HAKAN KURT
(. Dr. Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, El-mek:)
Yıl: 2013Cilt: 8Sayı: 6ISSN: 1308-2140 / 1308-2140Sayfa Aralığı: 473 - 490Türkçe

220 0
BİYOLOYİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINDAN SORUMLULUK ALGILARININ SINIF YÖNETİMİ PROFİLLERİNE GÖRE ANALİZİ
Bu çalışma, biyoloji öğretmenlerinin öğrenci başarısından sorumluluk algılarını sınıf yönetimi profillerine göre analiz etmek amacıyla hazırlanmıştır. Çalışmada tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmaya toplam 117 biyoloji öğretmeni katılmıştır. Veriler öğretmenlerin öğrenci başarısından sorumluluk algı ölçeği ve sınıf yönetimi başarısından sorumluluk algı ölçeğinin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .846 iken, sınıf yönetimi profili ölçeğinin ise Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .870 olarak hesaplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, Kay-kare testi ve Pearson Korelasyon katsayısı kullanılmıştır. öğretmenin sınıf yönetiminin geldiği ifade edilmektedir (Marzano ve Marzano, 2003). Dolayısıyla sınıf yönetiminin etkililiği öğrencinin yüksek akademik başarısı açısından oldukça önemlidir (Faroogh, 2011; Maehr, 1990; Medley, 1997; Öztaş, 2001; Sarıtaş, 2003; Stephen, Etkili sınıf yönetimi profili gerçekleştirilemeyen sınıflarda ortaya çıkan olumsuz durumlardan öğrencilerin olumsuz etkilendiği düşünülecek olursa (Wubbels ve Levy, 1993; Fisher ve Rickards, 1997; Garvin, 1999), öğretmenlerin etkili sınıf yönetimi profilleri ortaya koyabilmeleriyle öğrenci başarı-başarısızlığından yeterli düzeyde sorumluluk algılamaları gerekmektedir. Bu çalışmada biyoloji öğretmenlerinin öğrenci başarısından sorumluluk algılarının ölçeğin hem genelinde hem de boyutlarında orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Diğer taraftan öğretmenlerin en fazla otoriter sınıf yönetimi profilini başarılarından Öğretmenlerin öğrenci başarısından sorumluluk algılarının sınıf yönetimi profillerine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği belirlenmiştir.Ayrıca öğrenci başarısından-başarısızlığından sorumluluk algılarıyla sınıf yönetimi profilleri arasında orta ve yüksek düzeyde pozitif yönde anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Elde dilen bu sonuçlar öğretmenlerin başarıdan sorumluluk algılarına uygun sınıf yönetimi profillerini kullandıklarını göstermektedir. Oysaki hem öğrencilerin hem de öğretmenin söz sahibi olduğu demokratik sınıf ortamlarında hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin sorumluluk algıları gelişecektir. Biyoloji öğretmenlerinin daha fazla demokratik ortam sağlayan sınıf yönetimi profillerini kullanmayı tercih etmeleri uygun olacaktır. Çünkü öğrenci başarı-başarısızlığı yönünde öğretmenlerin sınıf yönetimi profillerinin ve sorumluluk algılarının birbiriyle ilişkili en önemli unsurların başında geldiği (Dean, 2000; Demirtaş ve Güneş, 2002; Jacob ve Lefgren, 2006; Porter ve Brophy, 1988; Starr, 2000) ve öğretmenlerin kendileriyle ilgili öz-değerlendirme yapabilmeleri bu noktada karşılaşılan problemlerin çözümünde önemli veriler sağlayacağı vurgulanmaktadır. kullandıkları ve dolayısıyla sorumlu öğrencilerin daha çok kendilerini gördükleri belirlenmiştir. Sonuç olarak; öğrencilerin olumsuz davranışları ve başarıbaşarısızlığı öğretmenin ortaya koyduğu sınıf yönetimi profiliyle yakından ilişkilidir. Bu çalışmada elde edilen veriler nitel verilerin toplanabileceği araştırmalarla desteklenebilir
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • AREMU, A. O. (2000). Academic Performance 5 Factor Inventory. Ibadan: Stirling-Horden Publishers.
 • ASIKHIA, O. A. (2010). Students and Teachers‟ Perception of the Causes of Poor Academic Performance in Ogun State Secondary Schools [Nigeria]: Implications for Counseling for National Development. European Journal of Social Sciences, 13 (2), 229–242.
