Seçil SOM VURAL
(MEB.)
ADİLE AŞKIM KURT
(Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye)
Yıl: 2018Cilt: 8Sayı: 1ISSN: 2147-1908 / 2147-1908Sayfa Aralığı: 60 - 80Türkçe

500 12
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAKIŞ AÇISIYLA DİJİTAL VATANDAŞLIK GÖSTERGELERİNİN İNCELENMESİ
Bu çalışmanın temel amacı üniversite öğrencilerinin bakış açısıyla dijital vatandaşlık göstergelerini ortaya çıkarmaktır. Bu genel amaç çerçevesinde üniversite öğrencilerinin dijital vatandaşlık düzeylerini ortaya çıkaracak özgün bir ölçek geliştirilmiş, dijital vatandaşlığa ve alt faktörlere ilişkin ortalamalar arasındaki ilişkiler ortaya çıkartılmıştır. Buna ek olarak dijital vatandaşlığa ve alt faktörlere ilişkin ortalamaların öğrencilerin cinsiyetleri, üniversiteleri, fakülteleri, sınıfları, internet kullanım sıklıkları ve aylık gelir durumları ile olan ilişkileri incelenmiştir. Ölçeğin geliştirilme aşamasının katılımcıları 2015-2016 Güz ve Bahar döneminde Anadolu Üniversitesi’nin çeşitli fakültelerinde öğrenim gören 625 öğrenciden oluşmaktadır. Ölçeğin Türkiye geneline uygulanması aşamasında ise katılımcılar 2015-2016 Bahar döneminde altı farklı devlet üniversitesinde öğrenim gören 2148 öğrenciden oluşmuştur. Üniversite öğrencilerinin dijital vatandaşlığa ilişkin ortalamaları cinsiyetleri bağlamında incelendiğinde kadın üniversite öğrencilerin lehine anlamlı bir farklılık görülmüştür. Araştırmada üniversiteler arasında anlamlı farklılıklar gözlenmesine rağmen fakültelerin dijital vatandaşlık ortalamaları bağlamında anlamlı düzeyde farklılaşmadığı gözlenmiştir. Sınıf düzeylerine göre gerçekleştirilen karşılaştırmada ise dijital vatandaşlık ortalamalarının sınıf düzeyi arttıkça arttığı, internet kullanım sıklıkları ve aylık gelirleriyle genel ortalamaları arasındaki bağıntıların ise anlamlı olduğu belirlenmiştir.
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Eğitim, Özel
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Worthington, R. L., ve Whittaker, T. A. (2006). Scale development research a content analysis and recommendations for best practices. The Counseling Psychologist, 34(6), 806-838.
 • Triastuti, R. (2016). Fostering digital citizenship in Indonesia. In proceeding of international conference on teacher training and education. Conference on Teacher Training and Education, 1(1), 494-496.
 • Schermelleh-Engel, K., ve Moosbrugger, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of Psychological Research Online, 8 (2), 23-74
 • Ribble, M. ve Bailey, G. (2007). Digital citizenship in schools. Washington, DC: International Society for Technology in Education.
 • Ribble, M. (2007). Digital citizenship in schools. Eugene, OR: International Society for Technology in Education.
 • Öztürk, M. (2015). Ortaokul öğrencilerinin dijital vatandaşlık düzeyleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kastamonu: Kastamonu Üniversitesi.
 • Özmen, A. (2003). Uygulamalı araştırmalarda örnekleme yöntemleri. Eskişehir: Fen Fakültesi Yayınları.
 • Oyedemi, T. D. (2012). The partially digital: internet, citizenship, social inequalities, and digital citizenship in South Africa. Yayımlanmamış Dooktora Tezi. Nigeria: Obafemı Awolowo University.
 • OECD. (2016). Education gps the world of education at your fingertip. http://gpseducation.oecd.org/IndicatorExplorer?query=13&indicators=N050*N052*N 055*N053*N054*N051*N056%20*N057%20 adresinden 11 Eylül 2017 tarihinde edinilmiştir.
 • Netwong, T. (2013). The using of e-learning to develop digital citizenship and learning achievement in information technology. International Journal of e-Education, eBusiness, e-Management and e-Learning, 3 (2), 135-137.
 • MEB (2017). Milli Eğitim Bakanlığı 2015-2019 stratejik planı. https://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2015_09/10052958_10.09.2015sp17.15imz asz.pdf adresinden 2 Eylül 2017 tarihinde edinilmiştir.
 • Marsh, H.W., Hau, K.T., Artelt, C., Baumert, J., ve Peschar, J.L. (2006). OECD’s brief self-report measure of educational psychology’s most useful affective constructs: Cross-cultural, psychometric comparisons across 25 countries. International Journal of Testing, 6(4), 311-360.
