespitedilmiş ve alanın en çok ihtiyaç duyduğu nitelikler sıklık sırasına göre listelenmiştir. Elde edilen bulguların eğitim kurumlarının müfredat güncelleme çalışmalarını yürüten ve insan kaynakları yönetimi alanında araştırma yapan kişilere katkılar sağlaması beklenmektedir
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Aslan, B. ve Yavuzer Aslan, F. (2013). Mobil programlamanın önemi ve bir müfredat önerisi. Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırma Dergisi (EJOIR), 1(2), 81–88.
 • Aydın, A. (2006). Çeşitli ülkelerin ortaöğretim kimya derslerinin müfredat- larının karşılaştırılmalı olarak incelenmesi ve Türkiye için yeni bir kim- ya müfredat çerçevesi önerisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fa- kültesi Dergisi (KEFAD), 7(2), 199–205.
 • Berdi Gökhan, Ç. ve Atasoy, A. (2005). İç mimarlık eğitim programı tasa- rımı ve geliştirme modeli önerisi. İTÜ Dergisi/A Mimarlık, Planlama, Tasarım, 4(2), 25–36.
 • Birgül, R., Yılmaz, N., Saygılı, A., Zeybek, Ö., Kahyaoğlu, R. ve Aktan, E. (2011). Muğla Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü lisans eğitimi programı güncelleme çalışması. S. Altın (Ed.), İnşaat Mühendisliği Eğiti- mi 2. Sempozyumu içinde (s. 201–209). Muğla: Muğla Sıtkı Koçman Üni- versitesi.
 • Boobekova, K. (2001). Türkiye ve Kırgızistan ilköğretim sistemlerinin karşılaş- tırılmalı olarak incelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi, Marmara Üni- versitesi, İstanbul.
 • Bucur, N.-F., and Popa, O. R. (2015). The evolution of the english subject curriculum in Romanian primary and lower secondary education. Procedia Social and Behavioral Sciences, 203, 50–56.
 • Budak, Y. (2009). Mesleki eğitimde ihtiyaç analizi ve işlevsel eğitim pro- gramı. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 245, 65–75.
 • Cave, P. (2002). Teaching the history of empire in Japan and England. International Journal of Educational Research, 37(6–7), 623–641.
 • Çelik, N. ve Murat, G. (2010). Bilişsel haritalama yaklaşımı ile işletme bölü- mü ders müfredatı güncelleme çalışmalarını destekleme önerisi. H. Yıl- dırım ve Y. Köse (Ed.), 9. Ulusal İşletmecilik Kongresi içinde (s. 606–612). Zonguldak: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi.
 • Çelik, N. ve Aydın, E. (2015). İnsan kaynakları yönetimi ön lisans progra- mı öğrencilerinin mesleğe yönelik algı ve tutumlarının incelenmesi. T. Aktaş ve Ö. D. Gürcü (Ed.), 4. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sem- pozyumu (UMYOS) içinde (s. 822–831). Yalova: Yalova Üniversitesi.
 • Demirci, A. (2004). Türkiye ve ABD`de ortaöğretim coğrafya eğitim ve öğreti- minin müfredatlar, metodlar ve kullanılan araç-gereçler açısından değerlen- dirilmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Deng, F. F. (2016). Comparison of nursing education among different coun- tries. Chinese Nursing Research, 2(4), 96–98.
 • Desha, C. J., and Hargroves, K. C. (2010). Surveying the state of higher edu- cation in energy efficiency in Australian engineering curriculum. Journal of Cleaner Production, 18, 652–658.
 • Erdoğan, A. (2014). Türkiye’de Yükseköğretimin gündemi için politika öne- risi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 4(1), 1–17.
 • Erkarslan, Ö., Kaya, N. A. ve Dilek, Ö. (2013). Comparative analysis of recruitment qualifications of industrial designers in Turkey through undergraduate education programs and online recruitment resources. International Journal of Technology and Design Education, 23(1), 129–145.
