PELİN VARDARLIER
(İstanbul Medipol Üniversitesi, İnsan Kaynakları Yönetimi)
ÖMER ERDEM KOÇAK
(İstanbul Medipol Üniversitesi)
ŞEYMA GÜNER
(İstanbul Medipol Üniversitesi)
Yıl: 2017Cilt: 52Sayı: 3ISSN: 2148-1237 / 2587-0114Sayfa Aralığı: 1 - 21Türkçe

107 2
HASTA HAKLARINA UYMA ALGISININ ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ÖZEL HASTANE ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
Bu araştırma hasta hakları ve örgütsel bağlılık kavramını ele almakta ve hasta hakları uygulamalarının örgütsel bağlılık üzerindeki etkisini değerlendirmektedir. Konu ile ilgili yapılan literatür araştırması sonucunda ve kuramsal açıklamalara dayanarak, örgütsel bağlılığın belirleyici faktörlerinin kurumun hasta haklarına verdiği önem olabileceği öne sürülmüştür. Hasta hakları uygulamaları ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiyi tespit edebilmek üzere hastanelerde çalışan idari personel ve sağlık personeli üzerinde bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmanın amacı kurumun hasta haklarına verdiği önem ile çalışanların örgütsel bağlılık tutumu arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu çalışma ile hastanelerde hasta hakları uygulamalarına riayet edilmesinin çalışan bağlılığına etkisini tespit etme yönünde sonuç elde etmek amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini İstanbul ilinde bulunan özel bir hastane zincirinde görev yapmakta olan idari ve sağlık personeli oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında Aşkar’ın (2006) “Hasta Hakları Ölçeği” ile Meyer ve Allen (1997) tarafından geliştirilen Boylu, Pelit ve Güçer (2007) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Örgütsel Bağlılık Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre hasta hakları uygulamaları ile çalışan bağlılığı algısı arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Hastalara sunulan hizmetin hakkaniyetiyle çalışanların kurumlarına güven duydukları düşünülmektedir. Bunun sonucu olarak kuruma bağlılıklarında artışın görülebileceği sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmanın sonucunda hasta hakları uygulamaları ile sağlık çalışanlarının bağlılığına ilişkin değerlendirmelere yer verilmiştir.
Fen > Tıp > Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Fen > Tıp > Tıbbi Etik
Fen > Tıp > Temel Sağlık Hizmetleri
Sosyal > Davranış Bilimleri
Sosyal > İş
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Sağlık Politikaları ve Hizmetleri
Sosyal > Hukuk
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Weiss H. M., Cropanzano Russell, (1996)."Affeetive Events Theory: A Theoretical Diseussion Of The Strueture, Causes And Consequenees Of Affeetive Experienees At Work", Research İn Organisational Behavior, Cilt:18, Sayı:1, s:1-79.
 • Uğan Çiğdem (2015). Hasta Hakları Algısının Gelişmesinde Medyanın Etkisi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya.
 • Turla A., Karaarslan B., Kocakaya M., Pekşen, Y. (2005).“Hastalara Yeterince Aydınlatma YapılıpYapılmadığı Ve Onam Alınması Durumunun Saptanması”, Turkiye Klinikleri Journal Of Forensic Medicine, Cilt:2, Sayı:2, s:33-38.
 • Tunçer P., (2013). “Örgütlerde performans değerlendirme ve motivasyon”, Sayıştay Dergisi Cilt:1, Sayı:88, s:87-108.
 • Teke A., Uçar M., Demir C., Çelen Ö., Karaalp T., (2007). “ Bir Eğitim Hastanesinde Görev Yapan Hemşirelerin Hasta Hakları Konusundaki Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi”, TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, Cilt:6, Sayı:4, s:259-266.
 • Tanrıverdi H., Özmen M.E., (2011)."Sağlık Çalışanlarının Hasta Haklarına İlişkin Bilgi Düzeylerinin Hasta Memnuniyetine Etkisi" Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt:15, Sayı:3, s: 85-109.
 • Tankoç Sevilay (2015). Hasta Hakları Birim Faaliyetlerinin Hastane Yönetim Süreçlerinin İyileştirilmesine Olan Katkısının Çalışan Algısı Üzerinden Ölçülmesi: Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uygulaması, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı İşletme Programı, Yüksek Lisans Tezi.
 • Sur H., Söylemez D., Özkan E., Belirgen M., Toker S., Ercan H., Hayran O., (2000).“Hekim ve Hastaların Hasta Haklarına Yaklaşımları, 1. Ulusal Sağlık İdaresi Kongresi Bildiri Kitabı” Ankara, s:403- 407.
 • Öztürk, H., Yılmaz,F., Hindistan, S., Çilingir, D., Yeşilçiçek,K., (2007).“Hekim, Hemşire ve Hastaların Hastanede Uygulanan Hasta Haklarını Değerlendirmeleri”, Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi, Cilt:15, Sayı:3, s:145-152.
 • Özer A., Günay O., (2007). “Kayseri İl Merkezinde Çalışan Hekimlerin Hasta Hakları Konusundaki Bilgi Düzeyleri”, Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal ) , Cilt:29, Sayı:1, s:56-63.
