LEVENT BİÇER
(Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye)
Esra HAMAMCIOĞLU
(Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı)
Yıl: 2017Cilt: 12Sayı: 149-150ISSN: 1304-7949Sayfa Aralığı: 71 - 134Türkçe

402 1
Anonim Ortaklık Genel Kurul Toplantılarında Uygulanan Yetersayılar ve Bazı Değerlendirmeler
Anonim ortaklıklarda genel kurul, paysahipleri veya temsilcilerinin katılımı ile yılda enaz bir defa ve gerektiğinde toplanan zorunlu bir organdır. Ortaklığın birçok konudaki kararlarıgenel kurulda alınır. Genel kurulda alınan kararlar, toplantıya katılsın katılmasın tüm ortakları,yönetim kurulunu, diğer yöneticileri ve ortaklığı bağlar. Bu çalışmada anonim ortaklık ge-nel kurul toplantılarında uygulanan yetersayılar, yetersayıların anasözleşme ile değiştirilmesi,anasözleşme ile arttırılan yetersayıların hangi yetersayılarla değiştirilebileceği, oy hakkınındonması ve oy hakkından yoksunluk hallerinin yetersayılara etkisi ile yetersayılara aykırılığınsonuçları incelenmeye çalışılmıştır.
Sosyal > Hukuk
DergiAraştırma MakalesiErişime Kapalı
 • YİĞİT, İlhan, Anonim Ortaklık Genel Kurulunun İşleyişi ve Ortaya Çıkan Sorunlar, İstanbul, Vedat, 2005.
 • YILDIZ, Şükrü, Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Limited Şirketler Hukuku, İs- tanbul, Arıkan, 2007.
 • YILDIZ, Şükrü, Anonim Ortaklıkta Yeni Pay Alma Hakkı, İstanbul, Beta, 1996.
 • YANLI, Veliye / OKUTAN NİLSSON, Gül, “Türk Ticaret Kanunu’nun 198. Mad- desi Uyarınca Bildirim Yapılmamasının Anonim Şirketteki Oy Hakkına Etkisi”, Prof. Dr. Hamdi Yasaman’a Armağan, İstanbul, Oniki Levha, 2017, ss. 771-789.
 • ÜLGEN, Hüseyin, Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Ortaklığın Kuruluştan Son- ra Malvarlığı Değerlerini Devir Alması (Alman Hukuku ile Karşılaştırmalı Ola- rak), Ankara, 1969.
 • UZEL, Necdet, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanu- nuna Göre Anonim Ortaklıkta Esas Sözleşmesel Bağlam, İstanbul, Oniki Levha, 2013.
 • UÇAR, Salter, Tüm Şirketlerde Fesih ve Tasfiye, Kurulması-Faaliyetleri, Çıkma ve Çıkarılma Halleri, Dağılma Sebepleri, İstanbul, Alfa, 1996.
 • TEOMAN, Ömer, Anonim Ortaklıkta Pay Sahibinin Oy Hakkından Yoksunluğu, İs- tanbul, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 1983.
 • TEOMAN, Ömer, “Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Yürürlük Kanununun Anonim ve Limited Ortaklık Genel Kurullarında Toplantı Nisabı Aranmayacağını Öngören Hükümleri”, Regesta, İstanbul, Legal, 2012, ss. 3-7.
 • TEOMAN, Ömer, “Sermaye Ortaklıklarının İnternet Sitesi Açma ve Burada Yasada Öngörülen İçerikleri Yayımlama Yükümlülüğüne Aykırı Davranmanın Yaptırımı Nedir?”, Batider, Cilt: XXVII, Sayı: 4, 2011, ss. 3-13.
 • TEOMAN, Ömer, “Anonim Ortaklık Genel Kurul Toplantısına İlişkin Hazirun Cet- veli”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt: LV, Sayı: 1-2, 1995- 1996, ss. 231-247.
 • TEKİNAY / AKMAN / BURCUOĞLU/ ALTOP, Tekinay Borçlar Hukuku Genel Hü- kümler, İstanbul, Filiz, 1993.
