ESRA KELEŞ
(Trabzon Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Trabzon, Türkiye)
EBRU TURAN GÜNTEPE
(Giresun Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Giresun, Türkiye)
Yıl: 2018Cilt: 8Sayı: 3ISSN: 2146-7455 / 2146-7455Sayfa Aralığı: 142 - 157Türkçe

159 1
Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Teknolojiyi Öğrenme - Öğretme Sürecine Entegrasyonu
Bu çalışmanın amacı, öğretim elemanlarının öğrenme öğretme sürecine teknolojiyi entegre etme durumlarını belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda; öğretim elemanlarının öğrenme öğretme sürecinde kullandıkları teknolojiler nelerdir ve bu teknolojileri nasıl kullanıyorlar? Bu teknolojileri kullanırken yaşadıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik buldukları çözüm yolları nelerdir? sorularına cevap aranmıştır. Çalışma nitel araştırma desenlerinden biri olan durum çalışması kapsamında yürütülmüştür. Bu bağlamda farklı branşlardaki yirmi dokuz öğretim elemanına açık-uçlu sorulardan oluşan bir anket uygulanmıştır. Bu anket yardımıyla toplanan veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Yapılan çalışmanın sonucunda; öğretim elemanlarının derslerinde bilgisayar, projeksiyon, tablet, akıllı tahta vb. teknolojilerden yararlandığı görülmüştür. Öğretim elemanlarının öğretim sürecinde yararlanılan bu teknolojileri bir araç olarak kullandıkları ve bu süreçte öğretmenin rolünün önemli olduğunu düşündüklerini belirlenmiştir. Ayrıca öğretim elemanları teknolojinin; dersi zenginleştirdiği ve kolaylaştırdığı, ilgiyi arttırdığı, zaman kazandırdığı ve kalıcı öğrenmeyi desteklediği görüşünü taşımaktadır. Öğretim elemanlarının teknolojiyi derslerinde kullanırken; teknik altyapı eksikliği, teknoloji bilgisinin yetersizliği ve teknik aksaklıklardan kaynaklanan sorunlar yaşadıkları; bu sorunlara paydaşlardan yardım isteme, deneme yanılma metodunu kullanma, farklı teknolojik aletler kullanma veya alternatif yollar deneme gibi çözümler ürettikleri görülmüştür.
Fen > Temel Bilimler > Matematik
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Eğitim, Özel
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Abeysekera, L. ve Dawson, P. (2014). Motivation and Cognitive Load in the Flipped Classroom: Definition, Rationale and Call for Research. Higher Education Research and Development, 34(1) 1- 14.
 • Akdağ, M. ve Tok, H. (2008). Geleneksel Öğretim ile Powerpoint Sunum Destekli Öğretimin Öğrenci Erişisine Etkisi. Eğitim ve Bilim, 33(147), 26-34.
 • Akgün, F. (2017). Investigation of Instructional Technology Acceptance and Individual Innovativeness of Academicians. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 8(3), 291-322.
 • Akpınar, Y. (2003). Öğretmenlerin Yeni Bilgi Teknolojileri Kullanımında Yükseköğretimin Etkisi: İstanbul Okulları Örneği. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(2), 79-96.
 • Al-Husseini, S. ve Elbeltagi, I. (2016). Transformational Leadership And Innovation: A Comparison Study Between Iraq's Public And Private Higher Education. Studies in Higher Education, 41(1), 159- 181.
 • Angeli, C. ve Valanides, N. (2009). Epistemological and Methodological Issues for Theconceptualization, Development, and Assessment of ICT–TPCK: Advances in Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK). Computers and Education, 52(1), 154-168.
 • Arslan, Z. (2016). Eğitim Bilişim Ağı'ndaki Matematik Dersi İçeriğine İlişkin Öğretmen Görüşleri: Trabzon İli Örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Ashrafzadeh, A. ve Sayadian, S. (2015). University Instructors’ Concerns and Perceptions of Technology Integration. Computers in Human Behavior, 49, 62-73.
 • Ayvacı, H. Ş., Bakırcı, A. G. H. ve Başak, M. H. (2014). Fatih Projesinin Uygulama Sürecinde Ortaya Çıkan Sorunların İdareciler, Öğretmenler ve Öğrenciler Tarafından Değerlendirilmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 20-46.
 • Baki, A. (1996) Matematik Öğretiminde Bilgisayar Her Şey midir? Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 135- 143.
