FATİH KARAKUŞ
(Doç. Dr., Afyon Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Afyon, Türkiye,)
Yıl: 2017Cilt: 8Sayı: 3ISSN: 1309-4653Sayfa Aralığı: 352 - 377Türkçe

129 6
İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Öğretimsel Açıklamalara İlişkin Tercihleri: Sıfıra Bölme Konusu
Öğrencinin matematiksel bir kavramı anlamasını kolaylaştırmak için öğretmenin iyi bir matematik bilgisinin yanında uygun örnek ve açıklamaları seçmesi önemlidir. Sıfıra bölme konusu öğrenciler ve öğretmen adayları için anlaşılması güç olan konulardan biridir. Bu açıdan öğretmen adaylarının sıfıra bölme konusuna yönelik ne tür öğretimsel açıklamaları tercih ettiklerinin belirlenmesi önemlidir. Bu çalışmanın amacı, ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının sıfıra bölme konusuna yönelik verilen öğretimsel açıklamalara ilişkin tercihlerini ve bu tercihlerinin sınıf seviyesine göre değişimini incel emektir. Araştırmada betimsel araştırma yöntemlerinden enlemesine araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Ege bölgesindeki bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesi ilköğretim matematik öğretmenliği bölümünde öğrenim gören 197 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veriler araştırmacı tarafından sıfıra bölme konusuna yönelik literatürde yer alan öğretimsel açıklamalardan yararlanarak hazırlanan bir anket yardımıyla toplanmıştır. Elde edilen veriler betimsel olarak analiz edilmiş ve sınıf seviyesine göre farklılıkların incelenmesinde Kay-Kare testinden yararlanılmıştır. Elde edilen sonuçlar her sınıf seviyesindeki öğretmen adayının somut öğretimsel açıklamaları daha çok tercih ettiklerini göstermektedir
Fen > Temel Bilimler > Matematik
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Alacacı, C. (2009). Öğrencilerin kesirler konusundaki kavram yanılgıları. M. F. Özmantar ve E. Bingölbali (Ed.), İlköğretimde karşılaşılan matematiksel zorluklar ve çözüm önerileri içinde (s. 63-95). Ankara: Pegem Akademi.
 • Bağcı, O. (2015). Ortaokul matematik 7 ders kitabı. Ankara: Tutku Yayıncılık.
 • Baki, M. (2013). Pre-service classroom teachers' mathematical knowledge and instructional explanations associated with division. Eğitim ve Bilim, 38(167), 300-311.
 • Ball, D. L. (1990). Prospective elementary and secondary teachers’ understanding of division. Journal for Reseach in Mathematics Education, 21(2), 132-144.
 • Bütün, M. (2012). İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının uygulanan zenginleştirilmiş program sürecinde matematik öğretme bilgilerinin gelişimi (Yayınlanmamış doktora tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (12. baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Cankoy, O. (2010). Mathematics teachers' topic-specific pedagogical content knowledge in the context of teaching a0, 0! and a÷0. Educational Sciences: Theory and Practice, 10(2), 749-769.
 • Charalambous, C. Y., Hill, H. C., & Ball, D. L. (2011). Prospective teachers’ learning to provide instructional explanations: How does it look and what might it take? Journal of Mathematics Teacher Education, 14(6), 441-463.
 • Chick, H. L. (2007). Teaching and learning by example. Mathematics: Essential Research, Essential Practice, 1, 3-21.
 • Crespo, S., & Nicol, C. (2006). Challenging preservice teachers' mathematical understanding: The case of division by zero. School Science and Mathematics, 106(2), 84-97.
 • Çelik, D. ve Akşan, E. (2013). Matematik öğretmeni adaylarının sonsuzluk, belirsizlik ve tanımsızlık kavramlarına ilişkin anlamaları. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 7(1), 166-190.
 • Çepni, S. (2005). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş (2. baskı). Trabzon: Üçyol Kültür Merkezi.
 • Dede, Y., & Karakuş, F. (2014). The effect of teacher training programs on pre-service mathematics teachers’ beliefs towards mathematics. Educational Sciences: Theory & Practice, 14(2), 804-809.
 • Duncan, H. F. (1971). Division by zero. Arithmetic Teacher, 18(6), 381-382.
 • Even, R., & Tirosh, D. (1995). Subject-matter knowledge and knowledge about students as sources of teacher presentations of the subject-matter. Educational Studies in Mathematics, 29(1), 1-20.
 • Henry, B. (1969). Zero, the troublemaker. The Arithmetic Teacher, 16(5), 365-367.
