MEHMET TAŞDEMİR
(Doç. Dr. Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretim ABD)
Yıl: 2014Cilt: 9Sayı: 5ISSN: 1308-2140 / 1308-2140Sayfa Aralığı: 1911 - 1929Türkçe

472 8
KENDİNİ DEĞERLENDİRME, AKRAN DEĞERLENDİRME VE ÖĞRETMEN DEĞERLENDİRMENİN YAZILI SINAV SONUÇLARINA ETKİSİ VE BAŞARI YORDAYICILIĞI
Kendini değerlendirme, akran değerlendirme ve öğretmen değerlendirmenin yazılı sınav sonuçlarına etkisi ve başarı yordayıcılığını ortaya çıkarmayı amaçlayan bu araştırma, nicel türde tek faktörlü yordayıcı korelâsyon araştırması desenindedir. Bu araştırma ile öğrenci başarısını ortaya çıkarmada kullanılan yazılı yoklama sınavlarının puanlamasında işe koşulan öğretmen değerlendirme, akran değerlendirme ve kendi kendini değerlendirme yaklaşımlarının not vermeye olan etkisi ve bu yaklaşımlarla yapılan ölçüm sonuçlarının öğrenci başarısını olan yordayıcılık gücünün ne olduğunun ortaya çıkarılması amaçlanmıştır? Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 1. Öğretmen değerlendirme, akran değerlendirme ve kendi kendini değerlendirme yaklaşımlarına göre ölçme sonuçları değişmekte midir? 2. Öğretmen değerlendirme, akran değerlendirme ve kendi kendini değerlendirme yaklaşımları göre ölçme sonuçları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 3. Cinsiyete göre öğretmen değerlendirme, akran değerlendirme ve kendi kendini değerlendirme yaklaşımlarına göre ölçme sonuçları değişmekte midir? 4. Öğretmen değerlendirme, akran değerlendirme ve kendi kendini değerlendirme yaklaşımlarına göre ölçme sonuçlarında cinsiyetin etkisi nedir? 5. Öğretmen değerlendirme, akran değerlendirme ve kendi kendini değerlendirme yaklaşımlarına göre ölçme sonuçlarının dönem sonu başarıyı yordama gücü nedir? Araştırma 121 öğrenci ile yürütülmüştür. Araştırma verileri geliştirilen yazılı yoklama ara sınav testi ve çoktan seçmeli türde dönem sonu sınavı testi ile elde edilmiştir. Ara sınav testinin hesaplanan Cronbach Alpha iç tutarlık katsayısı 0,97, dönem sonu sınavının hesaplanan iç tutarlık katsayısı ise K-R21 = 0,78'dir. Verilerin analizinde t-testi, Pearson Correlation, Kendall's tau_b ve Spearman's rho, Cohen's d ve eta-kare(?2), R, R Square ve F analiz teknikleri kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre belirlenen alt problemlere ilişkin olarak aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 1. Öğretmen değerlendirme, akran değerlendirme ve kendi kendini değerlendirme yaklaşımlarına göre ölçme sonuçları arasındaki fark anlamlıdır. 2. Öğretmen değerlendirme, akran değerlendirme ve kendi kendini değerlendirme yaklaşımları göre ölçme sonuçları arasında anlamlı yüksek bir ilişki vardır. 3. Öğretmen değerlendirme, akran değerlendirme ve kendi kendini değerlendirme yaklaşımlarına göre ölçme sonuçlarında kızlar lehine anlamlı bir fark vardır. 4. Akran değerlendirme puanlarında gözlenen varyansın yaklaşık 0,008'nincinsiyete bağlı olduğu ifade edilebilir. Kız ve erkek öğrencilerin akran değerlendirme puanları arasındaki fark 0,60 standart sapma kadardır. 5. Öğretmen değerlendirme puanlarında gözlenen varyansın yaklaşık 0,06'nın cinsiyete bağlı olduğu ifade edilebilir. Kız ve erkek öğrencilerin öğretmen değerlendirme puanları arasındaki fark 0,54 standart sapma kadardır. 6. Kendi kendini değerlendirme puanlarında gözlenen varyansın yaklaşık 0,06'nın cinsiyete bağlı olduğu ifade edilebilir. kız ve erkek öğrencilerin kendi kendini değerlendirme puanları arasındaki fark 0,55 standart sapma kadardır. 7. Ara sınav sonuçları ile final başarısı arasında yüksek oranda doğrusal bir ilişki olduğunu söylenemez. 8. Araştırmada üç farklı puanlama yaklaşıma dayalı olarak yapılan ara sınav sonuçlarının final sınavına ilişkin yordayıcılığı akran değerlendirmeyle %23, kendi kendine değerlendirmeyle %24 ve öğretmen değerlendirmesi ile %30 oranında açıklamaktadır. Araştırma bulgularına göre farklı puanlama tekniklerine dayalı elde edilen ölçüm sonuçları arasında yüksek ilişki olmasına karşın fark anlamlıdır. Ara sınav sonuçları ile final başarısı arasında yüksek oranda doğrusal bir ilişki olduğunu söylenemez. Bu sonuçlara göre kullanılan puanlama yöntemleri arası ilişkinin yüksek olması her bir farklı puanlama tekniğinde de öğrencilerin ara sınav sonuçları arasındaki tutarlığın yüksek olduğunu göstermektedir. Ortalamalar arasındaki farkın anlamlı olması işe koşulan tekniklerle yapılan puanlamaların farklılaştığını göstermektedir. İşe koşulan değerlendirme teknikleri içerisinde final sınavına ilişkin yordayıcılık değerlerinin en yüksek oranda öğretmen değerlendirme yaklaşımında olduğu görülmektedir. Bununla birlikte üç farklı puanlama yaklaşımı ile elde edilen ara sınav sonuçları ile final başarısı arasında yüksek oranda doğrusal bir ilişki olduğunu söylenemez. Bu sonuca ara sınav ve dönem sonu sınavı kapsamlarının ara sınav lehine daha sınırlı olması ara sınav başarı ortalamasının daha yüksek çıkmasında önemli bir etken olabilir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.