BEDRİYE AK
(Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi.,Bolu Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Bolu,Türkiye)
BİRGÜL CERİT
(Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi.,Bolu Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Bolu,Türkiye)
Yurdanur DİKMEN
(Sakarya Ü. Sağlık Bilimleri Fak. Hemşirelik Bölümü, Sakarya)
Funda EROL
(Sakarya Ü. Sağlık Bilimleri Fak. Hemşirelik Bölümü, Sakarya)
Yıl: 2018Cilt: 27Sayı: 4ISSN: 1300-0853 / 2148-5348Sayfa Aralığı: 232 - 242Türkçe

491 10
Hemşirelik Öğrencilerinin Profesyonel Tutumları ve Etkileyen Faktörler
Bu araştırma, hemşirelik öğrencilerinin profesyonel tutumları ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Betimsel nitelikte ilişkisel tarama modelindeki araştırmanın evrenini bir üniversitenin hemşirelik bölümünde okuyan 1. sınıf 141, 2. sınıf 148, 3. sınıf 154 ve 4. sınıf 217 öğrenci olmak üzere toplam 660 öğrenci oluşturmuştur. Veriler “Kişisel Bilgi Formu” ve “Öğrenci Hemşirelere Yönelik Profesyonellik Tutum Ölçeği” ile toplanmıştır. Bağımsız iki grup arası farkın önemlilik testi için t testi, ikiden fazla gruplarda gruplar arası farkların önemlilik testi için One-way ANOVA ve Pearson korelasyon testi kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmada öğrencilerin profesyonel tutum düzeylerinin (113.43±15.39) yüksek olduğu saptanmış olup, ölçeğin alt boyutlarından en iyi puanı otonomi ve yeterlilik, sürekli eğitim, en düşük puanı ise bilimsel bilgi yükünün artırılmasına katkıda bulunma alt boyutundan aldıkları belirlenmiştir. Öğrencilerin Öğrenci Hemşirelere Yönelik Profesyonellik Tutum Ölçeği puan ortalaması ile cinsiyet, mezun olduğu lise, sınıf düzeyi, hemşirelik bölümünden memnun olma, hemşirelik bölümünü kendi isteği ile seçme, hemşirelikle ilgili bilimsel faaliyete katılma, yayın/dergi takip etme, mesleki örgüte üye olma ve toplumsal faaliyete katılma durumu arasında anlamlı fark saptanmıştır (p<0.05). Bunun yanında öğrencilerin profesyonellik tutumlarının hemşire olarak çalışma ve hemşirelik bölümünü ailesinin ve arkadaşlarının etkisi ile seçme durumuna göre değişmediği saptanmıştır (p�0.05). Sonuç: Sonuç olarak, öğrencilerin profesyonellik tutumlarının iyi düzeyde olduğu ve sosyodemografik özelliklere ve meslekle ilgili bazı durumlara göre profesyonellik tutum düzeylerinin değiştiği görülmüştür
Sosyal > Davranış Bilimleri
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Eğitim, Özel
Sosyal > Hemşirelik
Sosyal > Psikoloji
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Terzioglu F. The history of nursing in Turkey. Nursing History Review 2011; 19: 179-82.
 • Kiper S, Koştu N. Denizli Sağlık Yüksekokulu son sınıf öğrencilerinin mesleki örgütlenme konusundaki görüşleri. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi 2010; 5(14):1-14.
 • Wynd CA. Current factors contributing to professionalism in nursing. Journal of Professional Nursing 2003; 19 (5): 251-261.
 • Dikmen, Y, Yönder M, Yorgun S, Usta Y, Umur S, Aytekin, A. (2013). Hemşirelerin profesyonel tutumları ile bunu etkileyen faktörlerin incelenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2014; 17(3):158-64.
 • Çelik S. Hemşirelik öğrencilerinin bilimsel araştırmaya yönelik kaygı ve tutumlarının belirlenmesi. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi 2014; 1(2):23-31.
 • Çevik K, Khorshid L. Hemşirelik öğrencilerinin profesyonel davranışları uygulayabilme durumlarının belirlenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 2012; 28 (2):23-30.
 • Pınar ŞE, Cesur B, Duran Ö, Güler E, Üstün Z, Abak G. Ebelik öğrencilerinin mesleki profesyonellikleri ve etkileyen etmenlerin incelenmesi. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi 2013; 8(23):19-37.
 • Önler E, Varol Saraçoğlu G. Hemşirelikte meslek seçimi ölçeğinin güvenilirlik ve geçerliliği. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi 2010; 3(2):78-85.
 • Chiu CH, Yi Lu H, Arrigo LG, Wei CJ, Tsai D. Professionalism survey of medical students in Taiwan. J Exp Clin Med. 2010; 2(1):35-42.
 • Titrek O, Hakkakul MA, Varlı S. Hemşirelik bölümü staj uygulamalarının etkililik düzeyine ilişkin öğrenci ve rehber hemşirelerin görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2015; 15(1):264-80.
 • Çınar N, Şahin S, Sözer C, Cevahir R, Akburak Ö. Erkek öğrencilerin hemşirelik mesleğini tercih nedenleri ve öğrencilere göre hastaların tepkisi ve sağlık çalışanlarının yaklaşımı. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi 2011; 6(17):17-25.