 • Lyons, R. (2012). Investigating student gender and grade level differences in digital citizenship behavior. Yayımlanmamış Doktora Tezi. USA: Walden University.
 • Kocadağ, T. (2012). Öğretmen adaylarının dijital vatandaşlık düzeylerinin belirlenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi.
 • Kline, R.B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling. New York: The Guilford Press.
 • Kline R.B. (2005). Principles and practice of structural equation modeling. New York: Guilford Press.
 • Kaya, A., ve Kaya, B. (2014). Öğretmen adaylarının dijital vatandaşlık algısı. International Journal of Human Sciences, 11(2), 346-361.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi (15. Baskı).Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Karaduman, H. (2011). 6. sınıf Sosyal Bilgiler dersinde dijital vatandaşlığa dayalı etkinliklerin öğrencilerin dijital ortamdaki tutumlarına etkisi ve öğrenme öğretme sürecine yansımaları. Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi.
 • İşman, A. ve Güngören, Ö. C. (2013). Being digital citizen. 4th international conference on new horizons in Education. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 106, 551–556.
 • ISTE, (2013). About ISTE. 03.08.2016 tarihinde https://www.iste.org/about-iste adresinden edinilmiştir.
 • ISTE, (2007). Digital citizenship in schools. 12 Şubat 2017 tarihinde http://www.iste.org/images/excerpts/digcit-excerpt.pdf adresinden edinilmiştir.
 • Huck, S., W. (2012). Reading statistic and research (6th ed.). Boston, MA: Pearson.
 • Hu, L., ve Bentler, P.M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6(1), 1-55.
 • Hollandsworth, R., Donovan, J. ve Welch, M. (2017). Digital citizenship: you can’t go home again. TechTrends, 1-7.
 • Haznedar, Ö. (2012).Üniversite öğrencilerinin bilgi ve iletişim teknolojileri becerilerinin ve eöğrenmeye yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi.
 • Hamutoğlu, N. B., ve Ünal, Y. (2015). Digital citizenship in Turkey and in the world: educatıonal applıcatıons and technology. The Online Journal of Quality in Higher Education, 2(3), 3943.
 • Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., ve Hyun, H. H. (2011). How to design and evaluate research in science education (8th ed.). Boston, MA: McGraw-Hill.
 • Elçi, C. A. (2015). Bilişim teknolojileri ve yazılım dersi öğretim programına yönelik öğrenci görüşlerinin dijital vatandaşlık bağlamında incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Adana: Çukurova Üniversitesi.
 • Çubukçu, A. ve Bayzan, Ş. (2013). Türkiye’de dijital vatandaşlık algısı ve bu algıyı internetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımı ile artırma yöntemleri.Middle Eastern and African Journal of Educational Research, 5, 148-174.
 • Çolak, B., Yalçın, B. ve Korkmaz, S. (2011). Türkiye’de internet kullanımının toplumsal yansımaları. XVI. Türkiye'de İnternet Konferansı’nda sunulan bildiri. İzmir: Ege Üniversitesi.
 • Çepni, O., Oğuz, S. ve Kılcan, B. (2014). İlköğretim öğrencilerinin dijital vatandaşlığa yönelik görüşleri. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 18(3), 251-266.
 • Creswell, J. W. (2012). Educational research: Planning, conducting and evaluating quantitative and qualitative research. Boston: Pearson Education.
 • COE (2016). Demokrasiyi eğitim yoluyla güvence altına alma. https://abdigm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2016_06/08053418_nihai_bildiri_ak_25 __oturum.docx adresinden 11 Eylül 2017 tarihinde edinilmiştir.
 • Check, J. ve Schutt, R. K. (2012). Research methods in education. Boston: Sage Publications.
 • Campbell, D. (2001), “Can the digital divide be contained?”, International labour review, 140 (2), 119-141.
 • Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni, SPSS uygulamaları ve yorum (13.Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Baumgartner, H., ve Homburg, C. (1996). Applications of structural equation modeling in marketing and consumer research: A review. International Journal of Research in Marketing, 13(2), 139-161.
 • Akdağ, M. (2011). SPSS’de istatistiksel analizler. 18 Kasım 2015 tarihinde https://www.iys.inonu.edu.tr/webpanel/dosyalar/669/file/SPSS%20testleri.doc adresinden edinilmiştir.
 • Akbulut, Y. (2010). Sosyal bilimlerde SPSS uygulamaları. İstanbul: İdeal Kültür Yayıncılık.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.