 • TEKİNALP, Ünal, Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, İstanbul, Vedat, 2015.
 • TEKİL, Fahiman, Anonim Şirketler Hukuku, İstanbul, Alkım, 1998.
 • ŞENER, Oruç Hami, Teorik ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku Ders Kitabı, Ankara, Seçkin, 2015.
 • SIFFERT, Rino / FISCHER, Marc Pascal / PETRIN, Martın, Stämpflis Handkom- mentar, GmbH-Recht Revidiertes Recht der Gesellschaft mit beschränkter Haf- tung (Art. 772-827 OR), Zürih, 2008.
 • SEVİ, Ali Murat, Anonim Ortaklıkta Payın Devri, Ankara, Seçkin, 2012.
 • PULAŞLI, Hasan, Şirketler Hukuku Şerhi, C. II, Ankara, Adalet, 2014.
 • PULAŞLI, Hasan, Şirketler Hukuku Şerhi, C. I, Ankara, Adalet, 2014.
 • PULAŞLI, Hasan, “Anonim Şirket Genel Kurul Kararlarının Sakatlığı ve Müeyyi- desi”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: XVII, Sayı: 1-2, 2013, ss. 885-898.
 • POROY, Reha / TEKİNALP, Ünal / ÇAMOĞLU, Ersin, Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku, İstanbul, Beta, 2009.
 • POROY, Reha / TEKİNALP, Ünal / ÇAMOĞLU, Ersin, Ortaklıklar Hukuku I, İstan- bul, Vedat, 2014.
 • PASLI, Ali, “Anonim Ortaklık Genel Kurulunda Kullanılan “Oy”un Hukuki Niteliği”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt: LXVII, Sayı: 1-2, ss. 167-182.
 • ÖZDAMAR, Mehmet, Anonim Ortaklıkların Kendi Paylarını İktisap Etmesi (TTK md. 329), Ankara, Yetkin, 2005.
 • OKUTAN NİLSSON, Gül, Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Şirketler Topluluğu Hukuku, İstanbul, Oniki Levha, 2009.
 • OKUTAN NİLSSON, Gül, Şirketler Topluluğunda Karşılıklı İştirak, http://marmara. dergipark.gov.tr/download/issue-file/425, Erişim Tarihi: 04.07.2016.
 • OĞUZMAN Kemal / BARLAS Nami, Medeni Hukuk, Giriş Kaynaklar Temel Kav- ramlar, İstanbul, Vedat, 2015.
 • NOMER, Haluk N., Kişi Birliklerinde Genel Kurul Kararlarının Geçersizliğine İliş- kin Temel Esaslar, İstanbul, Beta, 2008.
 • MOROĞLU, Erdoğan, Notlu-İçtihatlı Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat, İstan- bul, Beta, 2001.
 • MOROĞLU, Erdoğan, Anonim Ortaklıkta Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü, İstanbul, Oniki Levha, 2014.
 • MOROĞLU, Erdoğan, Anonim Ortaklıklarda Sermaye Artırımı, İstanbul, Oniki Lev- ha, 2015 (Sermaye Artırımı).
 • MOROĞLU, Erdoğan, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Değerlendirme ve Öneriler, İstanbul, Oniki Levha, 2016.
 • MOROĞLU, Erdoğan, “Anonim Ortaklıkta Genel Kurulun Toplantıya Daveti Mera- simine Aykırılığın Genel Kurul Kararına Etkisi ve Yargıtay Kararları”, Makaleler, İstanbul, Oniki Levha, 2010, ss. 171-191.
 • MANAVGAT, Çağlar, Hukuki Bakımdan Halka Açık Anonim Ortaklıklar ve Halka Arz, Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 2016.
 • MANAVGAT, Çağlar, “Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu’ndaki Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi”, Batider, Cilt: XXIX, Sayı: 1, ss. 45-78.
