Merve TURAN
(Florida State University, Tallahassee, FL, USA)
IŞIL KOÇ SARI
(İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Hastanesi, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 2018Cilt: 5Sayı: 2ISSN: 2148-3485 / 2148-3272Sayfa Aralığı: 107 - 121Türkçe

260 0
Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Genetik Kavramlarına İlişkin Kavramsal Anlamaları ve Kavram Yanılgıları
Bu çalışmanın amacı, öğrencilerin genetik kavramlarına ilişkin kavramsal anlama düzeylerini ve kavram yanılgılarını belirleme ktir. Çalışmanın örneklemini İstanbul ili Fatih ilçesinde bulunan iki devlet ortaokulunun sekizinci sınıfında öğrenim gören 237 öğrenci oluşturmaktadır. Betimsel tarama modelinde yürütülen çalışmada veri toplama aracı olarak Genetik Kavramsal Anlama Testi kullanılmıştır (Lewis ve Wood-Robinson, 2000). Çalışma verilerinin istatistiksel analizi bir paket program kullanılarak yapılmıştır. Çalışma bulgularına göre, öğrencilerin temel genetik kavramları hakkında kavram yanılgılarına sahip oldukları görülmüştür. Çalışmanın bulgularına dayanarak bu kavram yanılgılarının giderilmesine yönelik önerilerde bulunulmuştur.
Fen > Temel Bilimler > Matematik
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Eğitim, Özel
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Adıgüzel, R. (2006). Mitoz ve mayoz hücre bölünmesi konusundaki kavram yanılgılarının tespiti ve bu konudaki fen bilgisi öğretmenlerinin çözüm önerileri (Muğla ili örneği) (YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi). Muğla Üniversitesi, Muğla.
 • Atılboz, N. G. (2004). Lise 1. sınıf öğrencilerinin mitoz ve mayoz bölünme konuları ile ilgili anlama düzeyleri ve kavram yanılgıları. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(3), 147-157.
 • Ausubel, D. P. (1968). Educational psychology. A cognitive review. New York, NY: Holt, Rinehart ve Winston.
 • Aydoğan, S., GüneĢ, B. ve Gülçiçek, Ç. (2003). Isı ve sıcaklık kavram yanılgıları. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(2), 111-124.
 • Bahar, M. (2002). Students‘ learning difficulties in biology: reasons and solutions, Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 73-82.
 • Bahar, M., Johnstone, A. H. ve Hansell, M. H. (1999). Revisiting learning difficulties in biology. Journal of Biological Education, 33(2), 84-86.
 • Bahar, M., Johnstone, A. H. ve Sutcliffe, R. G. (1999). Investigation of students‘ cognitive structure in elementary genetics through word association tests. Journal of Biological Education, 33(3), 134-141.
 • Banet, E. ve Ayuso, E. (2000). Teaching genetics at secondary school: a strategy for teaching about the location of inheritance information. Science Education, 84(3), 313-351.
 • Bodner, G., Klobuchar, M. ve Geelan, D. (2001). The many forms of constructivism. Journal of Chemical Education, 78(8), 1107-1134.
 • Bowling, B. V., Acra, E. E., Wang, L., Myers, M. F., Dean, G. E., Markle, G. C., Moskalik, C. L. ve Huether, C. A. (2008). Development and evaluation of a genetics literacy assessment instrument for undergraduates. Genetics, 178(1), 15-22.
 • Bybee, R. W. (1997). Achieving scientific literacy: from purposes to practices. Portsmouth, NH: Heinemann.
 • Chuang, H. F. ve Cheng, Y. J. (2003). A study on attitudes toward biology and learning environment of the seventh grade students. Chinese Journal of Science Education, 11(2), 171-194.
 • Colburn, A. (2000). Constructivism: science education‘s ―grand unifying theory‖. The Clearing House, 74(1), 9-12.
 • Eyidoğan, F. ve Güneysu, S. (2002). Ġlköğretim 8. sınıf fen bilgisi kitaplarındaki kavram yanılgılarının incelenmesi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildiriler Kitabı (s.72-75). 16-18 Eylül 2002, Ankara. Ankara: ODTÜ.
 • Fraenkel, J. R. ve Wallen, N. E. (2006). How to design and evaluate research in education (6 th ed.). Boston, MA: McGraw-Hill.
 • Fisher, K. M. (1990). Semantic-networking: the new-kid on the block. Journal of Research in Science Teaching, 27(10), 1001-1018.
 • Griffiths, A. K., Thomey, K., Cooke, B. ve Normore, G. (1988). Remediation of student-specific misconception relating to three science concepts. Journal of Research in Science Teaching, 25 (9), 709-719.
