SELAHATTİN ARSLAN
(Karadeniz Teknik Üniversitesi)
MESUT BÜTÜN
(Cumhuriyet Üniversitesi)
TUBA GÖKÇEK
(Kırıkkale Üniversitesi)
GÖNÜL GÜNEŞ
(Karadeniz Teknik Üniversitesi)
ORHAN ÇAKIROĞLU
(Karadeniz Teknik Üniversitesi)
BAHAR BARAN
(9 Eylül Üniversitesi)
SERKAN COŞTU
(Kafkas Üniversitesi)
Yıl: 2017Cilt: 8Sayı: 3ISSN: 1309-4653Sayfa Aralığı: 459 - 480Türkçe

244 9
Yaşamdaki Matematiğe Yönelik 3B Sanal Öğrenme Ortamının (MATHLIFE) Uygulanması: Deneyimler ve Zorluklar
Son yıllarda kullanımı gittikçe yaygınlaşan 3 boyutlu (3B) sanal öğrenme ortamlarının öğrencilerin öğrenmesini kolaylaştırmada güçlü bir potansiyelinin olduğu bilinmektedir. Matematik gibi öğrenilmesinde ve öğretiminde zorluklar yaşanan bir derste bu potansiyelin farklı boyutlarda detaylı olarak değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı, matematik becerileri gerektiren 3B sanal öğrenme ortamının uygulama sürecinde yaşanan deneyimlerin ve ortaya çıkan zorlukların incelenmesidir. Çalışmada matematik becerileri gerektiren 3B sanal bir öğrenme ortamı (Mathlife) tasarlanmış ve farklı profillerdeki (diskalkulik, normal, üstün zekâlı) öğrencilerle uygulaması yapılmıştır. Temel veri toplama aracı olarak yarı-yapılandırılmış bir gözlem formunun kullanıldığı bu araştırmaya 4. ve 7. sınıflardan seçilen 10'ar (toplam 20) öğrenci katılmıştır. Gözlem formunda, uygulamaya dahil olan araştırmacıların ortamı farklı boyutlarda değerlendirilmelerini isteyen 5 açık uçlu soru yer almıştır. Araştırmanın bulguları, genel olarak uygulama sürecinin planlandığı gibi yürütülebildiğini ve profiller arasında bazen farklılıklar ortaya çıksa da tasarlanan ortamın öğrencilere zengin bir matematik öğrenme bağlamı sunduğunu ortaya çıkarmıştır. Yine çalışmada uygulama sürecindeki teknik sorunlar başta olmak üzere bazı zorlukların yaşanabildiği ve bu zorlukların bir kısmının süreç ilerledikçe giderildiği belirlenmiştir. Çalışmanın sonucunda gelecekte bu yönde yapılacak araştırmalar için çözüm önerileri sunulmuştur
Fen > Temel Bilimler > Matematik
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Baki, A. (1996). Okul matematiğinde ne öğretelim, nasıl öğretelim? Matematik Dünyası, 6(3), 11-15.
 • Atılgan, H. (2005). Türkçeye uyarlanmış Temel Kabiliyetler Testi (TKT) 7-11'in yapı geçerliği. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(24), 57-72.
 • Bender, W. N., & Wall, M. E. (1994). Social-emotional development of students with learning disabilities. Learning Disability Quarterly, 17(4), 323-341.
 • Baber, T. C. (2011). The online crit: The community of inquiry meets design education. The Journal of Distance Education, 25(1). Retrieved from http://www.ijede.ca/index.php/jde/article/view/723/1188
 • Çepni, S. (2012). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş (Geliştirilmiş 6. Baskı). Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Çörez, A. B. (2011). Çok kullanıcılı sanal ortam kullanan formal ve informal eğitim ortamlarında öğrenci ve öğretmenlerin algıları ve deneyimleri: Quest Atlantis durum çalışması [The perceptions and experiences of students and teachers in formal and informal learning settings that uses MUVEs: Quest Atlantis case] (Yayınlanmamış doktora tezi). Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Deniz, S. (2015). Matematik öğretiminde tam öğrenme modelindeki öğretim ilkelerinin second life ile desteklenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Dickey, M. D. (2005). Three dimensional virtual worlds and distance learning: Two case studies of active worlds as a medium for distance education. British Journal of Educational Technology, 36(3), 439-451.
