ÜLKEN TUNGA BABAOĞLU
(Ahi Evran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Kırşehir, Türkiye)
SERHAT ÖZDENK
(Ahi Evran Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kırşehir, Türkiye)
Yıl: 2017Cilt: 8Sayı: 3ISSN: 1309-470X / 1309-5994Sayfa Aralığı: 138 - 145Türkçe

249 11
Algılanan Stres İle Gastrointestinal Semptom Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Tanımlayıcı Araştırma
Amaç: Öğrenciler, gerek eğitim döneminde yaşadıkları sınav, ders geçme gibi stresörler, gerekse mezuniyet sonrası yaşadıkları gelecek kaygısı nedeniyle çeşitli streslere maruz kalmaktadırlar. Üniversite öğrencilerinin yaşadığı stres ve bununla ilintili olan fiziksel etkilerine dair sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Araştırmamızın amacı, Beden eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin algılanan stres düzeyleri ve gastrointestinal semptomlar arasındaki ilişkiyi incelemektir.Çalışma Planı: Tanımlayıcı tipte planlanan bu çalışma, Anadolu Bölgesi'nde bir üniversiteye bağlı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda yürütülmüştür. Araştırmanın evrenini yüksekokulda bulunan üç bölümde kayıtlı olan toplam 390 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada kullanılan ankete, kişisel bilgi içeren sorular dışında Algılanan Stres Ölçeği ve Gastrointestinal Semptomlar Anketi kullanılmıştır. Gastrointestinal (Gİ) semptomları olan ve olmayan ile algılanan stres çeyrekleri gruplar arasında kategorik değişkenlerin karşılaştırılması Ki-kare Testi kullanılarak analiz yapılmıştır. İkili analizlerde anlamlı bulunan değişkenlere lojistik regresyon analizi uygulanmıştır.Bulgular: Öğrencilerin, algılanan stres düzeyleri ortalaması 18,98±4,80 olarak saptanmıştır. Algılanan stres düzeyi çeyreklik bölümleri yükseldikçe gastrointestinal semptomların görülme oranı da artmakta olduğu görülmüştür. Çalışmaya katılan öğrencilerin %68,2'si en az bir kez gastrointestinal semptom yaşadığını belirtmiştir. Öğrencilerin, %24,3'ü özofagus semptomlarından, %47,4'ü üst dismotilite semptomlarından, %50,8'i bağırsak semptomlarından en az bir adedini yaşadıklarını belirtmişlerdir. Gastrointestinal semptomlarının olmasını, stres düzeyinin en yüksek grupta olması 2,1 kat daha yüksek risk olduğu bulunmuştur.Tartışma: Araştırmaya katılan öğrencilerin çoğunluğunda gastrointestinal semptomların görüldüğü belirlenmiştir. Algılanan stres ile fiziksel etkilerinden biri olan gastrointestinal semptomlar arasında ilişki tespit edilmiştir. Algılanan stresin azaltılabilmesi için, öğrencilere stres yönetimi ve stresle başa çıkma gibi konularda ders müfredatına veya eğitim dönemi içerisinde ilgili seminerler veya toplantılar yapılmasının uygun olacağını düşünmektedir.
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Hemşirelik
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Oktay M. Çalışma Yaşamında İş Yerinde Stres. İçinde:Balcıoğlu İ, editör. Medikal açıdan stres ve çareleri. İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri, Sempozyum Dizisi No:47; 2005. s.111-6.
 • 2. Employment Relations & Union Services. Health & safety-work place stress. ERUS H&S 01 May 2004, The Chartered Society of Physiotherapy, www.csp.org.uk [Erişim Tarihi:15 08 2010]
 • 3. Anschuetz BL. "The High Cost of Caring: Coping with Work Place Stress" in sharing: Epilepsy Ontario. Posted 29 November 1999.
 • 4. Baltaş Z. Sağlık psikolojisi. Halk Sağlığında Davranış Bilimleri. Remzi Kitabevi, 1. Basım, 2000. s.133-54.
 • 5. Çakmak Ö, Hevedanlı M. Eğitim ve Fen-Edebiyat Fakülteleri Biyoloji Bölümü Öğrencilerinin Kaygı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 2005;4(14):115-27.
 • 6. Sahin N, Sahin NH, Heppner PP. Psychometric properties of the problem solving inventory in a group of Turkish university students. Cogn Ther Res 1993;17(4):379-96. doi: 10.1007/BF01177661
 • 7. Öner Altıok H, Üstün B. Hemşirelik öğrencilerinin stres kaynakları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 2013;13:747-66.
 • 8. Ochieng B. Factors affecting choice of a healthy lifestyle: implications for nurses. Br J Community Nurs 2006;11:78-81. doi: 10.12968/ bjcn.2006.11.2.20445
 • 9. Evans W, Kelly B. Pre-registration diploma student nurse stress and coping measures. Nurse Educ Today 2004;24:473-782. doi: 10.1016/j. nedt.2004.05.004
 • 10. Türkçapar Ü. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencileri ile Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Strese Karşı Problem Çözme Becerilerinin Karşılaştırılması. Ankara: Gazi Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü; 2007.
