ONUR KÖKSAL
(Yrd. Doç. Dr. Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu. El-mek:)
Yıl: 2014Cilt: 9Sayı: 5ISSN: 1308-2140 / 1308-2140Sayfa Aralığı: 1459 - 1475Türkçe

99 1
7E MODELİNE GÖRE DÜZENLENMİŞ ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİNİN 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE DERSİNDEKİ BAŞARILARINA, TUTUMLARINA VE KALICIÖĞRENMELERİNE OLAN ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Bu çalışmanın amacı, İngilizce derslerinde 7E modeline göre düzenlenmiş öğretim etkinliklerinin ortaokul 6. Sınıf öğrencilerinin başarılarına, tutumlarına ve kalıcılıklarına olan etkisini incelemektir. Araştırma, 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Konya ili İMKB (İstanbul Menkul Kıymetler Borsası) ortaokulunda iki farklı şubede öğrenim gören 6.sınıf toplam 40 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada neden sonuç ilişkilerini ortaya koymayı amaçlayan yarı deneysel desen kullanılmıştır. Bu amaçla deney grubu ve kontrol grubu olmak üzere iki farklı grup seçilmiştir. Gruplar seçilirken söz konusu okuldaki 7 adet 6. Sınıf şubesine İngilizce Dersi Başarı Testi ve İngilizce Dersi Tutum Ölçeği öntest olarak uygulanmış ve gruplar arasında başarı ve tutum farkı olmayan iki altıncı sınıf deney ve kontrol grubu olarak seçilmiştir. Seçilen deney grubuna 12 hafta süreyle 7E modeline göre düzenlenmiş öğretim etkinlikleri uygulanırken; kontrol grubuna da 12 hafta süreyle mevcut programdaki etkinlikler uygulanmıştır. Uygulama sonucunda her iki gruba sontest olarak İngilizce Dersi Başarı Testi ve İngilizce Dersi Tutum Ölçeği tekrar uygulanmıştır. Uygulamadan 4 hafta sonra da her iki gruba kalıcılık testi uygulanmıştır. Elde edilen verilerle gruplar arasındaki farkın anlamlı olup olmadığını test etmek için t- testi uygulanmıştır. Bu çalışmanın sonunda; 7E modeline göre düzenlenmiş etkinliklerin öğrencilerin başarılarına, tutumlarına ve kalıcılıklarına anlamlı bir katkı sağladığı görülmüştür. Bu çalışma, 7E modeline göre düzenlenmiş öğretim etkinliklerini alanyazına kazandırması açısından önemlidir
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • AÇIKGÖZ, Ü. K. (2003). Aktif Öğrenme. İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları.
 • AVCIOĞLU, O. (2008). Lise 2 Fizik Dersinde Newton Yasaları Konusunda 7E Modelinin Başarıya Etkisinin Araştırılması. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • BROOKS, J. G. and BROOKS, M. G. (1993). In Search of Understanding: the Case for Constructivist Classrooms. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.
 • BRUNER, J. S. (1966). Toward a theory of instruction. Cambridge Massachusetts: BelknapPress
 • BYBEE, R. W. (2003). WhyThe Seven E's. http://www.miamisci.org/ph/lpintro7e.html, ErişimTarihi: (21.08.2013)
 • BYBEE, R. W., TAYLOR, J. A., GARDNER, A., VAN SCOTTER, P., POWELL, J. C.,
 • WESTBROOK, A. ANDLANDES N. (2006). The BSCS 5E Instructional Model: Origins, Effectiveness, and Applications. Colorado Springs: BSCS.
 • CAN, T. (2004). Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğretmenlerinin Yetiştirilmesinde Kuram ve Uygulama Boyutuyla Oluşturmacı Yaklaşım. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi
 • CUNNİNGHAM, R. T. ve F. TURGUT. İlköğretim Fen Bilgisi Öğretimi. Ankara: YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet öncesi Öğretmen Eğitimi, 1996.
 • ÇELİK, H.,ULUKÖK, Ş. ve SARI, U. (2012). “5E ve 7E Öğretim Modellerinin Fen OkurYazarlığı Üzerine Etkisi”. Journal of Research in Educationand Teaching,1(3): 183-194 ISNN: 2146-9199
 • ÇELİK, H. ve ÖZBEK, G. (2013). 7e öğretim modelinin hipotez kurma ve değişken belirleme becerileri üzerine etkisi. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 31, s.13-23.
