SALİH BARDAKCI
(Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat, Türkiye)
KEREM KILIÇER
(Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat, Türkiye)
VİLDAN ÖZEKE
(Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat, Türkiye)
Yıl: 2017Cilt: 7Sayı: 2ISSN: 2147-1908 / 2147-1908Sayfa Aralığı: 123 - 148Türkçe

167 2
TÜRKİYE’DE BÖTE BÖLÜMLERİ: 2015-2016 YILLARINA İLİŞKİN BİR DURUM TESPİT ÇALIŞMASI
Bu araştırmada Türkiye üniversitelerinde faaliyet gösteren ve 2015-16 öğretim yılı itibariyle lisans düzeyinde öğrenci kabul etmekte olan bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi (BÖTE) bölümlerinin fiziki ve teknolojik altyapıları, insan kaynakları, işbirliği yapıları ve öğretim programları çerçevesinde incelenmesi amaçlanmaktadır. 2015 yılı itibariyle Türkiye ve KKTC’de toplam 82 üniversitede eğitim fakülteleri bünyesinde BÖTE bölümü yer almaktadır. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yayımlanan 2015 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu incelendiğinde Türkiye’de bu bölümlerden 53’ünün lisans düzeyinde öğrenci kabul etmekte olduğu anlaşılmaktadır. Araştırma tarama modelinde yürütülmüş, bu süreçte, kâğıt-kalem testleri ve belge incelemelerinden yararlanılmıştır. Altyapılar, insan kaynakları ve işbirliği yapılarına ilişkin veriler Türkiye genelindeki BÖTE bölümlerinden araştırmacılar tarafından geliştirilen yapılandırılmış bir anket formu ile çevrimiçi olarak toplanmıştır. Bu amaçla Haziran 2015-Mart 2016 döneminde ilgili öğretim üyelerine belirli aralıklarla dört kez davet mesajı iletilmiş ve nihayetinde 45 üniversiteye ilişkin veriye erişilmiştir. Öğretim programına ilişkin veriler ise Eğitim Fakültesi Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları sayfasından (Yüksek Öğretim Kurulu, 2016) elde edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre, 2016 yılı itibariyle BÖTE bölümlerinde görev yapan öğretim elemanı sayısı 500’ü aşmıştır. Bu bölümlerde 10.000’i aşkın öğrenci lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde öğrenim görmektedir. Bu öğrenciler 158 bilgisayar laboratuvarında toplam 4894 bilgisayara ve 234 etkileşimli akıllı tahtaya erişebilmektedir. İncelenen bölümlerde öğrenci/bilgisayar oranı ortalama 3.89, öğrenci/etkileşimli akıllı tahta oranı ortalama 175.68 düzeyindedir. BÖTE öğretim programı, MEB (2008) yeterlik boyutları.
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Eğitim, Özel
Sosyal > Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Alberta School Library Council-ASCL (2005). Role of teacher-Iibrarian. http://as lc.teachers.ab.ca/SiteCollectionDocuments/ASLC.teachers.ab.ca/Documents/role.pdf adresinden 20 Ocak 2013 tarihinde alınmıştır
 • Bardakcı, S. ve Keser, H. (2017). Bilişim teknolojilerinin eğitime entegrasyonu: Farklı amaç, politika, uygulama, etki ve eleştiriler üzerine bir inceleme. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Cambridge International Examinations. (2013). Diploma in teaching with ICT. http://www.cie.org.uk/qualifications/teacher/leveI2/dipict/ overview adresinden 31 Ocak 2013 tarihinde alınmıştır.
 • Chuang, H., Thompson, A. ve Schmidt, D. (2003) Faculty technology mentoring programs: majör trends in the literature. http://www.public.iastate.edu/Nmstar/mentor/Technology_mentoring0128.htm adresinden 18 ASğustos 2004 tarihinde alınmıştır.
 • Çetinsaya, G. (2014). Büyüme, kalite, uluslararasılaşma: Türkiye yükseköğretimi için bir yol haritası. Ankara: Yükseköğretim Kurulu Yayınları No: 2014/2.
 • Davis, N., Preston, C.ve Sahin İ. (2009). ICT teacher training: Evidence for multilevel evaluation from national initiative. British Journal of Educational Technology, 40(1), 135--148.
 • Deryakulu, D.ve Olkun, S. (2007). Analysis of Computer Teachers\' Online Discussion Forum Messages about their Occupational Problems. Educational Technology Society, 10(4), 131-142.
 • Deryakulu D. (2008). Bilişim teknolojileri öğretimi ve meslek seçimi. D. Deryakulu (Editör). Bilişim teknolojileri öğretiminde sosyo-psikolojikdeğişkenler (ss. 125-150). Ankara: Maya Akademi.
