ÖZKAN ŞAHİN
(Düzce Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Düzce, Türkiye)
İSTEMİ ÇÖMLEKÇİ
(Düzce Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Düzce, Türkiye)
Yıl: 2018Cilt: 0Sayı: 15ISSN: 2147-6152Sayfa Aralığı: 339 - 362Türkçe

94 0
Faiz Oranı Volatilitesi ile Finansal Nitelikteki Endeksler Arasındaki Eşbütünleşme İlişkisi
Bu çalışmanın amacı; faiz oranı volatilitesi ile finansal nite-likteki endekslerin getirileri arasındaki eşbütünleşme ilişkinin incelenmesi olarak belirlenmiştir. Çalışmada faiz oranının gös-tergesi olarak Gecelik Borç Alma Faiz Oranı kullanılmıştır. Fi-nansal nitelikteki endeksler için Borsa İstanbul tarafından he-saplanan finansal endekslerin 01.02.2013 – 31.12.2016 tarihleri arasındaki 975 adet günlük kapanış verisi kullanılmıştır. Volati-lite tespit edilen endekslerdeki volatilitenin sonuca etkisini or-tadan kaldırmak için endekslerdeki volatilite ARCH ailesi mo-deller ile modellenerek volatiliteden arındırılmıştır. Faiz Oranı ile finansal nitelikteki endekslerin getirileri arasındaki uzun dönemli ilişki Johansen Eşbütünleşme testi ile analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda faiz oranlarının finansal nitelikteki endeks-ler ile uzun dönemde eşbütünleşik olduğu sonucuna ulaşılmış-tır. Ayrıca vektör hata düzeltme modeli sonucuna göre Faiz Oranı ile modellenen diğer finansal nitelikteki endeksler ara-sında meydana gelecek olan kısa dönem ile uzun dönem ara-sında bir dengesizliğin Bankacılık, Finansal Kiralama ve Mali Endeks arasında yaklaşık 1 yılda ortadan kalktığı tespit edil-miştir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Adlığ, Gürhan Şevket (2009), “Finansal Piyasalarda Ardışık Bağlanımlı Koşullu Varyans Etkileri, Oynaklık Tahmini ve Türkiye Üzerine Bir Uygulama”, Y.Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilim-ler Enstitüsü
 • Akel, Veli, Kriz Dönemlerinde Finansal Piyasalar Arasındaki Volatilite Yayılma Etkisi. Ankara: Detay Yayıncılık, 1.Basım, 2011.
 • Akel, Veli. “Kırılgan Beşli Ülkelerinin Hisse Senedi Piyasaları Arasın-daki Eşbütünleşme Analizi” Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 11//24 (2015):75 – 96
 • Akgiray, Vedat. “Conditional Heteroscedasticity in Time Series of Stock Returns: Evidence and Forecasts” The Journal of Business 62//1 (1989):55 – 80
 • BDDK, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu Finansal Piyasalar Raporu, 28, (Aralık/2012)
 • Bernard J.T., Khalaf L., Kichian M. and Mc Mahon S.. “Forecasting Commodity Prices: GARCH, Jumps and Mean Reservation” Bank of Canada Working Paper, 2006//14 (2006):1 – 13
 • Bielecki, R. T. and Rutkowski, M. Credit Risk Modeling, Valuation and Hedging. Berlin (Germany): Springer – Verlag Berlin Heidelberg, 2002.
