MEHMET SONGUR
(Mersin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Mersin, Türkiye)
Yıl: 2017Cilt: 7Sayı: 2ISSN: 1308-5549 / 2147-4206Sayfa Aralığı: 201 - 224Türkçe

113 1
Türkiye’de Beşeri Sermaye ve Fiziksel Sermaye Arasındaki İkame Olanakları: Translog Üretim Fonksiyonu Yaklaşımı
Beşeri sermaye, İçsel Büyüme Modellerinde ekonomik büyümenin en önemli belirleyicilerinden birisidir. Bu nedenle beşeri sermaye fiziksel sermaye gibi bir üretim faktörü olarak değerlendirilmiştir. İçsel Büyüme Modelleri’ne göre, beşeri sermaye birikimi artarsa, beşeri sermayenin getirisi artacaktır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de 1950-2014 dönemi boyunca Translog üretim fonksiyonu yaklaşımı ve Ridge Regresyon yöntemi kullanılarak beşeri ve fiziksel sermaye arasındaki çıktı esnekliklerini ve ikame esnekliğini hesaplamaktır. Elde edilen sonuçlar beşeri sermaye ile fiziksel sermaye arasındaki ikame esnekliğinin bir olduğunu göstermektedir. Diğer taraftan beşeri sermayenin çıktı esnekliği birden büyük ve fiziksel sermayenin çıktı esnekliği ise birden küçük olarak hesaplanmıştır. Çalışmada ele alınan dönem boyunca, fiziksel sermayenin çıktı esnekliği durağan kalırken, beşeri sermayenin çıktı esnekliği önemli bir şekilde artmıştır.
Sosyal > İşletme
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Zellner, A., Kmenta, J. ve Dreze, J. (1966). Spesification and Estimation of Cobb Douglas Production Function Models. Econometrica, 784-795.
 • Yeldan, E. (2010), İktisadi Büyüme ve Bölüşüm Teorileri. Ankara: Efil Yayınevi.
 • Thirlwall, A. P. (2006), Growth and Development with Special Reference to Developing Economies. 8th ed., Newyork: Palgrave Macmillan.
 • Taban, S. ve Kar, M. (2006), Beşeri Sermaye ve Ekonomik Büyüme: Nedensellik Analizi, 1969-2001. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 161-181.
 • Şimşek, M. ve Kadılar, C. (2010), Türkiye’de Beşeri Sermaye, İhracat ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Nedensellik Analizi. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 11(1), 115-140.
 • Serel, H. ve Masatçı, K. (2005), Türkiye’de Beşeri Sermaye ve İktisadi Büyüme İlişkisi: Ko-entegrasyon Analizi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(2), 49-58.
 • Schultz, T. W. (1961), Investment in Human Capital. American Economic Review, 51(1), 1-17.
 • Romer, P. M. (1986), Endogenous Technological Change. Journal of Political Economy, 98, 71-102.
 • Rebelo, S. (1991), Long-run Policy Analysis and Long-run Growth. Journal of Political Economy, 99(3), 500-521.
 • Mundlak, Y. (1961). Empirical production function free of management bias. Journal of Farm Economics, 43(1), 44-56.
 • Mankiw, G. N., Romer, D. ve Weil, D. N. (1992), A Contribution to the Emprics of Economic Growth. Quarterly Journal of Economics, 107, 407-437.
 • Mankiw, N. G. (2009), Makroekonomi. Çolak, Ö. F. (çev. ed.), Ankara: Efil Yayınevi.
 • Marschak, J. ve Andrews, W. H. (1944), Random Simultaneous Equations and the Theory of Production. Econometrica, 5, 143-203.
 • Lucas, R. (1988), On the Mechanics of Economic Development. Journal of Monetary Economics, 22(1), 3-42.
 • Lin, B. ve Xie, C. (2014), Energy Substitution Effect on Transport Industry of China-Based Trans-log Production Function. Energy, 67, 213-222.
 • Kibritçioğlu, A. (1998), İktisadi Büyümenin Belirleyicileri ve Yeni Büyüme Modellerinde Beşeri Sermayenin Yeri. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 53(1-4), 207-230.
