AYŞE ELİF POSOS DEVRANİ
(Türk-Alman Üniversitesi, Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Kültür ve İletişim Bilimleri Bölümü, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 2017Cilt: 5Sayı: 2ISSN: 2146-3301 / 2146-3301Sayfa Aralığı: 926 - 949Türkçe

150 4
MEDYADA “ÖTEKİ”NİN TEMSİLİ: ETNİK KOMEDİLER
Kimlik ve kimliğin inşa sürecinde, tanım yapabilmek adına sıklıkla karşılaştırma yapılabilecek bir "öteki" aranmış, öteki ile benlik arasındaki karşıtlıklar kullanılarak tanımlama yapılmıştır. Öteki ve yabancı kavramları, toplulukların kendi sınırlarını belirlemesine yardımcı olmuştur. Sınırların belirlenmesiyle birlikte, kültürel hegemonya içinde ötekinin temsilinde karşımıza kalıp yargılar ve önyargılar çıkar. Özellikle büyük kitlelere ulaşma aracı olan medyadaki öteki temsillerinde, önyargıların oluşması ya da pekiştirilmesi sık rastlanır bir durumdur. Medya üzerinden öğrenilen veya şekillenen yargılar, psikoloji ve iletişim olmak başta olmak üzere birçok disiplinin araştırma konusu olmuştur. Bu makalenin ilk bölümünde, öncelikle kimlik, öteki ve temsil kavramları anlatılarak, kalıp yargı ve önyargıların ötekinin sürdürülebilir varlığındaki yeri açıklanmış, kalıp yargı ve önyargıların temsil üzerinden yerinden inşasına değinilmiştir. Makalenin ikinci bölümünde, kitle iletişim araçlarının erişim gücünü göz önünde bulundurduğumuzda en önemli temsil alanlarından biri olan medyanın kimlik inşası ve temsil üzerindeki rolünden bahsedilmiştir. Üçüncü bölümde ise medyada yer alan etnik komedilerin yabancı ve öteki temsilindeki rolü irdelenmiştir
Sosyal > İletişim
Sosyal > Film, Radyo, Televizyon
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • ALLPORT, Gordon Willard (1979). The Nature of Prejudice, New York: Basic Books. BAUSINGER, Herrmann (1988). "Stereotypie und Wirklichkeit". Jahrbuch Deutsch
 • als Fremdsprache, 14, s. 157-170.
 • BİLGİN, Nuri (1999). Kollektif Kimlik, İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • BOWER, Kathrin (2011). “Serdar Somuncu: Turkish German Comedy as Transnational Intervention”, Transit, 7(1), http://escholarship.org/uc/item/0n29d6wr, Erişim tarihi: 06.06.2015.
 • CRITCHLEY, Simon (2002). On Humour – Thinking in Action, Londra: Routledge.
 • ÇELENK, Sevilay (2010). Ayrımcılık ve Medya, (Editörler), Bülent Çaplı ve Hakan Tuncel. Televizyon Haberciliğinde Etik, Ankara: Fersa Matbaacılık.
 • DAVIES, Christie (1990). Ethnic Humor Around the World: A Comparative Analysis. Bloomington: Indiana University Press.
 • DOVIDIO, John F.; HEWSTONE, Miles; GLICK, Peter; ESSES, Victoria M. (2013). The SAGE Handbook of Prejudice, Stereotyping and Discrimination, Londra: SAGE Publications.
 • ENRIQUEZ, Eugéne (2004). Sürüden Devlete, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • FISKE Susan T.; CUDDY Amy J.C; GLICK Peter, XU Jun (2002). “A Model of (Often Mixed) Stereotyped Content: Competence and Warmth Respectively Follow from Perceived Status and Competition”. Journal of Personlity and Social Psychology, 82 (6), s. 878-902.
 • GILLOTA, David (2013). Ethnic Humor in Multiethnic America, New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.
 • HALL, Stuart (1990). Cultural Identity and Diaspora, (Editör) Jonathan Rutherford. Identity: Community, Culture, Difference, Londra: Lawrence & Wishart, p. 222-237.
 • HALL, Stuart (1997). Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. Londra; Thousand Oaks, Calif.: Sage.
 • HALL, Stuart (2003). Introduction - Who needs Identity?, (Editörler), Hall Stuart ve and Paul du Gay. Questions of Cultural Identity, Londra: Sage Publications Inc, s. 1-18.
 • HOGG, Michael ve ABRAMS Daniel (1988). Social Identifications: A Social Psychology and Intergroup Relations and Group Process, Londra: Routledge.
 • JACKSON, Lynne M. (2011). The Psychology of Prejudice: From Attitudes to Social Action. Washington, DC, US: American Psychological Association.
 • KOLLER, Marvin R. (1988). Humorand Society: Explorations in the Sociology of Humor, Houston: Capand Gown.
 • LIEBES, Tamar ve KATZ Elihu (1993). The Export of Meaning: Cross-Cultural Readings, Cambridge: Politiy Press.
 • LIPPMANN, Walter (1998). Public Opinion, New Brunswick: Transaction Publishers.
 • LOOMBA, Ania (2000). Kolonyalizm Postkolonyalizm, (Çev. Mehmet Küçük), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • MANDEL, Ruth (2008). Cosmopolitan Anxieties: Turkish Challenges to Citizenship and belonging in Germany, Durham NC: Duke University Press.
 • MORA, Necla (2008). Medya Çalışmaları, Medya Pedagojisi ve Küresel İletişim, İstanbul: Altkitap.
 • MORGAN, Clifford T. (2006). Psikolojiye Giriş, (Çev. Hüsnü Arıcı vd), Ankara: Meteksan.
 • MORLEY, David (1980).The Nationwide Audience, Londra: British Film Institue.
 • MORLEY David (1990). Family Television: Cultural Power and Domestic Leisure, Londra: Routledge.
 • RAPPOPORT Leon (2005). Punchlines: The Case for Racial, Ethnic and Gender Humor, Londra: Greenwood Publishing Group.
 • SAID, Edward (2004). Şarkiyatçılık, (Çev. Berna Ülner), İstanbul: Metis Yayınları.
 • SAKALLI, Nuray (2001). Sosyal Etkiler: Kim Kimi Nasıl Etkiler?, Ankara: İmge Yayınevi.
 • SAMOVAR, Larry A.; PORTER Richard; MCDANIEL Edwin (2009). Communication Between Cultures, Boston:Cengage Learning.
 • SIMMEL, Georg, (2009). Bireysellik ve Kültür, (Çev. Tuncay Birkan), İstanbul: Metis Yayınları.
 • TAJFEL, Henri (1974). “Social Identity and Intergroup Behaviour”, Information (International Social Science Council), 13. 2, s. 65-93.
 • UÇAR İLBUĞA, Emine (2006). “Alman Medyasında Göç ve Göçmen Teması”, Akdeniz Fakültesi İletişim Dergisi, 5 , s. 59-82.
 • ULUÇ, Güliz (2009). Medya ve Oryantalizm, İstanbul: Anahtar Kitaplar.
 • VAROL, Sibel Fügan (2014). “Medyada Yer Alan Temsillerin Kimlik Edinme Sürecindeki Rolü”, The Journal of Academic Social Science Studies, 26, s. 301-313.
 • WOORDWARD, Kath (2002). “Understanding Identity”, Londra: Arnold.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.