 • Kaptan, F. ve Korkmaz, H. (2001). Ġlköğretimde fen bilgisi öğretimi, ilköğretimde etkili öğretmen ve öğrenme öğretmen el kitabı, modül 7. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel araĢtırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Lewis, J. ve Wood-Robinson, C. (2000). Genes, chromosomes, cell division and inheritance-do students see any relationship? International Journal of Science Education, 22(2), 177-195.
 • Lewis, J., Leach, J. ve Wood-Robinson, C. (2000a). All in the gene? Young people‘s understanding of the nature of genes, Journal of Biological Education, 34(2), 74-79.
 • Lewis, J., Leach, J. ve Wood-Robinson, C. (2000b). Chromosomes: the missing link- young people‘s understanding of mitosis, meiosis, and fertilisation. Journal of Biological Education, 34(4), 189-199.
 • Lewis, J., Leach, J. ve Wood-Robinson, C. (2000c). What‘s in a cell? Young people‘s understanding of the genetic relationship between cells, within an individual, Journal of Biological Education, 34(3), 129-132.
 • Marbach-Ad., G. (2001). Attempting to break the code in student comprehension of genetic concepts. Journal of Biological Education, 35(4), 183-189.
 • Marbach-Ad, G. ve Stavy, R. (2000). Students‘ cellular and molecular explanations of genetic phenomena. Journal of Biological Education, 34(4), 200-210.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2005). Ġlköğretim fen ve teknoloji dersi (6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2013). Ġlköğretim kurumları (ilkokulllar ve ortaokullar) fen bilimleri dersi (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara.
 • National Research Council [NRC]. (1996). National science education standards. Washington, D. C.: National Academy Press.
 • Özatlı, N. S. (2006). Öğrencilerin biyoloji derslerinde zor olarak algıladıkları konuların tespiti ve boĢaltım sistemi konusundaki biliĢsel yapılarının yeni teknikler ile ortaya konması (YayımlanmamıĢ Doktora Tezi). Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.
 • Özdemir, O. (2005) Ġlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin genetik ve biyoteknoloji konularına iliĢkin kavram yanılgıları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 49-62.
 • Saka, A., Cerrah, L., Akdeniz, A. R. ve Ayas, A. (2006). A cross-age study of the understanding of three genetic concepts: how do they image the gene, dna and chromose? Journal of Science Education and Technology, 15(2), 192-202.
 • Sebitosi, E. K. (2007). Understanding genetics and inheritance in rural schools. Journal of Biological Education, 41(2), 56-61.
 • Sim, J. ve Wright, C. C. (2005). The kappa statistic in reliability studies: use, interpretation, and sample size requirements. Physical Therapy, 85(3), 257-268.
 • Smith, E. L., Blakeslee, T. D. ve Anderson, C. W. (1993). Teaching strategies associated with conceptual change learning in science. Journal of Research in Science Teaching, 30(2), 111-126.
 • Stewart, M. (2012). Joined up thinking? evaluating the use of concept-mapping to develop complex system learning. Assessment & Evaluation in Higher Education, 37(3), 349-368.
 • Şahin, F. ve Parim, G.(2002). Problem tabanlı öğretim yaklaĢımı ile dna, gen ve kromozom kavramlarının öğrenilmesi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildiriler Kitabı (s.28-33). 16-18 Eylül 2002, Ankara. Ankara: ODTÜ.
 • Tatar, N. ve Cansüngü-Koray, Ö. (2005). Ġlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin ―genetik‖ ünitesi hakkındaki kavram yanılgılarının belirlenmesi, Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(2), 415-426.
 • Temelli, A. (2006) Lise öğrencilerinin genetikle ilgili konulardaki kavram yanılgılarının saptanması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(1), 73-82.
 • Topsakal, S. (2006). Fen öğretimi (2.baskı). Ġstanbul: Nobel Yayıncılık.
 • Tsui, S. Y. ve Treagust, D. F. (2010). Evaluating secondary students‘ scientific reasoning in genetics using a two-tier diagnostic instrument. International Journal of Science Education, 32(8),1073-1098.
 • Wood-Robinson, C., Lewis, J. ve Leach, J. (2000). Young people‘s of the nature of genetic information in the cells of an organism. Journal of Biological Education, 35(1), 29-36.
 • Yılmaz, M. , Gündüz, E., Diken, E. ve Çimen, O. (2017). 8. sınıf fen bilimleri ders kitabındaki biyoloji konularının bilimsel içerik açısından incelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(3), 17-35.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.