 • BABAOĞLAN, E. ve KORKUT, K. (2010). Sınıf Öğretmenlerinin Öz-Yeterlik İnançları İle Sınıf Yönetimi Beceri Algıları Arasındaki İlişki. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (1), 1-19.
 • Bahar, M. (2002). Biyoloji Öğrencilerinin Motivasyon Tarzlarının Tespiti. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (2), 23-34.
 • BEAN, R. A., BUSH, K.R., MCKENRY, P. C. ve WILSON, S.M. (2003). The Impact of Parental, Support, Behavioral Control and Psychological Control on the Academic Achievement and Self-Esteem of African-American and European American Adolescents. Journal of Adolescent Research, 18 (5), 523–541.
 • BULUCU, Ö. (2003).İlköğretim I.Kademe Öğretmenlerinin Sınıf Davranış Yönetiminde Yetkinlik Algılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü.
 • BÜYÜKÖZTÜRK, Ş. (2002). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem-A Yayıncılık.
 • COHEN, D. K. ve HILL, H. C. (2000).Instructional Policy and Classroom Performance: The Mathematics Reform in California. Teacher College Record, 102 (2), 294-343.
 • CHUANG, H. F. ve CHENG, Y. J. (2003). A Study on Attitudes toward Biology and Learning Environment of the Seventh Grade Students. Chinese Journal of Science Education, 11 (2), 171-194.
 • CLEMENT, M. C. (2000). Building the Best Faculty: Strategies for Hiring and Supporting New Teachers. Lanham, MD: Scarecrow Press / Technomic Books.
 • COLVILLE, H. S. (2004).Responsible Classroom Management: Building a Democratic Learning Community. http://www3.uakron.edu/education/safescholls/CLASS/class.html (ET: 12. 04. 2012)
 • ÇELENK, S. (2003). Okul Başarısının Ön Koşulu: Okul Aile Dayanışması. İlköğretim Online, 2 (2), 28–34.
 • DEMIRTAŞ, H. ve GÜNEŞ, H. (2002).Eğitim Yönetimi ve Denetimi Sözlüğü. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • DIAMOND, J. B., RANDOLPH, A. ve SPILLANE, J. P. (2004). Teachers‟ Expectations and Sense of Responsibility for Students Learning: The Importance of Race, Class and Organizational Habitus. Antropology & Education Quarterly, 35 (1), 75-98.
 • DWECK, S.S. ve REPPUCCI, N. D. (1973). Learned Helplessness And Reinforcement Responsibility In Children. Journal of Personality and Social Psychology, 25, 109–116.
 • EKICI, G. (2002). Öğrencilerin Öğrenme Stillerine Dayalı Eğitim-Öğretim Nedir? Ve Bu Uygulamada Öğretmenlere Düşen Görevler Nelerdir? TSE Standard Ekonomik ve Teknik Dergi, 481, 21–25.
 • EKICI, G. (2003). Öğrenme Stiline Dayalı Öğretim ve Biyoloji Dersi Öğretimine Yönelik Ders Planı Örnekleri. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • EKICI, G. (2004). İlköğretim I. Kademe Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Profillerinin Değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim, 131, 50–60.
 • EKICI, G. (2005). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Öz-Yeterlik İnançlarını Etkileyen Faktörler. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Denizli: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi.
 • EKICI, G. (2010). Factors Affecting Biology Lesson Motivation of High School Students. Procedia Social Behavioral Sciences, 2 (2010), 2137-2142.
 • EKICI, G. (2012a). Öğretmenlerin Öğrenci Başarısından Sorumluluk Algı Ölçeği: Türkçeye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Çağdaş Eğitim Dergisi Akademik, 1(2), 23– 35.
 • EKICI, G. (2012b).Biyoloji Öğretmenlerinin Öğrenci Başarısından Sorumluluk Algılarına Cinsiyet ve Kıdem Değişkenlerinin Etkisinin Değerlendirilmesi. Niğde: X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27-30 Haziran 2012.
 • EKIZ, D. (2003).Eğitimde Araştırma Yöntem ve Metotlarına Giriş. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • FAROOGH, M. S. (2011). Perceptions of Prospective Teachers about Factors Influencing Classroom Management. Journal of Quality and Technology Management, 7 (1), 23-38.
 • FISHER, D. ve RICKARDS, T. (1997). A Way of Assessing Teacher-Student Interpersonal Relationships in Science Classes. Paper presented at the National Science Teachers Association Annual National Convention, New Orleans, and USA.