 • Evers, F., and Wolstenholme, J. (2007). Integrating knowledge, skills, and values into the curriculum development process at the University of Guelph-Humber. New Directions for Teaching and Learning, 112, 83–91.
 • Foresman, T., Schade, S., Georgiadou, Y., and Strobl, J. (2014). Does DE need a C? A proposal for a DE curriculum. International Journal of Digital Earth, 7(1), 88–92.
 • Greene, C. S., Stockstill, J., Rinchuse, D., and Kandasamy, S. (2012). Orthodontics and temporomandibular disorders: A curriculum propos- al for postgraduate programs. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, 142(1), 18–24.
 • Gold, M. L., and Grotti, M. G. (2013). Do job advertisements reflect ACRL’s standards for proficiencies for ınstruction librarians and coordi- nators? A content analysis. The Journal of Academic Librarianship, 39(6), 558–565.
 • Günay, D. (2012). Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni yönelişler ve sorunlar. D. Günay ve E. Öztemel (Ed.), UYK-2011 Bildiri Kitabı içinde (s. 1), Cilt 1. Ankara: Yükseköğretim Kurulu.
 • Harmandar, D. (2010). Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde beden eğitimi ve spor öğretmeni yetiştirme programlarının incelenmesi: Türkiye-Belçika karşılaş- tırması. Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Kariyer.net (2016). İş ilanları. 28 Ocak 2016 tarihinde <www.kariyer.net> adresinden erişildi.
 • Machanick, P. (2003). Principles versus artifacts in computer science cur- riculum design. Computers & Education, 41(2), 191–201.
 • Malkki, H., and Paatero, J. V. (2015). Curriculum planning in energy engi- neering education. Journal of Cleaner Production, 106(1), 292–299.
 • Parvu, I., Ipate, D. M., and Mitran, P. C. (2014). Identification of employ- ability skills-starting poınt for the curriculum design process. Economics, Management, and Financial Markets, 9(1), 237–246.
 • Sezgin, İ. (1987). Yeni mesleki-teknik eğitim sistemi ve okul-endüstri ilişkileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 210–228.
 • Şahin, V. (2011). İngiltere'de yükseköğretimde, coğrafya eğitim ve öğretiminin müfredat, metot ve araç-gereç açısından değerlendirilmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Şaştım, Ö., Yüzükırmızı, M., Ersöz, S., Türker, A. K., Birgören, B. ve Tok- lu, B. (2006). Kalite fonksiyon göçerimi tekniğinin endüstri mühendis- liği eğitim müfredatında uygulanması. 2. Ulusal Mühendislik Kongresi Bildiriler ve Poster Kitabı içinde (s. 181–191). Zonguldak: Zonguldak Ka- raelmas Üniversitesi.
 • Tamtekin Aydın, O. (2014). Current developments and trends in higher education. Journal of Business, Economics & Finance, 3(4), 471–489.
 • Tsutsumi, A. (2015). A behavioral science/behavioral medicine core cur- riculum proposal for Japanese undergraduate medical education. BioPsychoSocial Medicine, 9(24), 1–6.
 • Ünal, G. F. ve Herhel, Y. (2010). Muhasebe meslek mensuplarının meslek yüksekokulu öğrencilerinin nitelikli yetiştirilmesi hakkında görüş ve beklentileri: Antalya ilinde bir araştırma. H. Yıldırım ve Y. Köse (Ed.), 9. Ulusal İşletmecilik Kongresi Bildiri Kitabı içinde (s. 322–326). Zongul- dak: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi.
 • Wise, S., Henninger, M., and Kennan, M. A. (2011). Changing trends ın lis job advertisements. Australian Academic & Research Libraries, 42(4), 268–295.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • YOİKK (2010). Mesleki ve teknik eğitimin yaygınlaştırılmasına ve kalitesinin arttırılmasına yönelik teşvik edici önlemlerin belirlenmesi raporu. 10 Ocak 2016 tarihinde <www.abm.tobb.org.tr/haberler/YOIKK%20RAPOR %20_taslak.pdf> adresinden erişildi.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.