 • Baki, A., Yalçınkaya, H. A., Özpınar, İ. ve Uzun, S. Ç. (2009). İlköğretim Matematik Öğretmenleri ve Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojilerine Bakışlarının Karşılaştırılması. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 1(1), 67-85.
 • Balcı, E. Ö., Gökkaya, Z. ve Kar, A. (2013). Fatih Projesinin Üniversiteler Yüzü, İstanbul Journal of Social Sciences, 5, 13-30.
 • Baran, B. (2010). Experiences from the Process of Designing Lessons with Interactive Whiteboard: ASSURE as a Road Map. Contemporary Educational Technology, 1(4). 367-380.
 • Başerer, Z. ve Kısaç, İ. (2017). Öğretmen Adaylarının İnterneti Kullanma Amaçlarına Göre İletişim Becerileri ve Öz Yeterlik Düzeyleri. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 117-129.
 • Bauer, M. W. (2003). Classical content analysis: A review. In M. W. Bauer & G. Gaskell (Eds.), Qualitative researching with text, image and sound (pp. 131-151). London: Sage.
 • Bayazıt, A. ve Seferoğlu, S. S. (2009). Türkiye’deki Teknoloji Politikalarında Eğitimin Yeri Ve Öğretmen Yetiştirme Politikaları. TBD 26. Ulusal Bilişim Kurultayı, 12. Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim Kongresi (BTIE'2009) Bildiriler Kitabı, 7-11. Ankara: Türkiye Bilişim Derneği.
 • Brey, P. (2006). Evaluating The Social and Cultural Implications of the Internet. Computers and Society, 36 (3), 41- 48.
 • Brown, D. ve Warschauer, M. (2006). From the University to the Elementary Classroom: Students' Experiences in Learning to İntegrate Technology in Instruction. Journal of Technology and Teacher Education, 14(3), 599-621.
 • Buchanan, T., Sainter, P. ve Saunders, G. (2013). Factors Affecting Faculty Use of Learning Technologies: Implications for Models of Technology Adoption. Journal of Computing in Higher Education, 25(1), 1-11.
 • Ceyhan, E. (2004). Bilgisayar Kaygı Düzeyleri Farklı Öğretmen Adaylarının Stresle Başa Çıkma Davranışları. Eğitim ve Bilim Dergisi, 29(32), 15-24.
 • Chai, C. S., Koh, J. H. L. ve Tsai, C.C. (2013). A Review of Technological Pedagogical Content Knowledge. Educational Technology and Society, 16(2), 31–51.
 • Çağıltay, K., Çakıroğlu, J., Çağıltay, N. ve Çakıroğlu, E. (2001). Öğretimde Bilgisayar Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 21(1), 19-28.
 • Çağıltay, K., Yıldırım, S., Aslan, İ., Gök, A., Gürel, G., Karakuş, T., ... ve Yıldız, İ. (2007). Öğretim teknolojilerinin üniversitede kullanımına yönelik alışkanlıklar ve beklentiler: Betimleyici bir çalışma. Akademik Bilişim’ 07 - IX. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 31 Ocak - 2 Şubat 2007 Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya.
 • Çelik, S. (2011). Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Teknoloji Uyarlama Düzeyleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 44(2), 141- 163.
 • Demirer, V. ve Dikmen, C. H. (2018). Öğretmenlerin FATİH Projesine Yönelik Görüşlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Bağlamında İncelenmesi. İlköğretim Online, 17(1), 26-46.
 • Ekiz, H., Yavuz, B. ve Huseyin, U. (2003). Mantık Devreleri Dersine Yönelik Internet Destekli Uzaktan Eğitim Uygulaması. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(4), 92-99.
 • Fraenkel, J. R. ve Wallen, N. (2000). How to design and evaluate research in education (4th ed.). NY: McGraw-Hill.
 • Fluck, A. (2003). Integration or Transformation? A Crossnational Study of Information and Communication Technology in School Education, Unpublished Phd Dissertation, University of Tasmania.
 • Gall, M. D., Borg, W. R. ve Gall, J. P. (1996). Educational Research: An Introduction. Longman Publishing.
 • Georgina, D. A. ve Hosford, C. C. (2009) Higher Education Faculty Perceptions on Technology Integration and Training, Teaching and Teacher Education, 25, 690-696.
 • Georgina, D. A., ve Olson, M.R. (2008). Integration of Technology In Higher Education: A Review of Faculty Self Perceptions, The Internet and Higher Education, 11(1), 1-8.
 • Gündüz, Ş. ve Odabaşı, F. (2004). Bilgi Çağında Öğretmen Adaylarının Eğitiminde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Dersinin Önemi. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3(1), 43-48.