 • KRATZ, Brigitta, CHK - Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, GmbH, Ge- nossenschaft, Handelsregister und Wertpapiere – Bucheffektengesetz Art. 772- 1186 OR und BEG, Zürih, 2012.
 • KORKUT, Ömer, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre Anonim Şirketlerde Ge- nel Kurul Kararlarının Butlanı, Adana, Karahan Kitabevi, 2012.
 • KIRCA, İsmail, “Türk Ticaret Kanunu’nun Genel Kurul Kararlarının İptali Sebepleri ile İptal Davası Açabilecek Kişilere İlişkin Hükümleri Hakkında Bazı Değerlen- dirmeler”, Batider, Cilt: XXXI, Sayı. 4, 2015, ss. 5-11.
 • KIRCA, İsmail / ŞEHİRALİ ÇELİK, Feyzan Hayal / MANAVGAT, Çağlar, Anonim Şirketler Hukuku, C. I, Temel Kavram ve İlkeler, Kuruluş, Yönetim Kurulu, Anka- ra, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları, 2013.
 • KIRCA, İsmail (ŞEHİRALİ ÇELİK, Feyzan Hayal / MANAVGAT, Çağlar), Anonim Şirketler Hukuku, C. 2/2, Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü, Ankara, Ban- ka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları, 2016.
 • KERVANKIRAN, Emrullah, Anonim Şirketlerin Tasfiyesi, Ankara, Seçkin, 2015.
 • KENDİGELEN, Abuzer, Yeni Türk Ticaret Kanunu, Değişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler, İstanbul, Oniki Levha, 2016.
 • KENDİGELEN, Abuzer, “Anonim Şirketlere İlişkin Hükümlerde Benimsenen Bazı Ağırlaştırılmış Nisaplar Bilinçli Bir Tercihin Ürünü mü?”, Banka ve Ticaret Hu- kuku Araştırma Enstitüsü, 60. Yıl Armağanı, Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları, 2015, ss. 95-138.
 • KAYA, Arslan, Gerekçeli, Karşılaştırmalı-Notlu, Türk Ticaret Kanunu ve Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun, İstanbul, Beta, 2016.
 • KARAYALÇIN, Yaşar, Ticaret Hukuku II, Şirketler Hukuku, Ankara, 1973.
 • KARAMANLIOĞLU, Argun, Anonim Ortaklıkta Pay Sahibinin Genel Kurul Top- lantısında Temsili, İstanbul, Vedat, 2016.
 • KARAHAN, Sami (Edit), Şirketler Hukuku, Konya, Mimoza, 2013.
 • KADEROĞLU, Murat, Anonim Şirketlerin İnfisahı, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bi- limler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Kocaeli, 2016.
 • İMREGÜN, Oğuz, Anonim Ortaklıklar, İstanbul, Yasa Yayıncılık, 1989.
 • İMREGÜN, Oğuz, “Türk Hukukunda Anonim Ortaklıklarda Toplantı ve Karar Ye- tersayıları”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt: L., Sayı: 1-4, 1984, ss. 349- 362.
 • İMREGÜN, Oğuz, “Anonim Ortaklıklarda Toplantı ve Karar Yetersayılarının Esas Sözleşme ile Düzenlenmesi”, Bilgi Toplumunda Hukuk, Ünal Tekinalp’e Arma- ğan, Cilt: I, İstanbul, Beta, 2003, ss. 441-454.
 • HONSELL, Heinrich / VOGT, Nedim Peter / WATTER, Rolf, Basler Kommentar, Obligationenrecht, II-I, 4. Auflage, Basel, 2012.
 • HIRSCH, Ernest, Ticaret Hukuku Dersleri, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Yayınları, 1948.
 • GÖRMEZ, Onur, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Rüçhan Hakkının Kısıt- lanması, İstanbul, Beta, 2017.
 • DURAL, Ali, “İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu (TTK m. 454)”, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 2, 2013, ss. 139-157.