 • Bjørnland, H.C. and Hungnes, H., “The Importance of Interest Rates for Forecasting the Exchange Rate” Journal of Forecasting, 25//3 (2006):209 – 221
 • Brigham, Eugene F. and Houston, Joel F., Fundamentals of Financial Management, Mason (USA), Thompson South-Western, ,Eleventh Edition, 2007
 • Candemir, Gözde. “Türk Bankacılık Sektöründe Faiz Oranı Riski Algısı ve Yönetimi” Maliye Finans Yazıları, 25//93 (2011):87 – 109
 • Chiang, Thomas and Chiang J. Jeanette. “Dynamic Analysis of Stock Return Volatility in an Integrated International Capital Market” Review of Quantitative Finance and Accounting, 6//1 (1996):5 – 17
 • Cipriani, Marco ve Kaminsky, Graciela L. “Volatility in International Financial Market Issuance: The Role of the Financial Center” Open Economies Review, 18//2 (2007):157 – 176
 • Fidan, N. “Riske Maruz Değer (RMD) ve Bir Uygulama.” (Yayınlan-mamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 2005
 • French, Kenneth R., Schwert, William G. ve Stambaugh, Robert F. “Expected Stock Return and Volatility” Journal of Financial Econo-mics, 19//1 (1987):3 – 29
 • Hull, J. C., Options, Futures, And Other Derivatives, New Jersey (USA), Pearson Education International, Seventh Edition, 2009
 • Kepçe, N. “Swap Sözleşmelerinin Finansal Tablolarda Raporlanması” (Yayınlanmamış Doktora Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bi-limler Enstitüsü. 2007
 • Koch, W. Timothy ve MacDonaldi Scott,. Bank Management, Mason, Ohio, (USA), South-Western Cengage Learning, 7th Edition, 2009
 • Kumari, Jyoti ve Mahakud, Jitendra. “Relationship Between Conditio-nal Volatility of Domestic Macroeconomic Factors and Conditio-nal Stock Market Volatility: Some Further Evidence from India” Asia-Pacific Finans Markets, 22//1 (2015):87 – 111
 • Modigliani, Franco ve Pogue, Gerald A. “An Introduction to Risk and Return Concepts and Evidence” Financial Analysis Journal, 30//2 (1974):68 – 80
 • Mutluer, Defne ve Yasemin, Barlas. “Modelling the Turkish Broad Money Demand”, Central Bank Review, 2//2 (2002):55 – 75
 • Öztürk, Beyamil. “Makroekonomik Faktörlerin İstanbul Menkul Kıy-metler Borsası Ululsal 100 Endeksi ve Volatilitesi Üzerindeki Etki-lerinin İncelenmesi (1997-2006)” (Yayımlanmamış Y.Lisans Tezi), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 2008
 • Öztürk, Kevser. “Döviz Kuru Oynaklığı ve Döviz Kuru Oynaklığının Faiz Oranı Oynaklığı ile Olan İlişki: Türkiye Örneği” (Uzmanlık Yeterlilik Tezi), T.C Merkez Bankası Piyasalar Genel Müdürlüğü 2010
 • Özün, Alper ve Çifter, Atilla. “Bankaların Hisse Senedi Getirilerinde Faiz Oranı Riski: Dalgacıklar Analizi ile Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama” Bankacılar Dergisi. 59 (2006):3 – 15
 • Parasız, İ., Para, Banka ve Finansal Piyasalar, Bursa, Ezgi Kitabevi Ya-yınları, 7.Baskı, 2000.
 • Patterson, Ben and Lygnerud, Kristina “The Determination of Interest Rates” European ParliamentWorking Paper, Economic Affairs Series. Econ 116 En 11-1999 (1999):1 – 45
 • Purnanandam, A. “Interest Rate Derivatives at Commercial Banks: An Emprical Investigation”. Journal of Monetary Economics, 54//6 (2007):1769 – 1808
 • Sarıkaya, M. S. “Türk Bankacılık Sistemindeki Riskler ve Piyasa Riski Ölçüm Teknikleri.” (Yayınlanmamış Y.Lisans Tezi). Gazi Üniver-sitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2006.
 • Sriram S. Subramanian, “Survey of Literature on Demand For Mo-ney:Theoretical and Empirical Work with Special Reference to Er-ror Corerction Models”, International Monetary Fund Workin Pa-pers, 99//64 (1999):1 – 54.
 • Tully, E. and Lucey, B.M. “A Power GARCH Examination of the Gold Market”, Research in International Business and Finance, 21//2 (2007):316 – 325.
 • Verma, Priti and Jackson Dave O. “Interest Rate and Bank tock Returns Asymmetry: Evidence from U.S. Banks,” Journal of Econmics and Finance, 32//2 (2008):105 – 118.
 • Yılmaz, Ferimah ve Nuray Tezcan. “Vergi Hasılatı ve Sabit Sermaye Yatırımlarının Ekonomik Büyümeye Olan Etkisi: Ekonometrik Bir İnceleme”, (8. Türkiye Ekonometri ve İstatistik Kongresi, Mayıs 24 – 25 2007:1 – 14)
 • Yücel, Tülay A., Evrim Mandacı, Pınar ve Kurt, Gülüzar. “İşletmelerin Finansal Risk Yönetimi ve Türev Ürün Kullanımı: İMKB 100 En-deksinde Yer Alan İşletmelerde Bir Uygulama” Muhasebe ve Fi-nansman Dergisi, 36 (2007):106 – 114

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.