H. Pınar KAYA
(Ahi Evran Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Kırşehir, Türkiye)
Yıl: 2017Cilt: 0Sayı: 74ISSN: 2146-3042Sayfa Aralığı: 75 - 96Türkçe

108 4
Bağımsız Denetçilerin Açılış Bakiyeleri Denetimlerine İlişkin Görüşleri: Ankara İlinde Nitel Bir Araştırma
Çalışmanın amacı, denetçilerin açılış bakiyeleri denetimlerinde karşılaştıkları zorlukları ortaya koymak ve bu denetimlerin etkin yapılıp yapılmadığını tespit etmektir. Çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği uygulanmış ve toplam 8 denetçiden elde edilen bilgiler içerik analizi yaklaşımı kullanılarak çözümlenmiştir. Çalışmanın sonucunda, denetçilerin açılış bakiyeleri denetimlerinde karşılaştıkları en büyük sorunun, Vergi Usul Kanunu’na göre hazırlanan dönem sonu finansal tablolar üzerinde, Türkiye Muhasebe Standartları’na uyum için yapılması gereken ek kayıtların cari döneme aktarılması sırasında yaşandığı tespit edilmiştir. Ayrıca açılış bakiyeleri denetimlerinin müşteri işletmeye duyulan güven düzeyi ile alakalı olduğu ve müşteri kabul sürecini etkin gerçekleştiren denetim firmalarının, açılış bakiyeleri denetimi yapmaya ihtiyaç duymadıkları sonucuna ulaşılmıştır.
Sosyal > İşletme Finans
Sosyal > İktisat
Sosyal > İşletme
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”, T. C. Resmi Gazete, 28691, 28 Haziran 2013.
 • Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 300, “Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminin Planlanması Hakkında Tebliğ”, Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 10, T. C. Resmi Gazete, 28867, 30 Aralık 2013.
 • Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 510, “İlk Bağımsız Denetimler–Açılış Bakiyeleri Hakkında Tebliğ”, Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 19, T. C. Resmi Gazete, 28897, 29 Ocak 2014.
 • 1 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliği, T. C. Resmi Gazete, 28141, 13 Aralık 2011.
 • 421 Sıra Numaralı, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, T. C. Resmi Gazete, 28497, 14 Aralık 2012.
 • 397 Sıra Numaralı, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, T. C. Resmi Gazete, 27512, 5 Mart 2010.
 • 362 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, T. C. Resmi Gazete, 26262, 17 Ağustos 2006.
 • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu (2011), T. C. Resmi Gazete, 27846, 14 Şubat 2011.
 • Türnüklü, Abbas (2000), “Eğitimbilim Araştırmalarında Etkin Olarak Kullanılabilecek Nitel Bir Araştırma Tekniği: Görüşme”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, Cilt:6, Sayı:4, ss. 544, 548.
 • Thornton, Grant (2009), “Audit Rotation Policy Good For Companies”, http://www.grantthornton.co.nz/Press/2009-press-releases/audit-rotation-policygood-for-companies.html (27.06.2016).
 • Şenyiğit, Yiğit Bora - Zeytinoğlu, Emin. (2014), “Zorunlu Denetçi Rotasyonunun Denetim Kalitesi Üzerindeki Etkileri: Literatür Araştırması”, İ. Ü. İşletme Fakültesi İşletme İktisadi Enstitüsü Yönetim Dergisi, Yıl: 25 Sayı: 77, ss. 92.
 • Sankaraguruswamy, Srinivasan - Whisenant, Scott. (2003), “Pricing Initial Audit Engagements: Empirical Evidence Following Public Disclosure of Audit Fees”, http://www2.aaahq.org/audit/midyear/04midyear/papers/SankaraguruswamyPricing%20Initial%20Audit%20Engagements%2010%2023%202003.pdf (20.06.2016).
 • PwC (2013), “Mandatory Audit Firm Rotation”, https://www.pwc.com/en_GX/gx/audit-services/publications/assets/pwcpointofview-mandatoryrotation.pdf (27.07.2016).
 • Partadinata, Felicia - Carson, Elizabeth - Tronnes, Per Christen. (2014), “Audit Quality in Initial Audit Engagements: A Quantile Regression Approach”, School of Accounting, University of New South Wales, pp. 2.
 • Oktay, Sadiye (2013), “Bağımsız Denetim Etkinliğinin Arttırılmasında, Denetim Hizmetinde Kalite ve Kalite Kontrol: ABD Düzenlemeleri”, Maliye Finans Yazıları, Sayı: 100, ss. 63.
 • Messier, William F.- Glover, Steven M.- Prawitt, Douglas F. (2012), “Auditing and Assurance Services: A Systematic Approach”, McGraw-Hill Connect Accounting, pp. 69.
 • Kwon, Soo Young - Lim, Young Deok - Simnett, Roger. (2010), “Mandatory Audit Firm Rotation and Audit Quality: Evidence from the Korean Audit Market”, Korea University, pp. 6.
 • Knauer, Corinna Ewelt - Gold, Anna - Pott, Christiane. (2012), “What Do We Know About Mandatory Audit Firm Rotation?”, The Institute of Chartered Accountants of Scotland (ICAS), pp. 10-18.
 • Hill, Jonathan (2015), “Contribution of The Audit to The Capital Markets Union”, European Commission, FEE Audit Conference, http://europa.eu/rapid/pressrelease_SPEECH-15-5251_en.htm (12.07.2016).
 • Hendricks, Arthur G. (1979), “The Initial Audit Engagement”, The CPA Journal, Vol: 49, No: 5, New York State Society of Certified Public Accountants, pp. 9.
 • Henderson, Perry M. (2013), Top Auditing Issues for 2014, CPE Course.
 • Ernst&Young (2011), “PCAOB Rulemaking Docket Matter No. 37, Concept Release on Auditor Independence and Audit Firm Rotation”, http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY_Comment_Letter_on_PCAOB _Rulemaking_Docket_Matter/$FILE/EYCommentLetter_FirmRotation.pdf (28.08.2016).
 • Durukan, Banu - İkiz, Aysun Kapucugil (2007), “Denetim Kalitesi, Kalite ve Hizmet Kalitesine İlişkin Modeller: Kavramsal Çerçeve” Mali Çözüm Dergisi, Sayı: 82, ss. 32.
 • Donald K., Mcconnell - Banks George Y. (2003), “Audit Redux”, Journal of Accountancy, http://www.journalofaccountancy.com/issues/2003/jan/auditredux.html (17.08.2016).
 • Daniels, Bobbie W. - Quinton Booker. (2011), “The Effects of Audit Firm Rotation on Perceived Auditor Independence and Audit Quality”, Research in Accounting Regulation, Vol: 23, No: 1, pp. 78-82.
 • Balsarı, Çağnur Kaytmaz - Varan, Seçil. (2014), “Kaliteli Finansal Raporlamada Denetimin Rolü İle İlgili Tartışmalar”, Mali Çözüm Dergisi, Sayı: 124, ss. 70.
 • Arel, Barbara - Richard, G. Brody - Kurt, Pany. (2005), “Audit Firm Rotation and Audit Quality”, The CPA Journal 75, pp. 36-38.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.