 • FRANCIS-SETON, A. I. N. (2011).Impact of Collective Responsibility on Student Learning and Achievement. Unpublished Ed D. Dissertation, Minneapolis: Walden University.
 • FAROOGH, M. S. (2011). Perceptions of Prospective Teachers about Factors Influencing Classroom Management. Journal of Quality and Technology Management, 7 (1), 23-38.
 • GARVIN, J. N. (1999). Interpersonal Teacher Behavior and Student Misbehavior and Achievement. Unpublished Doctorate Thesis. South Carolina State University. Caroline.
 • GIBSON, S. ve DEMBO, M. (1984).Teacher Efficacy: A Construct Validation. Journal of Educational Psychology, 76, 569–582.
 • GOOD, T. L. ve J. E. BROPHY (1986). Educational Psychology. London: Longman Inc.
 • GRAHAM, S., HARRIS, K. R., FINK, B. ve MCARTHUR, C. A. (2001). Teacher Efficacy in Writing: A Construct Validation with Primary Grade Teachers. Scientific Studies of Reading, 5(2), 177–203.
 • GUSKEY, T. R. (1981a). Measurement of the Responsibility Teachers Assume for Academic Successes and Failures in the Classroom. Journal of Teacher Education, 32 (3), 44-51.
 • GUSKEY, T. R. (1981b). The Relationship of Affect toward Teaching and Teaching Self-Concept to Responsibility for Student Achievement. Journal of Social Studies Research, 5 (2), 60- 74.
 • GUSKEY, T. R. (1987). Context Variables That Affect Measures of Teacher Efficacy. Journal of Educational Research, 81 (1), 41–47.
 • GUSKEY, T. R. (1988).Teacher Efficacy, Self-Concept, and Attitudes toward the Implementation of Instructional Innovation. Teaching and Teacher Education, 4, 63–69.
 • GUSKEY, T. R. (2002).Professional Development and Teacher Change. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 8(3-4), 381-391.
 • GÜNÇER, M. ve KÖSE, R. M. (1993). Effects of Family and School on Turkish Students‟ Academic Performance. Education & Society, 10, 105-118.
 • GÜVENÇ, H. (2011).Öğretmen Adayı Öğrencilerin Mesleki Öz-yeterlilik Algıları İle Öğrenci Başarısı Sorumluluk Algıları. E-Journal of New World Sciences Academy Educational Sciences, 6 (2), 1410-1421.
 • HASWEH, M. Z. (1987). Effects of Subject-Matter Knowledge in the Teaching Biology and Physic. Teaching and Teacher Education, 3, 109-120.
 • HOY, A. W. ve SPERO, R. B. (2005). Changes in Teacher Efficacy during the Early Years of Teaching: A Comparison of Four Measures. Teaching and Teacher Education, 21, 343– 356.
 • HUBERMAN, M. (1995). Professional Careers and Professional Development: Some Intersections, In: T.R. Guskey & M. Huberman (Eds) Professional Development in Education: New Paradigms and Practices. (pp.193–224).New York: Teachers College Press.
 • JACOB, B. ve LEFGREN, L. (2006).When Principals Rate Teachers. Education Next. Hoover Institution. http//www.educationnext. org/20062/58.html. (ET: 04. 12. 2012)
 • KARASAR, N. (2006). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • KAPTAN, S. (1993). Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri. Ankara: Tıkışık Web Ofset Tesisleri.
 • KRIS, B. (1996). Teacher talks “What is your classroom management profile?” www:http:// education.indiana.edu/cas/tt/v1i2/ what.html. (ET:16.11.2012)
 • LATZ, M. (1992). Pre-Service Teachers‟ Perceptions and Concerns about Classroom Management and Discipline: A Qualitative Investigation. Journal of Science Teacher Education, 3 (1), 1-4.
 • LEWIN, K., LIPPITT, R. ve WHITE, R. K. (1939). Patterns of Aggression Behavior in Experimental Created Social Climates. Journal of Social Psychology 10, 271-299.
 • LEWIS, R. (2001).Classroom Discipline and Student Responsibility, The Students View. Teaching and Teacher Education, 17, 307-319.
 • MATON, K. I. ve HRABOWSKI III, F. A. (1998). Preparing the Way: A Qualitative Study of High Achieving African American Males and the Role of the Family. American Journal of Community Psychology, 26 (4), 639-668.