 • Hardy, J. V. (1998). Teacher Attitudes Toward and Knowledge of Computer Technology. Computers in the Schools, 14(3/4), 119-136.
 • Heck, D. ve Sweeney, T. (2013). Using Most Significant Change Stories to Document the Impact of the Teaching Teachers for the Future Project: An Australian Teacher Education Story. Australian Educational Computing, 27(3), 36-47.
 • Hew, K. F. ve Brush, T. (2007). Integrating Technology into K-12 Teaching and Learning: Current Knowledge Gaps and Recommendations for Future Research. Educational Technology Research & Development, 55, 223–252.
 • Hu, P. J., Clark, T. H. K. ve Ma, W.W. (2003). Examining Technology Acceptance by School Teachers: A Longitudial Study. Information & Management, 41(2), 227-241.
 • Kaya, Z. ve Yılayaz, Ö. (2013). Öğretmen Eğitimine Teknoloji Entegrasyonu Modelleri ve Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(8), 57-83.
 • Keleş, E. ve Turan, E. (2015) Öğretmenlerin Fırsatları Arttırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Hakkındaki Görüşleri. Turkish Journal of Education, 4(2), 17-28.
 • Konur, K. B., Sezen, G. ve Tekbıyık, A. (2008, Mayıs). Fen ve Teknoloji Derslerinde Yapılandırmacı Yaklaşıma Dayalı Etkinliklerde Öğretim Teknolojilerinin Kullanılabilirliğine Yönelik Öğretmen Görüşleri. The 8th International Educational Technology Conference, Eskişehir.
 • Kreijns, K., Van Acker, F., Vermeulen, M. ve Buuren., H (2013). What Stimulates Teachers to Integrate ICT in Their Pedagogical Practices? The Use of Digital Learning Materials in Education. Computers in Human Behavior, 29(1), 217–225.
 • Kurt, A. A. ve Orhan, D. (2015). Eğitim Teknolojileri Okumaları, B. Akkoyunlu, A. İşman, H. F. Odabaşı (Eds), Okuryazarlığın Yükseköğretime Yansımaları (ss.65-83). Ankara: Pegem Akademi
 • Levin, B., He. Y. ve Robbins, H. (2006). Comparative analysis of preservice teachers’ reflective thinking in synchronous versus asynchronous online case discussions. Journal of Technology and Teacher Education, 14(3), 439–460.
 • Lisowski, L., Lisowski, J. A. ve Nicolia, S. (2006). Infusing Technology into Teacher Education: Doing More with Less. Computers in The Schools, 23(3), 71-92.
 • Mercer, D. M. (2002). Synchronous communication in collaborative onlinelearning: Learners' perspectives. Yayınlanmamış doktora tezi. University of Toronto, Canada.
 • Mustafa, M. Q. ve Şahin, S. (2013). Öğretim Elemanlarının Öğretim Amaçlı İnternet Kullanımına Dair Görüşleri. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 3(2), 42-52.
 • Odabaşı, H. F. (2010). Bilgi ve İletişim Teknolojileri Işığında Dönüşümler, H. F. Odabaşı (Ed.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Owen, P. S. ve Demb, A. (2004). Change Dynamics and Leadership in Technology Implementation. The Journal of Higher Education, 75(6), 636-666.
 • Parker, D. R. (1997). Increasing Faculty Use of Technology in Teaching and Teacher Education. Journal of Technology and Teacher Education, 5(2/3), 170-182.
 • Pugh, K.L., Liu, L. ve Wang, P. (2018). Technology Integration in a K-12 Frontier District. In E. Langran & J. Borup (Eds.), Proceedings of Society for Information Technology and Teacher Education International Conference (pp. 2117-2122). Washington, D.C., United States: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).
 • Rehm, M. L., Allison, B. N. ve Johnson, L. D. (2003). The Internet and Critical Issues for Families. Journal of Family and Consumer Sciences Education, 21(2), 33-43.
 • Rüzgar, Y. B. (2005). Bilginin Eğitim Teknolojilerinden Yararlanarak Eğitimde Paylaşımı. Turkish Online Journal Of Educational Technology, 4(3), 114-119.
 • Sadi, S., Şekerci, A. R., Kurban, B., Topu, F. B., Demirel, T., Tosun, C., Demirci, T. ve Göktaş, Y. (2008). Öğretmen Eğitiminde Teknolojinin Etkin Kullanımı: Öğretim Elemanları Ve Öğretmen Adaylarının Görüşleri. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 1(3), 43-49. Seferoğlu, S. S. (2007). Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Tasarımı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Seferoğlu, S. S. ve Akbıyık, C. (2005). İlköğretim Öğretmenlerinin Bilgisayara Yönelik Öz-Yeterlik Algıları Üzerine Bir Çalışma. Eurasian Journal of Educational Research, 19, 89-101.