 • Jones, C. I. (2001), İktisadi Büyümeye Giriş. Ateş, S. ve Tuncer, İ. (çev), İstanbul: Literatür Yayıncılık.
 • Hoerl, A. E. ve Kennard, R. W. (1970), Ridge Regression: Biased Estimation for Nonorthogonal Problems. Technometrics, 12(1), 55-67.
 • Hoch, I. (1958), Simultaneous Equation Bias in the Context of the Cobb-Douglas Function. Econometrica, 566-578.
 • Genç, M. C., Değer, M. K. ve Berber, M. (2010), Beşeri Sermaye, İhracat ve Ekonomik Büyüme: Türkiye Ekonomisi Üzerine Nedensellik Analizi. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 5(1), 29-41.
 • Frisch, R. (1965), The Theory of Production. Dordrecht: D. Reidel Publishing Co.
 • Ferguson, C. E. (1971), The Neoclassical Theory of Production and Distribution. Cambridge University Press.
 • Denison, E. W. (1962), Education Economic Growth and Gaps in Information. The Journal of Political Economy, 70, 5(2), 124-128.
 • Demir, O., Kutlar, A. ve Üzümcü, A. (2005), Dış Ticaret ve Beşeri Sermayenin Büyümedeki Rolü: Türkiye Örneği. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(1), 180-196.
 • Çakmak, E. ve Gümüş, S. (2005), Türkiye’de Beşeri Sermaye ve Ekonomik Büyüme: Ekonometrik Bir Analiz (1960-2002). Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 60(1), 59-72.
 • Cohen, D. ve Soto, M. (2007), Growth and Human Capital: Good Data, Good Results. Journal of Economic Growth, 12(1), 51-76.
 • Cohen, D. ve Leker, L. (2014), Health and Education: Another Look with the Proper Data. http://www.parisschoolofeconomics.eu/docs/cohendaniel/cohen-leker-health-and-education-2014.pdf (Erişim Tarihi: 17.12.2016).
 • Christensen, L. R., Jorgenson, D. W. ve Lau, L. J. (1973), Transcendental Logarithmic Production Frontiers. The Review of Economics and Statistics, 55(1), 28-45.
 • Cassels, J. M. (1951), On the Law of Variable Proportions. http://cas.umkc.edu/ECON/economics/faculty/Lee/courses/502/reading/tp3 .pdf (Erişim Tarihi: 16 Mayıs 2016)
 • Becker, G. S. (1962), Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis. Journal of Political Economy, 70, 5(2), 9-49.
 • Barro, R. J. ve Lee, J. W. (2013), A New Data Set of Educational Attainment in the World, 1950-2010. Journal of Development Economics, 104, 184-198.
 • Ateş, S. (2013), Türkiye’de Fiziksel Sermaye Yatırımlarının Büyüme Oranına Uzun Dönemli Etkileri. Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi, XXXIV(I), 63-85.
 • Arrow, K. J., Chenery, H. B., Minhas, B. S., ve Solow, R. M. (1961), CapitalLabor Substitution and Economic Efficiency. The Review of Economics and Statistics, 43(3), 225-250.
 • Arrow, K. (1962), The Economic Implications of Learning by Doing. Review of Economic Studies, 29/3(80), 155-173.
 • Arısoy, İ. (2011), Fiziksel Sermaye Yatırımları ve Büyüme İlişkisinin AK Modeliyle Sınanması: Türkiye Örneği (1968-2006). Maliye Dergisi, 161(2), 283-297.
 • Altıntaş, H. ve Çetintaş, H. (2010), Türkiye’de Ekonomik Büyüme, Beşeri Sermaye ve İhracat Arasındaki İlişkilerin Ekonometrik Analizi: 19702005. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 36, 33-56.
 • Akyüz, Y. (2009), Sermaye Bölüşüm Büyüme. 3. Baskı, Ankara: Efil Yayınevi.
 • Afşar, M. (2009), Türkiye’de Eğitim Yatırımları ve Ekonomi Büyüme İlişkisi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 85-98.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.