Özgül KARAYURT
(İzmir Ekonomi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İzmir, Türkiye)
Figen URSAVAŞ EROL
(Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Çankırı, Türkiye)
Özge İŞERİ
(Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Tokat, Türkiye)
Yıl: 2018Cilt: 9Sayı: 2ISSN: 1309-470X / 1309-5994Sayfa Aralığı: 85 - 91Türkçe

316 7
Hemşirelerin Bireyselleştirilmiş Bakım Verme Durumlarının ve Görüşlerinin İncelenmesi
Amaç: Bu çalışmanın amacı hemşirelerin bireyselleştirilmiş bakım verme durumlarının ve bireyselleştirilmiş bakıma ilişkin görüşlerinin incelenmesidir.Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel tipte olan bu araştırmanın verileri, Şubat-Temmuz 2015 tarihleri arasında bir üniversite hastanesi ve iki devlet hastanesinde hemşire tanıtıcı bilgi formu, hemşirelerin bireyselleştirilmiş bakıma ilişkin görüş formu ve bireyselleştirilmiş bakım skalası hemşire versiyonu ile toplanmıştır. Örneklemi, çalışmaya katılmayı kabul eden ve dahiliye, cerrahi ve yoğun bakımlarda çalışan 256 hemşire oluşturmuştur.Bulgular: Hemşirelerin %78,90'u hastanede bireyselleştirilmiş bakım vermek için sunulan olanakların yetersiz olduğunu belirtmiştir. Hemşirelerin %94,50'i bireyselleştirilmiş bakım vermeyi önemli bulurken sadece %46,50'inin bireyselleştirilmiş bakım verdiğini düşündüğü görülmüştür. Hemşirelerin klinikte hasta bakımı dışında zaman ayırdığı durumlar incelendiğinde; telefona yanıt verme (%30,00), ilaç-malzeme temin etme (%29,00), birim giriş-çıkışlarını kontrol etme (%19,00) gibi dolaylı bakım uygulamalarına daha çok zaman ayırdıkları saptanmıştır. Hemşirelerin bakım uygulamalarında hastaların bireyselliğini destekleme toplam madde puan ortalaması 3,72±0,80 iken, hastanın bakımını bireyselleştirme toplam madde puan ortalaması ise 3,93±0,77 olarak saptanmıştır.Sonuç: Hemşirelerin bireyselleştirilmiş bakım vermenin öneminin farkında oldukları, fakat bazı engellerden dolayı bireyselleştirilmiş bakım vermede güçlük yaşadıkları saptanmıştır. Kaliteli ve güvenli bireysel bakım hizmetinin sunumu için hemşirelerin dolaylı uygulamalardan uzaklaştırılıp, doğrudan hasta bakımına yönlendirilerek bireysel bakımın sağlanacağı düşünülmektedir.
Fen > Tıp > Yoğun Bakım, Tıp
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Hemşirelik
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Engster D. Rethinking Care Theory: The Practice of Caring and The Obligation to Care. Hypatia 2005;20:50-74. https://doi. org/10.1111/j.1527-2001.2005.tb00486.x
 • 2. Çelik S, Ünal Ü, Saruhan S. Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Mesleki Profesyonelliklerinin Değerlendirilmesi. İ. Ü. F. N. Hem Derg 2012;20:193-9.
 • 3. Beydağ KD, Arslan H. Kadın doğum kliniklerinde çalışan ebe ve hemşirelerin profesyonelliklerini etkileyen faktörler. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi 2008;3:75-87.
 • 4. Dinç L. Bakım Kavramı ve Ahlaki Boyutu. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi 2010;74-82.
 • 5. Watson J. Watson Caring Science Institute 2017 https://www. watsoncaringscience.org/jean-bio/caring-science-theory/ Erişim tarihi:23.02.2017.
 • 6. Acaroğlu R, Şendir M, Kaya H, Sosyal E. Bireyselleştirilmiş Hemşirelik Bakımının Hasta Memnuniyeti ve Sağlığa İlişkin Yaşam Kalitesine Etkisi. İ. Ü. F. N. Hem Derg 2007;15:61-7.
