EMEL İŞTAR IŞIKLI
(Düzce Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Düzce, Türkiye)
Yıl: 2018Cilt: 53Sayı: 1ISSN: 2148-1237 / 2587-0114Sayfa Aralığı: 259 - 272Türkçe

92 1
HASTANE ÇALIŞANLARINDA TÜKENMİŞLİK: DÜZCE VE SAKARYA İLİ ÖRNEĞİ
Bu çalışmanın temel amacı, hastane çalışanlarının tükenmişlik düzeylerini belirlemek ve çalışanların demografik değişkenlerine göre tükenmişlik düzeylerinde farklılık olup olmadığını açıklamaktır. Çalışmada çalışanların tükenmişlik düzeylerini ölçmek için Maslach ve Jackson (1986) tarafından geliştirilen ve Ergin (1992) tarafından Türkçeye uyarlaması yapılan "Maslach Tükenmişlik Envanteri" kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini Düzce ve Sakarya illerinde çalışan 122 hastane çalışanı oluşturmuştur. Araştırma grubunun %77,9’u kadındır ve kadınların duygusal tükenme puanı erkeklere göre daha yüksek olarak saptanmıştır. Bekarların duygusal tükenme puanları evlilerden daha yüksek çıkmıştır. Bu çalışmanın bulguları, hemşire ve sağlık memurlarının duygusal tükenme puanlarının, diğer hastane çalışanlarından daha yüksek olduğu sonucunu vermiştir.
Fen > Tıp > Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Fen > Tıp > Temel Sağlık Hizmetleri
Sosyal > Davranış Bilimleri
Sosyal > İş
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Sağlık Politikaları ve Hizmetleri
Sosyal > İşletme
Sosyal > Psikoloji
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Alexander, L. (2015). Burnout: Impact on Nursing and Quality of Care, http://www.netce.com/coursecontent.php?courseid=1167 (Erişim Tarihi:29.01.2018).
 • Aloğlu, N. (2017). Sosyal Sermayenin Tükenmişlik Üzerine Etkisi: Kahramanmaraş’ta Bir Alan Çalışması. International Journal Of Disciplines Economics & Administrative Sciences Studies. 3(4). 328-343.
 • Arifoğlu, B. (2000). KKTC Hastanelerindeki Hemşirelerin İş Doyumu ve Tükenmişlik Düzeyleri. . I.Uluslararası ve VIII. Ulusal Hemşirelik Kongresi (Kongre Kitabı). Antalya 29 Ekim- 2 Kasım, 85- 91.
 • Canbaz, S., Sünter, A.T., Dabak, Ş., Öz, H., Pekşen, Y. (2001) Hemşirelerde Tükenmişlik Sendromu, İş Doyumu ve İşe Bağlı Gerginlik. Hemşirelik Forumu Dergisi, 4(2):31-34.
 • Çimen, M. (2017). Sağlık Kurumlarında Tükenmişlik. Sağlık Kurumları Yönetiminde Örgütsel Davranış Konuları (Ed. Çimen, M. ve Deniz, S.) Nobel Yayıncılık: Ankaraer, 260-274.
 • Demir, A. (2004) Hemşirelikte Tükenmişliğe Bir Bakış. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 7(1):71-79.
 • Ergin, C. (1992.) Doktor Ve Hemşirelerde Tükenmişlik ve Maslach Tükenmişlik Ölçeğinin Uyarlanması, VII. Ulusal Psikoloji Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Ergin, C. (1996). Sağlık Personelinin İş Anlayışları ve Tutumları Araştırması. T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü. Ankara.
 • Freudenberger, N.J. (1974). Staff Burnout. Journal of Social Issues. 30: 159-165.
 • Gülseren, Ş., Karaduman, E., Kültür, S. (2000). Hemşire ve Teknisyenlerde Tükenmişlik Sendromu ve Depresif Belirti Düzeyi. Kriz Dergisi, 9(1): 27-38.
 • Güneş, N. ve Üstün B. (2010). Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeyi Ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences. 11( 4), s. 48- 58.
 • Kaya, M., Üner, S., Karanfil, E., Uluyol, R., Yüksel, F., Yüksel, M. (2010). Birinci Basamak Sağlık Çalışanlarının Tükenmişlik Durumları. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 2007: 6 (5).
 • Kılıç, T. ve Ak, H. (2017). Kamu Ve Özel Hastanede Çalışan Personellerin Tükenmişlik Seviyelerinin Karşılaştırılması. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 6(1): 72 – 79.
 • Metin, Ö. ve Gök-Özer, F. (2007). Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeyinin Belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 10: 1, 58-66.
 • Özdemir, K., Özdemir H.D., Çoşkun, A., Çınar, Z. (1999) Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Elemanlarında Mesleki Tükenmişlik Ölçeğinin Değerlendirilmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2(2):98-104.
 • Şenturan, L., Gülseven-Karabacak, B., Ecevit-Alpar, Ş., Sabuncu, N. (2009). Hemodiyaliz Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeyi. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 2(2), 33-45.
 • Torun, A. (1995). Tükenmişlik, Aile Yapısı ve Sosyal Destek İlişkileri Üzerine Bir İnceleme. Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
 • Üner, S., Bossi T.B., Erçeltik, Ö., Ertuğrul, İ., Göde, S., Kılıç, L. (2004). Keçiören İlçesi Sağlık Grup Başkanlığı'na Bağlı Birinci Basamak Sağlık Çalışanlarının Maslach Tükenmişlik Ölçeğine Göre İncelenmesi. 9. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Bildiri Özet Kitabı. Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 2004, 303.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.