Kudret Cem KARAYOL
(Kafkas Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Kars, Türkiye)
ECE ÜNLÜ AKYÜZ
(SSK Ankara Eğitim Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara, Türkiye)
Aytül ÇAKCI
(SB Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara, Türkiye)
Yıl: 2017Cilt: 7Sayı: 3ISSN: 2146-2631 / 2587-053XSayfa Aralığı: 197 - 202Türkçe

131 1
Karpal Tünel Sendromunda Kortikosteroid Enjeksiyonu, Fonoforez ve İyontoforezin Karşılaştırılması
Amaç: Bu çalışmada hafif ve orta derecede idiopatik Karpal Tünel Sendromunda (KTS) tanısı almış hastaların kısa ve uzun dönemli kontrolleriyle, kortikostroid enjeksiyonu, fonoforez ve iyontoforez ile kortikosteroidin farklı yollarla verilmesi ve konvansiyonel tedavi yöntemlerinin etkinliklerini ve birbirlerine olan üstünlüklerinin gösterilmesi amaçlandı. Materyal ve Metot: Hafif ve orta derecede idiopatik KTS tanısı alan 48 kadın hasta araştırmaya dahil edildi ancak hastaların 24. ay uzun dönem kontrollerinde adres değişikliği, telefon değişikliği vb. sebeplerle 39 hastaya ulaşıldı ve çalışma 39 hastayla bitirildi. Grup I’e (n=13) steroid enjeksiyonu, grup II’ye (n=7) steroid ile fonoforez, grup III’e (n=8) steroid ile iontoforez, grup IV’e (n=11) ise sadece nonsteroid antiinflamatuar ilaç (NSAİİ) reçete edildi. Her dört grupta yer alan hastalara el, elbileğini nötral pozisyonda tutan istirahat ateli verildi. Hastaların semptomları Boston Semptom Ciddiyet Ölçeği (BSCÖ); kavrama güçleri Jamar el dinanometresi; lateral, palmar ve parmak ucu kavrama güçleri pinçmetre, el fonksiyonları Nine Hole Peg Test (NHPT) ile tedavi öncesi, tedaviden 3 ve 24 ay sonra değerlendirildi. Bulgular: Çalışmaya alınan hastalar global olarak değerlendirilerek grip strength (GS), pinch strength (PS), nine hole peg (NHP), fonksiyonel durum skalası (FDS), Boston semptom ciddiyeti ölçeği (BSCÖ), giriş, 3. ay kontrol ve 24. ay kontrol değerlerinin ortalama ve standart sapmaları hesaplandı. Tüm değerlendirmelerde 1, 2, 3. gruptaki hastaların giriş-3. ay ve giriş-24. ay değerleri arasında anlamlı fark bulundu (p<0,05), fakat kontrol grubunda her iki takipte de anlamlı fark bulunamadı ve kontrollerde gücün, giriş değerinden daha düşük olduğu dikkat çekti (p>0,05). Sonuç: KTS tedavisinde yakınmaların ve klinik bulguların hepsinde tedavi öncesi değerlerine göre anlamlı düzelme görüldü ve bu düzelme 24 ay sonrasında da 3. ay kontrollerine göre azalmakla birlikte devam etti. Sadece NSAİİ ve splint verilen kontrol grubunda ise klinik ve fonksiyonel parametrelerde düzelme görülmekle birlikte tedavi gruplarının altında bir gelişim saptandı.
Fen > Tıp > Tıbbi Araştırmalar Deneysel
Fen > Tıp > Ortopedi
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Hadler NM. Nerve entrapment syndromes. In: McCarty DJ, Kopman WJ (Editors). Arthritis and allied conditions. Lea and Febiger: Philadelphia, 1993:1619–1624.
 • Gerritsen AA, de Krom MC, Struijs MA et al. Conservative treatment for carpal tunnel syndrome: a systematic review of randomized controlled trials. J Neurol 2002;249:272–280.
 • Scholten RJ, de Krom MC, Bertelsmann FW et al. Variation in the treatment of carpal tunnel syndrome. Muscle Nerve 1997;20:1334–1335.
 • Stevens JC. AAEM Minimonograph #26: The electrodiagnosis of carpal tunnel syndrome. Muscle Nerve 1997;20:1477–1486.
 • Graham RG, Hudson DA, Solomons M et al. A prospective study to assess the outcome of steroid injections and wrist splinting for the treatment of carpal tunnel syndrome. Plast Reconstr Surg, 2004;113:550–556.
 • Levine D, Simmons B, Koris M et al. A self administered questionnaire for the assesment of severity of symptoms and the funtional status in carpal tunnel syndrome. J Bone Joint Sur, 1993;75:1585–1592.
 • Mathiowetz V, Weber K, Volland G, Kashman N. Reliability and validity of grip and pinch strenght evaluations. J Hand Surg 1984;9:222, 226.
 • Mathiowetz V, Weber K, Kashman N, Volland G. Adult norms for the nine hole peg test of finger dexterity. Occup Ther J Res 1985;5:24–38.
 • Oh. SJ. Normal Values for Common Nerve Conduction Tests. In: Oh SJ (Ed). Clinical electromyography, Nerve conduction studies 2nd ed. Baltimore, Maryland: Williams and Wilkins 1993;84–105.
 • Costello CT, Jeske A. Ionthophoresis: Applications in transdermal medication delivery. Phys Ther 1995;75:554–562.
 • Chantraine A, Ludy JP, Berger D. Is cortisone iontophoresis possible? Arch Phys Med Rehabil 1986;67:38–40.
 • Dakowicz A, Latosiewicz R. The value of iontophoresis combined with ultrasound in patients with the carpal tunnel syndrome. Rocz Akad Med Bialymst 2005;50:196–198.
 • Gelbermen R, Aranson D, Weisman M. Carpal -Tunnel Syndrome. J. Bone Joint Surg 1980;62:1181–1184.
 • Yağcı D, Uçan H, Yılmaz L ve ark. Karpal Tünel Sendromu Tedavisinde Splint, Splint ile Lokal Steroid Enjeksiyonu ve Cerrahinin Karşılaştırılması Tr Fiz Tıp Rehabil Derg 2006;52:55–60.
 • Burke D, Burke M, Steawart G, Cambre A. Splinting for Carpal Tunnel Syndrome: In Search of the optimal angle. Arch Phys Med Rehabil 1994;75:1241–1244.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.