 • 7. Suhonen R, Valimaki M, Leino-Kilpi H. Individualized care, quality of life and satisfaction with nursing care. J Adv Nurs 2005;50:282-92. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2005.03391.x
 • 8. Boon A, Hinf GC. Excellence Through Patient and Family Centred Care. Bay of Plenty District Health Board. Phase 1 Final Report 2012;5-6.
 • 9. Bauman AE, Fardy HJ, Harris PG. Getting it right: why bother with patient-centred care? Med J Aust 2003;179:253-6.
 • 10. Bertakis KD, Azari R. Patient-centered care is associated with decreased health care utilization. J Am Board Fam Med 2011;24:229- 39. https://doi.org/10.3122/jabfm.2011.03.100170
 • 11. Polikandrioti M, Ntokou M. Needs of Hospitalized Patients. Health Sci J 2011;5:15-22.
 • 12. Yıldırım NK, Kaçmaz N, Özkan M. Yetişkin Kanser Hastalarının Destekleyici Bakım Gereksinimleri ve Verilen Hizmet Arasındaki Boşluk. DEUHYO ED 2013;6:231-40.
 • 13. Meterko M, Wright S, Lin H, Lowy E, Cleary PD. Mortality among patients with acute myocardial infarction: the influences of patient-centered care and evidence-based medicine. Health Serv Res 2010;45:1188- 204. https://doi.org/10.1111/j.1475-6773.2010.01138.x
 • 14. Flach SD, McCoy KD, Vaughn TE, Ward MM, BootsMiller BJ, Doebbeling BN. Does patient centered care improve provision of preventive services? J Gen Intern Med 2004;19:1019-26. https://doi. org/10.1111/j.1525-1497.2004.30395.x
 • 15. Jha AK, Orav EJ, Zheng J, Epstein AM. Patients' perception of hospital care in the United States. N Engl J Med 2008;359:1921-31. https:// doi.org/10.1056/NEJMsa0804116
 • 16. Türkmen E, Uslu A. Özel Bir Hastanede Hemşirelerin Dolaylı Bakım Uygulamalarının Değerlendirilmesi. İ. Ü. F. N. Hem Derg 2011;19:60-7.
 • 17. Yıldırım D. Hemşirelerin Servislerde Hastalarla ve Diğer İşlere Ayırdıkları Sürelerin Değerlendirilmesi. İ. U. F. N. Hem Derg 2006;4:177-92.
 • 18. Pelzang R. Time to learn: understanding patient-centred care. Br J Nurs 2010;19:912-7. https://doi.org/10.12968/bjon.2010.19.14.49050
 • 19. Can Ş, Acaroğlu R. Hemşirelerin Mesleki Değerlerinin Bireyselleştirilmiş Bakım Algıları ile İlişkisi. İ. Ü. F. N. Hem Derg 2015;23:32-40. https://doi.org/10.17672/fnhd.93977
 • 20. Şendir M, Acaroğlu R, Kanan N, Shonen R, Katajisto J. Bireyselleştirilmiş Bakım Ölçeği - Hemşire Versiyonu'nun Türkçe geçerlik ve güvenirliği. İçinde: 1. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi Kitabı. İzmir, Türkiye: Ege Üniversitesi Basımevi Müdürlüğü; 2010. p. 129.
 • 21. Acaroğlu R, Şendir M. Bireyselleştirilmiş Bakım Değerlendirme Skalaları. İ. Ü. F. N. Hem Derg 2012;20:10-6.