 • Koç Z, Bal C, Sağlam Z. Erkek öğrenci hemşirelerin hemşirelik mesleğini algılama durumlarının belirlenmesi. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, Sempozyum Özel Sayısı 2010; 318-23.
 • Malak B, Üstün B. Hemşirelerin sosyotropiotonomi kişilik özellikleri ve tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 2011; 18(2):1-16.
 • Papathanassoglou EDE, Tseroni M, Karydaki A, Vazaiou G, Kassikou J, Laudaniti M. Practice and clinical decision-making autonomy Hellenic critical care nurses. Journal of Nursing Management 2005; 13:154-64.
 • Kaya N, Aştı T, Acaroğlu R, Kaya H, Şendir M. Hemşire öğrencilerin sosyotropik-otonomik kişilik özellikleri ve ilişkili faktörlerin incelenmesi. CÜ Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2006; 10(3):1-11.
 • Karagözoğlu S. Nursing students' level of autonomy: a study from Turkey. Nurse Education Today 2009; 29(2):176-87.
 • Kaya H. Hemşirelikte sürekli profesyonel gelişimin kuramsal, felsefi ve örgütsel temelleri. F N Hem Derg 2002; 12(49): 53-60.
 • Bang KS, Kang JH, Jun MH, Kim HS, Son HM, Yu SJ, Kim JS. (2011). Professional values in Korean undergraduate nursing students. Nurse Education Today 2011; 31(1):72-75.
 • Zhang HF, Petrini MA. Factors influencing Chinese undergraduate nursing students’ perception of the nursing profession. International Nursing Review 2008; 55(3): 274-280
 • Karadağ G, Uçan Ö. Hemşirelik eğitimi ve kalite. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 2006; 1(3):42-51.
 • Hisar F, Karadağ A, Kan A. Development of an instrument to measure professional attitudes in nursing students in Turkey. Nurse Education Today 2010; 30(8): 726-730.
 • Bulut HK, Erdol H, Çalık KY, Aydın M, Yılmaz G. Evaluation of occupational professionalism of final year nursing students of a university. Procedia- Social and Behavioral Sciences 2015; 186:445-50.
 • Karadağ A, Hisar F, Çelik B, Baykara ZG. Determining professionalism in Turkish students nurses. Journal of Human Sciences 2016; 13(1):674-82.
 • Dikmen Y, Erol F, Başaran H. The variance of professional attitude in nursing students: the role of nursing education in this variance. International Journal of Health Sciences and Research (IJHSR) 2016; 6(7): 214-221
 • Gönç T. Türkiye’de Hemşirelik mesleğinin profesyonelleşmesi sürecinde gelişmeler ve zorluklar: Sosyolojik bir değerlendirme. İş, Güç: Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 2015; 17(4): 113-46.
 • Dil S, Uzun M, Aykanat B. Hemşirelik eğitiminde inovasyon. International Journal of Human Sciences 2012; 9(2):1217-28.
 • Hemşirelik Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (HUÇEP) (2003). GATA Basımevi, Ankara.
 • World Health Organization (WHO) (2009). Global standards for the initial education of professional nurses and midwives. Erişim Tarihi: 18.06.2017. http://www.who.int/hrh/nursing_midwifery/hrh_gl obal_standards_education.pdf
 • Weis D, Schank MJ. Professional values: key to professional development. J Prof Nurs 2002; 18(5):271-5.
 • Strasen L. Gender socialization and the image of professional nursing. The image of professional nursing; Strategies for Action. 1nd ed. Philadelphia: J.B.Lippincott Company 1992; p.63.
 • Ousey K, Johnson M. Being a real nurse – Concepts of caring and culture in the clinical areas. Nurse Education in Practice, 2007; 7:150–5.
 • Eşer İ, Khorshıd L, Denat Y. Effects of first clinical experience on perception the nursing profession. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2008; 24(1):15-26.
 • Deppoliti, D. Exploration how new registered nurses construct professional identity in hospital settings. The Journal of Continuing Education in Nursing 2008; 39(6):255-62.
 • İnce S, Khorshid L. Hemşirelik öğrencilerinin meslek seçimini etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2015; 18(3):163-71.
 • Sabancıoğulları S, Doğan S. Profesyonel kimliğin dışa yansıyan boyutu: profesyonel imaj ve hemşirelik. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi 2011; 8 (2):28-37.
 • Horton K, Tschudin V, Forget A. The value of nursing: a literature review. Nursing Ethics 2007; 14(6):716-40.
 • Altıok H, Üstün B. Meaning of professionalism in nursing students. American International Journal of Social Science 2014; 3(6):48-60.
 • Björkström MN, Athlin AA, Johansson IS. Nurses’ development of professional self – from being a nursing student in a baccalaureate programme to an experienced nurse. Journal of Clinical Nursing 2008; 17(10):1380-91.
 • Çelik B, Karadağ A, Hisar F. Instrument of professional attitude for student nurses (IPASN): A confirmatory factor analytic study. Nurse Education Today 2012; 32(5):497-500.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.