Veysel ÇAKMAK
(Yrd. Doç. Dr., Aksaray Üniversitesi, İletişim Fakültesi,)
Yıl: 2018Cilt: 9Sayı: 30ISSN: 1309-1581 / 1309-1581Sayfa Aralığı: 137 - 152Türkçe

208 33
Online Benlik Sunumu ve Narsisizm Arasındaki İlişki: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma
İnsanlarda benlik sunumu geçmişten günümüze kadar her zaman var olmuştur. Onlar günlük yaşantısının neredeyse bütün hallerini sunmaktadırlar. "Dünya bir sahne herkes bu sahnede oyuncu" ise teknolojinin geliştiği günümüzde sanal ortamlarda aynı tiyatro oynanmaktadır. Sanal ortamlarda özellikle sosyal medya ortamlarında insanlar kendi benliklerini resim, video ve metinler yoluyla oluşturmaya çalışmaktadır. Hatta bu ortamlarda insanlar diğer insanların beğenilerine göre hareket etmektedir. Bu da kişinin narsisizme doğru yönelmesine sebep olmaktadır. Bu çalışmada sanal ortamlarda benlik sunumu ve narsisizm arasındaki ilişkisi araştırılmaktadır. Sanal ortam olarak Facebook ele alınmıştır. Çalışma Aksaray Üniversitesi'ndeki öğrencilerden veriler toplanarak yapılmıştır. Elde edilen veriler bilgisayar temelli istatistiki analiz programlarında analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda online benlik sunumu ile narsisizm arasında ilişki olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin çoğu interneti dört saat ve daha fazla süreli kullandıkları ama Facebook' u genellikle bir saatten daha az süreli kullandıkları tespit edilmiştir
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Alanka, Ö., & Cezik, A. (2016). Dijital Kibir: Sosyal Medyadaki Narsistik Ritüellere İlişkin Bir İnceleme. TRT AKADEMİ, 548-569.
 • Andreassen, C. S. (2015). Online Social Network Site Additction: A Comprehensive Review. Current Addiction Reports, 175-184.
 • Andreassen, C., Pallesen, S., & Griffiths, M. (2017). The Relationship Between Addictive Use Of Social Media, Narcissism, and Self-Esteem: Finding From a Large National Survey. Addictive Behaviors, 287-293.
 • Atay, S. (2009). Narsistik Kişilik Envanteri'nin Türkçe'ye Standardizasyonu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 181-196.
 • Baumeister, R. F., & Bushman, B. J. (2014). Social Psychology and Human Nature. Canada: Wadsworth Cengage Learning.
 • Biçer, S. (2014). Goffman Metodolojisinden Hareketle Facebook Üzerinde Akademisyenlerin Kendini Sunma Davranışı. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 66-100.
 • Boz, N. (2012). Yeni İletişim Ortamlarında Dijital Kimlik ve Benlik Sunumu. İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Yayınlanmamış Toktora Tezi.
 • Boz, N. (2012). Yeni İletişim Ortamlarında Dijital Kimlik ve Benlik Sunumu. İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • Ceylan, M., Evrensel, A., Ünsalver, B., & Cömert, G. (2015). Benlik Gelişiminin Nöropsikolojik Temelleri. Psikiyatride Güncel Yalaşımlar-Current Approaches in Psychiatry, 255-264.
 • Ertürk, Y. D., & Eray, T. E. (2016). Fenomenolojik Bir Kavram Olarak Kendilik ve Sosyal Ağlarda Kendilik Sunumu ile Narsistik Eğilimler İlişkisi: İletişim Fakültesi (İ.Ü.İ.F.) Öğrencileri Üzerine Bir Ön Çalışma. Intermedia International e-Journal, 12-29.
 • Goffman, E., (2016) Günlük Yaşamda Benlik Sunumu, Çev. Barış Cezar, İstanbul: Metis Yayınları
 • Güney, S. (2016). Davranış Bilimleri. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Hayes, N. (2011). Psikolojiyi Anlamak. İstanbul: Optimist Yayın ve Dağıtım.
 • Hughes, T. (2018, 01 03). An Introduction to Tales from Ovid. Discovering Literature: 20th Century: https://www.bl.uk/20th-century-literature/articles/an-introduction-to-tales-from-ovid adresinden alındı
 • Kağıtçıbaış, Ç. (2000). Kültürel Psikoloji, Kültür Bağlamında İnsan ve Aile. İstanbul: Evrim Yayinevi.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (2010). Benlik, Aile ve İnsan Gelişimi. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.
 • Kara Aziz, M., & Erdem Atak, İ. (2013). Narsisizm ve Narsisizmle İlgili Araştırmalar Üzerine Bir Gözden Geçirme. Nesne Dergisi, 44-59.
 • Kızıltan, H. (2012). Hayalperest. PSİKEART , 6-11.
 • Köknel, Ö. (2005). Kaygıdan Mutluluğa. İstanbul: Altın Kitaplar.
 • Lee, J.-A., & Sung, Y. (2016). Hide-and-Seek: Narcissism and "Selfie"- Related Behavior. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 347-352.
 • Mutlu, E. (2012). İletişim Sözlüğü. Ankara: Sofos.
 • Oğuz, T. (2016). Çağdaş Nakisisos'lar: Facebook Kullanım Alışkanlıkları ve Narsisizm. Selçuk İletişim, 51-68.
 • Özen, Y., & Gülaçtı, F. (2010). Benlik-Kavramıve Benliğin Gelişimi Bilen Benliğe Gereksimin Var Mı? Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 21-38.
 • Özlem, D. (2010). Kültür Bilimileri ve Kültür Felsefesi: Felsefe. İstanbul : Notos Kitap, . Özsoy, E., & Ardıç, K. (2017). Karanlık Üçlü'nün (Narsisizm, Makyavelizm ve Psikopati) İş Tatminine Etkisinin İncelenmesi. Yönetim ve Ekonomi, 391-406.
 • Smith, P., & Riley, A. (2016). Kültürel Kurama Giriş. Ankara: Dipnot Yayınları.
 • Taylor, S., Peplau, L. A., & Sears, D. (2007). Sosyal Psikoloji (Social Psychology). (A. Dönmez, Çev.) Ankara: İmge Kitabevi.
 • Uşaklı, H. (2013). Kişilik ve Benlik. A. Şimşek, & Ö. Eroğlu içinde, Davranış Bilimleri (s. 240-272). Konya: Eğitim Yayınevi.
 • Yeniçeri Alemdar, M., İşbilen, D., Demirel, K., & Günal Telli, N. (2017). Özçekim Davranışı Narsisizm Göstergesi Olabilir Mi? Özçekim ve Narsisizm Arasındaki İlişkiyi Tanımlamaya Yönelik Bir Nitel Araştırma. Global Media Journal TR Edition, 71-97.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.