Aydan KURŞUNOĞLU
(Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Denizli, Türkiye)
MEHMET EMİN BAKAY
(MEB Şube Md. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı Doktora öğrencisi, Denizli)
ABDURRAHMAN TANRIÖĞEN
(Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Denizli)
Yıl: 2010Cilt: 0Sayı: 28ISSN: 1301-0085 / 1309-0275Sayfa Aralığı: 101 - 115Türkçe

212 5
İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri
Bu araştırmanın amacı, ilköğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeyini belirlemektir. Araştırmanın örneklemini 2009 -2010 öğretim yılı güz döneminde İzmir il merkezindeki ilköğretim kurumlarında görev yapan 353 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, Meyer, Allen ve Smith (1993) tarafından geliştirilen “Üç Boyutlu Örgütsel Bağlılık Ölçeği” aracılığı ile toplanmıştır. Araştırmada örgütsel bağlılık; duygusal bağlılık, devam bağlılığı ve normatif bağlılık olmak üzere üç farklı boyutta ele alınarak, ilköğretim öğretmenlerinin bağlılık düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca öğretmenlerin bağlılık düzeylerinin cinsiyetlerine, medeni durumlarına, yaşlarına, alanlarına, kıdemlerine, okullarında çalışma sürelerine ve sendikaya üyelik durumlarına göre farklılık gösterip göstermediğine bakılmıştır. Analizler sonucu elde edilen bulgulara göre öğretmenlerin en fazla gösterdikleri bağlılık düzeyi duygusal bağlılık bulunmuştur.
Sosyal > Sanat
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Eğitim, Özel
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Buchanan, B. (1974). Building organizational commitment: the socialization of managers in work organizations. Administrative Science Quarterly, 19, 533-46.
 • Cochran, W. (1962). Sampling Techniques. New York: John Wiley Sons Inc.
 • Cohen, A. (1992). Antecedents of organizational commitment across occupational groups: A meta-analysis. Journal of Organizational Behavior, 13 (6), 539-558.
 • Cook, J., Wall, T. (1980). New work attitude measures of trust, organizational commitment and personal need non-fulfillment. Journal of Occupational Psychology, 53, 39-52.
 • Cranny, C. J., Smith, P. C. ve Stone, E. F. (1992). Job Satisfaction: How People Feel About Their Jobs And How It Affects Their Performance. New York: Lexington.
 • Çetin, M. (2004). Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık. Ankara: Nobel Yayın Dagıtım.
 • Çöp, S. (2008). Türkiye ve Polonya›da turizm sektörü çalışanlarının örgütsel adalet ve örgütsel bağlılık algılarına ilişkin bir uygulama. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Darrough, O. G. (2006). An examination of the relationship between organizational trust and organizational commitment in the workforce. Unpublished doctoral dissertation, Nova Southeastern University.
 • Day, N. E. (1987). Clarifying the relationship between organizational commitment and performance. Unpublished Doctoral Dissertation, Universtiy of Kansas, Kansas City.
 • Dunham, R. B., Grube J. A. ve Castaneda M. B. (1994). Organizational commitment: the utility of an integrative definition. Journal of Applied Psychology, 79 (3), 370-380.
 • Durna, U., Eren, V. (2005). Üç bağlılık unsuru ekseninde örgütsel bağlılık. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6 (2), 210-219.
 • Etzioni, A. (1961). A comparative analysis of complex organizations. New York: Free Press.
 • Garr, M. C. (1997). Organizational culture as a predictor of organizational commitment.Unpublished Doctoral Dissertation, Saint Louis University, St. Louis.
 • Gay, L.R. (1996). Educational Research: Competencies for Analysis and Application. (Fifth Ed.). Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, Inc.
 • Glisson, C., Durick, M. (1988). Predictors of job satisfaction and organizational commitment in human service organiztion. Administrative Science Ouarterly, 33, 61-81.
 • Gündoğan, T. (2009). Örgütsel bağlılık: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası uygulaması. Uzmanlık Yeterlilik Tezi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ankara.
