Feridun MERTER
(Prof. Dr. İnönü üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü, El-mek)
EYÜP BOZKURT
(Arş. Gör. Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği, El-mek:)
Yıl: 2014Cilt: 9Sayı: 5ISSN: 1308-2140 / 1308-2140Sayfa Aralığı: 441 - 451Türkçe

108 6
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN DEĞERLER EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü yer olan okulların temel amaçlarından biride öğrencileri topluma yararlı, sorumlu ve toplum ile barışık olarak yaşayabilecek şekilde yetiştirmektedir. Okullar değişen ve gelişen toplumlara ayak uydurmak ve kendilerini yenilemek zorundadır. Toplum içerisinde okullar değişimin ve gelişimin öncüsü olarak yer almaktadırlar. Okullar bu değişimi çağdaş ve bilimsel yeniliklere göre sağlamakta, toplum ihtiyaçlarına göre kendini yenilemektedir. Okullar bu değişimleri sağlamanın yanında toplumun milli ve manevi değerlerini de öğrencilere kazandırmak zorundadır. Gelişimin ve değişimin öncüsü olan okullar nesiller arasında kültürel çatışmanın olmaması ve toplumun değerlerinin aktarılmasını sağlayan bir kurumdur. Okullar tüm bu görevleri gerçekleştirmek için iyi eğitim almış, gerekli donanımlara sahip öğretmenlere ihtiyaç duymaktadır. Ülkemizde eğitim fakülteleri öğretmen yetiştirme anlamında roller üstlenmiştir. Eğitim fakültesi öğrencileri dört yıl aldıkları eğitim sonrasında öğretmen olabilmekte ve öğrencilere milli ve manevi değerleri aktarmaktadır. Çocukların emanet edileceği öğretmen adaylarının değerlere bakış açısı, verdiği önem ve değerlerden haberdar olma düzeyleri, değerlerin aktarılmasında ve öğretilmesinde önemli bir yer ve öneme sahiptir. Bu çalışmada aldıkları eğitim sonucunda öğretmen olacak sınıf öğretmeni adaylarının değerler eğitimine bakış açılarını öğrenmek amaçlanmıştır. Değerler eğitimine ilişkin sınıf öğretmeni adaylarının görüşlerini almayı hedefleyen bu araştırma tarama modelinde olup betimsel bir nitelik arz etmektedir. Araştırmanın örneklemini Fırat Üniversitesi Sınıf öğretmenliği programında öğrenim gören 147 öğrenci oluşturmaktadır. Anket formu toplam 3 bölümden oluşmaktadır. Anket formunun birinci bölümünde demografik veriler bulunmakta ve bu demografik verilere dayalı olarak görüş maddeleri karşılaştırılmıştır. Anketin ikinci bölümünde ise değerler eğitimine ilişkin toplam 21 görüş maddesi bulunmaktadır. Araştırmadan elde edilen verileri çözümlemede "aritmetik ortalama", "yüzde" ve "frekans" kullanılmış; öğrenci görüşlerinin, demografik verilere dayalı değişkenlerden etkilenme derecesi de bağımsız gruplar t testi ile test edilmiştir
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.