HİLAL AKMAN DÖMBEKCİ
(Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Konya, Türkiye)
FATMA ÖZLEM YILMAZ
(Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Konya, Türkiye)
MUSA ÖZATA
(Ahi Evran Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kırşehir, Türkiye)
Yıl: 2018Cilt: 21Sayı: 4ISSN: 1302-9282 / 2148-9041Sayfa Aralığı: 675 - 697Türkçe

151 1
Özel Hastane İşletmeciliğinin Mevcut Durumu ve Geleceği: Konya Örneği
Bu çalışma ile özel hastane işletmeciliğinin mevcut durumunun incelenmesi ve geleceğine ilişkinöngörülerde bulunulması amaçlanmıştır. Araştırma tanımlayıcı özelliklere sahip nitel biraraştırmadır. Nitel araştırma, sosyal olguları bağlı bulundukları çevre içerisinde araştırmayı veanlamayı ön plana alan bir yaklaşımdır. Araştırma deseni olarak ise olgubilim tercih edilmiştir. Buaraştırmada özel hastane işletmelerinin yöneticilerinin deneyimleri ve bakış açıları yoluyla, özelhastanelerin durumları ile ilgili ayrıntılı bilgiler elde edilmesi hedeflenmiştir. Araştırma Konya’dabulunan özel hastane statüsünde faaliyet gösteren hastanelerde görev yapan başhekim ve hastanemüdürleri ile görüşme yapılarak gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak konu ile ilgililiteratürden ve uzman görüşlerinden yararlanılarak oluşturulan yarı yapılandırılmış bir görüşmeformu kullanılmıştır. Görüşmelerden elde edilen ses kayıtları önce yazılı hale getirilmiş olup, sonrakonulara göre ayrıştırılmıştır. Ayrıştırılan veriler üzerinde tematik analiz metodu uygulanmıştır.Analiz sonucunda özel hastanelerin güncel durumu, sorunları, gelişmiş ülkeler karşısındaki durumu,gelecekte nasıl bir ilerleme göstereceği konusundaki öngörüler ve gelişmesi için sunulan önerilerbaşlıkları altında alt temalara ayrıştırılarak yorumlanmıştır.
Fen > Tıp > Temel Sağlık Hizmetleri
Sosyal > İşletme
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Büyüköztürk Ş., Çakmak E. K., Akgün Ö. E., Karadeniz Ş. ve Demirel F. (2014) Bilimsel Araştırma Yöntemleri Pegem Akademi, Ankara.
 • Çelebi K. ve Cura S. (2013) Etkinlik Göstergeleri Açısından Sağlık Sistemleri: Karşılaştırmalı Bir Analiz. Maliye Dergisi 164, 47-67.
 • Çepni S. (2007) Arastirma ve Proje Çalismalarina Giris Celepler Publications, Trabzon.
 • Creswell J. W. (2013) Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Sage Publications, USA.
 • Kerman U., Demirgil H., Altan Y. ve Büyüksavaş A. (2011) Özel Hastanelerin Yönetsel Sorunları Üzerine Bir Araştırma: Antalya ve Isparta Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 16(1): 93-108.
 • Kılınç C. Ç. (2005) Sağlık Sektöründe Faaliyette Bulunan Hastane Işletmelerinde Müşteri Ilişkileri Yönetimi Üzerine Bir Araştırma. Review of Social 9(10): 309-332.
 • KİSM (2016) Özel Hastaneler. Konya İl Sağlık Müdürlüğü. http://www.konyasm.gov.tr/icerik/detay/645 (Erişim Tarihi: 02.08.2016)
 • Özdemir M. (2010) Nitel Veri Analizi: Sosyal Bilimlerde Yöntembilim Sorunsalı Üzerine Bir Çalışma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11(1): 59-71.
 • Öztürk Z. ve Karakaş E. T. (2015) Avrupa Birliği’ne Üye Ülkelerde Sağlık Sistemleri Yönetim ve Organizasyon Yapısı Almanya, Fransa, İrlanda ve İngiltere Örnekleri. Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi 1(2): 39-60.
 • Pala K. (2007) Türkiye Için Nasıl Bir Sağlık Reformu? https://www.researchgate.net/publication/280230044 (Erişim Tarihi: 29.07.2016)
 • Patton M. Q. (1987) How To Use Qualitative Methods In Evaluation SAGE Publications, London.
 • Punch K. F. (2005) Sosyal Araştırmalara Giriş: Nicel ve Nitel Yaklaşımlar Siyasal Kitabevi, Ankara.
 • Resmi Gazete (1933) Hususi Hastaneler Kanunu http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&task=view&id=39&ite mid=28.
 • Sağlık Bakanlığı (2016) Dünya Sağlık Sistemleri http://ailehekimligi.gov.tr/makaleler/346-2010-06-11-12-15-49.html. (Erişim Tarihi: 03.08.2016).
 • SAGM (2016) Sağlik Istatistikleri Yilliği 2015. Sağlık Araștırmaları Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Ankara.
 • Selvi M. S. (2014) Özel Hastanelerde Işletmecilik Sorunları: Tekirdağ/Süleymanpaşa Merkez Ilçesinde Bir Örnek Olay Incelemesi. Sosyal Bilimler Metinleri 3(1): 1-30.
 • Selznick P. (1996) Institutionalism "Old" and "New". Administrative Science Quarterly 41(2): 270-277.
 • Straus A. and Corbin J. (1990) Basics Of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures And Techniques: Newbury Park, SAGE Publications, London.
 • Temel T. (2003) Özel Hastaneler Sektör Profili. İstanbul Ticaret Odası Yayınları, İstanbul.
 • Tengilimoğlu D. Işık O. ve Akbolat M. (2012) Sağlık İşletmeleri Yönetimi. Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.
 • THSK (2000) Dünya Sağlık Sistemleri. Sağlık Tesisleri İşletmesi Dairesi Başkanlığı: Sağlık Bakanlığı, http://ailehekimligi.gov.tr/makaleler/346-2010-06-11-12-15-49.html.
 • Yerebakan M. (2000) Özel Hastaneler Araştırması: Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri. İstanbul Ticaret Odası, İstanbul.
 • Yıldırım A. ve Şimşek H. (2013) Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık, Ankara.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.