ZEHRA SAADET FIRAT
(Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye)
FATMA ÇAĞLAYAN DİNÇER
(Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı)
Yıl: 2018Cilt: 18Sayı: 2ISSN: 1303-0493 / 2148-4929Sayfa Aralığı: 895 - 914Türkçe

192 9
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN DOĞAL MATEMATİKSEL DİL KULLANIMLARININ İNCELENMESİ
Öğretmenin sınıf ortamında kullandığı matematik dili, çocuklar için matematik girdisidir ve çocukların, okul dönemi boyunca matematik bilgilerinin oluşmasında etkili olmaktadır. Bu çalışmada okul öncesi öğretmenlerinin sınıf ortamında uyguladıkları etkinliklerin incelenmesi ve kullandıkları doğal matematiksel dilinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Bu amaçla, Erzurum ili merkezinde bulunan bağımsız anaokulunda tam gün ve yarım gün görev yapan iki öğretmen ile ilkokul bünyesindeki anasınıfında görev yapan bir öğretmen olmak üzere toplam üç öğretmen sınıf ortamında gözlemlenmiştir. Araştırmada her öğretmenin sınıfında haftada iki kez gözlem yapılmıştır. Yapılan gözlemler, araştırmacılar tarafından, ilgili literatür çerçevesinde içerik analizi yöntemiyle incelenmiş ve temalar altında toplanmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, öğretmenlerin sıklıkla doğal matematik diline ilişkin ve sınıf düzenini sağlamaya yönelik ifadeleri kullandıkları gözlemlenmiştir. Öğretmenlerin matematik diline en sık okuma yazmaya hazırlık etkinlikleri, Türkçe ve oyun etkinliklerinde yer vermiş oldukları belirlenmiştir. Matematik dili kullanımı planlı etkinlikler içerisinde en az sıklıkta drama ve hareket etkinliklerinde yer almıştır. Kullanılan ifadelerin içeriğinde en sık sayma/sayı/rakam kavramlarına değindikleri belirlenmiştir.
Fen > Temel Bilimler > Matematik
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Zeytun, S. (2010). Okul öncesi öğretmenliği öğrencilerinin yaratıcılık ve problem çözme düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Yıldırım, B. (2012). Matematik İlkeleri ve Standartları. B. Akman (Ed.). Okul Öncesi Matematik Eğitimi (s. 12-24). Ankara: Pegem Akademi.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Tokgöz, B. (2006). Okulöncesi öğretmenlerinin erken matematik eğitimi ile ilgili tutumları ve yeterliklerinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Tarım, K. ve Bulut, S. (2005). Okul öncesi öğretmenlerin matematik ve matematik öğretimine ilişkin algı ve tutumları. H. Kıran (Ed.), XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
 • Şahin, B. (2013). Öğretmen adaylarının “matematik öğretmeni”, “matematik” ve “matematik dersi” kavramlarına ilişkin sahip oldukları metaforik algılar. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 313-321.
 • Sonnenschein, S., Thompson, J. A., Metzger, S. R., & Baker, L. (2013). The relation between preschool teachers’ language and gains in low ıncome english language learners’ and english speakers’ vocabulary, early literacy and math skills. Journal for the Early Childhood Field, 16, 64-87.
 • Rudd, L. C., Lambert, M. C., Satterwhite, M., & Zaier, A. (2008). Mathematical language in early childhood settings: what really counts?. Early Childhood Education Journal, 36(1), 75-80.
 • Piasta, S. B., Pelatti, C. Y. & Miller, H. L. (2015). Mathematics and science learning opportunities in preschool classrooms. Early Education Development. Author manuscript; available in PMC.
 • Peter-Koop, A. & Scherer, P. (2012). Early childhood mathematics teaching and learning. J Math Didaktik, 33,175–179.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri (3. Baskıdan Çeviri) (Çev. M. Bütün & S. B. Demir). Ankara: Pegem Akademi.
 • Özdemir, M. (2010). Nitel veri analizi: sosyal bilimlerde yöntembilim sorunsalı üzerine bir çalışma. Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11, 323-343.
 • National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) (2000). Principles and standards for school mathematics. Reston.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber (3. Baskıdan Çeviri). (Çev. S. Turan). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • MEB, Okul Öncesi Eğitimi Programı (2013). Erişim Tarihi: 20.10.2014, Http://Tegm.Meb.Gov.Tr/Dosya/Okuloncesi/Ooproram
 • McGoron, F. X. (2010). Efficacy of Preschool Teacher Math Talk. Doctoral dissertation, University of Cincinnati.
 • Lansdell, J. M. (1999). Introducing Young Children To Mathematical Concepts: Problems With New Terminology. Educational Studies, 25(3), 327-333.