 • MARTIN, N. K. ve BALDWIN, B. (1992). Beliefs Regarding Classroom Management Style: The Differences between Pre-Service and Experienced Teachers. ERICdocs/ata/ericdocs2sql/content_storage_01/0000019b/80/ 13/8f/a5.pdf.(ET:25.08.2011) http://eric.ed.gov/
 • MARZANO, R.J. ve MARZANO, J. S. (2003). The key to classroom management. http: //www.usd361.k12.ks.us/taffdevelopment/ The%20Key%to%20. (ET:20.03.2011)
 • MAVROPOULOU, S. ve PADELIADU, S. (2002). Teachers‟ Causal Attributions for Behavior Problems in Relation to Perceptions of Control. Educational Psychology, 22, 191-202.
 • MEDLEY, D. (1977). Teacher Competence and Teacher Effectiveness: A Review of Process- Product Research. Washington D.C. American Association of Colleges for Teacher Education.
 • MOORE, K. D. (1989). Classroom Teaching Skills: A Primer. New York: Random House, Inc.
 • MULTHAUF, A. P., WILLOWER, D. J. ve LICATA, J. W. (1978). Teacher Pupil Control Ideology and Behavior and Classroom Environmental Robustness. The Elementary Scholl Journal, 79, 43-44.
 • NAKAMURA, R. M. (2000). Healthy Classroom Management: Motivation, Communication and Discipline. USA.
 • NELSON, M. F. (2002). A Qualitative Study of Effective School Discipline Practices: Perceptions of Administrators, Tenured Teachers and Parents in Twenty Schools. Unpublished Doctorate Thesis. East Tennessee State University The Faculty Of The Department Of Educational Leadership And Policy Analysis, Tennessee.
 • ÖZATLI, S. N. (2006). Öğrencilerin Biyoloji Derslerinde Zor Olarak Algıladıkları Konuların Tespiti ve Boşaltım Sistemi Konusundaki Bilişsel Yapılarının Yeni Teknikler İle Ortaya Konması. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • ÖZER, Y. ve ANIL, D. (2011). Öğrencilerin Fen Ve Matematik Başarılarını Etkileyen Faktörlerin Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 313-324.
 • ÖZKAN, S. (2003). The Roles of Motivational Beliefs and Learning Styles on Tenth Grade Students' Biology Achievement. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • ÖZTAŞ, R. (2001). Sınıf Öğretmenlerinin İletişim Yeterlilikleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ÖZTÜRK, E. ve DEMIRCIOĞLU, H. (2002).Lise Biyoloji Öğretim Program Uygulamasında Öğretmenin Rolü. V. Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi, 16-18 Eylül 2002, Ankara, Bildiriler Kitabı, Cilt I, s. 122- 128.
 • PIGGE, F. L. ve MARSO, R. N. (1997). A Seven Year Longitudinal Multi-Factor Assessment of Teaching Concerns Development Through Preparation An Early Year Of Training. Teaching and Teacher Education, 13 (2), 225-235.
 • PORTER A.C. ve BROPHY, J. (1988).Synthesis of Research on Good Teaching: Insights from the Work of the Institute for Research on Teaching. Educational Leadership, 46 (8), 74–85.
 • POULOU, M. ve NORWICH, B. (2000). Teachers‟ Causal Attributions, Cognitive, Emotional and Behavioral Responses to Students With Emotional And Behavior Difficulties. British Journal of Educational Psychology, 70, 559-581.
 • PRATT, D. L. (1985). Responsibility for Student Success/ Failure and Observed Verbal Behavior among Secondary Science and Mathematics Teachers. Journal of Research in Science Teaching, 22 (9), 807-816.
 • ROSENHOLTZ, S. J., BASSLER, O. ve HOOVER-DEMPSEY, K. (1986).Organizational Conditions of Teacher Learning. Teaching and Teacher Education, 2 (2), 91-104.
 • RYAN, R. M., CONNELL, J. P. ve DECI, E. L. (1985). A Motivational Analysis of Self- Determination and Self-Regulation in Education in Education. In C. Ames & R. E. (Eds.). Research on Motivation in Education: The Classroom Milieu (pp.13-51). New York: Academic Press.
 • SARITAŞ, M. (2003).Sınıf Yönetimi ve Disiplini İle İlgili Kurallar Geliştirme. L. Küçükahmet (Editör). Sınıf Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar. Ankara: Nobel Yayınları.
 • SAVRAN, A. ve ÇAKIROĞLU, J. (2003). Differences Between Elementary and Secondary Pre- Service Science Teachers‟ Perceived Efficacy Belies and Their Classroom Management Beliefs. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 4 (2). http://www.tojet.net/articles/243.htm. (ET: 11. 07. 2010)
 • SCHALOCK, H. D. (1998).Student Progress in Learning: Teacher Responsibility, Accountability and Reality. Journal of Personnel Evaluation in Education, 12 (3), 237-246.