 • Helford, M. C. (1995). Psychological climate and organizational commitment. Unpublished Doctoral Dissertation, Loyola University of Chicago, Chicago.
 • Huselid, M.A., Day, Nancy. E. (1991). Organizational commitment, job ınvolvement and turnover: a substantive and methodological analysis. Journal of Applied Psychology, 76 (3), 380-391 .
 • Kanter, R. M. (1968). Commitment and social organization: a study of commitment mechanisms in utopian communities. American Sociological Review, 33, 499- 517.
 • Karahan, A. (2008). Çalışma ortamındaki statü farklılıklarının örgütsel bağlılığa etkisi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (3), 231-246.
 • Katz, D., Kahn, R.L. (1977). Örgütlerin Toplumsal Psikolojisi. (Çev. H. Can, Y. Bayar). Ankara: TODAİE Yayınları.
 • Krejcie, R.V.; Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement, 30, 607-610.
 • Lok, P., Crawford, J. (1999). The relationship between commitment and organizational culture, subculture, leadership style and job satisfaction in organizational change and development. Leadership & Organization Development Journal, 20 (7), 365-373.
 • Lunenburg F.C., Ornstein A.C. (1996). Educational Administration Concepts and Practice. Belmont: Wadsworth Publishing Company.
 • Mathieu, J. E., Kohler, S. S. (1990). A test of the interactive effects of organizational commitment and job involvement on various types of absence. Journal of Vocational Behavior, 36 (1), 33-44.
 • Mathieu, J. E., Zajac, D. M. (1990). A review and meta-analysis of the antecedents, correlates, and consequences of organizational commitment. Psychological Bulletin, 108 (2), 171- 194.
 • Meyer, J. P., Allen, N. J. (1991). A three-component conceptualization of organizational commitment. Human Resource Management Review, 1, 61-89.
 • Meyer, J. P., Allen, N. J. ve Smith, C. A. (1993). Commitment to organizations and occupations: extension and test of a three- component conceptualization. Journal of Applied Psyhology, 78 (4), 538-551.
 • Meyer, J. P., Allen, N. J. (1997). Commitment in the workplace: Theory, research, and application. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Mittis, J. S. (2006). Organizational socialization from a content perspective and its effect on the affective commitment of newly hired rehabilitation counselors. Journal of Rehabilitation, 72 (2), 12-20.
 • Morris, J. H., Sherman, J. D. (1981). Generalizability of an organizational commitment model. Academy of Management Journal, 24, 512-526.
 • Mowday, R. T., Porter, L. W. ve Steers, R. M. (1982). Employee-Organization Linkages: The Psychology of Commitment, Absenteeism and Turnovers. New York: Acedemic Pres.
 • Mowday, R.T.,Steers, R.M. ve Porter,L.W. (1979). The measurement of organizational commitment. Journal of Vocational Behavior, 14, 224-247
 • Murphy, M. J. (2009). Contingency faculty: What impacts their organizational commitment?. Unpublished Doctoral Dissertation, North Carolina State University, Raleigh.
 • Niehoff, R.L. (1997). Job satisfaction, organizational commitment and individual and organizational mission values conguence: investigating the relationships. Catholic Educational Association, Minneapolis, April, 1-4
 • O’Reilly, C. A. III, Chatman, J. (1986). Organizational commitment and psychological attachment: the effects of compliance, identification, and internalization on prosocial behavior. Journal of Applied Psychology, 71, 492-499.
 • Özcan, E. B. (2008). Örgütsel bağlılık ve iş değerleri arasındaki ilişki: Adana ilinde bir inceleme. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Özcan, E. B. (2008). Örgütsel bağlılık ve iş değerleri arasındaki ilişki: Adana ilinde bir inceleme. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Özkaya, M. O., Kocakoç, İ. D., Kara, E. (2006). Yöneticilerin örgütsel bağlılıkları ve demografik özellikleri arasındaki ilişkileri incelemeye yönelik bir alan çalışması. Yönetim ve Ekonomi, 13 (2), 77-96.
