SEYHAN ÖZTÜRK
(Kafkas Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Kars, Türkiye)
HÜSEYİN ALİ KUTLU
(Kafkas Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Kars, Türkiye)
Yıl: 2017Cilt: 19Sayı: 3ISSN: 1302-258X / 2564-7164Sayfa Aralığı: 781 - 799Türkçe

112 2
MUHASEBE EĞİTİMİNDE TEKNOLOJİ KULLANILMASINA ÖĞRENCİLERİN BAKIŞI: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ’NDE BİR ARAŞTIRMA
Muhasebe dünyasının ihtiyaç duyduğu hem güncel bilgilerle donatılmış hem de o alandaki teknolojiye hâkim meslek elemanlarının yetiştirilmesi adına geleneksel eğitim yöntemlerinin teknoloji kullanımı ile desteklenmesi gerekmektedir. Bu çerçevede çalışmanın amacı; ön lisans ve lisans düzeyinde muhasebe eğitimi alan öğrencilerin bu derslerde teknolojik ürünlerin kullanımına bakışlarını irdelemektir. Çalışmanın hedef kitlesini; Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Kafkas Üniversitesi’ne bağlı Meslek Yüksek Okullarında öğrenim gören; muhasebe dersleri almış öğrenciler oluşturmaktadır. Çalışmaya temel oluşturan veriler anket yöntemi ile toplanmıştır. Uygulanan anketlerden elde edilen veriler SPSS 20 programı ile analiz edilmiş ve sonuçlar değerlendirilmiştir. Bu bağlamda elde elden sonuçlara göre; öğrencilerin görüşleri ağırlıklı olarak muhasebe derslerinin bilgisayar, projeksiyon cihazı ve akıllı tahta gibi donanım araçları kullanılarak işlenmesinde yoğunlaşmıştır. Yazılım aracı olarak ise en fazla “İnternet Tabanlı Muhasebe Yazılım Programları”, “Paket Muhasebe Yazılım Programları” ve “Ofis Uygulamaları” nın kullanılması gerektiği sonucu elde edilmiştir.
Fen > Mühendislik > Bilgisayar Bilimleri, Bilgi Sistemleri
Fen > Mühendislik > Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği
Sosyal > İşletme Finans
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Eğitim, Özel
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Abbasi, N. (2013). "Competency Approach to Accounting Education: A Global View", Journal of Finance and Accountancy, 13 (1).
 • Ahadiat, N. (2003). "Applications of Technology İn Accounting Education And Analysis Of Its Use Among Faculty", California State Polytechnic University, Pomona, Fall.
 • Bekçi, İ., İ. Titiz ve N. Ömürbek (2006). "Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Bilgisayarlı Muhasebe Dersine Bakış Açılarına İlişkin Bir Araştırma", Muhasebe Ve Finansman Dergisi, 29.
 • Çankaya, F. ve E. Dinç (2009). "Powerpoint Ve Klasik Usulde Muhasebe Eğitimi Alan Öğrenciler Arasındaki Farklılıkların Tespiti: Karadeniz Teknik Üniversitesinde Bir Araştırma" Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(1).
 • Chrismastuti, A.A. ve V. Purnamasari. (2015). “The Effectiveness of IT Usage in Accounting Education”, International Journal of Humanities and Management Sciences (IJHMS), 3(4) (2015) ISSN 2320–4044 (Online)
 • Çukacı, Y. C. ve İ. Elagöz (2013). "Muhasebe Derslerinde Kullanılan Öğretim Yöntemleri İle Öğrenme Stillerinin İlişkisinin Ortaya Konulması Ve Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesinde Bir Uygulama", Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21.
 • Demir, B. (2012). "Muhasebeye Yön Veren Gelişmeler Ve Meslek Yüksekokullarında Verilen Muhasebe Eğitimine Yansımaları", Eğitim Ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(4).
 • Fidan, M. E. (2012). "Üniversitelerde Muhasebe Dersini Powerpoint Sunumu Ve Klasik Yöntem İle Alan Öğrenciler Arasındaki Farklılıklar: Bilecik Üniversitesi Örneği", Journal of Yasar University, 25.
 • Fidan, M. E. Ü. Aslan ve Ş. Subaşı (2012). “Muhasebe Derslerinde Teknoloji Kullanımı İle İlgili Öğrenci Görüşleri”, Journal Of Accounting, Finance And Auditing Studies, 1(2).
 • Hatunoğlu, Z. (2006a). "Muhasebe Eğitiminde Bilgi Teknolojisi Kullanımının Sunum Kalitesine Olan Etkilerinin Tespitine İlişkin Bir Araştırma", Muhasebe Ve Finansman Dergisi, 30.
 • Hatunoğlu, Z. (2006b). "Muhasebe Öğretim Elemanlarının Bilgi Teknolojisinden Yararlanma Oranlarının Tespitine İlişkin Bir Araştırma", Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15 (1), 2006.
 • Kutlu, H. A. ve S. Öztürk (2015). " Muhasebe Eğitiminde “Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri” Üzerine Görüşler", Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies, 1(4).
 • Laska, J. A., ve O. Gürbüztürk (1989). "Eğitim Programı İle Öğretim Arasındaki İlişki: Kavramsal Bir Açıklama", Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 22.
 • Serçemeli,M. E. Kurnaz, ve M. Özcan. "Y Kuşağı Öğrencilerinin Muhasebe Eğitimine Bakışı: Atatürk Üniversitesi İİBF’de Bir Araştırma", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20 (1).
 • Tuğay, O. 2014. "Muhasebe Dersi Alan Öğrencilerin Muhasebe Dersine Yönelik Algıları ve Muhasebe Öğretim Elemanlarından Beklentileri Üzerine Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde Bir Araştırma", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 9(3).
 • Üstün,B.http://www.phdernegi.org/wpcontent/uploads/2016/03/%C3%B6rnekleme_yontemleri. pdf, (Erişim tarihi:05.09.2017).
 • Yardımcıoğlu, M. ve A. Büyükşalvarcı (2007). "Muhasebe Eğitiminde Meslek Yüksekokullarının Yeterliliği Ve Tercih Edilme Sebepleri: Selçuk Üniversitesinde Bir Uygulama", Muhasebe Ve Finansman Dergisi, 36.
 • Yüksel, M. ve Y. Z. Olpak. (2014). "Facebook’un Eğitimde Kullanılması: Muhasebe.", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 15(1).

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.