SADIK YÜKSEL SIVACI
(Yrd. Doç. Dr., Ahi Evran Üniversitesi)
Yıl: 2017Cilt: 8Sayı: 30ISSN: 2146-1961Sayfa Aralığı: 1906 - 1927Türkçe

516 18
PROGRAM GELİŞTİRMEDE İHTİYAÇ BELİRLEME EĞİLİMLERİ ENVANTERİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Bu araştırmada öğretim üyelerinin program geliştirmede ihtiyaç belirleme eğilimlerini belirlemek amacıyla ölçme aracı geliştirme çalışması gerçekleştirilmiştir. Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı kadrosunda görev yapan öğretim üyeleri içerisinden olasılıklı örnekleme yöntemlerinden seçkisiz örnekleme yöntemi göz önünde bulundurularak 139 öğretim üyesinden veri toplanmıştır. Örneklemde bulunan öğretim üyelerinin 46'sı (%33.1) erkek, 93'ü (%66,9) kadın; 82'si (%59) yardımcı doçent doktor, 41'i (29,5) doçent doktor ve 16'sı (%11,5) profesör doktor unvanına sahiptir. Envanter; Analitik Yaklaşım, Betimsel Yaklaşım, Demokratik Yaklaşım ve Farklar Yaklaşımı boyutlarından oluşmaktadır. Program Geliştirmede İhtiyaç Belirleme Eğilimleri Envanteri, her bir boyutta 3 madde olmak üzere toplam 12 maddeden oluşmaktadır. Her bir boyutta sıralama yapıldığında 1. Tercihler 4 puan, 2. Tercihler 3 puan, 3. Tercihler 2 puan, 4. Tercihler ise 1 puan üzerinden hesaplanmıştır. Analitik Yaklaşım boyutu .54; Betimsel Yaklaşım boyutu .51; Farklar Yaklaşımı boyutu .44 ve Demokratik Yaklaşım boyutu .49 güvenirlik katsayısına sahiptir. Sonuç olarak, bu ölçme aracının öğretim üyelerinin program geliştirmede ihtiyaç belirleme eğilimlerini belirlemek için geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • KAYNAKÇA
 • Açikgöz, K. Ü. (2002). Aktif Öğrenme. İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları.
 • Adıgüzel, O.C. (2016). Eğitim programlarının geliştirilmesinde ihtiyaç analizi el kitabı. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Arsal, Z. (1998). Program geliştirme sürecinde ihtiyaç analizinin yeri ve nasıl yapıldığına ilişkin program geliştirme uzmanlarının görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Ateş, H. & Durmaz, S. (2017). Turkish adaptation of nature of technology scale, Journal of Education and Vocational Research, 8(1), 17-22
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2010). Multivariate statistics for the social sciences: SPSS and LISREL applications. Ankara: Pegem Akademi.
 • Demirel, Ö (2003). Kuramdan Uygulamaya: Eğitimde Program Geliştirme: Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Demirel, Ö. (2015). Eğitimde program geliştirme: Kuramdan uygulamaya, 24.Baskı. Ankara: Pegem Akademi.
 • DeVellis, R. F. (2011). Scale development: Theory and application (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE.
 • Doğanay, A., Demircioğlu, T., & Yeşilpınar, M. (2014). Öğretmen adaylarına yönelik bilimin doğası konulu disiplinler arası öğretim programı geliştirmeye ilişkin bir ihtiyaç analizi. Turkish Studies–International Periodical fort he Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. 9(5), 777-798.
 • Fraenkel, J. R., Wallen, N., & Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education. New York: McGraw-Hill.
 • Gök, B., & Erdoğan, T. (2009). Sınıf öğretmeni adaylarının yeni Türkçe öğretim programındaki ölçme ve değerlendirme yöntemlerini kullanma düzeyleri. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(1), 233-246.
 • Gürkan, T & Gökçe E, (1999). Türkiye’de ve Çeşitli Ülkelerde İlköğretim, Siyasal Kitap Evi, Ankara
 • Karacaoğlu, Ö. C. (2009). “İhtiyaç Analizi ve Delphi Tekniği; Öğretmenlerin Eğitim İhtiyacını Belirleme Örneği / Needs Analysis and The Delphi Technique: Case of Determination of Teachers' Educational Needs. I. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Mayıs 2009, Çanakkale.
 • Koçer, Ö. (2013). Program geliştirmenin ilk basamağı: Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde ihtiyaç ve durum analizi. Eğitim ve Bilim, 38 (169),159-174.
 • Leech, N. L., Barrett, K. C., & Morgan, G. A. (2005). SPSS for intermediate statistics: Use and interpretation. London: Psychology Press.
 • Marsh, C.J., & Willis, G. (2007). Curriculum: Alternative approaches, ongoing issues. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
 • Netemeyer, R. G., Bearden, W. O., & Sharma, S. (2003). Scaling procedures: Issues and applications. Thousand Oaks, CA: SAGE.
 • Oliva, P.F. (2005). Developing the curriculum. (6th ed.). USA: Pearson.
 • Özalan, F. (2015). Eğitim ihtiyaç analizinin hizmet içi eğitimde önemi ve yeri (örnek uygulama). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Özdamar, K. (2004). Paket programlar ile istatistiksel veri analizi (Genişletilmiş 5.baskı). Eskişehir: Kaan Yayınevi.
 • Özdemir, S. M. (2009). Eğitimde Program Değerlendirme ve Türkiye’de Eğitim Programlarını Değerlendirme Çalışmalarının İncelenmesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 126-149.
 • Özen, Y., & Gül, A. (2007). Sosyal ve Eğitim Bilimleri Araştırmalarında Evren-Örneklem Sorunu. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 394–422.
 • Reviere, R., Berkowitz, S., Carter, C.C., & Ferguson, C.G. (1996). Needs assessment: A creative and practical guide for social scientists. Washington: Taylor & Francis.
 • Sıvacı, S. Y. (2016). Program geliştirmede ihtiyaç belirleme eğilimi envanterinin geliştirilmesi. VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi. 5-8 Mayıs, 2016, Çanakkale.
 • Sıvacı, S. Y. (2017). Study of Need Determination Tendency of Associates on Program Development. Journal of Current Researches on Educational Studies (JoCuRES),1(7),87-96.
 • Sönmez, V. (1998). Sosyal Bilgiler Öğretimi, Anı Yayıncılık, ANKARA.
 • Sümbül, A., & Yilmaz, H. (2000). Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Mikro Yayınları
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenilirlik ve geçerlilik. Eskişehir: Seçkin Yayıncılık.
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2001). Using multivariate statistics (4th ed.). MA: Allyn & Bacon.
 • Tavşancıl, E. (2005). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS İle Veri Analizi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Tezbaşaran, A. A. (1997). Likert tipi ölçek geliştirme kılavuzu (İkinci baskı). Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
 • Varış, F. (1988). Eğitimde Program Geliştirme: Teori ve Teknikler. Ankara: A.Ü.Basımevi.
 • Variş, F. (1994). Program Geliştirme,5. Baskı, Ankara, Alkım Yayıncılık.
 • Wiles, J. & Bondi, J. (1993). Curriculum development: A guide to practice. NY: McMillan Publishing Company.
 • Worthington, R. W., & Whittaker, T. A. (2006). Scale development research: A content analysis and recommendations for best practices. The Counseling Psychologist, 34, 806–838. doi:10.1177/0011000006288127
 • Yalden, J. (1987). Principles of Course Design for Language Teaching, Cambridge University Press

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.