 • SÖZER, E. (1991). Türk Üniversitelerinde Öğretmen Yetiştirme Sistemlerinin Öğretmenlik Davranışları Kazandırma Yönünden Etkililiği. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Basımevi.
 • SPARKS, D. (1983). Practical Solicitations for Teacher Stress. Theory Into Practice, 22 (1), 33-42.
 • STARR, L. (2000). Measuring the Effects of Effective Teaching. Education World. www.education-world.com/a_issues.shtml. (ET:05.04.2010)
 • STEIN, M. ve WANG, M. (1988). Teacher Development and School Improvement: The Process of Teacher Change. Teaching and Teacher Education, 4, 171–187.
 • STEPHEN, P. (2006). Classroom Management. New York: McGraw Hill.
 • STRAGE, A. A. ve BOL, L. (1996). High School Biology: What Makes it a Challenge for Teachers? Journal of Research in Science Teaching, 33 (7), 753-772.
 • ŞAMA, E. ve TARIM, K. (2007). Öğretmenlerin Başarısız Olarak Algıladıkları Öğrencilere Yönelik Tutum ve Davranışları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5 (1), 135-154.
 • ULAY, A. (2004). Sınıf Öğretmenlerinin Öğretme-Öğrenme Süreçlerinde Pekiştireç Kullanmaya İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • TELLI, S., ÇAKIROĞLU, J. ve DEN BROK, P. (2007).Genel ve Meslek Liselerinde Öğrenci Algılarına Göre Belirlenen Kişilerarası Öğretmen Profillerinin Karşılaştırılması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (2), 64-72.
 • TOLLEFSON, N. (2000). Classroom Applications of Cognitive Theories of Motivation. Educational Psychology Review, 12, 63-83.
 • TSCHANNEN-MORAN, M. ve HOY, A. W. (2001). Teacher Efficacy: Capturing an Elusive Construct. Teaching and Teacher Education, 17 (7), 783–805.
 • TURAL, N. K. (2002). Öğrenci Başarısında Etkili Olan Okul Değişkenleri ve Eğitimde Verimlilik. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 35 (1-2), 39-54
 • TÜRK, İ. (1999). Ortaöğretimde Ailenin Öğrenci Başarısına Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi Sakarya: Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • WOOLFOLK- HOY, A. ve HOY, W. K. (1990). Prospective Teachers‟ Sense of Efficacy and Beliefs about Control. Journal of Educational Psychology, 82 (1), 81-91.
 • WOOLFOLK, A. E., ROSOFF, B. ve HOY, W. K. (1990). Teachers‟ Sense of Efficacy and Their Beliefs about Managing Students. Teaching and Teacher Education, 6, 137–148.
 • WUBBELS, T. ve LEVY, J. (1993). A Comparison of Interpersonal Behavior of Dutch and American Teacher. International Journal of Intercultural Relations, 15, 1-18.
 • YALÇIN-DURMUŞ, G. ve DEMIRTAŞ, H. (2009). Genel Lise Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminde Gösterdikleri Davranışların Demokratikliğine İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 121-138.
 • YEŞILYURT, E. ve ÇANKAYA, İ. (2008). Sınıf Yönetimi Açısından Öğretmenlerin Niteliklerinin Belirlenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7(23), 274-295.
 • YAVUZER, Y. ve KOÇ, M. (2002). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmen Yetkinlikleri Üzerine Bir Değerlendirme. Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (1), 35–43.
 • WEINSTEIN, C. S. (1996). Secondary Classroom Management: Lessons from Research and Practice. NY: McGraw-Hill.
 • WITZIERS, B., BOKSER, R. J. ve KRÜGER, M. L. (2003). Educational Leadership And Student Achievement: The Elusive Search for an Association. Educational Administration Quarterly, 39 (3), 398–425.
 • YILDIRIM, M. C. ve DÖNMEZ, B. (2008). Okul-Aile İşbirliğine İlişkin Bir Araştırma: İstiklal İlköğretim Okulu Örneği. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (23), 98-115.
 • ZIMMERMAN, B. J. (1999). Attaining Self-Regulation: A Social Cognitive Perspective. In M. Boekaerts, P. R. Pintrich, & M. Zeidner (Eds.). Handbook of Self-Regulation (pp: 13-39). New York: Academic Press.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.