 • Dieterle, E., & Clarke, J. (2007). Multi-user virtual environments for teaching and learning. Retrieved from http://muve.gse.harvard.edu/rivercityproject/documents/MUVE-forTandL-Dieterle-Clarke.pdf
 • Dixon, M. D. (2012). Creating effective student engagement in online courses: What do students find engaging? Journal of the Scholarship of Teaching and Learning, 10(2), 1- 13.
 • Esteves, M., Fonseca, B., Morgado, L., & Martins, P. (2011). Improving teaching and learning of computer programming through the use of the Second Life virtual world. British Journal of Educational Technology, 42(4), 624-637.
 • Göktaş, Y. (2017). 3 boyutlu sanal dünyaların eğitimde kullanımı. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Haycock, K., & Kemp, J. W. (2008). Immersive learning environments in parallel universes: Learning through Second Life. School Libraries Worldwide, 14(2), 89-97.
 • Johnson, R. B., & Larry B. C. (2012). Educational research: Quantitative, qualitative, and mixed approaches. Thousand Oaks: Sage.
 • Jones, A., & Issroff, K. (2006) Motivation and mobile devices. ALT-J Research in Learning Technology, 15(3), 247-258.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2011). Temel Kabiliyetler Testi 7-11 yönergesi. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2015). Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programı. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • Nwabude, A. A. (2012, June). How would virtual learning environment (vle) enhance assessment for learning mathematics by the special education needs students (sens) in secondary education sector. Paper presented at International Perspectives on Education, Sofia, Bulgaria.
 • Öztürk, E. ve Deryakulu, D. (2011). Çevrimiçi öğrenme topluluklarında iletişim aracı türünün bilişsel ve toplumsal buradalık üzerindeki etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 349-359.
 • Özyaprak, M. (2016). Üstün zekâlı ve yetenekli öğrenciler için matematik müfredatının farklılaştırılması. Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2), 115-128.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri (M. Bütün ve S. B. Demir, Çev. Ed.). Ankara: Pegem Yayınevi.
 • Reisoğlu, İ. (2014). 3B sanal öğrenme ortamlarında öğretimsel, sosyal ve bilişsel buradalık (Yayınlanmamış doktora tezi). Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Reisoğlu, İ., Topu, B., Yılmaz, R., Yılmaz, T. K., & Göktaş, Y. (2017). 3D virtual learning environments in education: A meta-review. Asia Pacific Education Review, 18, 81-100.
 • Ruth, S. C. (2011). The future of second life for distance education programs (Unpublished doctoral dissertation). Walden University, Minneapolis.
 • Salmon, G. (2009). The future for (second) life and learning. British Journal of Educational Technology, 40(3), 526-538.
 • Savaşır, I. ve Şahin-Hisli, N. (Ed.). (1997). Bilişsel-davranışçı terapilerde değerlendirme: Sık kullanılan ölçekler. Ankara: Türk Psikologlar Derneği
 • Şimsek, I. (2016). The effect of 3D virtual learning environment on secondary school third grade students' attitudes toward mathematics. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 15(3), 162-168.
 • Singh, N., & Lee, M. J. (2008). Exploring perceptions toward education in 3d virtual environments: An introduction to “Second Life”. Journal of Teaching in Travel & Tourism, 8(4), 315-327.
 • Şeyhun, H., Gökçe, S. ve Şen, H. (2003). Temel Yetenekler Testi (6-8) el kitabı. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • Topu, F. B. (2015). 3B sanal ortamdaki rehberli ve rehbersiz öğrenmenin öğrenci meşguliyeti ve başarısına etkisi (Yayınlanmamış doktora tezi). Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Tüzün, H., Arkun, S., Bayırtepe-Yağız, E., Kurt, F., & Yermeydan-Uğur, B. (2008).
 • Wang, C., Song, H., Xia, F., & Yan, Q. (2009). Integrating Second Life into an EFL program: Students‟ perspectives. Journal of Educational Technology Development and Exchange, 2(1), 1-16.
 • Williams, P., Hamid, R., Jamali, H. R., & Nicholas, D. (2006). Using ICT with people with special education needs: What the literature tells us. Aslib Proceedings, 58(4), 330-345.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Yıldız, B. (2009). Üç-boyutlu sanal ortam ve somut materyal kullanımının uzamsal görselleştirme ve zihinsel döndürme becerilerine etkileri (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Yılmaz, R. M., Karaman, A., Karakuş, T. ve Göktaş, Y. (2014). İlköğretim öğrencilerinin 3 boyutlu sanal öğrenme ortamlarına yönelik tutumları: Second life örneği. Ege Eğitim Dergisi, 15(2), 538-555.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.