 • EIo, S., Kââriâinen, M., Kanste, O., Pölkki, T., Utriainen, K. ve Kyngâs, H. (2014). Qualitative content analysis: focus on trustworthiness. SAGE Open, 4, 1-10.
 • Eren,E. ve Uluuysal, B. (2012). Bilişim Teknolojileri (BT) Öğretmenlerinin Mesleki Sorunları ve Çözüm Önerileri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(3), 152-171.
 • FidaIgo Neto, A. A., Tornaghi, A. J. C., Meirelles, R. M. S., Berçot, F. F., Xavier, L. L., Castro, M. F: A. ve Alves, L. A. (2009). The use of computers in Brazilian primary and secondary schools. Computers Education,53, 677-685
 • Government of India Ministry of Human Research Development-MHRD Department of School Education and Literacy. (2010). National policy on information and communication technology (ICT) in school education (Revised 24.02.2011). http://digitalknowledgecentre.in/fi|es/2012/02/Revised-NationaI-Policy-on-ICTinEducation-June-3.pdfadresinden Şubat 2013 tarihinde alınmıştır.
 • International Society for Technology in Education-ISTE (2011a). ISTE standards computer science educators. https://www.iste.org/standards/standards/standards-for-computerscience-educators adresinden 18.12 2016 tarihinde alınmıştır.
 • ISTE (2011b). ISTE standards for coaches. https://www.iste.org/standards/standards/standards -for-coaches adresinden 18.12 2016 tarihinde alınmıştır.
 • ISTE (2004). International society for technology in education. National Educational Technology Standards web site. /http://www.iste.org and http://cnets.iste.orgS. adresinden 22 Mart 2004 tarihinde alınmıştır.
 • Jamissen, G. ve Phelps, R. (2006). The role of reflection and mentoring in ICT teacher proffesional development: dialogue and learning across the hemispheres. Teacher development, 10(3), 293-312.
 • Keser, H. ve Çetinkaya, L. (2013). Professional problems experienced by information technology teachers and suggested solutions: longitudinal survey. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 4(2), 1-17.
 • Kılıçer, K. ve Odabaşı, H.F. (2006). Bilgisayar öğretmenliği: Etik bunun neresinde? 6. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı Bildiri Kitabı cilt 2, 1124-1129.
 • Knierzinger, A., Rosvik, S.ve Schmidt, E. (2002). Elementary lCTcurriculum for teacher training. Moscow: UNESCO Institute for Information Technologies in Education.
 • Kozma, R., McGhee, R., Quellmalz, E. veZales, D. (2004). Closing the digital divide: evaluation of the world links program. International Journal of Educational Development, 24(4), 361-381.
 • Mansoura Universty Faculty of Education. (2013). Graduate studies\' programs at the Faculty of Education, Mansoura University. http://edufac.mans.edu.eg/eng|ish/adresinden 20 Şubat 2013 tarihinde alınmıştır.
 • Martin, G. (2001). Competency framework for teachers. Perth: Education Department of Western Australia. http://www.eddept.wa.edu.au/centoff/cpr/Competency%20 Framework.pdf adresinden 01 06 2010 tarihinde alınmıştır.
 • MHRD Department of School Education and Literacy. (2013). Teacher education. Curriculum for one year B.Ed. (Secondary) programme. http://www.teindia.nic.in/js/ Revised_B_Ed_Curriculum.pdf adresinden 12 Mart 2013 tarihinde alınmıştır.
 • Milli Eğitim Bakanlığı-MEB Öğretmen Yetiştireme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü (2008). Öğretmen Yeterlik/eri: Öğretmenlik Mesleği Genel ve Özel Alan Yeterlik/eri. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
 • MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. (2012). Bilişim teknolojileri rehberliği görevi. (28.09.2012 tarih ve B.08.0.YET.0.10.04.00-903.99/16791 sayılı yazı).
 • National Commision on Excellence in Education. (1983). nation at risk. http://www.ed.gov/pubs/NatAtRisk/risk.htm| adresinden 22 Mayıs 2009 tarihinde alınmıştır
 • New Zealand Ministry of Education. (2003). Dijital horizons: learning through ICT strategy for schools, 2002-2004 (revised edition, 2003). Wellington: Ministry of Education NIE. (2012b). Postgraduate diploma in education. http://www.nie. edu.sg/files/ote/Handbooks/PGDEHandbook_Jan-Dec_2012.pdf adresinden 12 Şubat 2013 tarihinde alınmıştır.
 • OECD. (2016). Education at glance: OECD indicators. Paris: OECD Publishing.
 • Orhan, D., Kurt, A. A., Ozan, Ş., Som Vural, S. ve Türkan, F. (2014). Ulusal Eğitim Teknolojisi Standartlarına Genel Bir Bakış. Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi, 2, 65-79.
 • Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi. (2015). Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu. http:// http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2015/OSYS/2015-OSYSKONTKILAVUZU010 72015. pdf adresinden 10Temmuz 2015 tarihinde alınmıştır.
 • Pelgrum, W. J. ve Law, N. (2003). ICT in education around the world: trends, problems and prospects. UNESCO International Instutite for Educational Planning. http://www. unesco.org.iepp adresinden 10 Mayıs 2009 tarihinde alınmıştır.
 • Pratt, K., Lai, K., Trewern, An., Concannon, F. Ve Suton, H. (2010). Laptops for teachers: an evaluation of the TELA scheme in Otago schools. Wellington: Ministry of Education.
 • Reiser, A. R., Dempsey, J. V. (Eds.) 2002). Trends and issues in instructional design and technology. Upper Saddle River, NJ: Merrill/Prentice Hall.
 • Samsa, S. Bardakcı, S. Akyüz, H.İ. ve Alakurt, T. (2010). Social, Legal and Professional Issues of Information and Communication Technology Teachers in Türkiye. 9th International Internet Education Conference Exhibition\'da sunulmuş bildiri. 14-16 Eylül 2010, Kahire/Mısır.
 • Schifter, C.C. (2008). Infusing technology into the classroom continuous practice improvement. Philadelphia: Information Science Publishing.
 • Singapore Ministry of Education. (2008). Opening address by Dr Ng Eng Hen, Minister for Education and Second Minister for Defence. International Conference on Teaching and Learning with Technology (iCTLT), August 2008. http://www.moe.gov.sg/ media/speeches/2008/08/ 05/opening-address-by-dr-ng-eng-h-l.php adresinden 11 Şubat 2013 tarihinde alınmıştır.
 • Singapore National Institute of Education-NIE. (2011). Bachelors ofarts and science education. http://www.nie.edu.sg/files/ote/Handbooks/BABSC_20112012_as_at_29% 20Nov%202011.pdf adresinden 12 Şubat 2013 tarihinde alınmıştır.
 • Teker, N., Bardakcı, S., Numanoğlu, G. ve Kurt, M. (2012). Öğrencilerinin Gözüyle Prof. Dr. Cevat ALKAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 45 (2), 297-324
 • The American University in Cairo Graduate School of Education. (2013). Professionals educator diploma programs. http://www.aucegypt. edu/ GSE/Programs/Pages/default.aspx adresinden 20 Şubat 2013 tarihinde alınmıştır.
 • Tubin, D. (2007). When ICT meets schools: differentiation, complexity and adaptability. Journal of Educational Administration, 45(1), 8-32.
 • UK Government Department for Education. (2003). Survey of information and communications technology in schools 2003. http://www.education.gov.uk/rsgateway /DB/SBU/b000421/ bweb05-2003.pdf adresinden 30 Ocak 2013 tarihinde alınmıştır.
 • UK Government Department for Education. (2012). Draft ICTprogramme ofstudy. Initial draft, coordinated by BCS and the Royal Academy of Engineering. http://academy. bcs.org/sites/academy.bcs.org/fi|es/Initia|%20Draft%20|CT%20POS%2022%200ct%202 012.pdf adresinden 31 Ocak 2013 tarihinde alınmıştır.
 • UNESCO. (2005). Information and communication technologies in schools. handbook for teachers. http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001390/139028e.pdf 15 Aralık 2016 tarihinde alınmıştır.
 • University of Cambridge Faculty of Education. (2013). Postgraduate certificate of education. Prospectus 2013-2014. http://www.educ.cam.ac.uk/courses/pgce/downloads/2013_ Prospectus.pdf adresinden 30 Ocak 2013 tarihinde alınmıştır.
 • University of Glasgow, School of Education. (2013). Technological education. http://www.gla.ac.uk/undergraduate/degrees/technologicaleducation/ adresinden 31 Ocak 2013 tarihinde alınmıştır.
 • Valcke, M., Rots, I., Verbeke, M. veVan braak, J. (2007). ICT teacher training: Evaluation of the cirruculum and training approach in Flanders. Teaching and Teacher Education 23, 795- 808.
 • Yüksek Öğretim Ku rulu-YÖK. (2016). Egitim Fakültesi Ögretmen Yetistirme Lisans Programlari. http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/-/journa|_content/56_|NSTANCE rE HF8B|s fYRx/10279/49875 adresinden 6Temmuz 2016\'da alınmıştır.
 • YÖK Atlas (2016). YÖK Lisans Atlası. https://yokatlas.yok.gov.tr/|isans-anasayfa.php adresinden 01 Kasım 2016 tarihinde alınmıştır.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.