 • Sert, G., Kurtoğlu, M., Akıncı, A. ve Seferoğlu, S. S. (2012). Öğretmenlerin Teknoloji Kullanma Durumlarını İnceleyen Araştırmalara Bir Bakış: Bir İçerik Analizi Çalışması. Akademik Bilişim, 1-3 Şubat 2012 / Uşak Üniversitesi, Uşak.
 • Shank, P. ve Doughty, V. (2001). Learning anew: An exploratory study about new online learners’ perceptions of people interaction and learning to learn in an online course. In EdMedia: World Conference on Educational Media and Technology (pp. 2167-2171). Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).
 • Shen, C. X., Liu, R. D. ve Wang, D. (2013). Why Are Children Attracted to the Internet? The Role of Need Satisfaction Perceived Online and Perceived in Daily Real Life. Computers in Human Behavior, 29(1), 185–192.
 • Şahin, S. (2008). Eğitim Fakültelerinde Öğretim Elemanlarının Öğretim Amaçlı Bilgisayar Kullanımı (Ss. 940–943). International Educational Technology Conference (IECT) 2008, Sunulmuş Bildiri, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Şimşek, Ö., Demir, S., Bağçeci, B. ve Kinay, İ. (2013). Öğretim Elemanlarının Teknopedagojik Eğitim Yeterliliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 14(1), 1-23.
 • Taşkesen, S. ve Yılmaz, M. (2018). 3D Modelleme Programları ve Figür İmajlarının Desen Dersi Başarılarına Etkisi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(1), 49-55.
 • Turan- Güntepe, E. (2015). Eğitim fakültesindeki öğretim elemanlarının eş merkezli halka modeline göre teknoloji entegrasyon sürecini değerlendirme. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Turan, A. H. ve Çolakoğlu, B. E. (2011). Yüksek öğrenimde öğretim elemanlarının teknoloji kabulü ve kullanımı: Adnan Menderes Üniversitesinde Ampirik Bir Değerlendirme. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 9(1), 106-121.Turan, S. (2002). Teknolojinin Okul Yönetiminde Etkin Kullanımında Eğitim Yöneticisinin Rolü. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 30, 271–281.
 • Usluel, Y. K. ve Seferoğlu, S. S. (2004). Öğretim Elemanlarının Bilgi Teknolojilerini Kullanmada Karşılaştıkları Engeller, Çözüm Önerileri ve Öz-Yeterlik Algıları. Eğitim Bilimleri Ve Uygulama, 3(6), 143-157.
 • Uslupehlivan, E., Erden, M. K. ve Cebesoy, Ü. B. (2017). Öğretmen Adaylarının Dijital Öykü Oluşturma Deneyimleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10, 1-22.
 • Wachira, P. ve Keengwe, J. (2011). Technology Integration Barriers: Urban School Mathematics Teachers Perspectives. Journal of Science of Education Technology, 20, 17–25.
 • Weiser, E. B. (2001). The Functions of Internet Use and Their Social and Psychological Consequences. Cyberpsychology & Behavior, 4(6), 723-743.
 • Yanpar, T., Koray, Ö., Parmaksız, R. Ş. ve Arslan, A. (2006). İlköğretim Öğretmen Adayları Tarafından Hazırlanan El Yapımı ve Teknoloji Temelli Materyallerin Yaratıcılık Boyutları Açısından İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 12(1), 129-148.
 • Yavuz, S., ve Coşkun, E. A. (2008). Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Eğitimde Teknoloji Kullanımına İlişkin Tutum ve Düşünceleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(34), 276-286.
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (8. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, K. ve Horzum, M. B. (2005). Küreselleşme, Bilgi Teknolojileri ve Üniversite. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(10), 103-121.
 • YÖK. (2007). Eğitim Fakültelerinde Uygulanacak Yeni Programlar Hakkında Açıklama.
 • http://www.yok.gov.tr/documents/10279/49665/aciklama_programlar/aa7bd091-9328-4df7- aafa-2b99edb6872f. 20 Haziran 2018
 • YÖK. (2018). Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları.
 • http://www.yok.gov.tr/documents/10279/41805112/AA_Sunus_+Onsoz_Uygulama_Yonergesi.pd f. 10 Haziran 2018.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.