 • ÇEPNİ, S., ŞAN, H.M., GÖKDERE, M.ve KÜÇÜK, M. (2001). Fen bilgisi öğretiminde zihinde yapılandırma kuramına uygun 7E modeline göre örnek etkinlik geliştirme. Yeni Binyılın Başında Türkiye’de Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, 7-8 Eylül , Maltepe Üniversitesi: İstanbul.
 • DEMİREZEN, S. (2010). The Effect of 7e Model to Students Achievement, Development of Scientific Process Skills, Conceptual Achievement and Retention Levels in ElectricalCircuits Subject. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Fizik Öğretmenliği Bilim Dalı. Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • EİSENKRAFT, A. (2003). “Expandingthe 5E Model: A proposed 7E model emphasizes “transfer of learning” andtheimportance of elicitingpriorunderstanding.” TheScienceTeacher. 70(6), 56-59.Published bytheNationalScienceTeachersAssociation, 1840 Wilson Blvd.,Arlington, VA 22201-3000.
 • GİZEM, K. (2011). ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinin öğrenme biçemleri ile ilköğretim okullarında görevli İngilizce öğretmenlerinin öğrenme ve öğretme biçemlerinin belirlenmesi / Determination of the learning modalities of sixth grade students and the learning and teaching modalities of the English teachers at primary schools. Ankara Üniversitesi,Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • GÖMLEKSİZ, M. N. ve ELALDI, Ş. (2011). Yapılandırmacı Yaklaşım Bağlamında Yabancı Dil Öğretimi. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 6/2 Spring , p. 443-454, TURKEY
 • GÖNEN S. and KOCAKAYA, S.(2010). “A Physics Lesson Designed According to 7e Model with the Help of Instructional Technology” The Turkish Online Journal of Distance Education
 • KANLI, U. (2007). 7E Modeli Merkezli Laboratuvar İle Doğrulama Laboratuvar Yaklaşımlarının Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerinin Gelişimine ve Kavramsal Başarılarına Etkisinin Karşılaştırılması, Gazi Üniversitesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara.
 • KANLI, U. ve YAĞBASAN, R. (2008). “7E Modeli Merkezli Laboratuar Yaklaşımının Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerini Geliştirmedeki Yeterliliği”, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(1): 91-125.
 • KÖKSAL, O. (2009). Teaching tenses in English to the students of these condstage at primary education through using 5e model in constructivist approach (7th grade) (Unpublished MA Thesis). Selçuk University, Institute of Social Sciences, Konya, Turkey.
 • KÖKSAL, O. (2013). The effect of mnemonic devices on achievement, attitude, vocabulary learning and retention on the fifth year primary school English lessons.Doctarate Thesis. Necmettin Erbakan University, Institute of Education Sciences, Konya, Turkey.
 • ÖZBEK, G., ÇELİK, H., ULUKÖK, Ş. ve SARI, U. (2012). “5E ve 7E Öğretim Modellerinin Fen Okur-Yazarlığı Üzerine Etkisi”. Journal of Research in Educationand Teaching,1(3): 183- 194
 • ÖZDEN, Y. (2000). Öğrenme ve Öğretme. Pegem Yayınları, Ankara.
 • SENEMOĞLU, N. (2007). Gelişim Öğrenme ve Öğretim: Kuramdan Uygulamaya. Ankara: Gönül Yayıncılık.
 • SORNSAKDA, S. SUKSRİNGARM, P. and SİNGSEEWO, A. (2009). Effects of Learning Environmental Education Using the 7E-Learning Cycle with Metacognitive Techniques and the Teacher’s Handbook Approaches on Learning Achievement, Integrated Science Process Skills and Critical Thinking of Mathayomsuksa 5 Students with Different Learning Achievement” Pakistan Journal of SocialSciences. Volume 6- Issue: 5- Page No: 297-303
 • SÜNBÜL, A. M. (2010). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Konya: Eğitim Akademi.
 • ŞAHİNEL, S. (2002). Eleştirel Düşünme. Pegem Yayınları. Ankara..
 • TAVŞANCIL, E. (2005). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi (İkinci Baskı). Ankara: Nobel Yayınları.
 • TURGUT, Ü., GÜRBÜZ, F. and SALAR, R. ( 2013). “The effect of 7e model on academic achievement sandretention in the unit “electricity in our life” 6th grade science and technology course”. INTED2013 Proceedings. 161-165.ISBN: 978-84-616-2661-8. 7th International Technology,Educationand Development Conference 4-5 March, Valencia, Spain.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.