 • DURAL, Ali, “Anonim Şirketin Önemli Miktarda Varlığının Satışına İlişkin Genel Kurul Kararının İçeriği ve Kapsamı”, Prof. Dr. Hamdi Yasaman’a Armağan, İs- tanbul 2017, ss. 225-239.
 • DOMANİÇ, Hayri, Anonim Şirketler Hukuku ve Uygulaması, TTK Şerhi II, İstanbul, Temel Yayınları, 1988.
 • DERYAL, Yahya, “Anonim Ortaklık Genel Kurul Kararlarının Hukuki Niteliği”, Prof. Dr. Fahiman Tekil’in Anısına Armağan, İstanbul, 2003, ss. 377-399.
 • ÇOŞTAN, Hülya, Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Göre Birleşme, Bölünme ve Tür De- ğiştirme Kararları, Ankara, Seçkin, 2013.
 • ÇEKER, Mustafa, Anonim Ortaklıkta Oy Hakkı ve Kullanılması, Ankara, Bankacılık Enstitüsü Yayınları, 2000.
 • ÇEBİ, Hakan, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’na Göre Anonim Ortaklıkların Bölün- mesi, İstanbul, Oniki Levha, 2010.
 • COŞGUN KARAMAN, Özlem, Anonim Şirketin Tasfiyesi, Ankara, Adalet, 2015.
 • CENKCİ, Esra, Anonim Ortaklıklarda Kayıtlı Sermaye Sistemi, İstanbul, Oniki Lev- ha, 2015.
 • BİLGİLİ, Fatih / DEMİRKAPI, Ertan, Şirketler Hukuku, Bursa, Dora, 2013.
 • BİÇER, Levent / HAMAMCIOĞLU, Esra, “Anonim Ortaklıklarda Genel Kurulun Devredilemez Yetkileri Kapsamında Önemli Miktarda Şirket Varlığının Toptan Satışı ve Uygulama Alanı (TTK m. 408/2/f)”, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fa- kültesi Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, 2013, ss. 33-52.
 • BAHTİYAR, Mehmet, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2013- 2014 Yılı Ser- maye Piyasası Hukuku Dersi Yayınlanmamış Ders Notları.
 • BAHTİYAR, Mehmet, Ortaklıklar Hukuku, İstanbul, Beta, 2016.
 • BAHTİYAR, Mehmet, Anonim Ortaklık Anasözleşmesi, İstanbul, Beta, 2001.
 • BAHTİYAR, Mehmet, “Anonim Şirket Genel Kurulunda Toplantı Yetersayısının Toplantı Süresince Korunması Şartına İlişkin TTK 418/1 Hükmünün Değerlendi- rilmesi”, Prof. Dr. Hamdi Yasaman’a Armağan, İstanbul 2017, ss. 59-102.
 • BAHTİYAR, Mehmet / HAMAMCIOĞLU, Esra, Anonim Ortaklık Genel Kurul Top- lantıları, İstanbul, Beta, 2014.
 • ARSLANLI, Halil, Anonim Şirketler II-III, Anonim Şirketin Organizasyonu ve Tah- viller, İstanbul, Fakülteler Matbaası, 1960.
 • ANSAY, Tuğrul, Anonim Şirketler Hukuku, Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku Araş- tırma Enstitüsü Yayınları, 1982.
 • ALTAŞ, Soner, 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Şirketler Hukukuna İliş- kin Yüksek Yargı Kararları, Anonim Şirketler-Limited Şirketler, Ankara, Seçkin, 2016.
 • AKIN, Murat Yusuf, Anonim Ortaklıkta Bağlı Nama Yazılı Hisseler, İstanbul, Beta, 2013.
 • AKBAY, Direnç, Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Limited Ortaklık Genel Ku- rulunun Toplanma ve Karar Alma Esasları, İstanbul, Beta, 2010.
 • ADIGÜZEL, Burak, “Anonim Şirketlerde Rüçhan Hakkının Kaldırılması veya Sınırlan- dırılması”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: 18, Sayı: 1, 2014, ss. 1-48.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.