 • Polat, S., Uğurlu, C. T. (2009). İlköğretim müfettişlerinin örgütsel bağlılık, mesleki tükenmişlik ve işten ayrılma niyetleri arasındaki ilişki. I. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongre Kitabı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 • Porter L.W., Steers R.M., Mowday R.T., Boulian P.V. (1974). Organizational commitment, job satisfaction and turnover among psychiatric technicians. Journal of Applied Psychology, 59 (5), 603-609.
 • Randall, D. M. (1990). The consequences of organizational commitment: methodological investigation. Journal of Organizational Behavior, 11 (5), 361-378.
 • Rosenholtz, S. J. (1989). Teacher’s Workplace. New York: Longman.
 • Salami, S. O. (2008). Demographic and psychological factors predicting organizational commitment among industrial workers. Anthropologist, 10 (1), 31-38.
 • Sarıdede, U., Doyuran, Ş. (2004). Eğitim örgütlerinde örgütsel bağlılığın işten ayrılma niyetine etkisi. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Schein, E. (1984). Coming to a new awareness of organizational culture. Sloan Management Review, Winter, 3-16.
 • Sheldon, M. E. (1971). Investments and involvements as mechanisms producing commitment to the organization. Administrative Science Quarterly, 16, 143-150.
 • Testa, M.R. (2001). Organizational commitment, job satisfaction, and effort in the service environment. The Journal of Psychology, 135 (2), 226-236.
 • Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük. (2009). http:// tdkterim.gov.tr/bts/?kategori=verilst&kelim e=ba%F0l%FDl%FDk&ayn=tam
 • Wasti, S. A. (2000). Meyer ve Allen’in üç boyutlu örgütsel bağlılık ölçeğinin geçerlilik ve güvenirlilik analizi. VIII Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildirisi, Nevşehir.
 • Wiener, Y. (1982). Commitment in organizations: A normative view, Academy of Management Review, 7 (3), 418–428.
 • Williams, L.J., Hazer, J.T. (1986). Antecedents and consequences of satisfaction and commitment turnover models: a reanalysis using latent variable structural equation methods. Journal Of Applied Psychology, 71, 219- 231.
 • Yalçın, A., İplik, f. N. (2007). A grubu seyahat acentalarında çalışanların örgütsel bağlılıklarınıetkileyen faktörlerin belirlenmesine yönelik bir araştırma: Adana ili örneği. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18, 483-500.
 • Balcı, A. (2003). Örgütsel Sosyalleşme Kuram Strateji ve Taktikler. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Barnard C. I. (1982). The Functions of the Executive, Cambridge: Harvard University.
 • Benkhoff, B. (1997). Disentangling organizational commitment. Personnel Review, 26 (1/2), 114 131.
 • Blau, G. J., Boal, K. B. (1987). Conceptualizing how job involvement and organizational commitment affect turnover and absenteeism. The Academy of Management Review, 12 (2), 288-300.
 • Boylu, Y, Pelit, E. ve Güçer, E. (2007). Akademisyenlerin örgütsel bağlılık düzeyleri üzerine bir araştırma. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 44 (511), 55-73.
 • Buchanan, B. (1972). Building organizational commitment: the socialization of managers in work organizations. Unpublished Doctoral Dissertation, Yale University, New Haven.
 • Allen, N. J., Meyer, J. P. (1990). The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization. Journal of Occupational Psychology, 63, 1-18.
 • Angle, H. L., Perry, J. L. (1981). An empirical assesment of organizational commitment and organizational effectiveness. Administrative Science Quarterly, 26 (1), 1-14.
 • Arnold, H. J., Feldman, D. C. (1982). A multivariate analysis of the determinants of job turnover. Journal of Applied Psychology, 67, 350-360.
 • Balay, R. (2000). Yönetici ve Öğretmenlerde Örgütsel Bağlılık. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.