 • Kim, Y. (2007). Middle school mathematics teachers' subject matter knowledge for teaching in China and Korea. Retrieved February 11, 2017 from http://search.proquest.com/docview/304854162?accountid=15333
 • Kinach, B. M. (2002). A cognitive strategy for developing pedagogical content knowledge in the secondary mathematics methods course: Toward a model of effective practice. Teaching and Teacher Education, 18(1), 51-71.
 • Knifong, J. D., & Burton, G. M. (1980). Intuitive definitions for division with zero. Mathematics Teacher, 73, 179–186.
 • Leinhardt, G. (1990). Capturing craft knowledge in teaching. Educational Researcher, 19(2), 18–25.
 • Leinhardt, G. (2001). Instructional explanations: A commonplace for teaching and location for contrast. Handbook of Research on Teaching, 4, 333-357.
 • Leinhardt, G. (2010). Introduction: Explaning instructional explanation. In M. K. Stein & L. Kucan (Eds.), Instructional explanations in the disciplines (pp. 1-15). NY: Springer.
 • Ma, L. (1999). Knowing and teaching elementary mathematics: Teachers’ understanding of fundamental mathematics in China and the United States. Mahwah, NJ: Erlbaum.
 • McMillan, J. H., & Schumacher, S. (2014). Research in education: Evidence-based inquiry (7th ed.). Boston: Pearson Education Inc.
 • Mulligan, J. T., & Mitchelmore, M. C. (1997). Young children's intuitive models of multiplication and division. Journal for Research in Mathematics Education, 28(3), 309-330.
 • Quinn, R. J., Lamberg, T. D., & Perrin, J. R. (2008). Teacher perceptions of division by zero. The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas, 81(3), 101-104.
 • Rea, L. M., & Parker, R. A. (2014). Designing and conducting survey research: A comprehensive guide. San Fransisco, CA: John Wiley & Sons Inc.
 • Reys, R. E., & Grouws, D. A. (1975). Division involving zero: Some revealing thoughts from interviewing children. School Science and Mathematics, 75(7), 593-605.
 • Richardson, V. (1996). The role of attitudes and beliefs in learning to teach. In John Sikula (Ed.), Handbook of research on teacher education (2nd ed.) (pp. 102-119). New York: Macmillan.
 • Rowland, T. (2008). The purpose, design and use of examples in the teaching of elementary mathematics. Educational Studies in Mathematics, 69(2), 149-163.
 • Shulman, L. S. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational Researcher, 15(2), 4-14.
 • Sundar, V. K. (1990). Thou shalt not divide by zero. Arithmetic Teacher, 37, 50–51.
 • Thompson, A. G. (1992). Teachers' beliefs and conceptions: A synthesis of the research. New York: Macmillan Publishing Co, Inc.
 • Toluk Uçar, Z. (2011). Öğretmen adaylarının pedagojik içerik bilgisi: Öğretimsel açıklamalar. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 2(2), 87-102.
 • Tsamir, P., & Tirosh, D. (2002). Intuitive beliefs, formal definitions and undefined operations: Cases of division by zero. In Leder, G. C., Pehkonen, E. & Törner, G. (Eds.), Beliefs: A Hidden Variable in Mathematics Education? (pp. 331-344). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
 • Tsamir, P., & Sheffer, R. (2000). Concrete and formal arguments: The case of division by zero. Mathematics Education Research Journal, 12(2), 92-106.
 • Tsamir, P., Sheffer, R., & Tirosh, D. (2000). Intuitions and undefined operations: The cases of division by zero. Focus on Learning Problems in Mathematics, 22(1), 1-16.
 • Watson, J. M. (1991). Models to show the impossibility of division by zero. School Science and Mathematics, 91(8), 373-376.
 • Wheeler, M. M., & Feghali, I. (1983). Much ado about nothing: Preservice elementary school teachers' concept of zero. Journal for Research in Mathematics Education, 14(3), 147-155.
 • Van de Walle, J. A., Karp, K. S., & Bay-Williams, J. M. (2013). Elementary and middle school mathematics: Teaching developmentally. New Jersey: Pearson Higher Education.
 • Yeşildere, S. ve Akkoç, H. (2010). Matematik öğretmen adaylarının sayı örüntülerine ilişkin pedagojik alan bilgilerinin konuya özel stratejiler bağlamında incelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1), 125-149.
 • Zodik, I., & Zaslavsky, O. (2008). Characteristics of teachers’ choice of examples in and for the mathematics classroom. Educational Studies in Mathematics, 69(2), 165-182.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.