ABDULLAH BALCIOĞULLARI
(Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü)
Yıl: 2017Cilt: 0Sayı: 36ISSN: 1303-2429 / 1303-2429Sayfa Aralığı: 111 - 119Türkçe

120 1
ARAP COĞRAFYACILARDAN 10 – 13. YÜZYILLAR ENDÜLÜS ŞEHİRLERİ VE BAŞLICA EKONOMİK ÖZELLİKLERİ
8. asırda bilimsel yükselişine başlayan İslam dünyası, aslında 12. yüzyılda zirveye ulaşmıştı. Bu dönemin başındaki bilimsel araştırmaların, Yunan ve Hint medeniyetlerinin kültürel mirasının değerlendirilmesi olduğu iyi bilinen bir gerçektir. Endülüs, İber Yarımadası'nda Müslüman Arapların etkisi altındaki bölgeye 711 ve 1492 yılları arasında verilen addır. Bu dönemde, bu bölge dünyanın bilimsel lideri ve 400-500 yıldır dünyanın en aydınlık uygarlığıydı. Bu çalışmanın amacı, 10. ve 13. yüzyıllar arasındaki Endülüs şehirlerini ve başlıca ekonomik özelliklerini incelemektir. Bu amaçla, o dönem Arap Coğrafyacılar tarafından yazılmış 14 adet seyahat ve coğrafya kitabı incelenmiştir. Böylece İslam hâkimiyetindeki İber Yarımadası’nın şehirleri ve bu şehirlerdeki ekonomik faaliyetlerinin genel özellikleri Arap coğrafyacılarının anlatımıyla günümüze kazandırılmak istenmiştir. Çalışmanın sonucunda Endülüs şehirlerinin oldukça önemli birer tarım, ticaret ve ticaret şehirleri olduğu, şehirlerin ticari ilişkilerinin deniz aşırı ülkelere kadar uzandığı ortaya çıkmıştır.
Sosyal > Kültürel Çalışmalar
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Zekeriya el-Kazvni. (1849). Asar el-bilad ‘Aca'ib el-makhlukat, F. Wüstenfeld (Ed.), Göttingen.
 • Yakut al-Hamavi. (1977). Kitab mu'jam el-buldan, reprinted Dar Sadeer lil-Ṭibaʿah wa-al-Nashr; Beyrut, Lübnan.
 • Yakubi. (1890). Kitab el Buldan. Leiden, Netherland.
 • Taberi. Tarih el-Umem va’l-Müluk. Abu Ja‘far Muhammad ibn Jarir Tabari. Abu Suhayb al-Karmi (Ed.), c. 13. Dar!ül Ibn Kesir. Riyad. S. Arabistan.
 • Özdemir, M. (1997). Endülüs’ ün Yıkılış Sürecinde Öne Çıkan Bazı Hususlar. AÜ İlâhiyat Fakültesi Dergisi, XXXV, 233-254.
 • Mesudi, (1973). Muruj al-Dhahab va-Maʿadin al-Cevher, vol. 1-2, Mohammad Muhyi al-Din ʿAbd al-Hamid (Ed.),. Dar al-Fikr, Beyrut, Lübnan.
 • Menocal, M. R. (2006). Dünyanın İncisi Endülüs Modeli. İstanbul: Etkileşim Yayınları.
 • Makki, M. (1994). The political history of al-Andalus (92/711-897/1492). The Legacy of Muslim Spain. Salma Khadra Jayyusi (Ed.), 1, 387. Leiden, Netherland
 • Makdisi. (1902). Ahsan al-Takasim Fi Ma’rifat al-Aqaim. E.J. Brill. Leiden. Leiden, Netherland
 • Maden, S. (2008). Türk edebiyatında seyahatnameler ve gezi yazıları. A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 37.
 • Kennedy, H. (2014). Muslim Spain and Portugal: A political history of al-Andalus. Routledge.
 • İstahri. (1870). Kitāb Masālik al-Mamālik, Mj de Goeje (Ed.), Ej Brill. Leiden, Netherland.
 • İdrisi. (2002). Kitab Nuzhat Al-Mushtaq, reprinted by Maktab al Saqafat al Diyniyye, Kahire, Mısır.
 • İbn- i Havkal. (1873). Kitab el Masalik ve’l Mamalik. M.J. de Goeje (Ed.), E.J. Brill. Leiden, Netherland.
 • İbn el-Verdi. (2008), Harîdat al-'Ajâ'ib va farîdat al-garâib, Maktab al Saqafat al Diyniyye. Kahire, Mısır.
 • İbn Batuta. (1987). al-Rihla, Sheikh Mohammed Abd al Muneem al Arian and Mostafa al Qassas (Ed.), Dar al Ihya al uloom, Beyrut, Lübnan.
 • Himyeri. (1975). Kitab al-Ravd al-Mitar, I. Abbas (Ed.). Beyrut, Lübnan. http://www.islamansiklopedisi.info/dia/ayrmetin.php?idno=110211&idno2=c110127#1 adresinden edinilmiştir.
 • Gümüşçü, O. (2006). Tarihi Coğrafya. Kavramlar-Tarihçe-Kaynaklar-Mekân. İstanbul: Yeditepe Yayınları
 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı. (2016). 2015 Yılı Zeytin ve Zeytinyağı Raporu. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı. Ankara: Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Yayınları.
 • Gerber, J. S. (1992). The Jews of Spain: A History of the Sephardic Experience. New York: Free Press.
 • Eskikurt, A. (2005). Tarihi coğrafya çalışmalarının metodolojisi konusunda genel bir değerlendirme. Marmara Coğrafya Dergisi, 11, 39-64.
 • El Umeri, Ibn Fadlullah. (2010). Mesalik el – Absar fi Memalik el- Amsar. K.S. Jubur and M. Najm (Ed.), c. 1. Dar al-Kutub al- Ilmiyah. Lebanon.
 • Beksaç, A. E. (1995). Endülüs. İslâm Hâkimiyetindeki İspanya. İslam Ansiklopedisi. Cilt: 11, sayfa: 225-232.
 • Bekri El Endelusi. (1954). Mu'jam ma Ista'jam min Asma' al-Bilad va-l Mavadi, by Mostafa al Saqa (Ed.), A’lam al Kitab, Beyrut. Lübnan.
 • Baker, A. R. (2007). Classifying geographical history. The Professional Geographer, 59(3), 344-356.
 • Al-Andalus, (2003). 12 Ekim 2016 tarihinde http://www.oxfordreference.com/views/ENTRY.html?subview=Main&entry=t125.e161 adresinden edinilmiştir.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.