İPEK BEYZA ALTIPARMAK
(Bursa Teknik Üniversitesi İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü)
Abdullah DURAKOĞLU
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Bolu, Türkiye)
Yıl: 2018Cilt: 0Sayı: 56ISSN: 1302-1842 / 2587-005XSayfa Aralığı: 57 - 66Türkçe

142 1
SARTRE’IN SUNDUĞU ETİK MODELE GÖRE “ODA” ÖYKÜSÜNÜN ANALİZİ
I. ve II. Dünya Savaşlarının derin izlerini üzerinde taşıyan Fransız filozof Sartre, en yüce değer olarak gördüğü insanınözgürlüğünü savunmuş ve hayatı boyunca özgürlükleri tehdit eden unsurlara karşı eylemlerde bulunmuş ve bir yandanda bu amaçla farklı türlerde eserler kaleme almıştır. Onun, tiyatro eserleri, deneme, roman ve öykü tarzlarında kalemealdığı edebi türden eserleri de bulunmaktadır. Metinlerinde modern insanın açmazlarını da konu edinen Sartre’ın buamaçla yazdığı eserlerinden biri de ‘Oda’ adlı öyküsüdür. Bu çalışmada onun “Oda” adlı öyküsünden yola çıkılaraketik model üzerinden eleştirel bir analiz yapılması amaçlanmıştır. Sartre’ın, hikâye kahramanı olan Eve ve onunyaptığı tercihler ile şekillenen öyküsünde ana tema olarak insan özgürlüğünün tek ve en önemli değer olduğu veinsanın içinde bulunduğu ikilem durumu ile bu ikilem karşısında yaptığı tercihi konu edilmiştir. Sartre’a göre,yaşamda her an seçimlerle karşı karşıya geliyoruz. Bu durumda bir tercihte bulunmak zorundayız. Öyküde Eve de,seçeneklerle karşı karşıya gelmektedir. Bu çalışmada öykünün başkahramanı Eve’nin karşı karşıya kaldığı ikilemdurumu ve bu durum karşısında verdiği karar üzerinden Sartre’ın sunduğu etik model analiz edilmeye çalışılmıştır.Çalışmanın sonunda Sartre’ın, insanlığa sunduğu etik modelin yetersiz olduğu yönünde değerlendirmedebulunulmuştur.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Sökmen, S. (2013). Fenomenolojik ontoloji temelinde Jean-Paul Sartre’ın sanat anlayışı. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
 • Sayın, B. (2013). Nietzsche’nin yaşama “evet” Sartre’ın “öze” hayır diyen insanı. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 5(1), 117-126.
 • Sartre, J. P. (2013). Varlık ve hiçlik (T. Ilgaz, G. Çankaya Eksen, Çev.) İthaki Yayınları, İstanbul.
 • Sartre, J. P. (1999). Varoluşçuluk (A. Bezirci, Çev.) İstanbul: Say Yayınları
 • Sartre, J. P. (1993). Duvar (N. Önal, Çev.) İstanbul: Varlık Yayınları.
 • Sarıoğlu, G. (2008). Tarih felsefesi alanında bir inceleme: varoluş felsefesi ve tarih anlayışı. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(9), 243-257.
 • Pehlivan, M. (2015). Mevlana ve Sartre’da varlık ve oluş. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • Öztürk, G. E. (2016). Jean Paul Sartre’ın özgürlük görüşü ve yol açtığı antropolojik– etik sorunlar. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Özcan, Z. (1991). Sartre’da valık ve kaynağı problemi. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3(3), 193-202.
 • Neuman, W.L. (2006). Toplumsal araştırma yöntemleri. (S. Özge, Çev.) Ankara: Yayın Odası
 • Kayra, B. (2006). Jean Paul Sartre’ın özgürlük anlayışı. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Hançerlioğlu, O. (1996). Felsefe sözlüğü. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Gürsoy, K. (1991). J.P. Sartre ateizminin doğurduğu problemler. Ankara: Akçağ Yayınları
 • Çelik, T. (2011). Gürsel Korat’ın tarihsel düzlemde romanlarında varoluşçuluk. Dil ve Edebiyat Dergisi, 8(1): 41-76.
 • Cevizci, A. (1997 ). Felsefe sözlüğü. Ankara: Ekin Yayınları
 • Biçer, B. (2013). Philosophy group teacher candidates’ preference with regard to educational philosophies of teaching and learning activities. Anthropologist, 16(3), 427-434.
 • Bender, M. T. (2009). Varoluşçuluk ve Jean Paul Sartre örneklemi. Sanat ve Tasarım Dergisi, 1(4), 23-33.
 • Akgündüz, G. Ö. (2013). Sartre’ın özgürlük etiğinin oluşumu. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.