İbrahim LİMON
(Doktora Öğrencisi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bilim Dalı, Bolu ,Türkiye)
MEHMET DURNALI
(Doktora Öğrencisi, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Bilim Dalı, Ankara, Türkiye)
Yıl: 2018Cilt: 8Sayı: 1ISSN: 2146-7455 / 2146-7455Sayfa Aralığı: 26 - 40Türkçe

266 1
Doktora Öğrencilerinin Doktora Eğitimi ve Öğretim Üyelerine Yönelik Metaforik Algıları
Bu çalışmanın amacı, doktora öğrencilerinin ‘doktora ‘eğitimi’ ve ‘öğretim üyelerine’ yönelik algılarını metaforlar aracılığı ile belirlemektir. Çalışma grubu farklı üniversite ve bölümlerde doktora eğitimine aktif olarak devam eden 63 doktora öğrencisinden oluşmaktadır. Araştırmanın çalışma grubu amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden biri olan olgubilim deseninde kurgulanmış; elde edilen veri içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış bir metafor formu kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda, katılımcıların doktora eğitimine yönelik 52 farklı toplam 56 metafor ürettikleri görülmüştür. Bu metaforlar gerekçelerin niteliklerine göre kategorilere ayrıldığında; 29 metaforun olumlu; 25 metaforun olumsuz ve 2 metaforun ise yansız algıları yansıttığı görülmektedir. Öğretim üyelerine yönelik 43 farklı toplam 58 metafor ortaya konmuştur. Bu metaforlar gerekçelerin niteliklerine göre kategorilere ayrıldığında; 38 metaforun olumlu algıları, 12 metaforun olumsuz algıları, 1 metaforun yansız algıları yansıttığı; 7 metaforun ise iki yönlü olduğu değerlendirilmiştir.
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Eğitim, Özel
Sosyal > Müzik
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.