TANER ÇİFÇİ
(Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye)
YURDAL DİKMENLİ
(Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı, Kırşehir, Türkiye)
Yıl: 2018Cilt: 0Sayı: 28ISSN: 1308-9196 / 1308-7363Sayfa Aralığı: 1 - 30Türkçe

291 12
COĞRAFYA VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ ÖZDEĞERLENDİRME DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
Bu çalışmanın amacı, cinsiyet, bölüm, mezun olunan lise türü, kişisel bilgisayara sahip olup olmama ve algılanan bilgisayar kullanım düzeyine göre coğrafya ve sosyal bilgiler öğretmen adaylarının TPAB öz değerlendirme düzeylerini incelemektir. Bu araştırma ilişkisel tarama modeli ile yapılmış nicel bir çalışmadır. Çalışmaya Gazi ve Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi ve Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim dalında dördüncü sınıflarda öğrenim gören 130 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmada verilerin toplanmasına yönelik “teknolojik pedagojik alan bilgisi öz değerlendirme ölçeği” kullanılmıştır. Teknolojik pedagojik alan bilgisi öz değerlendirme düzeyini oluşturan bileşenler ile bağımsız değişkenler arasında ilişkisiz örneklemler için normal dağılım gösteren verilerde t- Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA), normal dağılım göstermeyen verilerde ise Kruskal Wallis H testi yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda cinsiyete göre alan bilgi düzeyinde erkekler lehine; lise türünde düz lise ile meslek lisesi arasında meslek lisesi lehine, meslek lisesi ile Anadolu öğretmen lisesi arasında Anadolu öğretmen lisesi lehine, meslek lisesi ile Anadolu lisesi arasında Anadolu lisesi lehine anlamlı farklılık bulunmuştur. Ayrıca kişisel bilgisayara sahip olan öğretmen adaylarının olmayan öğretmen adaylarına göre teknolojik pedagojik alan bilgisi düzeylerinin anlamlı düzeyde yüksek olduğu belirlenmiştir.
Fen > Temel Bilimler > Matematik
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.