 • 11. Papatheodoridis GV, Karamanolis DG. Prevalence and impact of upper and lower gastrointestinal symptoms in the Greek urban general population. Scand J Gastroenterol 2005;40:412-21.
 • 12. Yang SY, Lee OY, Bak YT, et al. Prevalence of gastroesophageal reflux disease symptoms and uninvestigated dyspepsia in Korea: a population-based study. Dig Dis Sci 2008;53:188-93. doi: 10.1007/ s10620-007-9842-0
 • 13. Drossman DA, Li Z, Andruzzi E, Temple RD, Talley NJ, et al. U. S. householder survey of functional gastrointestinal disorders. Prevalence, sociodemography, and health impact. Dig Dis Sci 1993;38:1569-80.
 • 14. Koloski NA, Talley NJ, Boyce PM. Epidemiology and health care seeking in the functional GI disorders: a populationbased study. Am J Gastroenterol 2002;97:2290-9. doi: 10.1111/j.1572-0241.2002.05783.x
 • 15. Lee EY, un MS, Lee SH, et al. Perceived stress and gastrointestinal symptoms in nursing students in Korea: A cross-sectional survey. BMC Nursing 2011;10:2-8. doi: 10.1186/1472-6955-10-22
 • 16. Mönnikes H, Tebbe JJ, Hildebrandt M, et al. Role of stress in functional gastrointestinal disorders. Evidence for stress-induced alterations in gastrointestinal motility and sensitivity. Dig Dis 2001; 19:201-11.
 • 17. Cohen S, Kamarck T, Mermelstein R. A global measure of perceived stress. J Health Soc Behav 1983;24:385-96.
 • 18. Erci B. Algılanan stres ölçeğinin Türkçe versiyonunun güvenilirlik ve geçerliği. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık 2006;9:58-63.
 • 19. Bytzer P, Howell S, Leemon M, et al. Low socioeconomic class is a risk factor for upper and lower gastrointestinal symptoms: a population based study in 15 000 Australian adults. Gut 2001;49:66-72.
 • 20. Cevizci S. İlaç sektöründe yer alan bir firmada ofis ve saha çalışanlarında stres belirtilerinin ölçülmesi, iş sağlığı ve iş veriminin araştırılması. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Halk Sağlığı; Şubat, 2011. Doktora tezi.
 • 21. Çam HH, Nur N. Hemşirelik ve ebelik öğrencilerinde algılanan stres ile gastrointestinal semptomlar arasındaki ilişki. TAF Preventive Medicine Bulletin 2015;14(6):475-82. doi: 10.5455/ pmb.1-1434027488
 • 22. Irvine EJ, Ferrazzi S, Pare P, et al. Health-related quality of life in functional GI disorders: focus on constipation and resource utilization. Am J Gastroenterol 2002; 97:1986-93. doi: 10.1111/j.1572-0241.2002.05843.x
 • 23. Lopez-Colombo A, Morgan D, Bravo-Gonzalez D, et al. The epidemiology of functional gastrointestinal disorders in Mexico: a population based study. Gastroenterol Res Pract 2012;2012:606174. doi: 10.1155/2012/606174
 • 24. Ho KY, Kang JY, Seow A. Prevalence of gastrointestinal symptoms in a multiracial Asian population, with particular reference to reflux-type symptoms. Am J Gastroenterol 1998;93:1816-22. doi: 10.1111/j.1572-0241.1998.00526.x
 • 25. Suarez K, Mayer C, Ehlert U, et al. Psychological stress and selfreported functional gastrointestinal disorders. J Nerv Ment Dis 2010; 198:226-9. doi: 10.1097/NMD.0b013e3181d106bc
 • 26. Han JU, Cho A, Choe YK, et al. The prevalence of Irritable Bowel Syndrome-type symptoms and the relationship with stress in medical, dental, and nursing students. Korean J Health Promot Dis Prev 2005;5:1-7.
 • 27. Hazlett-Stevens H, Craske MG, Mayer EA, et al. Prevalence of irritable bowel syndrome among university students: the roles of worry, neuroticism, anxiety sensitivity and visceral anxiety. J Psychosom Res 2003;55:501-5.
 • 28. Cevizci S, Babaoğlu ÜT, Serpen A, Yılmaz O, Boyar H, Çelikel S. Occupational stress and risk factors in Veterinary Surgeons. Kafkas Univ Vet Fak Derg 2014;20:41-8.
 • 29. Babaoglu ÜT, Cevizci S, Arslan M. İstanbul'da Çalışan Veteriner Hekimlerin İş Doyumu ve Tükenmişlik Düzeyleri. Kafkas Univ Vet Fak Derg 2012;18:599-604.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.