 • Özata, Burhan (2015). “Hastanelerde Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Belirlenmesi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi, Cilt:18, Sayı:1, s:155-166.
 • Ölçer, F., (2005).“Departmanlı Mağazalarda Motivasyon Üzerine Bir Araştırma”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:1, Sayı:2, s:1-26.
 • Northcraft, G. B., & Neale, M. A. (1990). Organizational Behavior: A Management Challenge. NY: The Dryden Press, New York.
 • Muhsin H., Gökgöz G. S., Yaşar Ö.,(2007). “Örgütsel Güvenin Belirleyici Faktörleri ve Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama”, Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:17, Sayı:5 s:187-206.
 • Mowday R. T., Steers R. M., Porter L. W., (1979).“The Measurement of Organizational Commitment”, Journal of Vocational Behavior, Cilt:45, Sayı:14, s:224-247.
 • Meyer J. P., Stanley D. J., Herscovitch L., Topolnytsky L., (2002).“Affective, Continuance, and Normative Commitment to the Organization: A Meta-Analysis of Antecedents, Correlates, and Consequences”, Journal of vocational behavior, Cilt:1 Sayı:61, s:20-52.
 • Meyer J. P., Allen N. J., (1991). “A Three-Component Conceptualization of Organizational Commitment”, Human resource management review, Cilt:1, Sayı:1, s:61-89.
 • Meyer ,J. P., Allen, N. J., (1997). Commitment in The Workplace. Sage Publications, No:55, London.
 • Maslow A. H., (1943). “A Theory of Human Motivation", Psychological review, Cilt:50, Sayı:4, sayfa: 370
 • Leong C.S., Furnham A. , Cooper C.L. (1996). “The Moderating Effect of Organizational Commitment on the Occupational Stress Outcome Relationship”, Human Relations, Cilt 49, Sayı 10, s:1345-1361.
 • Kişioğlu A. N., Tüfekçi F., Uskun E., Bakır B., (2001). “An evaluation of informing and informed consent procedure inhospitalized patient in a state hospital” Turkiye Klinikleri Journal of Medical Ethics, Law and History, Cilt:9, Sayı:2, s:98.
 • Karataş H., Kaya Ö. K., Aksoy Ş., Çelik P., Erenler F., (2004). “The Expectations of Families Who Applied to Pediatric Outpatient Clinics and The Evaluation of These Expectations from Patients' Rights Perspective”, Turkiye Klinikleri Journal of Medical Ethics, Law and History, Cilt:12, Sayı:1, s:10.
 • http://www.saglikhakki.org/hastahak-ic.htm , 30.07.2017. https://www.saglik.gov.tr/TR,10461/hasta-haklari-yonetmeligi.html, 11.08.2017.
 • Hair J. F., Black W. C., Babin B. J., Anderson R. E., Tatham R. L. (1998). “Multivariate Data Analysis” Cilt:5, Sayı:3, s:207-219.
 • Fisher C. D., Ashkanasy N. M., (2000). “The Emerging Role of Emotions in Work Life: An Introduction”, Journal of organizational Behavior, Cilt:49, Sayı:2, s: 123-129.
 • Ergüden Merve (2015). Sağlık Kurumlarında Hasta Hakları Kapsamında Hasta Memnuniyetsizliğini Etkileyen Faktörlerin Analizi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Toplam Kalite Yönetimi Anabilim Dalı, Kalite Yönetimi Programı Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
 • Donnelly, J. (1995). Teoride ve Uygulamada Evrensel İnsan Hakları, Yetkin Yayınları, Ankara.
 • Dicle B. G., (2003). “Sağlık Hizmeti Talep Edenlerin Beklenti ve Bilgilerinin Evrensel Hasta Hakları Tanımlarına Göre Değerlendirilmesi”, Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Çekmecelioğlu, H. G., (2005).”Örgüt İkliminin İş Tatmini Ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Bir Araştırma”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt:6, Sayı:2, s:23-39.
 • Brotheridge C. M., Grandey A. A.,(2002). “Emotional Labor and Burnout: Comparing Two Perspectives of People Work”, Journal of vocational behavior, Cilt:60, Sayı:1, s:17-39.
 • Boylu Y., Pelit E.,Güçer E.,(2007). “Akademisyenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma”, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, Cilt:44, Sayı:511, s:55-74.
 • Baş K., Taş H.Y., Özcan S.,(2013).“Sağlık Sektöründe Bilgi Asimetrisinin Hasta Memnuniyetine Etkisi: Yalova Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde Bir Uygulama”, International Conference On Eurasian Economies, Cilt:7, Sayı:3, s:822-831.
 • Balay, Refik (2000). Yönetici ve Öğretmenlerde Örgütsel Bağlılık, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Allen N. J., Meyer J. P., (1990). “The Measurement and Antecedents of Affective, Continuance and Normative Commitment to the Organization”, Journal of occupational and organizational psychology, Cilt:63, Sayı:1, s:1-18.
 • Albrecht S. L., Travaglione T.,(2003). “Trust in Public Sector Senior Management”, International Journal of Human Resource Management, Cilt:14, Sayı:2, s:1-17.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.