 • 22. Charalambous A, Katajisto J, Valimaki M, Leino-Kilpi H, Suhonen R. Individualised care and the professional practice environment: nurses' perceptions. Int Nurs Rev 2010;57:500-7. https://doi. org/10.1111/j.1466-7657.2010.00831.x
 • 23. Suhonen R, Gustafsson ML, Katajisto J, Valimaki M, Leino-Kilpi H. Nurses' perceptions of individualized care. J Adv Nurs 2010;66:1035- 46. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2009.05256.x
 • 24. Suhonen R, Charalambous A, Stolt M, Katajisto J, Puro M. Caregivers work satisfaction and individualized care in care settings for older people. J Clin Nurs 2013;22:479-90. https://doi. org/10.1111/j.1365-2702.2011.04052.x
 • 25. Yılmaz E, Vermişli S. Yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşirelerde meslekte profesyonelleşmenin iş doyumuna etkisi. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik E-Dergisi 2016;4:17-27.
 • 26. Tilev S, Beydağ KD. Hemşirelerin İş Doyum Düzeyi. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi 2014;3:140-7. https://doi.org/10.5222/ SHYD.2014.140
 • 27. Zuñiga F, Ausserhofer D, Hamers JP, Engberg S, Simon M, Schwendimann R. Are Staffing, Work Environment, Work Stressors, and Rationing of Care Related to Care Workers' Perception of Quality of Care? A Cross-Sectional Study. J Am Med Dir Assoc 2015;16:860-6. https://doi.org/10.1016/j.jamda.2015.04.012
 • 28. Yılmaz M. Sağlık Bakım Kalitesinin Bir Ölçütü: Hasta Memnuniyeti. C. Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2001;5:69-74.
 • 29. Suhonen R, Papastavrou E, Efstathiou G, Tsangari H, Jarosova D, Leino-Kilpi H, et al. Patient satisfaction as an outcome of individualised nursing care. Scand J Caring Sci 2012;26:372-80. https://doi.org/10.1111/j.1471-6712.2011.00943.x
 • 30. Weldam SW, Lammers JJ, Zwakman M, Schuurmans MJ. Nurses' perspectives of a new individualized nursing care intervention for COPD patients in primary care settings: A mixed method study. Appl Nurs Res 2017;33:85-92. https://doi.org/10.1016/j.apnr.2016.10.010
 • 31. Karaöz S. Hemşirelik Eğitiminde Klinik Değerlendirmeye Genel Bakış: Güçlükler ve Öneriler. DEUHYO ED 2013;6:149-58.
 • 32. Çelikkalp Ü, Aydın A, Temel M. Bir Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Aldıkları Eğitime İlişkin Görüşleri. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi 2010;3:3-13.
 • 33. Kumcağız H, Yılmaz M, Çelik SB, Avcı İA. Hemşirelerin iletişim becerileri: Samsun ili örneği. Dicle Tıp Dergisi 2011;38:49-56.
 • 34. Rose PM. Individualized care in the radiation oncology setting from the patients' and nurses' perspective. Cancer Nurs 2016;39:411-22. https://doi.org/10.1097/NCC.0000000000000332
 • 35. Idvall E, Berg A, Katajisto J, Acaroglu R, Luz MD, Efstathiou G, et al. Nurses sociodemographic background and assessments of individualized care. J Nurs Scholarsh 2012;44:284-93. https://doi. org/10.1111/j.1547-5069.2012.01463.x
 • 36. Scott-Cawiezell J, Schenkman M, Moore L, Vojir C, Connoly RP, Pratt M, Palmer L. Exploring nursing home staff's perceptions of communication and leadership to facilitate quality improvement. J Nurs Care Qual 2004;19:242-52.
 • 37. Caspar S, Cooke HA, O'Rourke N, MacDonald SW. Influence of individual and contextual characteristics on the provision of individualized care in long-term care facilities. Gerontologist 2013;53:790-800. https://doi.org/10.1093/geront/gns165
 • 38. Rasooli AS, Zamanzadeh V, Rahmani A, Shahbazpoor M. Patients' Point of View About Nurses Support of Individualized Nursing Care in Training Hospitals Affiliated with Tabriz University of Medical Sciences. J Caring Sci 2013;2:203-9. https://doi.org/10.5681/ jcs.2013.025

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.