 • Klibanoff, R. S., Levine, S. C., Huttenlocher, J., Vasilyeva, M., & Hedges, L. V. (2006). Preschool children's mathematical knowledge: The effect of teacher "math talk". Developmental Psychology, 42(1), 59-69.
 • Kandır, A. ve Orçan, M. (2010). Okul Öncesi Dönemde Matematik Eğitimi. İstanbul: Morpa Yayıncılık.
 • Güven, B., Öztürk, Y., Karataş, İ., Arslan, S. ve Şahin, F. (2012). Okul öncesi öğretmenlerinin matematik öğrenme ve öğretmeye yönelik inançlarının sınıf ortamına yansımaları, 10. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde Üniversitesi, Niğde.
 • Glesne, C. (2013). Nitel araştırmaya giriş (2. Baskıdan Çeviri). (Çev. Ali Ersoy & Pelin Yalçınoğlu). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Fuson, K. C., Clements, D. H. & Sarama, J. (2015) Making early math education work for all children, Erişim Tarihi: 17.04.2017, http://kappanmagazine.org, pdk.sagepub.com
 • Frank, J. (2013). The effects of using math talks to ımprove ınstruction in a kindergarten classroom. Master’s thesis. St. Catherine University. http://sophia.stkate.edu/cgi/
 • Fırat, Z. S. (2016). Okul öncesi öğretmenlerinin doğal matematik dilini kullanımlarına ilişkin görüşleri ile uygulamalarının karşılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ferrini-Mundy, J. (2000). Principles and standards for school mathematics: a guide for mathematicians. Notices of the American Mathematical Society, 47, 868-876.
 • Ernest, P. (1991). Mathematics, education and philosophy: An International Perspective. London, Washington DC: The Falmer Press.
 • Erdoğan, S. ve Baran, G. (2003). Erken çocukluk döneminde matematik (Mathematics in the Early Childhood Period). Eğitim ve Bilim, 28 (130), 32-40.
 • Emenaker, C. (1996). A Problem-solving based mathematics course and elementary teachers' beliefs. School Science and Mathematics, 96 (2), 75-84.
 • Durualp, E. ve Aral, N. (2010). Altı yaşındaki çocukların sosyal becerilerine oyun temelli sosyal beceri eğitiminin etkisinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39, 160-172.
 • Diaz, R. M. (2008). The Role of Language in Early Childhood Mathematics. Doctoral dissertation. Available From Proquest Dissertations and Theses Database. (UMI No: 3319002).
 • Cowan, R., Donlan, C., Shepherd, D. L., Cole-Fletcher, R., Saxton, M., and Hurry, J. (2011). Basic Calculation Proficiency and Mathematics Achievement in Elementary School Children. Journal of Educational Psychology, 103(4), 786.
 • Cooke, B. D., and Buchholz, D. (2005). Mathematical Communication in the Classroom: A Teacher Makes a Difference. Early Childhood Education Journal, 32(6), 365-369.
 • Chapin, S. H., O’Connor, C., and Anderson, N. C. (2003). Classroom Discussions Using Math Talk to Help Students Learn Grades 1–6. CA: Math Solutions Publications.
 • Charlesworth, R and Leali, S. A. (2012). Using Problem Solving to Assess Young Children’s Mathematics Knowledge. Early Childhood Education Journal, 39, 373–382.
 • Baki, A. ve Karadeniz, M. H. (2013). Okul Öncesi Eğitim Programının Matematik Uygulama Sürecinden Yansımalar. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21 (2), 619- 636.
 • Aydın, S. (2009). Okul Öncesi Eğitimcilerinin Matematik Öğretimiyle İlgili Düşünceleri ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Avcı, N. ve Dere, H. (2002). Okul Öncesi Çocuğu ve Matematik. 5. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, ODTÜ, Ankara.
 • Aubrey, C. (1994). An ınvestigation of children's knowledge of mathematics at school entry and the knowledge their teachers hold about teaching and learning mathematics, about young learners and mathematical subject knowledge. British Educational Research Journal, 20, 105-120.
 • Altun, M., Dönmez, N., İnan, H., Taner, M. ve Özdilek, Z. (2001). Altı yaş grubu çocukların problem çözme stratejileri ve bunlarla ilgili öğretmen ve müfettiş algıları. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 212-230.
 • Akman, B. (2002). Okulöncesi dönemde matematik. Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 244-248.
 • Akbaba Altun, S., Şimşek Çetin, Ö. ve Bay, N. D. (2014). Okuma yazmaya hazırlık çalışmalarına yönelik öğretmen görüşleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 244-263.
 • Aiken, R. L. (1972). Language Factors in Learning Mathematics. Review of Educational Research, 42 (3), 359-385.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.